Тести з курсу основи економічної теорії
НазваТести з курсу основи економічної теорії
Сторінка1/13
Дата конвертації20.06.2013
Розмір2.77 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Географія > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

ТЕСТИ З КУРСУ ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ1. Яке визначення найбільш точно передає суть предмета економічної теорії?

1. Наука про економічні відносини людей з приводу раціонального використання обмежених ресурсів для найбільш повного задоволення своїх потреб.

2. Наука про суспільство на різних стадіях його розвитку.

3. Наука про управління підприємствами для досягнення максимальної ефективності їх функціонування.

4. Наука про вибір ефективної державної політики для вирішення

актуальних соціально-економічних проблем.
2. Економічні категорії - це:

1. Логічні поняття, які в узагальненому вигляді відображають сутність окремих економічних явищ.

2. Норми господарської поведінки людей.

3. Методи регулювання економічних процесів.

4. Економічні інтереси суб’єктів господарської діяльності.
3. Економічні закони відображають:

1. Взаємодію сил природи.

2. Відношення людей до сил природи.

3. Істотні, стійкі, такі що повторюються, внутрішні причинно-наслідкові зв’язки і залежності реальних економічних явищ і процесів.

4. Суперечності між продуктивними силами і виробничими відносинами.
4. Економічні закони мають об активний характер тому, що:

1. Не залежать від волі та свідомості людей.

2. Люди ставляться до них байдуже.

3. Діють у процесі господарської діяльності людей.

4. Функціонують у всіх економічних системах.
5. Економічні закони відрізняються від законів природи тим, що вони:

1. Не можуть мати формалізованого вираження.

2. Діють лише у людському суспільстві.

3. Суб'єктивні.

4. Об'єктивні.

6. Яку з названих функцій не можна безпосередньо вважати функцією економічної теорії?

1. Політичну.

2. Методологічну.

3. Пізнавальну.

4. Практичну.
7. Економічна політика – це:

1. Здатність до прийняття господарських рішень.

2. Цілеспрямована система погоджених і пов’язаних між собою найближчих і довгострокових заходів держави щодо розвитку економіки країни.

3. Політика екологічної безпеки країни.

4. Здатність керувати економічними процесами.
8. Що не відноситься до методів наукового пізнання економічних

процесів?

1. Метод індукції та дедукції.

2. Метод аналізу і синтезу.

3. Метод фізико-природних спостережень

4. Метод наукової абстракції.
9. Що найбільш точно характеризує сутність економічних потреб?

1. Фізіологічні потреби людини.

2. Потреби у відтворенні робочої сили.

3. Об’єктивна потреба у товарах і послугах, що забезпечують життєдіяльність людини.

4. Потреби у праці та вільному часі.
10. Що є умовою виникнення і відтворення потреб?

1. Взаємодіюче функціонування процесів виробництва і споживання.

2. Суспільна свідомість.

3. Сфера споживання.

4. Сфера виробництва.
11. Що є визначальною узагальненою рисою економічних

інтересів?

1. Зацікавленість особи у задоволенні своїх потреб.

2. Виникнення і відтворення на основі економічних інтересів ініціативи і діловитості людей.

3. Спрямованість уваги людей на певні об’єкти привласнення і споживання.

4. Економічні інтереси - це зовнішня активізована свідомістю оболонка економічних потреб.
12. Що таке економічна система суспільства?

1. Сукупність взаємопов’язаних економічних елементів, які утворюють певну цілісність - економічну структуру суспільства.

2. Сукупність деяких видів господарської діяльності суспільства.

3. Сукупність процесів виробництва і споживання.

4. Економічні відносини, що складаються на фазі виробництва.
13. Економічна система вирішує три основні питання. Яке зайве?

1. Хто повинен виробляти?

2. Що виробляти?

3. Для кого виробляти?

4. Як виробляти?
14. Що найбільш повно визначає власність як економічну категорію?

1. Відносини між людьми щодо привласнення засобів та результатів виробництва.

2. Відношення людини до засобів виробництва.

3. Відношення людини до природних ресурсів.

4. Відношення людини до продуктивних сил суспільства.
15. Що є причиною різноманітності форм власності?

1. Необхідність всім громадянам мати власність.

2. Необхідність ефективного функціонування економіки.

3. Наявність капіталів різних розмірів.

4. Поділ суспільної праці, різний рівень усуспільнення та технологічної бази виробництва.
16. Що не може бути змінено при оренді підприємства?

1. Ринок збуту продукції.

2. Власник.

3. Користувач.

4. Технологія виробництва.
17. Яке визначення найповніше характеризує поняття змішана економіка?

1. Наявність різних типів соціально-економічного прогресу.

2. Економічна система, що базується на різних формах власності та ринковому і державному регулюванні економіки.

3. Економіка перехідного періоду.

4. Багатоукладна економіка.
18. У чому полягає соціально-економічний зміст перехідної економіки?

1. Перехід від одержавленої адміністративно-командної до соціально-орієнтованої ринкової економіки.

2. Перехід від переважно ремісничого до машинного виробництва.

3. Індустріалізація сільськогосподарського виробництва.

4. Подолання автаркічного характеру національної економіки.
19. Що не належить до основних рис соціально-орієнтованої ринкової економіки?

1. Забюрократизована, громіздка і консервативна система державного управління економікою.

2. Економічна зацікавленість усіх суб’єктів господарської діяльності у найкращих результатах своєї діяльності.

3. Конкурентний режим господарювання.

4. Економічна відповідальність за свою господарську діяльність і власні рішення.
20. Що не належить до закономірностей перехідної економіки?

1. Приватизація власності, лібералізація економічної діяльності та структурна перебудова економіки.

2. Демонополізація економіки та формування ринкової інфраструктури.

3. Фінансова стабілізація в країні та адресна соціальна підтримка громадян.

4. Функціонування в країні промислового, сільськогосподарського виробництва та інших галузей економіки.
21. Що найбільш повно характеризує суспільний характер виробництва?

1. Виробництво, розподіл і обмін засобів виробництва.

2. Зв’язки і кооперування всіх економічних суб’єктів у процесі

виробництва матеріальних і духовних благ.

3. Безпосередні та опосередковані зв’язки між підприємствами

матеріального виробництва.

4. Суспільна діяльність, спрямована на задоволення духовних

потреб людини.
22. Здібності до підприємництва - це:

1. Здатність удосконалювати засоби виробництва.

2. Здатність раціонально об’єднувати всі фактори виробництва в єдиний процес виробництва.

3. Здатність залучати позичковий капітал для виробництва.

4. Здатність організувати виробництво нових видів продукції.
23. Змінні витрати виробництва - це фактори:

1. Що можуть бути змінені при зміні обсягу випуску продукції.

2. Ціна яких нестабільна.

3. Що не залежать від зміни обсягу випуску продукції.

4. Ціна яких контролюється державою.
24. Постійними витратами виробництва називаються фактори:

1. Що визначаються розмірами фірми.

2. Що не змінюють попит на певний товар.

3. З постійною ціною.

4. Розмір яких фіксований при різних обсягах випуску продукції.
25. Що не можна віднести до показників економічної ефективності суспільного виробництва:

1. Продуктивність праці.

2. Абсолютний приріст суспільного продукту.

3. Матеріалоємність продукції.

4. Фондовіддача.
26. Що не можна віднести до показників соціальної ефективності суспільного виробництва?

1. Рівень продуктивності праці у сфері матеріального виробництва.

2. Розмір національного доходу на душу населення.

3. Частка фонду споживання в національному доході.

4. Рівень життя населення.
27. Яке визначення найбільш точно відображає суть товарного виробництва?

1. Переробка природних предметів праці для надання їм властивостей, які задовольняють потреби людини.

2. Виробництво продуктів для споживання іншими.

3. Створення найефективніших форм та способів поєднання

факторів виробництва.

4. Виробництво продуктів для обміну шляхом купівлі-продажу.
28. Які умови необхідні для виникнення і функціонування товарного виробництва?

1. Зростання чисельності населення.

2. Створення нових методів виробництва сільськогосподарських продуктів.

3. Виникнення та поглиблення суспільного поділу праці та економічна відокремленість виробників.

4. Покращання використання засобів виробництва.
29. Що, перш за все, зумовило набуття товарним виробництвом всезагального характеру?

1. Товарами стають всі засоби виробництва.

2. Товарні відносини охоплюють міжнародні економічні зв’язки.

3. Набуття робочою силою форми товару.

4. Товарами стають результати інтелектуальної праці.
30. Чим економічне благо принципово відрізняється від неекономічного?

1. Воно не є продуктом людської праці, але здатне задовольняти потреби людини.

2. Воно здатне задовольняти потреби людини.

3. Воно є продуктом праці і здатне задовольняти потреби людини.

4. Кількість його обмежена порівняно з потребами в ньому.
31. Що не можна безпосередньо віднести до функцій закону вартості?

1. Регулювання попиту та пропозиції.

2. Стимулювання розвитку продуктивних сил.

3. Диференціація товаровиробників.

4. Регулювання розподілу капіталів і праці між сферами суспільного виробництва.
32. Що є об’єктивною причиною виникнення грошей?

1. Суспільний поділ праці.

2. Історичний розвиток товарного виробництва і обміну.

3. Наявність держави.

4. Посилення взаємозв’язків суб’єктів господарської діяльності.
33. Яке з визначень найточніше характеризує генетичну сутність грошей?

1. Будь-який товар, що отримує товаровиробник в обмін за свій товар.

2. Це особливий товар, який виконує роль загального еквівалента і засобу обміну.

3. Товар, який може обмінюватись на інші товари.

4. Благородні метали - золото і срібло.
34. Що безпосередньо не впливає на кількість грошей в обігу?

1. Фізичний обсяг товарної маси.

2. Зміни товарних цін.

3. Золотовалютний запас національного банку.

4. Швидкість обігу грошової одиниці.
35. Що є узагальненою причиною інфляції?

1. Порушення відтворювальних пропорцій в економіці і законів грошового обігу.

2. Відсутність вільного обміну паперових грошей на золото.

3. Постійне зростання заробітної плати.

4. Надмірна інтернаціоналізація господарських зв’язків країни.
36. Хто з перелічених осіб зазнає найбільших втрат від інфляції?

1. Люди з фіксованими доходами.

2. Підприємці.

3. Позичальники.

4. Кредитори.
37. Що має найменшу цінність при високих темпах інфляції?

1. Нерухомість.

2. Грошовий запас.

3. Пакет акцій.

4. Земельні ділянки.
38. Що є найважливішою умовою стабільності національної грошової одиниці?

1. Державний контроль за цінами.

2. Жорстка боротьба з фальшивомонетництвом.

3. Стабільний стан національної економіки.

4. Державний контроль за емісією грошей.
39. Конвертованістю валюти є:

1. Встановлення ціни на золото у національній валюті.

2. Вільний обмін паперових грошей на золото.

3. Спроможність вільного обміну національної валюти на інші іноземні валюти.

4. Лібералізація зовнішньоекономічної діяльності.
40. Валютний курс у сучасних умовах встановлюється на основі:

1. Кількості національних грошей в обігу.

2. Співвідношення купівельної спроможності національних валют.

3. Світової ціни на золото.

4. Співвідношення золотого паритету національних валют.
41. Що найбільш повно визначає сутність ринкового господарства?

1. Сфера товарного та грошового обігу.

2. Невід’ємний компонент товарного виробництва й обігу.

3. Сукупність підрозділів збуту та постачання виробничих підприємств.

4. Сукупність торговельно-посередницьких підприємств.
42. Що не є елементом механізму ринку?

1. Суспільний поділ праці.

2. Пропозиція.

3. Попит.

4. Конкуренція.
43. Яку з функцій ринку слід вважати комплексною, агрегованою?

1. Забезпечення гармонійної взаємодії виробництва і споживання та безперервності суспільного відтворення.

2. Контролюючу.

3. Стимулюючу.

4. Сануючу.
44. Що характеризує ринковий попит?

1. Наявність товарів на ринку.

2. Кількість товару, яку споживачі спроможні придбати за визначеною ціною.

3. Потреба, яку бажає задовольнити споживач.

4. Намір придбати даний товар.
45. Що найбільш повно характеризує сутність товарної

пропозиції?

1. Кількість товару, яку продавець готовий продати за визначеною ціною.

2. Сукупність товарів, які перебувають у дійсному продажу та у формі товарного запасу на ринку.

3. Бажання продавця запропонувати до продажу свої товари.

4. Заява про бажання продати товар.
46. Метою функціонування капіталу є:

1. Здійснення науково-технічного прогресу.

2. Отримання прибутку.

3. Задоволення суспільних потреб.

4. Створення товарних запасів.
47. Що найбільш повно характеризує витрати виробництва?

1. Амортизація засобів праці у процесах їх виробничого споживання.

2. Виробниче споживання предметів праці при створенні товарної продукції.

3. Вартість всіх витрачених ресурсів на виробництво відповідних товарів.

4. Витрати на наймання робітників та менеджерів.
48. Оборот капіталу – це:

1. Перетворення товару на гроші та навпаки.

2. Повернення вартості авансованого капіталу до його власника у грошовій формі.

3. Отримання прибутку в розмірі, що дорівнює вартості авансованого капіталу.

4. Процес руху капіталу, коли він водночас перебуває у всіх його функціональних формах і приносить прибуток власнику.
49. За якою ознакою поділяють капітал на основний і оборотний?

1. Величина вартості капіталу.

2. Швидкість руху різних матеріалізованих частин капіталу та способи переносу їх вартості на створюваний продукт.

3. Сфера функціонування капіталу.

4. Різновиди створюваної продукції.
50. Що належить до основного капіталу?

1. Вартість виробничих споруд та засобів праці.

2. Вартість предметів праці.

3. Витрати на наймання робітників.

4. Комерційні та управлінські витрати.
51. Що належить до оборотного капіталу?

1. Вартість предметів праці та витрати на наймання робітників.

2. Вартість засобів праці.

3. Вартість виробничих будівель і споруд.

4. Вартість приладів та устаткування.
52. Що характеризує моральне зношування основного капіталу?

1. Втрата фізичних якостей засобів виробництва у процесі експлуатації.

2. Старіння якісно-функціональних параметрів та втрата частини вартості засобів праці внаслідок НТП.

3. Руйнування елементів основного капіталу під впливом сил природи.

4. Вихід із ладу деяких приладів внаслідок виробничої аварії.
53. Що більш точно розкриває природу торговельного капіталу?

1. Капітал сфери обігу.

2. Товарний капітал.

3. Капітал, що обслуговує посередницьку реалізацію товарів.

4. Грошовий капітал.
54. Що не належить до ринкової інфраструктури?

1. Різного роду біржі

2. Маркетингові та відповідні науково-дослідні служби та установи.

3. Владні структури та інститути держави.

4. Інформаційно-посередницькі інституції.
55. Яка з характеристик кредиту є найбільш узагальненою?

1. Гроші, що надаються у позику під певний відсоток.

2. Мобілізація тимчасово вільних коштів на потреби розширеного відтворення.

3. Матеріальні цінності, що надаються у користування за плату.

4. Відстрочка платежу.
56. Що більш повно характеризує цінні папери?

1. Акції і облігації.

2. Фіктивний капітал.

3. Грошові документи, що засвідчують право володіння або відносини позики і передбачають виплату дивідендів, відсотків.

4. Депозитні сертифікати.
57. Яке визначення характеризує природу акціонерного капіталу?

1. Вільний капітал підприємців.

2. Приватний капітал, що функціонує в колективній формі.

3. Форма нагромадження капіталу.

4. Вільні кошти населення.
58. Що не є безпосередньо причиною виникнення монополізму?

1. Поглиблення суспільного поділу праці.

2. Зниження ефективності функціонування індивідуальної

приватної власності.

3. Прагнення до максимізації прибутку.

4. Підвищення рівня концентрації виробництва і капіталу.
59. Що найбільш повно характеризує сутність економічної монополії?

1. Угода чи змова підприємств, що зосереджують у своїх руках основну частину виробництва і збуту певної продукції.

2. Спільне підприємство.

3. Велика торговельно-промислова група.

4. Велике акціонерне товариство.
60. Досконала конкуренція в економіці:

1. Завдає лише збитків більшості підприємців.

2. Стримує науково-технічний прогрес.

3. Небажане явище для підприємців.

4. Забезпечує всім підприємцям свободу вибору економічних дій.
61. Недосконала конкуренція - це:

1. Забруднення великими підприємствами навколишнього середовища.

2. Будь-яке монопольне втручання у процес ціноутворення.

3. Встановлення державного контролю за рівнем товарних цін.

4. Перерозподіл державою доходів конкуруючих суб’єктів через

бюджетно-податкову систему.
62. Що є суттєвою ознакою монополістичної конкуренції?

1. Конкуренція фірм-монополістів різних галузей за споживача.

2. Конкуренція багатьох фірм однієї галузі, які виробляють диференційовані продукти.

3. На ринку діє обмежена кількість виробників.

4. Фірми можуть вільно виходити на ринок і залишати його.
63. Цінова дискримінація - це:

1. Збільшення прибутку за рахунок встановлення більш високих цін на товари.

2. Диференціація заробітної плати робітників фірми.

3. Підвищення ціни на товари більш високої якості.

4. Продаж за різними цінами однієї й тієї ж продукції різним покупцям.
64. Важливою рисою олігополістичної конкуренції є:

1. Наявність великої кількості фірм-виробників певного товару.

2. Наявність фірм, які випускають диференційовані товари.

3. Наявність у галузі обмеженої кількості великих фірм, що випускають стандартизовані або диференційовані товари.

4. Концентрація виробництва у одного виробника.
65. У чому полягає основна специфіка аграрних відносин?

1. Процес виробництва носить регулярний характер.

2. Монополізм у виробництві.

3. Використання землі як основного засобу виробництва.

4. Незалежність виробництва від природних умов.
66. Що не входить до структури аграрних відносин?

1. Відносини з приводу економічних форм реалізації власності на землю.

2. Відносини з приводу форм господарського використання землі.

3. Відносини з приводу привласнення землі та результатів

сільськогосподарського виробництва.

4. Відносини з приводу технології обробки землі.
67. Земельний рентний дохід - це дохід, який:

1. Одержують власники від продажу землі.

2. Одержують продавці від продажу сільськогосподарської продукції.

3. Одержують власники землі за використання їхніх земель та інших природних ресурсів.

4. Одержують власники від продажу землі та інших природних ресурсів.
68. Що не входить в орендну плату за землю?

1. Земельна рента.

2. Процент на капітал, вкладений у землю.

3. Амортизаційні відрахування.

4. Страхові відшкодування.
69. Ціна землі - це:

1. Грошова оцінка доходів, отриманих від хазяйнування на землі.

2. Дисконтована земельна рента.

3. Грошові витрати на виробництво та реалізацію сільськогосподарських продуктів.

4. Грошове відображення вартості землі.
70. Яка основна причина обумовила необхідність переходу України до ринкової економіки?

1. Недостатнє стимулювання науково-технічного прогресу.

2. Вичерпання екстенсивних факторів розвитку адміністративно-командної системи.

3. Відсутність ефективної мотивації трудової діяльності людей.

4. Низький рівень продуктивності праці.
71. Що не притаманне процесу переходу України до ринкової економіки?

1. Формування багатоукладної економіки.

2. Монопольне панування однієї з будь-яких форм власності.

3. Роздержавлення та приватизація.

4. Демонополізація економіки.
72. Що не є роздержавленням?

1. Трансформація державної власності в інші форми власності.

2. Ліквідація державних підприємств-банкрутів.

3. Усунення держави від втручання безпосередньо в управління

господарськими процесами підприємств.

4. Переведення державних підприємств на комерційні засади функціонування.
73. Що слід вважати цілісною системою державного регулювання економіки?

1. Оподаткування, фінансування та кредитування суб’єктів господарської діяльності.

2. Сукупність заходів законодавчого, економічного, контролюючого характеру стосовно виробничо-господарської діяльності.

3. Прогнозування та індикативне планування соціально-економічних процесів.

4. Забезпечення дотримання юридичними та фізичними особами чинного законодавства.
74. Що не є безпосередньо об’єктом державного регулювання економіки?

1. Заохочення прогресивних зрушень у галузевих і регіональних структурах та підтримка експорту.

2. Регулювання зайнятості населення та обмеження безробіття.

3. Визначення місця і ролі кожної підприємницької структури в системі суспільного поділу праці.

4. Стимулювання економічного зростання та антикризове і антимонопольне регулювання.
75. Що є однією з економічних функцій держави?

1. Антимонопольне регулювання.

2. Дослідження навколоземного простору.

3. Укладання різних міжнародних угод.

4. Отримання прибутку.
76. Що є головною метою державного регулювання ринкової

економіки?

1. Вирівнювання економічного циклу.

2. Удосконалення галузевої та регіональної структури господарства.

3. Економічне зростання та соціальна стабільність у суспільстві.

4. Охорона навколишнього природного середовища.
77. Що більш повно характеризує процес розширеного суспільного відтворення?

1. Підвищення життєвого рівня населення.

2. Поглиблення суспільного поділу праці та спеціалізації виробництва.

3. Безперервний процес поновлення, повторення та продовження всього суспільного виробництва.

4. Безперервне нарощування обсягів промислового виробництва.
78. Яке з соціально-економічних явищ характерне для процесу відтворення трудових ресурсів?

1. Розширення мережі національних парків, заповідників, заказників.

2. Підвищення загальнокультурного та професійного рівня працівників.

3. Розширення кооперації виробництва.

4. Роздержавлення і приватизація економіки.
79. Яке з соціально-економічних явищ є основою відтворення економічних відносин?

1. Розвиток соціальної інфраструктури.

2. Видобування та переробка корисних копалин.

3. Науково-технічний прогрес.

4. Урізноманітнення форм власності.
80. Чим зумовлюється циклічність економічного розвитку?

1. Непередбаченим збігом обставин макроекономічного характеру.

2. Надзвичайними природними явищами.

3. Дестабілізуючою діяльністю екстремістів та окремих політичних сил.

4. Макроекономічною імпульсивністю науково-технічного оновлення активної частини основних виробничих фондів.
81. Що більш повно характеризує циклічність коливання в економіці?

1. Чергування у відтворювальному процесі циклів економічного розвитку, які містять фази кризового спаду, депресії пожвавлення і піднесення.

2. Періодичні кризові спади виробництва.

3. Періодичне підвищення ділової активності.

4. Періодичне коливання ділової активності.
82. Які циклічні коливання ретельно досліджуються економічною теорією?

1. Цикли, об’єктивно властиві природі економічних явищ.

2. Цикли сезонного характеру.

3. Циклічні коливання, пов’язані з природними явищами.

4. Поодинокі штучні цикли, що виникають внаслідок надзвичайних випадків та через порушення технологічних процесів.
83. Що характеризує номінальну заробітну плату?

1. Дивіденди на акції.

2. Заробітна плата у поточному грошовому вираженні.

3. Премія за ризик.

4. Підприємницький дохід.
84. Що є реальною заробітною платою?

1. Заробітна плата і премія.

2. Заробітна плата і відпускні.

3. Заробітна плата за основним місцем роботи та за сумісництвом.

4. Кількість товарів та послуг, які можна придбати за номінальну заробітну плату.
85. Диференціація доходів - це:

1. Різниця у рівнях доходів, одержаних різними людьми за певний період.

2. Різниця між найбільшим та найменшим рівнем доходу, що склалася у суспільстві.

3. Співвідношення мінімальної заробітної плати та розміру прожиткового мінімуму.

4. Співвідношення між мінімальною заробітною платою і мінімальною пенсією.
86. Споживчий кошик - це:

1. Мінімум калорій, які повинен одержувати організм людини за певний період часу.

2. Вартість певного набору товарів і послуг.

3. Вартість набору товарів і послуг, що є життєво необхідними.

4. Науково обґрунтована норма споживання товарів для певних груп населення.
87. Система соціальних гарантій - це:

1. Основні принципи морально-етичних взаємовідносин між членами суспільства.

2. Нормативні зобов’язання держави перед певними категоріями населення щодо забезпечення їх доходів, отримання певних благ, послуг, робочих місць.

3. Економічні умови діяльності суб’єктів господарювання, що забезпечуються державою.

4. Політика держави у сфері освіти, медицини, культури.
88. Рівень безробіття - це:

1. Частка незайнятого населення у складі економічно активного населення.

2. Частка економічно активного населення у загальній кількості населення.

3. Загальна кількість безробітних.

4. Різниця між економічно активним населенням і кількістю безробітних.
89. Яке безробіття існує завжди?

1. Фрикційне, структурне.

2. Структурне, циклічне.

3. Циклічне, фрикційне.

4. Конверсійне, фрикційне.
90. Закон А. Оукена визначає:

1. Ступінь впливу загального економічного спаду на рівень безробіття в країні.

2. Ступінь зменшення ВВП залежно від перевищення природного рівня безробіття фактичного.

3. Взаємозв’язок між зміною ВВП і зміною рівня циклічного безробіття.

4. Залежність між темпами інфляції і рівнем безробіття.
91. Що є вирішальним фактором інтернаціоналізації господарсь кого життя?

1. Високі темпи зростання виробництва наукоємної продукції.

2. Поглиблення суспільного поділу праці з виходом його за межі окремих країн.

3. Науково-технічний прогрес.

4. Більш вузька спеціалізація виробничо-господарських структур.
92. Що є об’єктивною основою становлення і розвитку світового господарства ?

1. Регулювання валютних курсів.

2. Зовнішньоекономічна політика.

3. Створення міжнародних економічних союзів.

4. Міжнародний поділ праці.
93. Що не є характерним для сучасних тенденцій розвитку світової торгівлі?

1. Швидке зростання торгівлі продукцією виробничо-технічного призначення.

2. Відчутне зростання обсягів товарообороту та лібералізація торгівлі.

3. Стагнація.

4. Більш активна участь у світовій торгівлі раніше економічно відсталих країн.
94. Який з факторів може погіршити для іноземних інвесторів інвестиційний клімату країні?

1. Спрощення умов репатріації власності у країні.

2. Нестабільність внутрішнього господарського законодавства.

3. Введення довгострокових податкових пільг.

4. Зменшення частки державної власності у країні.
95. Який з мотивів міграції робочої сили є економічним?

1. Працевлаштування на більш вигідних умовах.

2. Міркування політичного та релігійного характеру.

3. Утворення та возз’єднання сім’ї.

4. Міркування етнічного та культурного характеру.
96. Які заходи щодо інтеграції України у світове господарство є більш перспективними?

1. Вихід на світовий ринок із сировиною та сільськогосподарською продукцією.

2. Опанування нових виробничих сфер, що потребують застосування високого інтелектуального потенціалу та глибоких теоретичних розробок.

3. Активна участь у жорсткій конкуренції на світовому ринку.

4. Створення і пропонування споживачам виробів більш високої якості з новими споживчими властивостями.
97. Що не належить до глобальних економічних проблем?

1. Потоншання озонового шару в атмосфері Землі.

2. Потепління світового клімату, парниковий ефект.

3. Нерівномірність економічного розвитку різних країн.

4. Зникнення цілих видів рослин і тварин.
98. Яка з перелічених екологічних проблем є локальною?

1. Вичерпування мінеральних ресурсів.

2. Кислотні опади.

3. Забруднення в окремих місцевостях ґрунту отрутохімікатами.

4. Забруднення Світового океану.
99. Що не є глобальною проблемою соціально-економічного характеру?

1. Інфляція.

2. Забруднення атмосфери.

3. Зростання населення на планеті та безробіття.

4. Нестача продовольства та поширення зубожіння.
100. Що не входить у сферу співробітництва щодо вирішення глобальних проблем людства?

1. Сприяння країнам, що розвиваються, стосовно вирішення нагальних проблем: зубожіння, голоду, хвороб, неписьменності.

2. Ринкова трансформація економіки постсоціалістичних країн.

3. Встановлення уніфікованих правил загального природокористування.

4. Співробітництво у роззброєнні та військовій конверсії.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Схожі:

Тести з курсу основи економічної теорії iconМетодичні рекомендації до курсу “основи економічної теорії” для студентів...
Методичні рекомендації до курсу “Основи економічної теорії” для студентів неекономічних спеціальностей / За редакцією к е н., доцента...
Тести з курсу основи економічної теорії iconПитання для іспиту з курсу «Основи економічної теорії»
Економічна система. Типи економічних систем: традиційна, ринкова, командна, змішана
Тести з курсу основи економічної теорії iconОснови економічної теорії

Тести з курсу основи економічної теорії iconПлани семінарських занять
Предмет І методи економічної теорії. Складові частини сучасної економічної теорії. Позитивна та нормативна економічна теорія
Тести з курсу основи економічної теорії icon3 Основи економічної теорії(практ.) 301

Тести з курсу основи економічної теорії iconКонспект лекцій тема основи концепції І стратегії економічної безпеки...
Категоріальний апарат економічної безпеки та її базові елементи: економічні інтереси, загрози економічній безпеці, критерії та індикатори...
Тести з курсу основи економічної теорії iconПрограма державного екзамена з економічної теорії
Програма державного екзамену з економічної теорії підготовки бакалаврів за напрямками 030502 „Економічна кібернетика”, 030504 „Економіка...
Тести з курсу основи економічної теорії iconТема вступ до курсу економічної теорії
Визначення ціни І об’єму виробництва в короткостроковому періоді на ринку монополістичної конкуренції
Тести з курсу основи економічної теорії icon1. Необхідність І суть макроекономічного регулювання. Предмет та...
Розглянуто та затверджено на засіданні кафедри економічної теорії та конкурентної політики від 24 грудня 2008 р., протокол №8 та...
Тести з курсу основи економічної теорії iconТема Вступ. Предмет І метод історії економіки та економічної думки...
Розвиток історії економіки та економічної думки як науки та навчальної дисципліни. Місце історії економіки та економічної думки в...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка