України від найдавніших часів до початку ХХІ ст.: контрольні завдання для студентів стаціонарної форми навчання всіх напрямів Київ 2012
НазваУкраїни від найдавніших часів до початку ХХІ ст.: контрольні завдання для студентів стаціонарної форми навчання всіх напрямів Київ 2012
Сторінка1/16
Дата конвертації08.03.2014
Розмір1.64 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Географія > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16УКРАЇНА

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

Природничо-гуманітарний ННІ

Кафедра історії і політології


Історія України від найдавніших часів до початку ХХІ ст.: контрольні завдання для студентів стаціонарної форми навчання всіх напрямівКиїв – 2012

УДК 93/94 477: (07)

Запропоновано тестові матеріали для самостійної роботи з дисципліни “Історія України” для студентів першого курсу усіх спеціальностей НУБІП УКРАЇНИ стаціонарного відділення.

Вміщено загальні положення, тестові завдання, розподілені відповідно визначених навчальних модулів, та список рекомендованої літератури.
Рекомендовано вченою радою природничо-гуманітарного навчально-наукового інституту Національного університету біоресурсів і природокористування України (протокол №8 від 23.04.2012 р.).
Укладачі: кандидат історичних наук, професор С.С. Коломієць, кандидати історичних наук, доценти Н.П. Ісакова, Н.Б. Кравченко, О.М. Кропивко, С.М. Живора, В.О. Хвіст, Л.П. Лановюк, С.О. Білан.
Рецензенти: Завідувач кафедри новітньої історії України Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, кандидат історичних наук, доцент Пивоваров Сергій Федорович;

Кандидат історичних наук, доцент кафедри політології та соціології Грабовський Олександр Володимирович
Історія України від найдавніших часів до початку ХХІ ст.: контрольні завдання для студентів стаціонарної форми навчання всіх напрямів

Навчальне видання.

Укладачі: КОЛОМІЄЦЬ Сергій Сергійович

ІСАКОВА Наталія Петрівна

КРАВЧЕНКО Наталія Борисівна

КРОПИВКО Олена Михайлівна

ЖИВОРА Станіслав Михайлович

ХВІСТ Вікторія Олексіївна

ЛАНОВЮК Людмила Петрівна

БІЛАН Сергій Олексійович
Видання друкується в авторській редакції


Підписано до друку 24.04.2012 р.

Формат 60 х 84 1/16.

Ум. друк. арк. 8,8

Обл.-вид. арк. 9,7

Наклад 400 прим.

Зам. № 367


Друк ТОВ «Анва-Прінт»

Вул. Солом’янська, 1, Київ-35, 03035.

З М І С ТІ. Загальні положення ......................................................................

4

ІІ. Тестові завдання для самостійної роботи .................................

5

Модуль І. Стародавня та середньовічна історія України .......

5

Модуль ІІ. Україна на порозі нового часу. Нова історія України (кін. ХVІІІ – поч. ХХ ст.) .........................


34

Модуль ІІІ. Новітня історія України (1917-1945 рр.) .............

68

Модуль ІV. Новітня історія України (ІІ пол. ХХ – поч. ХХІ ст.) ...........................................................


101

ІІІ. Список рекомендованої літератури .........................................

139

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Запровадження модульно-кредитної системи у вищих навчальних закладах зорієнтоване сьогодні на активізацію аудиторної та самостійної пізнавальної діяльності студента, підвищення рівня його теоретичної та практичної підготовленості. Як форма організації навчального процесу система дозволяє, по-перше, конкретизувати та диференціювати програмний матеріал; по-друге, об’єктивно визначити та врахувати рівень знань і спроможностей студента в процесі автономного виконання ним різноманітних завдань; по-третє, формувати навички об’єктивної самооцінки знань і прагнення до підвищення рівня навчальних досягнень; по-четверте, сприяти системному та регулярному засвоєнню матеріалу.

Запропоновані тестові завдання для самостійної роботи студентів розроблені на основі типової та робочої навчальних програм з дисципліни “Історія України” та відображають зміст чотирьох модулів курсу. Тести являють собою репродуктивні, аналітичні завдання до кожного модуля: від простого відтворення дати, факту, історичного явища, імені історичного діяча до знання історичної теорії, концепції, історичного джерела та визначення причини, наслідку, характерної риси, особливості історичного явища чи події, причинно-наслідкового зв’язку, тенденції історичного розвитку та можливої альтернативи процесам і подіям.

Шкала оцінювання якості виконаних завдань у балах розробляється викладачем на власний розсуд.

Подані матеріали з курсу “Історія України” дають можливість проконтролювати рівень знань і творчого мислення студентів, що має важливе значення для подальшого становлення студента як у професійному сенсі, так і в набутті певного громадянського статусу.

ІІ. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
І МОДУЛЬ

^ СТАРОДАВНЯ ТА СЕРЕДНЬОВІЧНА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ
Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1. Історія України – це наука, яка вивчає:

а) минуле людей, що проживали на території сучасної України;

б) минуле землі, що зараз називається Україною;

в) минуле держави, яка зараз називається Україною;

г) життєдіяльність людського суспільства на українських землях з найдавніших часів і до сьогодення.
2. Історичні джерела – це (вибери найповнішу відповідь):

а) продукти людської діяльності в минулому, їх рештки, що дійшли до нас і дають змогу відтворити історію людини;

б) літописи, угоди, документи, закони;

в) народні пісні, перекази, легенди, приказки;

г) археологічні знахідки.
3. На території сучасної України стародавні люди з’явилися близько:

а) 2 млн. роки тому;

б) 1 млн. років тому;

в) 100 тисяч років тому;

г) 80 тисяч років тому.
4. Найдавніші сліди пралюдей (архантропів) на території України вперше знайдено на:

а) Донеччині; б) Закарпатті;

в) Київщині; г) Волині.
5. Давній кам’яний вік – це:

а) неоліт; б) палеоліт;

в) енеоліт; г) мезоліт.
6. Середній кам’яний вік – це:

а) неоліт; б) палеоліт;

в) енеоліт; г) мезоліт.
7. Новий кам’яний вік – це:

а) неоліт; б) палеоліт;

в) енеоліт; г) мезоліт.
8. Міднокам’яний вік – це:

а) неоліт; б) палеоліт;

в) енеоліт; г) мезоліт.
9. Фетишизм – це:

а) віра у походження людини від одного пращура;

б) чаклування перед полюванням;

в) віра у надприродні властивості речей;

г) віра в душу, якою володіє кожен живий та неживий предмет.
^ 10. Анімізм – це:

а) віра у походження людини від одного пращура;

б) чаклування перед полюванням;

в) віра у надприродні властивості речей;

г) віра в душу, якою володіє кожен живий та неживий предмет.
11. Магія – це:

а) віра у походження людини від одного пращура;

б) чаклування перед полюванням;

в) віра у надприродні властивості речей;

г) віра в душу, якою володіє кожен живий та неживий предмет.
^ 12. Тотемізм – це:

а) віра у походження людини від одного пращура;

б) чаклування перед полюванням;

в) віра у надприродні властивості речей;

г) віра в душу, якою володіє кожен живий та неживий предмет.
^ 13. Ознаками кризи первісного родоплемінного ладу і початку державної консолідації у східних слов’ян було (виберіть неправильну відповідь):

а) існування родової общини;

б) виникнення майнової нерівності;

в) поява знаті – групи людей, що претендують на управління общиною завдяки походженню;

г) виникнення приватної власності на майно і худобу.
14. Час існування на території України трипільської культури:

а) V-IV тис. до н.е.; б) IV-III тис. до н.е.;

в) II-I тис. до н.е.; г) III-V тис. до н.е.
15. Уперше дослідив поселення носіїв трипільської археологічної культури:

а) С.Бібіков б) Я.Пастернак

в) В.Хвойка г) В.Петров
^ 16. Трипільська культура – це культура доби:

а) мезоліту; б) неоліту; в) енеоліту; г) бронзи.
17. Характерні риси способу життя носіїв трипільської культури (виберіть неправильну відповідь):

а) виготовляли і користувалися мальованою керамікою;

б) мали житла типу куреня, вкриті шкурами тварин;

в) шанували найбільше богиню матір;

г) займалися мотичним землеробством.
^ 18. Зміст “неолітичної революції” полягає у переході людини:

а) від збиральництва до мисливства;

б) від відтворюючого до привласнюючого господарства;

в) від привласнюючого до відтворюючого господарства;

г) від збиральництва до рибальства.
^ 19. Перший суспільний поділ праці на території України відбувся в:

а) ІV тис. до н.е.; б) ІІІ тис. до н.е.;

в) ІІ тис. до н.е.; г) І тис. до н.е.
20. Іраномовні племена, що населяли територію України у ІX-VII ст. до н.е.

а) скіфи; б) таври;

в) кіммерійці; г) анти.
^ 21. Племена, що населяли територію України у ІІІ ст. до н.е. – ІІІ ст. н.е.:

а) скіфи; б) кіммерійці;

в) авари; г) сармати.
22. Кіммерці в Україні заселяли степові землі від:

а) від Дністра до Дніпра; б) від Дністра до Дону;

в) від Дніпра до Дону; г) від Дніпра до Вісли.

23. Одним із основних занять племен сарматів було:

а) кочове скотарство; б) осіле землеробство;

в) осіле ремісництво; г) торгівля.
^ 24. У середині VІ ст. у степах Північного Причорномор’я з’явилися орди:

а) готів; б) гунів;

в) аварів; г) хозарів.
25. Грецькі міста-держави існували в Північному Причорномор’ї та Приазов’ї у:

а) Х ст. до н.е. – І ст. н.е.; б) VII ст. до н.е. – ІV ст. н.е.;

в) V ст. до н.е. – Х ст. н.е.; г) VІ ст. до н.е. – VІ ст. н.е.
^ 26. Грецькі колоністи Дніпро називали:

а) Борисфеном; б) Тирасом;

в) Танаїсом; г) Ітіль.
27. Столицею Боспорського царства було місто:

а) Херсонес; б) Ольвія;

в) Пантікапей; г) Тіра.
^ 28. Священним деревом слов’ян був:

а) бук; б)дуб;

в) граб; г) клен.
29. Етногенез – це:

а) походження держави; б) походження суспільства;

в) походження народів; г) походження релігії.
^ 30. Праслов’янська етнічна спільність відокремилася у:

а) IІІ тис. до н. е.; б) II тис. до н.е.;

в) I тис. до н. е; г) І тис. н.е.
31. Розселення слов’ян зі своєї прабатьківщини зумовилося:

а) несприятливими для життя природними умовами;

б) зростанням чисельності населення;

в) пошуком багатих пасовищ для худоби;

г) бажанням освоїти нові землі.

^ 32. Найдавнішою концепцією походження слов’ян вважають:

а) Карпато-Дунайську; б) Вісло-Одерську;

в) Дунайську; г) скіфо-сарматську.
33. Вісло-Дніпровську теорію походження слов’ян сформулював на поч. ХХ ст.:

а) П.Шафарик; б) Л.Нідерле;

в) В.Петров; г) Нестор-літописець.
^ 34. Автор дунайської теорії походження слов’ян:

а) Л.Нідерле; б) Нестор літописець;

в) М.Грушевський; г) В.Баран.
35. У вирішенні проблеми етногенезу слов’ян більшість дослідників дотримуються:

а). дунайської теорії б) скіфо-сарматської теорії

в) дніпро-одерської теорії г) вісло-дніпровської теорії
^ 36. У писемних джерелах слов’яни вперше згадуються як:

а) венеди, склавини, анти; б) склавини, готи, алани;

в) алани, готи, анти; г) венеди, анти, алани.
37. Поділ слов’янської групи на три гілки: західну, південну і східну відбувся:

а) на початку І ст.; б) у ІІ-ІІІ ст.;

в) у ІV-V ст.; г) у VІІ-VІІІ ст.
38. Основним заняттям слов’ян наприкінці І тис. до н.е. – на поч. І тис. н.е. було:

а) перегінне скотарство; б) мисливство та рибальство;

в) ремесло; г) орне землеробство і тваринництво.
39. Спосіб обробітку землі племенами східних слов’ян, при якому її інтенсивно використовували, а потім покидали до відновлення родючості, називається:

а) перелоговою системою; б) трипіллям;

в) двопіллям; г) підсічною системою.


^ 40. Систему дохристиянських релігійних вірувань слов’ян вчені називають:

а) магією; б) фетишизмом;

в) язичництвом; г) тотемізмом.
41. Племінний союз антів існував у:

а) ІІІ-IV ст.; б) IV-VII ст.;

в) V-VIII ст.; г) III-VII ст.
^ 42. Назва „анти” у тогочасних джерелах не згадується від:

а) 588 р.; б) 882 р.;

в) 765 р.; г) 602 р.
43. Предками українців вважають:

а) венедів та антів; б) антів та склавинів;

в) склавинів та венедів; г) антів та дулібів.
^ 44. Українці – це:

а) південні слов’яни; б) східні слов’яни;

в) північні слов’яни; г) західні слов’яни.
45. Так звана „норманська” теорія походження Київської Русі з’явилася у:

а) ІХ ст.; б) ХІV ст.;

в) ХVІІІ ст.; г) ХІХ ст.
^ 46. Хозарську гіпотезу походження Київської Русі підтримав:

а) Нестор-літописець; б) М.Ломоносов;

в) О.Пріцак; г) М.Грушевський.
47. Київ виник на землях східнослов’янського союзу племен:

а) сіверян; б) древлян;

в) полян; г) хозарів.
48. Вчені вважають, що Київ засновано в:

а) І ст. н.е.; б) V ст. н.е.; в) VІІ ст. н.е.; г) ІХ ст. н.е.
^ 49. Згідно з „Повістю минулих літ” засновниками Києва були:

а) Рюрик, Синеус, Трувор; б) Рюрик, Кий;

в) Щек, Хорив, Рюрик; г) Кий, Щек, Хорив.
50. Династія Києвичів перервалася внаслідок убивства Аскольда і захоплення Києва Олегом у ....:

а) 879 р.; б) 882 р.; в) 912 р.; г) 862 р.
51. Морський похід руських дружин 860 р. на Константинополь очолив князь:

а) Кий; б) Олег;

в) Ігор; г) Аскольд.
52. Напади печенігів на Русь припинилися внаслідок їх остаточного розгрому:

а) Князем Святославом; б) Князем Володимиром Великим;

в) Князем Ярославом Мудрим;

г) Князем Володимиром Мономахом.
^ 53. Перший та другий дунайські походи у другій половині Х ст. були здійснені князем:

а) Олегом; б) Святославом; в) Ігорем; г) Києм.
54. Основною військовою силою і одночасно примітивним апаратом управління в часи Київської Русі була (о):

а) віче б) дружина

в) ополчення г) боярська дума
55. Щорічний об’їзд у К.Р. князем з його дружиною власних володінь та підлеглих племен з метою збирання данини називається:

а) полюддя; б) погост;

в) оброк; г) ловище.
56. Християнство на Русі офіційно було прийняте:

а) у 955 р. за княгині Ольги;

б) у 988 р. за князя Володимира Великого;

в) у 1036 р. за князювання Ярослава Мудрого;

г) у 1120 р. за князювання Володимира Мономаха.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Схожі:

України від найдавніших часів до початку ХХІ ст.: контрольні завдання для студентів стаціонарної форми навчання всіх напрямів Київ 2012 iconМетодичні рекомендації до семінарських занять з історії України (...
Методичні рекомендації до семінарських занять з історії України (для студентів усіх спеціальностей стаціонарної форми навчання) /...
України від найдавніших часів до початку ХХІ ст.: контрольні завдання для студентів стаціонарної форми навчання всіх напрямів Київ 2012 iconИ” для студентів денної форми навчання Рекомендовано Методичною радою...
Д методичні вказівки для самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни “Історія України” для студентів денної форми навчання...
України від найдавніших часів до початку ХХІ ст.: контрольні завдання для студентів стаціонарної форми навчання всіх напрямів Київ 2012 iconДомашні індивідуальні завдання є однією з форм організації навчальної...
Ри вищої математики розроблено уніфіковане індивідуальне завдання, що призначене для самостійного виконання студентами всіх спеціальностей...
України від найдавніших часів до початку ХХІ ст.: контрольні завдання для студентів стаціонарної форми навчання всіх напрямів Київ 2012 iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Методичні вказівки щодо виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни “безпека життєдіяльності” для студентів денної...
України від найдавніших часів до початку ХХІ ст.: контрольні завдання для студентів стаціонарної форми навчання всіх напрямів Київ 2012 iconПлан: Формування території та політичний устрій Київської держави....
Кормич Л.І. Історія України від найдавніших часів до ХХІ століття: навчальний посібник – Харків: Одісей, 2004
України від найдавніших часів до початку ХХІ ст.: контрольні завдання для студентів стаціонарної форми навчання всіх напрямів Київ 2012 iconМіністерство освіти та науки, молоді I спорту україни
Методичні вказівкри до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Безпека життєдіяльності» (для студентів всіх напрямів...
України від найдавніших часів до початку ХХІ ст.: контрольні завдання для студентів стаціонарної форми навчання всіх напрямів Київ 2012 iconМетодичні рекомендації для студентів стаціонарної форми навчання
Посібник укладено у відповідності до вимог щодо впровадження реформувань вищої освіти України в контексті Болонського процесу
України від найдавніших часів до початку ХХІ ст.: контрольні завдання для студентів стаціонарної форми навчання всіх напрямів Київ 2012 iconДля студентів напрямів підготовки «Будівництво» та «Машинобудування»...
Методичні вказівки розглянуті І рекомендовані до друку на засіданні кафедри пом І сапр, протокол №4 від 16 листопада 2012 р., І науково-методичної...
України від найдавніших часів до початку ХХІ ст.: контрольні завдання для студентів стаціонарної форми навчання всіх напрямів Київ 2012 iconРія української культури методичний посібник з питань організації...
Нубіп україни. Методичний посібник містить робочу програму, програмний матеріал до вивчення дисципліни, теми лекційних занять, зразки...
України від найдавніших часів до початку ХХІ ст.: контрольні завдання для студентів стаціонарної форми навчання всіх напрямів Київ 2012 iconПрограма, тематика, плани лекцій І семінарських занять з курсу «історія...
Посібник укладено у відповідності до вимог щодо впровадження реформувань вищої освіти України в контексті Болонського процесу
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка