Гідромеліорація” Херсон 2010
НазваГідромеліорація” Херсон 2010
Сторінка1/5
Дата конвертації30.06.2013
Розмір0.67 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
skaz.com.ua > Географія > Навчально-методичний посібник
  1   2   3   4   5

Херсонський державний аграрний університет
Будівельно-гідромеліоративний факультет


Кафедра ГТС і водопостачання
Проект організації будівництва зрошувальної системи

Навчально-методичний посібник для самостійної підготовки за кредитно-модульною системою навчання та виконання розрахунково - графічної роботи для студентів 4 курсу денної та 6 курсу заочної форми навчання за спеціальністю “Гідромеліорація”


Херсон 2010
УДК 631.6
Федорченко О.М. Проект організації будівництва зрошувальної системи
Навчально-методичний посібник для самостійної підготовки за кредитно-модульною системою навчання та виконання розрахунково - графічної роботи для студентів 4 курсу денної та 6 курсу заочної форми навчання за спеціальністю “Гідромеліорація” – Херсон: Колос, 2010. - 37с.

Рецензент:
Завідуючий кафедрою ГТС і водопостачання ХДАУ,

кандидат технічних наук, доцент Нежлукченко В.М.

Навчально-методичний посібник розглянутий і схвалений на засіданні кафедри ГТС і водопостачання /протокол №1 від 1 вересня 2010 р./ та рекомендований до друку навчально-методичною комісією будівельно-меліоративного факультету Херсонського державного аграрного університету /протокол № 1 від 7 вересня 2010 р./

ЗМІСТ

1.Загальні положення.........................................................................................4

2.Склад і зміст проектів організації будівництва............................................4

2.1 Доповнення до проектів організації будівництва ................................. 5

2.2 При реконструкції діючих промислових підприємств...........................6

2.3 При будівництві магістральних лінійних споруд....................................6

2.4 При будівництві гідротехнічних і водогосподарських об'єктів.............7

3.Техніко-економічні показники проекту організації будівництва..............7

4.Приклад виконання розрахунково – графічної роботи................................8

4.1.Алгоритм виконання розрахунково-графічної роботи...........................8

4.2.Вихідні дані для розрахунково-графічної роботи...................................9

4.3.Склад розрахунково-графічної роботи……………………………….....9

4.3.1.Вступ........................................................................................................10

4.3.2.Визначення складу проекта організації будівництва ЗС....................10

4.3.3.Методика розрахунку нормативного терміну будівництва ЗС..........13

4.3.4.Визначення нормативного терміну будівництва................................ 13

4.3.5.Визначення укрупненої вартості будівництва ЗС..............................13

4.3.6.Підготовчий період будівництва..........................................................14

4.3.7.Календарний план підготовчого періоду.............................................15

4.3.8.Визначення вартості та розподілу капіталовкладень підготовчого

періоду ................................................................................................... 15

4.3.9.Визначення норм заділу ....................................................................... 16

4.3.10.Календарний план будівництва ЗС.....................................................16

4.3.11.Розрахунок необхідної кількості робітників і працюючих..............19

4.3.12.Розрахунок потреби в основних будівельних машинах...................20

4.3.13.Визначення потреби в будівельних матеріалах ...............................23

4.3.14.Визначення потреби в електроенергії, стиснутому повітрі,

воді та інш............................................................................................23

4.3.15. Визначення вартості основних видів робіт......................................25

4.3.16.Техніко-економічні показники проекту організації будівництва..25

4.3.17.Рішення з техніки безпеки..................................................................26

4.3.18.Охорона навколишнього природного середовища в процесі

будівництва...........................................................................................28

5.Додатки...........................................................................................................30

Список літератури..........................................................................................35


^ 1. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ
Створення нових або розвиток діючих промислових і сільськогосподарських підприємств, окремих крупних будівель і гідромеліоративних споруд здійснюється певними етапами.

Завдання на зведення кожного об'єкту, яке характеризує його склад, об'єм і терміни будівництва, визначаються - аналізом потреб народного господарства. Для виконання таких завдань відповідні організації проводять дослідження і розробляють проекти і кошториси на будівництво. Затверджені проектно-кошторисні матеріали передаються будівельно-монтажним організаціям, які організовують і здійснюють будівництво.

^ Організація, планування і управління будівництвом – це наука, що займається питаннями будівництва на етапі його здійснення.

Предметом даної науки є розробка наукових методів організації, планування і управління будівельним виробництвом, які забезпечують досягнення оптимальних економічних результатів в процесі зведення будівель, споруд і їх комплексів.

^ Завданням курсу є вивчення теоретичних основ і наукових методів організації, планування і управління будівельним виробництвом на базі досягнень науково-технічного прогресу з метою їх використання в практичній діяльності.

Основою такої організації є система єдиних норм і правил проектування, організації виробництва, планування і управління будівництвом. Загальнодержавним нормативним документом, що регламентує основні вимоги організації будівництва, його комплексної механізації, організаційно-технічної підготовки до будівництва і т. д є ДБН А. 3. 1- 5. 96 “Управління, організація і технологія. Організація будівельного виробництва.”
^ 2. СКЛАД І ЗМІСТ ПРОЕКТІВ ОРГАНИЗАЦІЇ БУДІВНИЦТВА

Проект органiзації будівництва об'єкта повинен розроблятися на повний обсяг будівництва, передбачений проектом.

При зведенні об'єкту за чергами, проект організації будівництва на окрему чергу повинен розроблятися з урахуванням здійснення будівництва на повний розвиток.

До складу проекта органiзації будівництва включаються:

а) календарний план будівництва, в якому визначаються терміни і черговість будівництва основних і допоміжних будiвель і споруд, технологічних вузлів і етапів, пускових або містобудівних комплексів з розподілом капітальних вкладень і обсягів будівельно-монтажних робіт по будівлях і спорудах та періодах будівництва ( форма 1).

Календарний план на підготовчий період складається окремо (з розподілом обсягів за місяцями);

б) будівельні генеральні плани на об'єкт або комплекс об'єктів для підготовчого і основного періодів будівництва, з урахуванням зведення підземних і надземних частин, з розташуванням: постійних будівель і споруд; місць розміщення тимчасових будівель і споруд, конструкцій, матеріалів і виробів; інженерних мереж, місць підключення тимчасових інженерних мереж до діючих мереж із зазначенням джерел забезпечення будівельного майданчика електроенергією, водою, парою, теплом; складських майданчиків; основних монтажних кранів та інших будівельних машин; існуючих та тих, що підлягають знесенню, будівель, місць розміщення знаків закріплення розбивочних осей будівель та споруд; доріг, проїздів та під'їздів, місць розташування джерел протипожежного водопостачання, протипожежних засобів та первинних засобiв пожежогасiння;

в) організаційно-технологічні схеми, що визначають оптимальну послідовність зведення будівель і споруд із зазначенням технологічної послiдовностi робiт;

г) відомість обсягів основних будівельних, монтажних і спеціальних будівельних робіт, визначених проектно-кошторисною документацією, з виділенням робіт по основних будівлях і спорудах, пускових або містобудівних комплексах і періодах будівництва (форма 2);

д) відомість потреби в будівельних конструкціях, виробах, матеріалах і устаткуванні з розподілом, за календарними періодами будівництва, яка складається на об'єкт в цілому і на основнi будiвлі і споруди виходячи із обсягів робіт і діючих норм витрат будівельних матеріалів ( форма 3);

е) відомість потреби в основних будівельних машинах і транспортних засобах для будівництва в цілому, яка складається на основі фізичних обсягів робіт, обсягів вантажоперевезень та норм виробітку будiвельних машин і транспортних засобів;

ж) потреба в кадрах будівельників за основними категоріями;

з) пояснювальна записка, яка містить: характеристику умов та складності будівництва; обґрунтування методів виробництва і можливість суміщення будівельних, монтажних і спеціальних будівельних робіт; заходи щодо охорони праці у відповідності з діючими нормативними актами; умови збереження навколишнього середовища; обґрунтування розмірів і оснащення майданчиків для складування матеріалів, конструкцій і устаткування; обґрунтування прийнятої тривалості будівництва.

Склад і зміст проектів організації будівництва можуть мінятися з урахуванням складності і специфіки об'єктів, що проектуються, в залежності від об'ємно-планувальних і конструктивних рішень, ступеня уніфікації і типізації рішень, необхідності застосування спеціальних допоміжних споруд, пристроїв і установок, особливостей окремих видів робіт, а також вiд умов постачання на будмайданчик матеріалів, конструкцій устаткування.

^ 2.1. Доповнення до проектів організації будівництва
Склад і зміст проектів організації будівництва можуть доповнюватися з урахуванням складності будівництва об'єкту. Складність об'єкту повинна встановлюватися до розробки проекту організації будівництва інстанцією, що затверджує завдання на проектування, за узгодженням з генеральною підрядною будівельною організацією.

Для складних об'єктів в склад проекту організації будівництва додатково до перерахованого вище включаються:

а) комплексний укрупнений сітьовий графік;

б) вказівки про черговість і терміни проведення необхідних дослідницьких робіт, випробувань і режимних спостережень;

в) вказівки про особливості побудови геодезичної розбивочної основи і методи геодезичного контролю в процесі будівництва;

г) особливості організації зв'язку і оперативно-диспетчерського управління будівництвом.

^ 2.2. При реконструкції діючих промислових підприємств

При реконструкції діючих промислових підприємств, будівель і споруд в проектах організації будівництва додатково до перерахованого слід:

а) вказувати склад робіт, що виконуються в період, не пов'язаний із зупинкою виробничого процесу, і робіт, пов'язаних з повною або частковою його зупинкою, з тим щоб час їх виконання був якнайменшим;

б) встановлювати черговість і порядок суміщеного виконання будівельно-монтажних робіт з вказівкою ділянок і цехів, в яких на час виробництва будівельно-монтажних робіт змінюються технологічні процеси основного виробництва, а також коли будівельні роботи ведуться під час планових технологічних зупинок основного виробництва;

в) вказувати на будівельному генеральному плані діючі будівлі, споруди і інженерні мережі, що не підлягають реконструкції, будівлі, що зводяться, споруди і мережі, що прокладаються, будівлі, що реконструюються або ліквідуються.

^ 2.3. При будівництві магістральних лінійних споруд

При будівництві магістральних лінійних споруд загальної мережі (автомобільних доріг, магістральних, каналів, трубопроводів, ліній зв'язку і електропередач і т.п.) додатково у складі проекту організації будівництва необхідно:

а) приводити об'єми і трудомісткість основних будівельно-монтажних робіт по ділянках траси;

б) вказувати місця обходу або подолання спеціальними засобами природних перешкод і перешкод, переправ на річках;

в) приводити перелік мобільних будівельних організацій, що залучаються, з характеристикою їх виробничої потужності і оснащення;

г) визначати розміщення баз матеріально-технічного постачання, виробничих підприємств і об'єктів енергетичного забезпечення, обслуговуючих будівництво на окремих ділянках траси, а також житлових селищ для будівельників;

д) відображати транспортну схему доставки матеріально-технічних ресурсів з розташуванням станцій розвантаження, проміжних складів і тимчасових під'їзних доріг, зокрема тимчасової дороги уздовж траси споруди;

е) передбачати рішення по можливому використанню окремих ділянок діючих автомобільних доріг, ліній зв'язку і електропередач для потреб будівництва.

^ 2.4. При будівництві гідротехнічних і водогосподарських об'єктів

При будівництві гідротехнічних і водогосподарських об'єктів в проекті організації будівництва додатково необхідно:

а) вказувати в календарному плані терміни пропуску витрат води в річці в окремі етапи будівельного періоду, терміни перекриття русла і наповнення водосховища, а також передбачати мінімальні перерви в експлуатації гідровузла або гідроспоруди при їх реконструкції;

б) вказувати на будівельних генеральних планах розташування споруд і пристроїв для забезпечення пропуску витрат води в річці на період будівництва, черговість робіт по зведенню вузла або комплексу гідротехнічних споруд та введення в експлуатацію зрошуваних площ. На ситуаційному плані будівництва зрошувальних і осушувальних систем слід показувати межі і площу зрошуваної і осушуваної території, черговість їх введення, межі експлуатаційних і будівельних ділянок, розміщення кар'єрів, а по крупних спорудах — межі відведення і затоплення територій, обвідні канали і тимчасові мости;

в) розробляти схеми пропуску витрат води в річці, а також способи перегороджування і відведення русла річки на будівельний період;

г) передбачати заходи щодо забезпечення безперебійного поливу сільськогосподарських угідь.

^ 3. ТЕХНІКО - ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ПРОЕКТУ ОРГАНІЗАЦІЇ

БУДІВНИЦТВА

У проекті організації будівництва необхідно наводити наступні техніко-економічні показники:

- загальну тривалість будівництва, зокрема підготовчого періоду і періоду монтажу устаткування, міс;

- максимальну чисельність працюючих, чол.

- трудоємкість виконання будівельно-монтажних робіт, чол.-дні
^ 4. ПРИКЛАД ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ
4.1. Алгоритм виконання розрахунково-графічної роботи


Вступ^ Визначення складу проекту організації будівництва (табл.1)^ Розрахунок нормативного терміну будівництва ЗС^ Визначення вартості будівництва ЗС^ Складання календарного плану підготовчого періоду (табл.2)^ Розподіл капіталовкладень підготовчого періоду (табл.3)^ Визначення норм заділу (табл.4)Складання календарного плану будівництва ЗС (табл.5)^ Розрахунок необхідної кількості робітників і працюючих^ Розрахунок необхідної кількості машин і механізмів (табл.6)^ Визначення потреби в основних будівельних матеріалах (табл.7)^ Відомість потреби в будівельних конструкціях, виробах, матеріалах та обладнанні на будівництво ЗС ( табл.8)^ Визначення потреби в електроенергії, стиснутому повітрі та воді (табл.9)^ Визначення вартості основних робіт (табл.10)^ Розподіл вартості робіт по видах та об’єктах (табл.11)^ Техніко-економічні показники ПОБ (табл.12)^ Рішення з техніки безпекиОхорона навколишнього природного середовища в процесі будівництва


^ 4.2. Вихідні дані для розрахунково-графічної роботи:
1.Площа зрошувальної системи (ЗС), 1300 га

2.Питома протяжність трубопроводів, 17 м/га

3.Вартість 1 п.м. будівництва трубопроводу, 600 грн.

4.Вартість будівництва насосної ствнції (НСП), 2млн.грн. на 1000 га;

5.Середньорічний виробіток в 70000 грн. на 1 робітника

6.Відсоток вартості будівельно-монтажних робіт від загальної вартості будівництва, 75 %.

^ 4.3. Склад розрахунково-графічної роботи
1. Вступ.

2. Визначення складу проекту організації будівництва;

3. Методика розрахунку нормативного терміну будівництва ЗС;

4. Визначення нормативного терміну будівництва ЗС;

5. Визначення укрупненої вартості будівництва ЗС;

6. Підготовчий період будівництва;

7. Календарний план підготовчого періоду;

8. Визначення вартості та розподілу капіталовкладень підготовчого періоду;

9. Визначення норм заділу;

10. Календарний план будівництва ЗС;

11. Розрахунок необхідної кількості робітників і працюючих;

12. Розрахунок потреби в основних будівельних машинах;

13. Визначення потреби в будівельних матеріалах;

14. Визначення потреби в електроенергії, стиснутому повітрі, воді та інш.

15. Визначення вартості основних видів робіт;

16. Техніко-економічні показники проекту організації будівництва;

17. Рішення з техніки безпеки;

18. Охорона навколишнього природного середовища в процесі будівництва.


4.3.1. Вступ

Розробка документацiї з органiзацiї будiвництва i виконання будiвельно-монтажних робiт регламентується ДБН А 3.1-5-96 "Органiзацiя будiвельного виробництва".

Проекти органiзацiї будiвництва (ПОБ) є невiд'ємною частиною в складi затверджених проектiв i робочих проектiв. ПОБ слугує основою для визначення тривалостi будiвництва, розподiлу капiтальних вкладень та обсягiв будiвельно-монтажних робiт за роками i перiодами будiвництва, для вирiшення питань матерiально-технiчного забезпечення.

Склад i змiст ПОБ диференційований в залежності вiд ступеню складностi об'єкта. Обсяг проектiв органiзацiї будiвництва та проектiв виконання робiт, ступiнь їх деталiзацiї обумовленi характером об'єкту, особливостями його об'ємно-планувальних i конструктивних рiшень та складнiстю умов або методiв будiвництва (Таблиця 1).

Для великих будов або об'єктiв з комплексом складних будiвель i споруд необхiдна винятково ретельна органiзацiйно-технiчна пiдготовка до будiвництва та розробка ПОБ в повному складi, встановленому дiючими нормами. Для груп чи окремих будiвель, якi будуються з типових проектів і будiвництво яких не пов'язано зi складними умовами або методами робiт, розробка документацiї в повному обсязі не вимагається. Для технiчно нескладних об'єктiв документацiя розробляється в скороченому обсязi.

Ефективнiсть реалiзацiї ПОБ , як свiдчить практика будiвництва, значно пiдвищується при розробцi проектiв у ресурсно-замкнених системах.
^ 4.3.2.Визначення складу проекта організації будівництва ЗС

При розробцi проекту органiзацiї будiвництва враховується ступiнь складностi об'єкта будівництва.

Складнiсть об'єкту або комплексу встановлюється в залежностi вiд:

- наявностi складових частин об'єкту або кiлькостi будiвель та споруд, що входять в комплекс;

- прийнятих архiтектурно-планувальних i конструктивних рiшень, рiвня їх унiфiкацiї та типiзацiї;

- рiзноманiтностi та розповсюдженостi будiвельних процесiв;

- умов здiйснення будiвництва.

До складного об'єкту належить виробничий комплекс, який складається з ряду складних будiвель i споруд рiзної об'ємно-планувальної та конструктивної характеристики, будiвництво яких потребує проведення ретельної органiзацiйно-технiчної пiдготовки. В будiвництвi такого комплексу звичайно бере участь велика кiлькiсть органiзацiй (до 20 i бiльше). До категорiї складних об'єктiв вiдносяться: великi промисловi комбiнати з багатьма цехами i виробництвами, основнi виробничi будiвлi та споруди заводів чорної металургії (цехи: доменний, сталеплавильний, листопрокатний, рейкобалочний, трубопрокатний); головні корпуси ТЕЦ потужністю понад 200 тис. кВт; основні виробничi споруди коксохiмiчних заводiв, гiрночозбагачувальних пiдприємств та iн.

До складних будівель i споруд належать окремі будiвлi та споруди з особливо складними конструкцiями, будiвництво яких здiйснюється з застосуванням спецiальних допомiжних засобiв i пристроїв (спецiальна опалубка склепiнь-оболонок, ковзна опалубка, устаткування для пiдйому та складання унiкального обладнання тощо).

До категорiї складних споруд слiд вiднести мости, естакади, шляхопроводи та iншi споруди при наявностi однiєї або кiлькох наступних ознак:

- будування залiзобетонних i металевих прольотних споруд виконується способом навiсного або напiвнавiсного монтажу, навiсним бетонуванням, поздовжнiм насуванням, перевезенням на плаву, складанням на арочних кружалах;

- спорудження опор глибокого залягання на палях-оболонках або бурових палях;

- реконструкцiя iснуючих споруд або будiвництво в стиснених мiських умовах;

- застосування конструкцiй або методiв будiвництва, якi вiдрiзняються новизною.

Для складних об'єктiв у складi проектiв органiзацiї будiвництва розробляються комплекснi укрупненi сiтьовi графiки (КУСГ), в яких встановлюються строки виконання проектних робiт, здiйснення будiвництва по окремих етапах, строки виготовлення i поставки обладнання та освоєння виробничих потужностей. До об'єктiв середньої складностi належать виробничi комплекси, якi складаються з одноповерхових, багатоповерхових i змiшаних однорiдних та неоднорiдних будiвель з переважним застосуванням унiфiкованих типових будiвельних конструкцiй i серiйного технологiчного обладнання. До них можуть бути вiднесенi, наприклад, складальнi цехи автомобiльних заводiв, виробничi корпуси заводiв основної хiмiчної промисловостi; основнi виробничi будiвлi пiдприємств будiвельної iндустрiї, багатоповерховi будинки, театри, клуби, санаторiї i iн.

Для об'єктiв середньої складностi, якщо в завданнi на проектування не передбачено складання КУСГ, розробка комплексних укрупнених графiкiв не обов'язкова.

Нескладними об'єктами слiд вважати однорiднi будiвлi i споруди, якi будують із застосуванням типових будiвельних конструкцiй та серiйного технологiчного обладнання, якi потребують здiйснення порiвняно невеликої кiлькостi (10-15) будiвельних процесiв з обмеженою кiлькiстю органiзацiй, якi беруть участь у будiвництвi.

При розробцi проекту органiзацiї будiвництва складнiсть об'єкт у (комплексу) встановлюється iнстанцiєю, яка затверджує завдання на проектування.

Склад проекту органiзацiї будiвництва в залежностi вiд ступеню складностi об'єкта будiвництва наводиться в таблицi 1.
Таблиця 1 - Склад проекту органiзацiї будiвництва в залежностi вiд складностi об'єкту будiвництва


пп.Найменування документів
Складний об’єкт


^ Середньої складності

і

нескладні

об’єкти

1

2

3

4


1.
2.


3.

4.
5.

6.

7.

8.
9.

10.


Комплексний укрупнений сітьовий графік
Календарний план будівництва


Будівельний генеральний план для підготовчого і основного періодов будівництва
Організаційно-технологічні схеми

зведення об’єкта

Відомость об’ємів основних будівельних, монтажних и спеціальних робіт
^ Відомость потреби в будівельних конструкціях
Графік потреби в основних будівельних машинах
Графік потреби в рабочих кадрах
Рішення по оперативно-диспетчерському

управлінню
Вказівки про особливості побудови геодезичної розбивочної основи
Примітка. Знаком "+" позначений перелік документів, які обов’язкові при розробці проекта организації будівництва.

Знаком "-" позначений перелік документів, які не обовязково разробляти в проекті организації будівництва.
+
+


+

+
+

+

+
+

+

+


-
+


+

+
+

+

+
+

-

-


^ 4.3.3. Методика розрахунку нормативного терміну будівництва ЗС

Тривалість будівництва призначають, як правило, по нормах (БНіП 1.04.03-85); вона може бути заданою (директивною) і прийнята на основі техніко-економічного обґрунтування шляхом розробки і порівняння кількох варіантів ПОБ.

Нормативну тривалість будівництва водогосподарських об'єктів встановлюють залежно від площ гідромеліоративних систем (БНіП 1.04.03-85), або об'ємів земляних чи бетонних робіт. При неспівпаданні об'ємів робіт з нормативними тривалість будівництва встановлюють методом інтерполяції, або екстраполяції. Допускається екстраполяція у бік скорочення термінів до 0,5 від мінімальних, а у бік збільшення — до 2 максимальних нормативних.

Для об'єктів, що зводяться в складних природних умовах, допускається збільшення тривалості будівництва згідно з положеннями БНіП 1.04.03-85 .
^ 4.3.4. Визначення нормативного терміну будівництва ЗС

Нормативний строк будiвницгва об’єкту, який проектується, визначаеться вiдповiдно до вихiдних даних завдання на розрахунково-графічну роботу та БНiП 1.04.03-85 (Додаток А) .

Тривалiсть будiвництва об’єктiв, площа (або iнший показник) який вiдрiзнясться вiд приведених в БНiП 1.04.03-85 i знаходиться в iнтервалi між ними, визначасться методом iнтерполяцii аналітичним способом за формулою:де:

Тп - нормативний термін будівництва об’єкту який проектується, міс.;

Тmin - нормативний термін будівництва аналога з меншою площею, 24 мiс.;

Tmax - нормативний термін будівництва аналога з більшою площею,36 мiс.;

Sп – площа зрошуваної ділянки, що проектується, 1,3 тис. га;

Smax - площа більшого аналогa, 2 тис. га;

Smin - площа меншого аналогa, 1 тис. га.

Для визначення значень Кп, Вп, Зп приймаємо тривалість будівництва 24 міс.

^ 4.3.5.Визначення укрупненої вартості будівництва ЗС

Укрупнена вартість будівництва ЗС складається з вартості робіт підготовчого періоду (див.розділ 4.2), вартості будівництва насосної станції (укрупнена вартість 2млн.грн/1000 га) та зрошувальної мережі (питома довжина трубопроводів 17м/га, вартість будівництва 1 п.м трубопроводу складає 600 грн.). Вартість будівництва зрошувальної системи визначається по формулі:де: Сз.с - вартість будівництва зрошуваної ділянки;

Ср.п.п. – вартість робіт підготовчого періоду;

СНС. – вартість будівництва насосної станції ( 2 млн.грн./ 1000 га);

Сз.м. – вартість будівництва зрошувальної мережі ( 600-750 грн./ 1 п.м).

^ 4.3.6. Підготовчий період будівництва

Проведенню робіт на об'єктах повинен передувати комплекс заходів і робіт по підготовці будівельного виробництва визначений за ДБН А.3.1-5-96, які забезпечують можливість здійснення будівництва у відповідності з умовами підрядних контрактів і комплексну діяльність усіх його учасників. Підготовка будівельного виробництва включає загальну організаційно-технічну підготовку, підготовку до будівництва об'єкту, підготовку будівельної організації і підготовку будівельно-монтажних робіт. Підготовка виробництва в обсязі, необхідному для початку будівельно-монтажних робіт на об'єкті, повинна бути проведена до початку будівництва.

Підготовка до будівництва об'єкту передбачає: вивчення інженерно-технічним персоналом проектно-кошторисної документації і детальне ознайомлення з умовами будівництва; розробку проектів виконання робіт по будівництву будівель, споруд і їх частин, а також на позамайданчикові та внутрішньомайданчикові підготовчі роботи;

До позамайданчикових підготовчих робіт відноситься будівництво під'їзних шляхів , ліній електропередач з трансформаторними підстанціями, мереж водопостачання з водозабірними спорудами, каналізаційних колекторів з очисними спорудами, житлових містечок для будівельників, об'єктів виробничої бази будівельних організацій, обладнання перевалочних баз, будівництво пожежних депо та організація пожежної охорони, ліній зв'язку.

До внутрішньомайданчикових підготовчих робіт відносяться: здача-приймання геодезичної розбивочної основи для будівництва і геодезичних розбивочних робіт для прокладання інженерних мереж і доріг, зведення будівель і споруд; звільнення будівельного майданчика для будівельно-монтажних робіт (розчищення території, знесення будівель тощо); планування території; штучне зниження (в необхідних випадках) рівня ґрунтових вод; перекладання існуючих і прокладання нових інженерних мереж, влаштування постійних і тимчасових доріг, огородження будівельного майданчика з організацією в необхідних випадках контрольно-пропускного режиму; розміщення мобільних (інвентарних) будинків і споруд виробничого, складського, допоміжного, санітарно-побутового та громадського призначення, влаштування складських майданчиків і приміщень для матеріалів, конструкцій і устаткування; організація функціонування мереж і засобів зв'язку для керування виконанням робіт, в тому числі оперативно-диспетчерського; забезпечення будівельного майданчика освітленням, протипожежним водопостачанням, засобами пожежегасіння, сигналізації.

Водою, теплом, парою, газом, стисненим повітрям і електроенергією будівництво слід забезпечувати, як правило, від існуючих діючих систем, мереж і установок з використанням запроектованих постійних інженерних мереж і споруд.

^ 4.3.7. Календарний план підготовчого періоду

Виконання робіт підготовчого періоду повинно проводитись в певній
  1   2   3   4   5

Схожі:

Гідромеліорація” Херсон 2010 iconНе правове регулювання податкової системи україни план
Податковий Кодекс України від 2 грудня 2010 року n 2755-vi//Офіційний вісник України вiд 10. 12. 2010 2010 р. №92. том ст. 9
Гідромеліорація” Херсон 2010 iconОпорний конспект лекцій Київ 2010 Розповсюдження І тиражування без офіційного дозволу
Обговорено та схвалено на засіданнях кафедри філософських та соціальних наук «3» листопада 2010 р
Гідромеліорація” Херсон 2010 iconТеплотехніка
А 79 Теплотехніка. Лабораторні роботи: Навчальний посібник. Херсон, олді-плюс, 2003 142 c
Гідромеліорація” Херсон 2010 iconБухгалтерський облік» для студентів спеціальності «Економіка підприємства»...
Методичні вказівки до виконання індивідуальної роботи з дисципліні «Бухгалтерський облік» для студентів спеціальності «Економіка...
Гідромеліорація” Херсон 2010 iconЕкономіка підприємства» за напрямом 0501 «Економіка І підприємництво» одеса 2010
Методичні вказівки розглянуті І рекомендовані до друку на засіданні науково-методичної комісії факультету ЕкУБ, протокол №6 від 25...
Гідромеліорація” Херсон 2010 iconТема: Вивчення інтерфейсу Microsoft Word 2010
Мета: Навчитись налаштовувати інтерфейс програми Microsoft Word 2010 та використовувати всі його функціональні можливості
Гідромеліорація” Херсон 2010 iconПравознавство
Правознавство Методичні вказівки для підготовки до семінарських занять ( для студентів денного відділення усіх спеціальностей) /...
Гідромеліорація” Херсон 2010 iconО. Г. Бурса Марiуполь: пдту, 2010
Методичнi вказiвки до виконання розрахунково-графiчної роботи з дисцип­лі­ни «Інформатика та комп’ютерна техніка» (для студентів...
Гідромеліорація” Херсон 2010 iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Херсонський...
Методичні вказівки до виконання самостійних робіт з фізики / Укладачі: А. В. Подозьорова, В. А. Горобцов – Херсон: хптк онпу, 2012....
Гідромеліорація” Херсон 2010 iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Станція Нижньодніпровьк-Вузол (рис. 1) Придніпровської залізниці розташована на перехрещенні залізничних ліній Ясинувата – Знаменка...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка