Структура програми навчальної дисципліни "Загальна екологія", опис дисципліни
Скачати 221.97 Kb.
НазваСтруктура програми навчальної дисципліни "Загальна екологія", опис дисципліни
Дата конвертації20.06.2013
Розмір221.97 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Географія > Документы
Структура програми навчальної дисципліни

"Загальна екологія",

опис дисципліни
Навчальна дисципліна "Загальна екологія "


Курс, семестр:

перший, перший

Напрям, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

Кількість кредитів ECTS: 6

Модулів (змістових модулів):2

(включаючи навчальну і наукову роботу, які супроводжуються самостійно).

Загальна кількість кредитів: ^ 6

Загальна кількість годин: 216

Тижневих годин: 6

0708

Екологія, Бакалавр

Нормативна, 1 курс

Аудиторна, активна навчальна діяльність (лекції, лабораторні, консультативні заняття, контроль-колоквіуми, письмові тестові контрольні і т.і.) –

76 год;

__________________________

^ Самостійна навчальна і наукова діяльність (пошук і обробка літератури, доповідь на СНТ, підготовка до участі в олімпіадах і т.і.) – 140 год.

Вид контролю: екзамен


^ Мета навчальної дисципліни: формування системних уявлень про екологію як науку, про організацію і взаємозв'язок компонентів довкілля і природного середовища, особливості функціонування природних екосистем і біосфери в цілому, ролі і значення появи людини і її господарської діяльності для природи.

Завданням даної навчальної дисципліни є формування у студентів екологічного мислення, особистого ставлення до екологічних проблем сьогодення, показати роль природоохоронної діяльності людини для збереження довкілля і пошук основних шляхів виходу із сучасної екологічної кризи.


  1. ^ Пояснювальна записка


Навчальний предмет "Загальна екологія" є узагальнюючою дисципліною, яка формує у студентів цілісні уявлення про екологію як науку, про загальні взаємозв'язки компонентів навколишнього природного середовища, про наслідки впливу людини на компоненти природного середовища в різні історичні періоди, тощо. Дана навчальна дисципліна є фундаментом підготовки висококваліфікованого фахівця в галузі екології та охорони навколишнього середовища, вона входить в цикл нормативних курсів підготовки фахівців за напрямком 0708 - Екологія.

Навчальна дисципліна "Загальна екологія" надає студентам уявлення про всесвіт, розкриває основні закони формування та функціонування об'єктів навколишнього природного середовища, розкриває екологічну роль людини і суспільства в сьогоднішньому світі, тощо.

Матеріал даної навчальної дисципліни є обов'язковим елементом комплексного державного екзамену бакалавра з "екології та охорони навколишнього середовища".

Навчальна дисципліна формує вміння у студентів самостійно працювати з літературою, аналізувати теоретичний матеріал і використовувати набуті знання на практиці в процесі лабораторних занять, що є основною вимогою Болонського процесу.

Опанувавши дану навчальну дисципліну студент повинен:
Знати:

роль і завдання екології як науки і її роль в загальній проблемі виживання людства; взаємозв'язок елементів навколишнього природного середовища, особливості функціонування природних, природно-антропогенних і антропогенних екосистем; загальні закони стійкості компонентів довкілля і можливі наслідки впливу на живу природу господарської діяльності людини; організацію природоохоронної діяльності людини, системи моніторингу за станом довкілля, елементи екологічної безпеки; основні стратегії виходу людства із сучасної екологічної кризи, міжнародну і державну політику в галузі охорони природи, основні організації, що здійснюють діяльність в галузі охорони природи.
Вміти:

самостійно працювати з науковою літературою екологічного і природоохоронного змісту; робити висновки і узагальнення про стан об'єктів навколишнього природного середовища, компонентів живої і неживої природи; оцінювати досконалість системи природоохоронної діяльності людини, роль і значення діяльності державних і громадських природоохоронних організацій; застосовувати набуті теоретичні знання на практиці, показувати роль екологічних знань в різних галузях діяльності людини.

Дисципліна складається з 2 змістових модулів - "Екологія як наука. Взаємозв’язок компонентів навколишнього природного середовища" та "Значення і наслідки для природи діяльності людини. Основи організації природоохоронної діяльності". Матеріал цих модулів включає 8 мікромодулів, кожний з яких є логічно завершеною часткою системи знань і умінь, що визначені у якості необхідних, для формування фахівців.

Структурно-логічна схема навчальної дисципліни "Загальна екологія" наведена нижче:

Дисципліни, що забезпечують вивчення "Загальна екологія"

Перелік модулів навчальної дисципліни

Дисципліни, що забезпечують "Загальна екологія"

1.Географія

2. Фізика

3. Біологія

4. Хімія

5. Економіка

6. Правознавство

7. Історія

Модуль 1. Екологія як наука. Взаємозв’язок компонентів навколишнього природного середовища
Модуль 2. Значення і наслідки для природи господарської діяльності людини. Основи організації природоохоронної діяльності

1)Геологія з основами геоморфології;

2) Ґрунтознавство;

3) Метеорологія і кліматологія;

4) Загальна гідрологія;

5) Ландшафтна екологія;

6) Екологія міських систем;

7) Екологія людини;

8) Екологічна культура;

9)Моніторинг об’єктів довкілля;

10) Заповідна справа;

11) Організація управління в екологічній діяльності;

12)Нормування антропо- генного навантаження;

13)Моделювання і прогно-зування стану довкілля;

14)Економіка природокористування;

15)Екологічна експертиза;

16) Техноекологія;

17)Екологічна і техногенна безпека  1. ^ Загальний зміст навчальної дисципліни


Програма побудована за модульним принципом. Кожний з модулів є логічно завершеною часткою системи знань і умінь, що визначені у якості необхідних, для формування фахівця.
^ 2.1. Навчальна, аудиторна та позааудиторна, складова дисципліни

(76 години)
Модуль 1 (42 години). Екологія як наука. Взаємозв'язок компонентів навколишнього природного середовища.

Конкретні иілі:

- розглянути історію становлення екології як науки, становлення сучасної науки екології (неоекології);

- показати структуру сучасної екології як науки, розглянути основні її завдання та методи;

- дати характеристику екологічним факторам та закономірностям їх дії на живі організми;

- показати роль популяційної екології для господарської діяльності людини та значення популяцій для підтримання екологічної рівноваги в природі;

охарактеризувати причини формування угруповань, основні закономірності формування і функціонування екосистем та їх ролі для любини і довкілля. Розглянути основні типи природних екосистем світу;

- розглянути біосферу як глобальну екосистему, показати основи її стійкості і закони її функціонування. Показати вразливість біосфери щодо зовнішнього впливу.

Тема 1. Екологія як наука, її сучасна структура та завдання.

Передісторія екології, роль античних природодослідників її формуванні. Розвиток екології в період середньовіччя, епохи відродження і нового часу. Елементи екології в наукових працях ХУШ-ХІХ століть. Роль перемоги дарвінізму у становленні екології як науки. Визначення екології за Е.Геккелем.

Розвиток екології в XX столітті, основні етапи формування сучасної екології: II батанічний конгрес у Брюсселі, впровадження методології та термінології; формування популяційної екології; введення понять екосистема та біогеоценоз та їх значення; поява уявлення про біосферу, роль В.І.Вернадського; роль Ю.Одума і його школи у впровадження методів математичного моделювання в екології.

Формування екології як науки в кінці XX століття. Визначення і структура екології за М.Ф.Реймерсом. Основні завдання екології як науки. Сучасне визначення екології та її трансформація в неоекологію. Структура сучасної екології, основа її функціонування. Методи сучасної екології, їх роль та основні проблеми. Системність екології як науки.

Тема 2. Рівні організації живого. Факторіальна екологія (аутекологія).

Організм, його особливості та причина стійкість. Рівні організації живої матерії, різноманітність підходів. Особливості екосистемного рівня.

Навколишнє середовище, компоненти довкілля. Екологічні фактори, їх класифікація та періодичність. Основні завдання факторіальної екології. Екологічна валентність. Роль адаптації організмів. Закони взаємодії екологічних факторів («закон оптимуму» та взаємодії факторів). Закон мінімуму Лібіха та закон толерантності Шелфорда, їх сутність і роль. Екологічна ніша, її характеристика.

Абіотичні фактори навколишнього природного середовища (температура, світло, вологість). Механізми пристосування організмів до дії абіотичних факторів, обов'язкові і необов'язкові екологічні фактори. Особливості водного середовища (гідросфера). Атмосфера, її роль для Землі та будова. Едафічні фактори, ґрунтоутворення.

Біотичні фактори навколишнього середовища. Прямі та опосередковані взаємозв'язки організмів. Нейтральні та взаємокорисні (симбіотичні) взаємозв'язки видів, їх характеристика та значення. Взаємошкідливі зв'язки між біологічними видами, їх роль в процесі еволюції живих організмів. Теорема Гаузе. Корисно-нейтральні та шкідливо-нейтральні взаємозв'язки видів, їх характеристика. Корисно-шкідливі взаємозв'язки біологічних видів, їх характеристика та роль. Пристосувальні механізми біологічних видів.

Тема 3. Популяційна екологія.

Популяція - як перша надорганізмова біологічна система. Завдання популяційної екології. Типи популяцій, їх характерні ознаки.

Структура популяцій, їх стійкість до дії антропогенних факторів. Чисельність і густота (щільність) популяцій, динаміка цих процесів. Основні типи зміни чисельності популяцій, роль міграції. Народжуваність і смертність в межах популяцій, експоненціальна та логістична моделі росту популяцій. Біотичний потенціал. Криві виживання.

Просторова структура популяцій, її роль. Етологічна (ієрархічна) структура популяцій. Статева і вікова структура популяцій, їх роль для господарської діяльності людини.

Тема 4. Екологія біотичних угрупувань. Організація та функціонування екологічних систем.

Причини виникнення угрупувань. Біоценоз, його ознаки та характеристика. Види біоценозів. Біогеоценоз (В.Н.Сукачов) та екосистема (А.Тенслі) - як структурні елементи біосфери. Характеристика та класифікація екосистем. Трансформація екосистем. Порівняння поняття «екосистема» та «біогеоценоз». Взаємозв'язки елементів екосистеми. Основні етапи використання речовини та енергії в екосистемах (біогеоценозах). Малий кругообіг речовини (хімічних елементів). Математичне моделювання розвитку екосистем, його значення та основні проблеми.

Трофічні рівні. Значення біорізноманіття для підтримання екологічної рівноваги в природі. Значення компонентів живої природи. Первинна продукція екосистем (автотрофи, продуценти). Значення фото- і хемосинтезу. Чиста і валова продукція екосистем. Роль консументів в екосистемах. Деструкція органічної речовини в екосистемах (сапротрофи, редуценти). Екологічні піраміди, їх види і значення для господарської діяльності людини.

Саморегуляційні процеси в екосистемах. Стійкість екосистем до зовнішніх впливів. Сукцесії. Клімаксовий стан екосистем. Основні закони стійкості екосистем. Потік енергії в екосистемах, ефективність екосистем. Втрати енергії при переході з одного трофічного рівня на другий. Закон екологічної кореляції, принцип Ле-Шателье-Брауна, закон максимальної енергії та інформації. Причини максимізації екосистем.

Характеристика основних екосистем світу. Лісові екосистеми, їх види та значення для природи. Основні характеристики лісових екосистем (тайга, широколистяні і мішані ліси, вологі екваторіальні і тропічні ліси, тощо). Екосистеми трав'яних ландшафтів, їх поширення та характеристика (степи та лісостепи різних континентів, пустелі, агроценози). Водні екосистеми світу. Загальна характеристика прісноводних екосистем, особливості річок та озер. Морські екосистеми світу, їх значення та загальна характеристика. Кругообіг речовин в морських екосистемах.

Тема 5. Біосфера Землі - як глобальна екосистема.

Поняття про біосферу Землі. Роль В.І.Вернадського у формуванні сучасного наукового уявлення про біосферу. Розподіл життя в біосфері. Структура біосфери за Вернадським, особливості її елементів. Закони функціонування біосфери за Вернадським.

Жива речовина, її хіхмічний склад. Геохімічна робота живої речовини, її роль у формування сучасного вигляду Землі. Кругообіг важливіших хімічних елементів у біосфері.

Сучасні уявлення про біосферу, поняття парабіосферної області. Гіпотеза Геї і її значення для пояснення основ формування і функціонування біосфери. Основи еволюції біосфери. Біосфера як кібернетична система, закони її стійкості. Енергетичний баланс біосфери, роль законів термодинаміки. Потенційна біопродуктивність Землі. Потоки інформації в біосфері. Вразливість біосфери до зовнішнього впливу.

Моделювання стану біосфери, значення та основні проблеми.

Ноосфера - як виша стадія розвитку біосфери. Основні принципи ноосферного природокористування. Суперечливість концепції про ноосферу.
Модуль 2 (34 години). Значення і наслідки для природи господарської діяльності людини. Основи організації природоохоронної діяльності.

Конкретні цілі:

- розглянути вплив людини на природу в різні історичні періоди, охарактеризувати наслідки основних типів природокористування;

- дати оцінку сучасним проблемам людства: проблема демографії, проблема урбанізації, проблема трансформації природних екосистем, проблема забруднення середовищ;

- оцінити вплив людини на компоненти природного середовища та наслідки цього впливу;

- показати роль господарської діяльності людини у формуванні сучасної екологічної кризи, розглянути проблему екологічної безпеки;
- охарактеризувати природоохоронну діяльність людини та шляхи збереження компонентів природного середовища;

- розглянути необхідність створення систем моніторингу стану об 'єктів навколишнього середовища і показати його роль;

- дати оцінку стратегіями людства виходу із сучасної екологічної кризи, показати роль природоохоронних організацій у забезпеченні стабільності природного середовища і довкілля людини.

Тема 6. Вплив антропогенних факторів на навколишнє природне середовище.

Зміна характеру впливу діяльності людини на навколишнє природне середовище. Основні види природокористування і їх наслідки. Екологічні кризи минулого, передумови розвитку сучасної екологічної кризи.

Світова демографічна ситуація. Демографічні проблеми України. Вплив стану довкілля на здоров'я населення. Урбанізація та її негативні наслідки. Забруднення об'єктів навколишнього природного середовища, джерела антропогенного впливу. Рівні втручання людини в природні екосистеми. Реакції екосистем на втручання людини, інертність природних екосистем.

Вплив господарської діяльності людини на компоненти природного середовища (атмосферу, гідросферу, ґрунти, рослинний та тваринний світи), наслідки цих впливів. Сучасні проблеми забруднення середовищ та трансформації природних екосистем.

Охорона навколишнього природного середовища, основні завдання. Енвайронментологія. Методологічна і правова основа природоохоронної діяльності людини. Шляхи збереження компонентів природного середовища (атмосфери, гідросфери, ґрунтів, рослинного та тваринного світів). Роль екологізації виробництва у вирішенні екологічних проблем сьогодення.

Основи нормування якості об'єктів навколишнього природного середовища та антропогенного навантаження на нього.

Проблема природних ресурсів, їх класифікація та умови раціонального використання. Перспективи використання нових видів енергії. Рівні антропогенного впливу на природні ресурси.

Тема 7. Основи екологічної безпеки та моніторинг стану навколишнього середовища.

Загальноземні аспекти екологічної безпеки. Екологічна безпека як складова національної і міжнародної безпеки, структура і завдання екологічної безпеки.

Екологічні ситуації, їх типи та оцінка. Причини виникнення несприятливих екологічних ситуацій: природні передумови та антропогенні фактори виникнення. Регулювання екологічних ситуацій.

Роль контролю стану довкілля у розв'язанні екологічних проблем. Моніторинг стану навколишнього природного середовища, основні завдання. Основні види та рівні моніторингу. Сучасні методи моніторингу навколишнього природного середовища, роль біомоніторингу.
Тема 8. Стратегії виживання людства. Співробітництво в галузі вирішення екологічних проблем.

Глобалізація сучасних екологічних проблем, особливості сучасного світу. Проблеми вирішення питань екологічної безпеки на міжнародному рівні. Екологічні стратегії людства (природно-технологічні, біосферно-екологічні, соціально-психологічні). Стратегія екорозвитку М.Ф.Реймерса. Міжнародне співробітництво в галузі охорони природи (збереження та відновлення довкілля). Статус міжнародних природоохоронних організацій. Поява екологічних партій та їх діяльність.

Роль громадськості України в охороні навколишнього природного середовища. Партія зелених в Україні. Регіональні екологічні об'єднання. Екологізація освіти і її роль для підвищення екологічної свідомості населення.

Список рекомендованої літератури.
1. Андрейцев А.К. Основи екології.-К.: Вища школа, 2001.-358с.

2. Білявський Г.О., Падун М.М., Фундуй Р.С. Основи загальної екології. - К.: Либідь, 1995.-368с.

3. Білявський Г.О., Фурдуй Р.С., Костіков І.О. Основи екологічних знань. -К.: Либідь, 2000.-320с.

4. Білявський Г.О., Бутченко Л.І. Основи екології: теорія та практикум. -К.:Лібра, 2004.-368с.

5. Бигон М., Харпер Дж., Таунсенд К. Зкология (особи, популяции и сообщества) / пер. с агнл. - М.: Мир, 1989.-Т.1-2.-667 и 477 с.

6. Будьїко М.И. Глобальная зкология. - М.: Мьісль, 1977.-327с.

7. Вернадский В.И. Химическое строение биосферьі Земли и ее окружения. -М.: Наука, 1965.-З74с.

8.Войтович Г.В., Вронский В.А. Основи учення о биосфере. - М.: Просвещение, 1989.-160с.

9. Вронский В.А. Прикладная зкология. - Ростов н/Д.: Феникс, 1996.-512с.

10. Гиляров А.М. Популяционная зкология. - М.: МГУ, 1990.-191с.

11. Дажо Р. Основи зкологии / пер. с франц. - М.: Прогресе, 1975.-415с.

12. Дедю И.И. Зкологический знциклопедический словарь. - Кишинев: Главная ред. Молд. Сов. знцикл., 1990. - 408 с.

13. Дідух Я.П. Популяційна екологія. - К.: Фітосоціоцентр, 1998. - 192с.

14. Джигирей В.С., Сторожук В.М., Яцюк Р.А. Основи екології та охорона навколишнього природного середовища (Екологія та охорона природи).- Львів: Афіша, 2000.-272с.

15. Запольський А.К., Салюк А.І. Основи екології. - К.: Вища школа, 2001.-358с.

16. Злобін Ю.А. Основи екології.-К.: Лібра, 1998.-248с.

17. Изразль Ю.А. Зкология и контроль состояния природной средьі. - М.: Гидрометеоиздат, 1984. - 560 с.

18. Кучерявий В.П. Екологія. - Львів: Світ, 2000. - 500с.

19. Кучерявий В.П. Урбоекологія. - Львів: Світ, 1999. - 320с.

20. Лук'янова Л.Б. Основи екології. - К.: Вища школа, 2000.-327с.

21. Некос В.Е. Основи общей зкологии и неозкологии. - Харьков: Прапор, 1 часть - 1999, 2 часть - 2001.

22.Новиков Ю.В. Зкология, окружающая среда, человек. - М.: Агенство «ФАИР», 1998.-320с.

23. Одум Ю. Основи зкологии / пер. с англ. - М: Мир, 1975.-740 с.

24. Одум Ю. Зкология / пер. с англ. -Т.1-2. -М.: Мир, 1986.-704с.

25. Потіш А.Ф., Медвідь В.Г., Гвоздецький О.Г., Козак З.Я. Екологія: основи теорії і практикум. - Львів: "Новий Світ-2000", "Магнолія плюс", 2003.-296с.

26.Рамад Ф. Основи прикладной зкологии / пер. с франц. - Л.: Гидрометеоиздат, 1981.-543с.

27. Реймерс Н.Ф. Природопользование. Словарь-справочник. - М.: Мьісль, 1990.-637 с.

28. Реймерс Н.Ф. Зкология (теории, закони, правила, принципи и

гипотезн).-М.: Россия молодая, 1994.-367с.

29. Риклефс Р. Основи общей зкологии / пер. с англ. - М.: Мир, 1979.-424с.

30. Стадницкий Г.В., Родионов А.И. Зкология. - М.: Вьісш.шк., 1988.-272с.

31. Сукачев В.Н. Основи лесной типологии и биогеоценологии (избраннне { труди). Т. 1. - Л.: Наука, 1972.-418с.

32. Сафранов Т.А. Екологічні основи природокористування. - Львів: "Новий Світ-2000", 2004. -248 с.

33. Соціальна екологія / за ред. Л.П. Царика. - Тернопіль: Підручники і

посібники, 2002. - 208с.

34. Уиттекер Р.Х. Сообщества и зкосистемн / пер. с англ. - М.: Прогресе,

1980.-327с.

35. Чернова Н.М., Бьілова А.М. Зкология. - М.: Просвещение, 1988.-272с.

36. Злтон Ч. Зкология нашествий животних и растений / пер. с англ. - М.:

|Иностр.лит, 1960.-230с.

36. О.Ю. Сухарева, Я.Р. Базель, С.М. Сухарев. Методичні вказівки до

лабораторного практикуму з курсу "Аналіз природних об'єктів і продуктів харчування".-Ужгород: Ужгородський національний університет, 2002.-100с.

37. Набиванець Б.И., Сухан В.В., Калабіна Л.В. Аналітична хімія природного середовища. - К.: Либідь, 1996.


^ 2.2. Самостійна навчальна та наукова складова дисципліни за відповідними навчальними модулями {140 годин).

Модуль 1.

1. Роль українських і російських вчених у формуванні екології як науки.

2. Визначення екології різними вченими, причини різноманітних підходів.

3. Взаємозв'язок екології та природоохоронної діяльності людини.

4. Роль Ю.Одума у формуванні сучасних поглядів на екологію.

5. Значення екологічних факторів в процесі еволюції природи, обмежена

адаптація організмів як фактор зміни довкілля.

6. Сучасні уявлення про біоценоз, проблеми ненасичених біоценозів.

7. Біогеографія і характеристика основних екосистем світу.

8. Роль ступеня замкненості кругообігу речовин в межах екосистеми на її стійкість до зовнішнього впливу.

9. Біосфера як глобальна кібернетична система. Еволюція біосфери і основні причини її стійкості.

Модуль 2.

1. Особливості впливу господарської діяльності людини на природу в минулі часи, причини тотального впливу на природу на сучасному етапі.

2. Сучасне місто як антропогенна екосистема. Причини погіршення стану здоров'я у місцевих жителів.

3. Основні наслідки і прояви впливу людини на екологічний стан атмосфери.

4. Основні наслідки кількісного і якісного впливу на компоненти гідросфери.

5. Проблеми збереження компонентів ландшафту.

6. Причини і наслідки погіршення якості грунтів.

7. Системи моніторингу на Україні: законодавча база, завдання.

8. Проблема моніторингу транскордонних територій.

9. Екологічна освіта на Україні. Роль середньої і вищої школи у формуванні екологічного світогляду громадян.

10. Діяльність партії зелених на Україні. Екологічні організації Закарпаття.

^ Елементи наукової роботи:

- підготовка наукової доповіді та її оприлюднення у навчальній групі;

- колективне обговорення та колективне оцінювання за стандартною вимогою до наукової роботи;

- підготовка та оприлюднення індивідуальних доповідей на студентських наукових конференціях, засіданнях студентського наукового товариства. Аналіз досягнень і недоліків доповідей.  1. ^ План лабораторного практикуму


Метою лабораторного практикуму з навчальної дисципліни "Загальна екологія" є навчити студентів самостійно планувати і виконувати досліди по вивченню екологічного стану об’єктів довкілля, оцінці ступеня розвитку і трансформації екосистем, впливу екологічних факторів на живі організми.Модулі дисципліни

Тема і назва роботи

(можливі досліди)

Література

Модуль 1

1.Обмежувальні екологічні фактори довкілля. Визначення розчиненого у воді кисню.

2.Загальна характеристика водного середовища. Визначення окислювальності води.

3. Трансформація хімічних інгредієнтів у водному середовищі. Визначення вмісту сульфат-іонів у природних водах.

4. Вивчення швидкості росту популяцій і дія на них екологічних факторів на прикладі дріжджів.

[36]
[37]
[37]

[25]

Модуль 2

5. Дослідження антропогенного навантаження на природне середовище. Визначення вмісту нітрит-іонів у природних водах.

6. Дослідження антропогенного навантаження на природне середовище. Визначення вмісту нітрит-іонів у природних водах.

7.^ Дослідження антропогенного навантаження на природне середовище. Визначення вмісту аміаку і солей амонію в у природних водах.

[36]

[36]

[37]


^ Структура залікового кредиту з курсу

"Загальна екологія", кількість аудиторних годин за планом – 76
тижня

Тематика змістовних модулів


Теми лекцій


Лабораторні роботи

Модуль 1. (42 години). Екологія як наука.

Взаємозв’язок компонентів навколишнього природного середовища.

Історія становлення екології як науки. Сучасна екологія її структура, основні завдання та методи. Неоекологія. (4години)
Аутекологія. Екологічні фактори, закономірності їх впливу на організми. (4 години)

Лабораторна робота

№ 1 (4 годин)

Лабораторна робота

№ 2 (6 годин)

Популяційна екологія (демекологія) (2 години).


Лабораторна робота

№ 4 (6 годин)
Основи синекології. Екосистеми, динаміка та основи функціонування. Характеристика основних екосистем світу (8 годин)

Лабораторна робота

№ 3 (4 годин)
Глобальна екологія. Формування і функціонування біосфери, сучасні уявлення про неї. Основи стійкості біосфери. Ноосфери (4 години)^ Зрізові лекторська контрольна робота № 1 (2 години)Модуль 2.(34 години). Значення і наслідки для природи господарської діяльності людини. Основи організації природоохоронної діяльності

Вплив антропогенних факторів на природне середовище в різні історичні періоди. Типи природокористування і наслідки цих процесів (2 години)Проблеми демографічного вибуху, урбанізації, трансформації природних екосистем. Вплив господарської діяльності людини на компоненти довкілля (4 години).

Лабораторна робота

№ 5 (6 годин)

Лабораторна робота

№ 6 (6 годин)
Природоохоронна діяльність людини, основи методології та правові засади. Основи нормування антропогенного навантаження на природне середовище, основи екологічної безпеки та моніторингу довкілля (4 години)


Лабораторна робота

№ 7 (6 годин)
Стратегії виживання людства. Співробітництво в галузі вирішення екологічних проблем (2 години).

Підсумкове заняття

(2 години)
^ Зрізові лекторська контрольна робота № 2 (2 години)Всього:

Кількість годин - 36

К-сть годин - 40


Розподіл балів, присвоєних студентам з навчальної дисципліни

"Загальна екологія"

Кількість кредитів 6


Модулі дисципліни

Теоретична підготовка (в т.ч. самостійна робота)

Лабораторні заняття

Лекторська контрольна робота


Сума (∑)


Модуль 1

Кредитів ECTS – 3


Тема 1 - 5

Тема 2 – 5

Тема 3 – 5

Тема 4 – 10

Тема 5 - 5


4 роб.* 5 балів

= 20 балів50100

Модуль 1

Кредитів ECTS – 3

Тема 6 – 15

Тема 7 – 10

Тема 8 - 10


3 роб.* 5 балів

= 15 балів


50


100

Всього - 200


Загальна кількість балів складає 200, що складає 100 %. Для переводу кількості набраних балів в оцінку використовують наступну систему:


Оцінка за шкалою (%)

Екзаменаційна оцінка

ECTS

Оцінка

Характеристика

85-100

Відмінно

А

Відмінно

76-84

Добре

В

Дуже добре

65-75

С

Добре

58-64

Задовільно

D

Задовільно

50-57

Е

Достатньо

30-49


Незадовільно

FX

Незадовільно з можливістю перескладання

0-29

F

Незадовільно з обов’язковим повторним навчаннямЗа результатами контролю знань студентів, дозволяється виставлення екзаменаційної оцінки без складання екзамену, якщо студент набрав кількість балів, що відповідає оцінці "відмінно", "добре" та "задовільно" (D). Студент має право підвищити оцінку, складаючи екзамен.

Схожі:

Структура програми навчальної дисципліни \"Загальна екологія\", опис дисципліни iconПрограма навчальної дисципліни дисципліни ресурсне забезпечення судово-експертної діяльності
Програма навчальної дисципліни складена відповідно до освітньо-професійної програми гсво напряму
Структура програми навчальної дисципліни \"Загальна екологія\", опис дисципліни iconПрограма навчальної дисципліни дисципліни матеріалознавча експертиза
Програма навчальної дисципліни складена відповідно до освітньо-професійної програми гсво напряму
Структура програми навчальної дисципліни \"Загальна екологія\", опис дисципліни iconМетодичні вказівки
України», а також Типової навчальної програми нормативної дисципліни «Основи охорони праці» 2011 р. І типової навчальної програми...
Структура програми навчальної дисципліни \"Загальна екологія\", опис дисципліни iconДисципліни практикум із складання нормативно-правових документів судово-експертної діяльності
Програма навчальної дисципліни складена відповідно до освітньо-професійної програми гсво напряму
Структура програми навчальної дисципліни \"Загальна екологія\", опис дисципліни iconОпис навчальної дисципліни
Робоча навчальна програма з кримінології для студентів за напрямом підготовки (спеціальністю) 030401 правознавство на 59 арк
Структура програми навчальної дисципліни \"Загальна екологія\", опис дисципліни iconЗбірник тестових завдань підсумкового контролю для проведення комп’ютерного...
Тестові завдання розроблені відповідно до програми навчальної дисципліни «Основи маркетингу» та вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики...
Структура програми навчальної дисципліни \"Загальна екологія\", опис дисципліни icon2. опис навчальної дисципліни
Цей комплекс поширюється на усі структурні підрозділи Вищого навчального закладу “Національний транспортний університет”, в яких...
Структура програми навчальної дисципліни \"Загальна екологія\", опис дисципліни iconЗагальні методичні вказівки до виконання практичних занять
У відповідності до робочої програми з дисципліни “Технічна експлуатація автомобілів” загальна кількість годин на вивчення дисципліни...
Структура програми навчальної дисципліни \"Загальна екологія\", опис дисципліни iconРеферативна доповідь б
Змістово-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни «основи медичних знань»
Структура програми навчальної дисципліни \"Загальна екологія\", опис дисципліни iconОдеський державний аграрний університет кафедра філософії, історії...
Тестові завдання з дисципліни «Історія України» розроблені на основі навчальної програми дисципліни «Історія України» для підготовки...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка