Навчально-методичний посібник для організації семінарських занять
НазваНавчально-методичний посібник для організації семінарських занять
Сторінка1/16
Дата конвертації21.06.2013
Розмір2.08 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
skaz.com.ua > Географія > Навчально-методичний посібник
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Н.М Салатюк, О.М. Соломка, т.в. Швед, м.в. Шипов

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ


Навчально-методичний посібник для організації семінарських занять

та самостійної роботи студентів

технічних і технологічних спеціальностей

денної форми навчання
Схвалено

на засіданні кафедри економічної теорії і політології

Протокол № 13

від 20.05.2011р.Київ НУХТ 2011
УДК 330.101(07)

Рецензент: О.О. Шевченко, канд. економ. наук,

доцент Києво-Могилянської академії

Салатюк Н.М., Соломка О.М., Швед Т.В., Шипов М.В. Економічна теорія: Навч.-метод. посіб. для організації семінарських занять та самостійної роботи студентів технічних і технологічних спеціальностей денної форми навчання. – К.: НУХТ, 2011. – 150 с.

Навчально-методичний посібник містить комплекс методичних матеріалів – плани семінарських занять, тематику рефератів і доповідей, проблеми для аналізу та обговорення, вправи, задачі, тести і приклади розв’язання типових задач, які спрямовані на підвищення теоретичного, методичного й організаційного рівня та ефективності семінарських занять і самостійної роботи студентів по засвоєнню та систематизації навчального матеріалу з дисципліни «Економічна теорія» в умовах модульно-рейтингової організації навчального процесу.


Видання подається в авторській редакції

^ Н.М. Салатюк,

О.М. Соломка, канд. екон. наук

Т.В. Швед,

М.В. Шипов.
©Н.М. Салатюк, О.М. Соломка, Т.В. Швед, М.В. Шипов, 2011

©НУХТ, 2011

^ ВСТУП
Предметом вивчення дисципліни „Економічна теорія” є закономірності розвитку ринкового господарства та обґрунтування вибору суб’єктами ринку способів оптимального використання обмежених ресурсів з метою задоволення потреб індивіда та суспільства на мікро-, макро- і глобальному рівнях.

У центрі уваги дисципліни - форми суспільного виробництва, економічні системи, економічне зростання, власність, ринок, попит і пропозиція, конкуренція, державне регулювання, циклічні коливання, підприємництво та ін.

^ Мета дисципліни – сформувати у студентів знання поведінки господарських суб’єктів у ринкових умовах, озброїти їх універсальним інструментарієм прийняття оптимальних господарських рішень в умовах обмежених виробничих ресурсів.

^ Завдання дисципліни – допомогти майбутнім спеціалістам краще й ефективніше реалізувати свої знання, оскільки економічний бік у діяльності кожного фахівця відіграє значну роль. Оволодівши економічною теорією, студенти краще орієнтуватимуться в економічному житті, у виборі місця майбутньої роботи, зможуть повніше реалізувати свої здібності, набуті знання, ефективніше використати їх в інтересах держави та розвитку особистості кожного.

У результаті вивчення та засвоєння основних положень дисципліни „Економічна теорія” студент повинен:

знати принципи раціонального поводження господарських суб’єктів на ринках; термінологію і основні методи економічного аналізу на мікро-, макро- і глобальному рівнях;

вміти застосовувати методи економічних досліджень для аналізу ефективності функціонування різних економічних систем, їх підсистем та окремих елементів; самостійно виконувати техніко-економічні розрахунки, пов’язані з обґрунтуванням раціонального поводження суб’єктів ринку.

І. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ
Тема 1. Економічна теорія: предмет і метод
Зародження і основні етапи розвитку економічної теорії. Предмет економічної теорії. Економічні закономірності і економічні закони.

Методи пізнання економічних процесів. Мета і функції економічної теорії. Пізнання і використання економічних законів.

Економічна теорія, економічна політика та практика та їх взаємодія.
Тема 2. ^ Економічна система суспільства та відносини власності. Економічні потреби та інтереси.
Економічна система, її суть та основні структурні елементи. Типи економічних систем. Формаційний та цивілізаційний підходи до періодизації суспільного розвитку.

Економічні потреби суспільства, їх суть і класифікація. Економічні інтереси, їх суть і зв’язок з потребами. Економічний закон зростання потреб. Крива виробничих можливостей.

Власність: поняття, сутність, правовий та економічний зміст. Типи форми і види власності. Власність у системі економічних відносин.

Перехідні економічні системи: зміст і основні риси. Розпад командно-адміністративної системи і необхідність переходу до ринкових відносин.

Еволюція відносин власності в Україні. Роздержавлення і приватизація: її принципи і напрями в період переходу України до ринку.
Тема 3. ^ Товарне виробництво як форма організації суспільного виробництва. Гроші і грошова система.
Суть і форми організації суспільного виробництва.: натуральне і товарне. Основні фактори і структура суспільного виробництва. Товарне виробництво як основа ринкової економіки. Ефективність виробництва її суть і показники. Крива виробничих можливостей.

Товар і його властивості. Величина вартості товару. Закон вартості. Теорії вартості. Теорія граничної корисності.

Гроші, їх виникнення, суть і види грошей. Функції грошей. Грошова система і грошовий обіг. Закон грошового обігу.
Тема 4. ^ Ринкова економіка: сутність, принципи побудови.
Потреби людей і обмеженість ресурсів. Суть ринку його завдання, умови виникнення, принципи і функції. Структура, об’єкти і суб’єкти ринку. Моделі ринкової економіки та методи регулювання ринкової системи. Альтернативні системи.

Інфраструктура ринку та її елементи. Біржі, їх види і функції.

Формування ринкової економіки в Україні в період трансформаційних перетворень. Концепції переходу постсоціалістичних країн до ринкової економіки.
Тема 5. ^ Конкуренція і монополія в умовах ринку.
Конкуренція як рушійна сила ринкової економіки. Суть, види і функції конкуренції. Досконала і недосконала конкуренція. Методи конкурентної боротьби.

Причини виникнення і суть монополій. Види і форми монополій. Монопольна ціна, монопольний прибуток. Наслідки монополізму.

Антимонопольна політика в умовах змішаної моделі ринкової економіки. Антимонопольне регулювання в Україні. Функції Антимонопольного комітету.
Тема 6. ^ Теорія попиту і пропозиції. Ціна як регулятор ринкової економіки.
Суть попиту, закон попиту та фактори, що його визначають.

Пропозиція, закон пропозиції та фактори, що на неї впливають.

Еластичність попиту і пропозиції. Моделі еластичності.

Взаємодія попиту і пропозиції. Модель ринкової рівноваги. Ціна як регулятор ринкової рівноваги. Взаємозв’язок величини вартості товарів і ціни.
Тема 7. ^ Основні положення макроекономіки. Суспільне відтворення та економічне зростання. Економічні цикли.
Суть макроекономіки як складової частини економічної теорії. Сутність системи національних рахунків. Основні макроекономічні показники: ВВП, ВНП, ЧНП, НД.

Суспільне відтворення його суть і пропорції. Види і фактори суспільного відтворення.

Економічне зростання, його суть, типи і фактори. Моделі зростання.

Теорія сукупного попиту і сукупної пропозиції і їх макроекономічної рівноваги. Модель кругообігу ресурсів продуктів і доходів у суспільстві.

Економічні цикли, їх суть і фази циклу. Теорії циклічних коливань. Причини циклічних коливань. Види циклів. Теорія «довгих хвиль» кон’юнктури.
Тема 8. ^ Безробіття та інфляція як прояв макроекономічної нестабільності в умовах ринку.
Ринок робочої сили та особливості його функціонування. Зайнятість населення. Попит і пропозиція робочої сили.

Безробіття, його суть і причини виникнення. Рівень безробіття. Види і форми безробіття. Ціна безробіття і його соціально-економічні наслідки. Закон Оукена.

Цілі, принципи та механізм державного регулювання зайнятості. Соціальний захист безробітних.

Сутність, причини і види інфляції. Підрахунок рівня і темпу інфляції. Механізм інфляції: інфляція попиту і інфляція пропозиції. Соціально-економічні наслідки інфляції.

Взаємозв’язок інфляції і безробіття. Крива Філіпса. Поняття стагфляції.

Антиінфляційна політика держави та її особливості в Україні в період переходу до ринку.
Тема 9. ^ Економічна роль держави.
Необхідність, цілі і суть державного регулювання економіки. Об’єкти і суб’єкти державного регулювання. Функції держави. Форми і методи державного регулювання економіки. Прямі і непрямі методи регулювання. Планування, програмування, прогнозування. Захист і підтримка конкуренції. Фінансово-кредитне регулювання. Стабілізаційна політика. Структурна політика. Інвестиційна політика і стимулювання НТП. Соціальний захист.

Основні напрями економічних реформ України в період переходу до ринку. Роль держави у роздержавленні та приватизації об’єктів власності.
Тема 10. ^ Фінансово-кредитна система.

Фіскальна політика держави.
Фінанси їх суть та функції. Фінансова система та її основні ланки. Фінанси підприємств.

Державний бюджет, його завдання і структура. Дефіцит державного бюджету, причини його виникнення і шляхи подолання. Державний борг.

Фіскальна політика держави її суть і напрями. Податки та їх види. Дискреційна та не дискреційна державна політика.

Кредит: економічна суть і функції. Види і форми кредиту. Ціна кредиту.

Банки, їх функції і види. Банківська система та її структура. Функції центрального банку. Операції комерційних банків.

Завдання і функції Національного Банку України по стабілізації грошової системи країни.
Тема 11. ^ Аграрні відносини і теорія земельної ренти.
Сутність і специфіка аграрних відносин. Земля, як засіб виробництва. Власність на землю: її еволюція, суть і форми в умовах ринку.

Земельна рента: її суть, причини утворення і види. Диференціальна рента І і ІІ. Абсолютна і монопольна рента. Ціна землі.

Агропромислова інтеграція, як основа формування АПК. Інтенсифікація сільського господарства. Нові форми господарювання. Сучасні проблеми розвитку аграрних відносин в Україні.
Тема 12. ^ Теорія підприємства в системі ринкових відносин.

Основні показники діяльності підприємства.
Підприємство як суб’єкт підприємницької діяльності. Основні ознаки, форми та види підприємств. Форми власності. Фонди підприємств та їх види. Основні та оборотні фонди. Амортизація.

Капітал і витрати виробництва. Собівартість продукції, її види. Результати господарської діяльності підприємства.

Прибуток і дохід підприємства. Рентабельність виробництва. Фондомісткість і фондовіддача. Матеріаломісткість продукції. Продуктивність та інтенсивність праці.
Тема 13. ^ Використання виробничих ресурсів. Формування доходів в умовах ринку.
Ринок факторів виробництва. Особливості ціноутворення, попиту і пропозиції на ринку факторів виробництва. Використання і розподіл ресурсів фірмою. Мінімізація витрат фірми. Правило максимізації прибутку.

Формування доходів в умовах ринку: заробітна плата, рента і прибуток. Ринок праці та заробітна плата: суть, форми і системи. Номінальна і реальна заробітна плата.

Ринок капіталів і прибуток та його економічна роль. Позичковий капітал і відсоток. Поняття дивіденду. Акції і облігації. Ціна акції.

Диференціація доходів населення в умовах ринку.
Тема 14. ^ Організаційні основи підприємницької діяльності.
Поняття підприємництва. Умови, принципи та організаційні основи підприємницької діяльності. Функції підприємництва.

Форми організації підприємництва. Нові види підприємницької діяльності в сучасних умовах.

Економічні основи розвитку підприємництва в Україні. Законодавча база.

Менеджмент як наукова основа управління підприємницькою діяльністю. Суть і функції менеджменту.

Суть, функції і значення маркетингу. Етапи маркетингових досліджень.
Тема 15. ^ Світова економіка: сутність тенденції та перспективи.
Світове господарства: поняття, ознаки, етапи та тенденції розвитку. Міжнародний поділ праці та інтеграція національних господарств.

Глобалізація як новий етап розвитку інтеграційних процесів у світовій економіці. Світова інфраструктура. ТНК і розвиток інтеграційних зв’язків.

Інтеграція України у світове господарство та її зовнішньоекономічна політика. Проблеми входження в СОТ для України.
Тема 16. ^ Міжнародна торгівля і світова валютна система.
Економічна основа і суть міжнародної торгівлі. Теорія «порівняльних переваг» і її значення для міжнародної торгівлі. Вивезення капіталу: суть, форми і напрями. Тенденції розвитку міжнародної торгівлі в сучасних умовах. Зовнішньоторговельна політика держави та її основні форми: протекціонізм та фритредерство.

Торговий і платіжний баланс країни, його суть і структура.

Проблеми входження України до Світової організації торгівлі.

Міжнародні валютні відносини. Еволюція і сучасний стан світової валютної системи. Валютний ринок і валютний курс. Європейська валютна система. Міжнародні валютно-кредитні організації (МВФ і МБРР).

Державне регулювання валютних відносин в Україні на сучасному етапі.

ІІ. Зміст модулів навчальної дисципліни, їх оцінювання в балах, форми і терміни поточного та модульного контролю навчальної роботи студентів

Поточний контроль проводиться з метою визначення якості навчального процесу і його результатів у міжсесійний період. Він здійснюється під час аудиторних та індивідуальних занять, а також перевірки самостійно виконаних студентами завдань, передбачених навчальною програмою з «Економічної теорії».

Об’єктами поточного контролю знань студентів є: систематичність та активність роботи студента на семінарських заняттях, виконання завдань для самостійного опрацювання і модульних (контрольних) завдань.

Формами поточного контролю знань студентів можуть бути: усні опитування, вирішення практичних завдань, тестування, самостійні роботи, виступи з рефератом, домашні завдання, словник, індивідуальна самостійна робота (приклад завдання див. на с. 169 посібника) та модульні, у тому числі і підсумкова контрольні роботи.

Модуль – це частина програми дисципліни, яка складається з пов’язаних між собою у певному співвідношенні теоретичних, емпіричних і практичних компонентів змісту, кожна складова якого оцінюється в балах.

Перший модуль охоплює 1–6 теми, другий – 7–10 теми, третій модуль включає теми 11–16. Кожний модуль завершується написанням модульної контрольної роботи. Приклад завдання відповідних модульних контрольних робіт наводиться в даному посібнику на с. 62, 112.

У межах означених модулів проводиться усне опитування; при цьому враховується системне знання програмного матеріалу, змістовна, обґрунтована відповідь на поставлене питання, чітке володіння понятійним апаратом, активність в обговоренні.

^ Домашнє письмове завдання включає розв’язання задач і вправ та надання ґрунтовних відповідей на проблемні завдання. Умови задач, вправ та приклади їхнього розв’язання подано після кожної теми в даному навчальному посібнику.

З метою перевірки поточної навчальної роботи проводиться тестування знань студентів. Зразки тестів наводяться після кожної теми в посібнику.

Готуючи реферат, необхідно пам’ятати, що його обсяг не може перевищувати 15 сторінок. Обов’язковими для реферату є план, точно сформульовані цілі реферату, висновки та перелік використаної літератури. Разом з тим студент повинен не тільки написати, а й коротко (протягом 5-7 хвилин) розкрити перед аудиторією або в індивідуальній бесіді з викладачем основні проблеми, розглянуті в роботі. При цьому головними критеріями оцінки реферату є:

 відповідність змісту реферату вибраній темі;

 рівень знань з теми;

 самостійний виклад основного змісту реферату;

 уміння коротко і водночас якомога інформативніше усно розкрити зміст реферату;

 уміння відповідати на поставлені завдання.

Тематика рефератів наводиться після кожної теми в посібнику.

Також треба мати на увазі, що складені економічні словники і наявність досвіду розв’язання задач з «Економічної теорії» стануть у пригоді при подальшому вивченні всього комплексу теоретичних і фахових економічних дисциплін. Категорії і поняття, які необхідно розкрити в індивідуальному економічному словнику, наводяться до кожної теми даного посібника.

Завершується вивчення навчальної дисципліни написанням підсумкової контрольної роботи за всіма розділами і темами дисципліни (приклад завдання див. на с. 166).

^ Зміст модулів дисципліни

модуля

Елементи модуля

Кількість балів

Поточний контроль знань студентів

Мінімальна

Максимальна

Форма поточного контролю знань студентів


1

2

3

4

5

1.

Лекційний курс.

Теми 1 – 6:

1. Економічна теорія: предмет і метод

2. Економічна система суспільства та відносини власності. Економічні потреби та інтереси.

3. Товарне виробництво як форма організації суспільного виробництва. Гроші і грошова система.

4. Ринкова економіка: сутність, принципи побудови.

5. Конкуренція і монополія в умовах ринку.

6. Теорія попиту і пропозиції. Ціна як регулятор ринкової економіки.

Семінарські заняття.

Теми 1,2,3,4,5,6 (відповідають темам лекцій)


3

3

3

3

6


5

5

5

5

10


Усне опитування1

Самостійна робота №1

Тестування

Домашнє завдання №1

Модульна контрольна робота №1

^ Всього за 1-й модуль

18

30
2.

Лекційний курс.

Теми 7 – 10:

7. Основні положення макроекономіки. Суспільне відтворення та економічне зростання. Економічні цикли.

8. Безробіття та інфляція як прояв макроекономічної нестабільності в умовах ринку.

9. Економічна роль держави.

10. Фінансово-кредитна система. Фіскальна політика держави.

Семінарські заняття.

Теми 7, 8,9, 10 (відповідають темам лекцій)-

3

3

3

6-

5

5

5

10Усне опитування

Тестування

Самостійна робота №2

Домашнє завдання № 2

Модульна контрольна робота №2

^ Всього за 2-й модуль

15

25
3.

Лекційний курс.

Теми 11 – 16:

11. Аграрні відносини та теорія земельної ренти.

12. Теорія підприємства в системі ринкових відносин. Основні показники діяльності підприємства.

13. Використання виробничих ресурсів. Формування доходів в умовах ринку.

14. Організаційні основи підприємницької діяльності.

15. Світова економіка: сутність тенденції та перспективи.

16. Міжнародна торгівля і світова валютна система.

Семінарські заняття.

Теми 11,12,13,14,15,16 (відповідають темам лекцій)


-

3

3

9
12


-

5

5

15
20


Усне опитування

Економічний словник

Реферат

Виконання індивідуальної самостійної роботи студентом

Підсумкова модульна контрольна робота

^ Всього за 3-й модуль

27

45
Всього за чверть

60

100

Загальна підсумкова оцінка з курсу „Економічна теорія” складається із суми балів за результатами поточного та підсумкового контролю знань.

Переведення 100-бальної шкали оцінювання в 5-балову шкалу за системою ECTS здійснюється в порядку, поданому в таблиці:


F

FX

E

D

C

B

A

1...34

35...59

60...64

65...74

75...84

85...89

90...100

незадовільно

задовільно

добре

відмінно

ІІІ. Навчально-методичне забезпечення дисципліни
МОДУЛЬ 1 (теми 1 – 6)
Тема 1. Економічна теорія: предмет і метод
План семінарського заняття


 1. Зародження та основні етапи розвитку економічної теорії.

 2. Предмет вивчення економічної теорії. Мета і функції.

 3. Економічні закони, закономірності та економічні категорії.

 4. Методи пізнання економічних процесів.

 5. Економічна теорія та економічна політика, їх взаємозв’язок та взаємодія.


Література до теми: [1, с. 12-25; 6, с. 7-23; 25, с. 18-34, 36-45; 31, с. 6-20; 35, с. 11-34; 41, с. 13-35]
Терміни і поняття.

Економічна теорія; політична економія; нормативна і позитивна економічна теорія; економічні категорії; економічні закони; мікроекономіка; макроекономіка; меркантилізм; фізіократи; маржиналізм; кейнсіанство; економічні відносини; економічна політика; аналіз і синтез; індукція і дедукція; метод наукової абстракції, економічне моделювання.
Теми рефератів.

 1. Сучасне економічне мислення: сутність, зміст, проблеми становлення і роль у розвитку суспільства.

 2. Розвиток економічної думки в Україні на сучасному етапі розвитку.

 3. Взаємозв’язок економічної теорії та економічної політики держави.


Питання до теми.

 1. Доведіть, що економічна теорія є суспільною наукою. Чи може існувати єдина економічна теорія для всіх часів і країн?

 2. Зробіть аналіз спільних рис і відмінностей економічних законів і законів природи. Чи достатньо пізнати економічні закони для успішного їх використання в господарській діяльності? Чи може економічний суб’єкт взагалі не зважати на вимоги економічних законів?

 3. В чому полягає відмінність позитивної та нормативної економічної теорії?

 4. В чому суть економічної політики та в якому співвідношенні вона знаходиться з економічною теорією?

 5. Пригадайте конкретні ситуації та наведіть приклади із власного життя, життя сім’ї, держави, які б вимагали знання економічної теорії.


Завдання до теми.

1. Заповніть схему та проаналізуйте погляди представників різних економічних шкіл.

^ Економічні школи

Представники

Джерело багатства

Заходи економічної політики

Меркантилізм


Фізіократизм


Класична школа політекономії


^ 2. Поясніть, чому закон зростаючих потреб є об’єктивним, якщо людина сама приймає рішення про продаж виробленого товару по тій чи іншій ціні?
3. Визначте твердження, що відносяться до мікро- або до макроекономіки:

а) уряд здійснює політику лібералізації цін;

б) відсутність достатньої кількості хлібних виробів викликана зниженням врожайності зернових протягом тривалого періоду в центральних регіонах країни;

в) мінімальний рівень заробітної плати в країні складає 869 грн у 2010 р.;

г) ліквідація бюджетного дефіциту є одним із заходів зниження рівня інфляції;

д) зниження податкових ставок сприяє пожвавленню ділової активності в країні;

ж) розмір витрат студента залежить від середнього доходу його сім`ї або особистого доходу студента.
4. Економічна теорія в своїх дослідженнях широко використовує графіки. За якими правилами вони будуються, як їх “читати”? Одержати відповідь на це Вам допоможе вивчення доповнення до глави 1 "Экономикс" Макконнелла К.Р., Брю С.Л.
Тести.

 1. Вкажіть характерну ознаку нормативної економіки:

а) виявлення сутності економічних явищ та процесів;

б) дослідження фактичного стану економіки;

в) вивчення економічних закономірностей;

г) обґрунтування певної економічної політики.

 1. Визначте, що є предметом дослідження мікроекономіки:

а) вибір фірмою обсягу виробництва, що максимізує прибуток;

б) вибір заходів стримування інфляції;

в) планування обсягу податкових надходжень до державного бюджету;

г) визначення курсу національної грошової одиниці.

 1. Вкажіть положення, яке не стосується визначення предмета економічної науки:

а) зростаючі потреби людей і суспільства в цілому;

б) ефективне використання ресурсів;

в) безмежні виробничі ресурси;

г) обмеженість виробничих ресурсів.

 1. Визначте правильне твердження:

а) економічна теорія – це природнича наука, яка досліджує розміщення обмежених ресурсів у світі;

б) економічна теорія – це точна наука, яка досліджує раціональне використання ресурсів;

в) економічна теорія – це суспільна наука, яка досліджує еволюцію суспільних формацій;

г) економічна теорія – це суспільна наука, яка досліджує поведінку економічних суб’єктів в умовах обмеженості ресурсів.

 1. На відміну від законів природи економічні закони:

а) є об’єктивними;

б) доступні до пізнання;

в) відбивають істотні, внутрішньо необхідні зв’язки;

г) діють протягом певного історичного часу;

д) можуть вводитися (скасовуватися) рішеннями парламенту або уряду.

 1. Проблеми пізнання та правильного використання економічних законів не стосуються:

а) розробка і прийняття нових економічних законів;

б) з’ясування механізму дії економічних законів;

в) пошук та впровадження економічних важелів, що найкраще відповідають вимогам економічних законів;

г) чітке формулювання вимог економічних законів;

д) розробка правових актів і господарських рішень, що не суперечать економічним законам.

 1. Засновниками класичної школи є:

а) Карл Маркс;

б) Адам Сміт;

в) Дж. М. Кейнс;

г) Давід Рікардо.

 1. Засновниками маржиналізма є:

а) К. Менгер;

б) Ф. Візер;

в) Е. Бем-Баверк;

г) В. Петті.

 1. Економічні блага – це:

а) будь-які корисні речі, що здатні задовольняти потреби людей;

б) усі вироблені у суспільстві матеріальні речі та послуги;

в) блага, яких достатньо для повного задоволення наявних потреб;

г) блага, які порівняно із потребами, присутні в обмеженій кількості;

д) продукти праці, що здатні задовольняти будь-які потреби людей.

 1. Встановіть відповідність між методами економічних досліджень та їхніми визначеннями: (А. економічне моделювання; Б. узагальнення; В. абстракція; Г. класифікація; Д. дедукція):

1) ігнорування певних впливів, акцентування на чомусь одному;

2) висновки щодо сталих, повторюваних зв’язків між достатньою

кількістю фактів та явищ;

3) групування процесів та явищ за певними критеріями (принципами);

4) представлення головних зв’язків між певними явищами за допомогою графічних або математичних.


Тема 2. Економічна система суспільства та відносини власності. Економічні потреби та інтереси.
План семінарського заняття


 1. Економічні потреби та економічні інтереси суспільства. Економічний закон зростання потреб. Крива виробничих можливостей.

 2. Економічна система, її сутність, цілі й основні структурні елементи. Типи економічних систем.

 3. Перехідні економічні системи. Зміст та основні риси.

 4. Власність, її суть, форми і місце в економічній системі.

 5. Еволюція відносин власності в Україні


Література до теми: [1, с. 39-86; 4, с. 30-73; 6, с. 24-60; 7, с. 173-187; 16, с. 4; 19, с. 97; 20, с. 119-130; 21, с. 132-135; 25, с. 30-35; 30, с. 26-44; 56]
Терміни і поняття.

Економічна потреба, економічний інтерес, благо, продукт, ресурс, закон зростання потреб, предмети споживання, фактори виробництва, альтернативні витрати; Економічна система, продуктивні сили, виробничі відносини, власність, привласнення, відчуження, право власності, приватна власність, суспільна власність, оренда, роздержавлення, приватизація.
Теми рефератів.

 1. Модель ієрархії потреб за А.Маслоу.

 2. Економічна система сучасної України.

 3. Акціонерна власність в розвинених країнах і проблеми її становлення в Україні.

 4. Державна власність в сучасних ринкових системах: сутність, функції, масштаби, тенденції розвитку.

Питання до теми.

 1. Як і чому змінюються потреби людей? З’ясуйте економічні наслідки цих змін.

 2. В чому сутність економічних інтересів і зв’язок з потребами?

 3. За якими критеріями класифікуються економічні системи?

 4. Чому саме власність є провідною ланкою системи виробничих відносин. Розкрийте її місце і роль в економічній системі.

 5. Чому при трансформуванні власності в Україні найбільш поширеною формою приватизації стало акціонування?

 6. Поясніть, чому в усіх розвинутих країнах відбувається поступовий перехід до змішаних форм власності?

 7. Чому саме акціонерна власність і корпоративні форми організації бізнесу переважають в усіх розвинутих країнах?


Задачі до теми.

 1. Підприємства, що виробляють телевізійну і радіо апаратуру можуть за рахунок наявних в галузі ресурсів комбінувати випуск телевізорів і домашніх кінотеатрів наступним чином:

телевізори, тис шт. 400 350 300 200 100 0

домашні кінотеатри,

тис шт. 0 20 40 60 50 80

За наведеними даними побудуйте криву виробничих можливостей даної галузі і позначте на ній точки і визначте якими є – ефективними, неефективними або неможливими, – наступні комбінацій виробництва цих двох товарів:

а) 60 тис домашніх кінотеатрів і 200 тис телевізорів;

б) 60 тис телевізорів і 80 тис домашніх кінотеатрів;

в) 300 тис телевізорів і 30 тис домашніх кінотеатрів;

г) 300 тис телевізорів і 40 тис домашніх кінотеатрів;

д) 60 тис телевізорів і 250 тис домашніх кінотеатрів.

Яка альтернативна вартість збільшення виробництва телевізорів з 350 до 400?

 1. Визначте альтернативну вартість двадцятого фотоапарату, виражену в відеокамерах, скориставшись графіком кривої виробничих можливостей заводу:
 1. Розрахуйте в кілограмах максимальну кількість м’яса, яка врівноважує альтернативні витрати споживача на придбання цього продукту в магазині та на базарі. Відомо, що споживач одержує заробітну плату в розмірі 17 грн за одну відпрацьовану годину. У магазині м’ясо коштує 45 грн/кг, але за ним необхідно відстояти в черзі дві години, а на базарі воно продається без черг за ціною 55 грн/кг.

 2. Фірма має у своєму розпорядженні три цехи, кожний з яких може виготовляти печиво і цукерки. Перший цех може виготовляти 200 т печива або 100 т цукерок; другий – 450 т печива або 600 т цукерок; третій – 800 т печива або 500 т цукерок. Побудуйте криву виробничих можливостей фірми та визначте спеціалізацію цехів.

 3. Споживач має 3 пляшки соку. Корисність кожної пляшки умовно дорівнює: І – 10 од., ІІ – 8 од., ІІІ – 6 од. Визначте граничну корисність товару і побудуйте графічне зображення

 4. Вкажіть номер поля, на якому фермеру слід вирощувати тільки помідори, якщо врожайність помідорів та огірків на всіх трьох полях представлена в таблиці:
Максимальний обсяг продукції, т

Врожайність, т

Поле 1

Поле 2

Поле 3

Поле 4

Помідори

200

600

300

560

Огірки

500

800

600

800
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Схожі:

Навчально-методичний посібник для організації семінарських занять iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних (семінарських) занять з логіки для студентів I курсу денних факультетів...
Навчально-методичний посібник для організації семінарських занять iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських занять з навчальної дисципліни “Соціологія” (відповідно до вимог...
Навчально-методичний посібник для організації семінарських занять iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських занять з навчальної дисципліни “Фінансове право України” (відповідно...
Навчально-методичний посібник для організації семінарських занять iconНавчально-методичний посібник з навчальної дисципліни
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських занять з навчальної дисципліни “Фінансове право України” (відповідно...
Навчально-методичний посібник для організації семінарських занять iconНавчально-методичний посібник для практичних занять
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни “Господарське право” (відповідно...
Навчально-методичний посібник для організації семінарських занять iconНавчально-методичний посібник для практичних занять
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни “Екологічне право України” (відповідно...
Навчально-методичний посібник для організації семінарських занять iconНавчально-методичний посібник для практичних занять
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни “Екологічне право України” (відповідно...
Навчально-методичний посібник для організації семінарських занять iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з логіки для студентів I курсу денних факультетів / Уклад.:...
Навчально-методичний посібник для організації семінарських занять iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Основи інформатики та обчислювальної...
Навчально-методичний посібник для організації семінарських занять iconНавчально-методичний посібник з навчальної дисципліни
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Організація судових та правоохоронних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка