1. Структурно-функціональна організація організму людини
Назва1. Структурно-функціональна організація організму людини
Сторінка1/25
Дата конвертації02.12.2013
Розмір4.54 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Фізика > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Кам’янець-Подільський національний університет

ПЕТРО ДАНИЛОВИЧ ПЛАХТІЙ

ВАЛЕРІЙ ПАВЛОВИЧ МОЛЄВ
АНАТОМІЯ, ФІЗІОЛОГІЯ, ПАТОЛОГІЯ НЕРВОВОІ, ГУМОРАЛЬНОІ І СЕНСОРНИХ СИСТЕМ

У ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ

Рецензенти:

УДК 612(075.8)

ББК 28.01я7

© П.Д. Плахтій, В.П.Молєв
ЗМІСТ

Модуль 1. Нервова регуляція функцій організму ................................................................ 4

Тема 1. Структурно-функціональна організація організму людини ............................. 4

Тема 2. Фізіологія збудження .......................................................................................... 24

Тема 3. Структура і функції нейронів, синапсів та нервових центрів ......................... 43

Тема 4. Фізіологія окремих відділів нервової системи ................................................. 65

Модуль 2. Фізіологія аналізаторів ....................................................................................... 94

Тема 1. Загальна характеристика аналізаторів. Зоровий аналізатор ........................... 94

Тема 2. Слуховий, вестибулярний, нюховий і смаковий аналізатори ....................... 124

Тема 3. Аналізатори шкірного чуття, руховий і інтрарецептивний .......................... 144

Модуль 3. Фізіологія вищої нервової діяльності ............................................................. 164

Тема 1. Фізіологічні механізми поведінки людини і тварин ...................................... 164

Тема 2. Фізіологічні основи розумової діяльності ...................................................... 200

Тема 3. Фізіологічні основи довільної рухової діяльності людини ........................... 239

Модуль 4. Гормональна регуляція функцій організму .................................................... 270

Тема 1. Адаптивна роль гормонів. Внутрішньо-секреторна функція гіпофіза і

наднирників ....................................................................................................... 270

Тема 2. Внутрішньосекреторна функція щитоподібної залози, паращитоподібних

залоз, епіфіза, тімуса, статевих залоз .............................................................. 303

3

Розділ 1

^ ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ БУДОВИ І ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД

НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ

Тема 1. Анатомія як наука, що вивчає структури організму людини

Логіка викладення і засвоєння матеріалу теми

1. Предмет анатомії та її зміст. Зв’язок анатомії з іншими науками. 2. Значення анатомії для психології, педагогіки, корекційної і соціальної педагогіки, теорії і методики фізичного виховання.

3. Методи дослідженя в анатомії.

4. Короткий нарис історії розвитку анатомії.

5. Основні принципи будови і загальний огляд нервової системи.

В результаті вивчення матеріалу теми Ви повинні знати:

- предмет анатомії людини, її мету і завдання;

- значення анатомії для педагогіки, корекційної і соціальної педагогіки, психології, теорії і методики фізичного виховання;

- клітинну будову організму людини як основну форму організації живої матерії;

- роль нервової системи в забезпеченні цілісності організму людини;

- структурну організацію організму людини;

вміти:

- оперувати основними положеннями анатомії як науки;

- використовувати знання матеріалу теми в педагогічній практиці, в практиці розумового, психічного і фізичного розвитку дітей і підлітків;

- розпізнавати органи та системи органів, пояснювати зв’язок між їх будовою і функціями;
^ Основні терміни і скорочення

Аксони; анатомія; антропометричні методи; вегетативна нервова система; гістологія; дендрити; метод ангіографії; метод ін’єкції судин; метод корозії; метод мацерації; метод просвітлення; нейрони (нейроцити); нервові волокна; нервові вузли; нервові сплетення; соматична нервова система; препарування; розтин; цитохімія; ембріологія

^ Теоретичні відомості

1. Предмет анатомії та її зміст

Анатомія – наука про форму та будову організму і його частин у зв’язку з їх розвитком та функцією. Термін «анатомія» походить від давньогрецького anatome – розтинаю. Це пояснюється тим, що першим і основним методом дослідження людини був метод розтинання трупів.

Такий аналітичний підхід до вивчення будови тіла людини відповідає лише на запитання, як побудований організм, що є основним завданням описової анатомії. Проте описова анатомія не могла задовольнити медицину і виникло завдання з’ясувати, чому саме так побудований організм.

У зв’язку з цим форма і будова людського тіла розглядаються в безперервному її розвитку, взаємозв’язку організму із соціальним середовищем та навколишньою природою.

Людина є вищим продуктом розвитку живї матерії. Тому, щоб зрозуміти її будову, необхідно користуватися даними біології – науки про закони виникнення і розвитку живої природи. Як людина є частиною живої природи, так і наука, що вивчає її будову, тобто анатомія, є складовою біології.

Щоб зрозуміти будову організму з точки зору взаємозв’язку форми і функції, анатомія користується даними фізіології. Анатомія і фізіологія розглядають один і той же об’єкт – організм людини, але з різних позицій: анатомія – з точки зору форми, організації живого, а фізіологія – з точки зору функцій, процесів, що в ньому відбуваються.

Анатомія, яка вивчає не лише зовнішню, а й внутрішню форму, структуру органів за допомогою мікроскопа – це мікроскопічна анатомія. Вона тісно пов’язана з наукою про тканини – гістологією, яка вивчає закономірності будови і розвитку тканин та органів, а також з наукою про клітину – цитологією. Остання досліджує закономірності будови, розвитку і діяльності клітин, з яких побудовані тканини й органи. Ембріологія вивчає розвиток зародка.

Із винаходом електронного мікроскопа виникла можливість досліджувати субмікроскопічні структури і навіть молекули, що є об’єктом біохімії. На межі цитології й хімії розвинулась нова наука – цитохімія.

Анатомія – база для розуміння біологічної сутності людини: розвитку вищої нервової діяльності, першої та другої сигнальних систем, розвитку й функціонування органів чуттів, опорно-рухового апарату, серцево-судинної та дихальної систем. Анатомія людини забезпечує майбутніх педагогів знаннями будови організму на різних рівнях організації живої матерії – від будови тіла до розкриття закономірностей будови клітини з урахуванням історичного розвитку, взаємодії з зовнішнім середовищем, вікових та індивідуальних особливостей. Знання анатомії людини мають формувати розуміння особливостей статики і динаміки організму.
^ 2. Методи дослідження в анатомії

Основним методом дослідження в анатомії є розтин і препарування. Сьогодні в анатомії застосовуються також інші методи дослідження:

  • метод ін’єкції судин (судини заповнюються контрастною або забарвлюючою речовино);

  • метод просвітлення (препарат встановлюється у просвітлюючу речовину, наприклад спирт, гліцерін);

  • метод корозії (орган з судинами, ін’єкованими органічними розчинами, поміщається в кислоту або луг);

  • метод мацерації (обезжирювання, вибілювання, висушування);

  • розпили заморожених трупів;

  • бальзамування;

  • рентгенологічне дослідження;

  • метод ангіографії (рентгенологічне дослідження ін’єкованих судин);

  • антропометричні методи (вивчення зовнішніх форм і пропорцій тіла людини).^ 3. Короткий нарис історії розвитку анатомії

Анатомія є однією з найдавніших наук. Вже первісні мисливці знали про положення життєво важливих органів, про що свідчать наскельні малюнки. У Древньому Єгипті в зв'язку із застосуванням ритуального бальзамування трупів, були описані деякі органи, наведені дані про їхню функцію. У папірусі написаним єгипетським лікарем Імхотепом (ХХХ століття до н.е.) говориться про головний мозок, діяльність серця, поширення крові по судинах. В індійській книзі "Аюрведа" ("Знання життя", ІХ-III ст. до н.е.) міститься великий обсяг анатомічних даних про м'язи, нерви, типи статури і темпераменту, головний і спинний мозок. У I столітті до н.е. у вірменських лікарнях стали проводитися обов'язкові анатомічні дослідження.

Великий вплив на розвиток медицини й анатомії зробили вчені древньої Греції, їм же належить заслуга створення анатомічної номенклатури. Першим грецьким анатомом вважають лікаря і філософа Алкмеона Кротонського, що володів прекрасною технікою препарування. Видатними представниками грецької медицини й анатомії були Гіппократ, Аристотель, Герофіл. По Платону (427-347 р. до н.е.), організм людини керувався не матеріальним органом - мозком, а трьома видами "душі", чи "пневми", що містяться в трьох найголовніших органах тіла - мозку, серці і печінці (триніжок Платона).

Учень Платона Арістотель (384-323 р. до н.е.) зробив першу спробу порівняння тіла тварин і вивчення зародка і з'явився зачинателем порівняльної анатомії й ембріології. Аристотель висловив вірну думку про те, що усяка тварина походить від живого.

У Древньому Римі, медицина багато років була заняттям рабів і не була в пошані, по цьому давньоримські вчені не внесли в анатомію значного внеску. Однак, великою їхньою заслугою варто вважати створення латинської анатомічної термінології. Найбільш яскравими представниками римської медицини були Цельс і Гален.

Гален дивився на організм, як на чудову машину. Він вважав людське тіло сформованим із щільних і рідких частин (вплив Гіппократа) і досліджував організм шляхом спостереження над хворими і розтинів трупів тварин. Він одним з перших застосував вівісекцію і виявився основоположником експериментальної медицини. Протягом усього середньовіччя в основі медицини лежали анатомія і фізіологія Галена. Його основні праці по анатомії це - "Анатомічні дослідження", "Про призначення частин людського тіла".

Анатоми епохи Відродження зруйнували схоластичну анатомію Галена і побудували фундамент наукової анатомії, вони домоглися дозволу на проведення розтинів. Були створені анатомічні театри для проведення публічних розтинів. Зачинателем цієї титанічної праці з'явився Леонардо да Вінчі, основоположниками - Андрій Везалий і Вільям Гарвей.

Леонардо да Вінчі (1452-1519), зацікавившись анатомією як художник, надалі захопився нею як наукою, одним з перших став робити розтини трупів людей для дослідження будови людського тіла. Леонардо вперше правильно зобразив різні органи людського тіла, уніс великий вклад у розвиток анатомії людини і тварин, а також з'явився основоположником пластичної анатомії. Творчість Леонардо да Вінчі, як думають, уплинула на праці Андрія Везалия. У найстарішому університеті Венеції, заснованому в 1422 р., утворилася перша медична школа епохи капіталізму (Падуанська школа) і був побудований (у 1490 р.) перший у Європі анатомічний театр.

У Падуї в атмосфері нових інтересів і запитів і виріс реформатор анатомії Андрій Везалій (1514-1564). Замість схоластичного методу тлумачення, характерного для середньовічної науки, він використовував об'єктивний метод спостереження. Широко застосувавши розтини трупів, Везалий уперше систематично вивчив будівлю тіла людини. При цьому він сміливо викрив і усунув численні помилки Галена (більш 200) і цим почав підривати авторитет пануючої тоді галенівської анатомії. Так почався аналітичний період в анатомії, протягом якого було зроблено безліч відкриттів описового характеру. Везалій приділив основну увагу відкриттю й опису нових анатомічних фактів, викладених у великому і багато ілюстрованому керівництві "Про будівлю тіла людини в сімох книгах", "Епитоме" (1543). Послідовник Везалія Габріель Фаллопій (1523-1562) дав перший докладний опис розвитку і будівлі ряду органів. Його відкриття викладені в книзі "Анатомічні спостереження". Бартоламео Євстахій (1510-1574) крім описової анатомії, вивчав також історію розвитку організмів, чого не робив Везалий. Його анатомічні пізнання й описи викладені в "Посібнику з анатомії", виданому в 1714 р. Везалій, Фаллопій і Євстахій (свого роду "анатомічний тріумвірат") побудували в XVI ст. міцний фундамент описової анатомії.

XVII ст. з'явилось переломним у розвитку медицини й анатомії. У цьому сторіччі був остаточно довершений розгром схоластичної і догматичної анатомії середньовіччя і закладений фундамент істинно наукових уявлень. Цей ідейний розгром зв'язаний з ім'ям видатного представника епохи Відродження, англійського лікаря, анатома і фізіолога Вільяма Гарвея (1578-1657). Гарвей, як і його великий попередник Везалій, вивчав організм, користаючись спостереженнями і досвідом. При вивченні анатомії, Гарвей не обмежувався простим описом структури, а підходив з історичної (порівняльна анатомія й ембріологія) і функціональної (фізіологія) точок зору. Він висловив геніальний здогад про те, що тварина у своєму онтогенезі повторює філогенез, і в такий спосіб передбачив біогенетичний закон, уперше доведений А.О. Ковалевским і сформульований пізніше Геккелем і Мюллером у XIX сторіччі. Гарвей затверджував, що усяка тварина походить з яйця. Це положення стало гаслом для наступного розвитку ембріології, що надає право вважати Гарвея її основоположником.

З часів Галена в медицині панувало учення про те, що кров, наділена "пневмою", рухається по судинах у вигляді припливів і відливів: поняття про коловорот крові до Гарвея ще не було. Це поняття народилося в боротьбі з галенізмом. Так, Везалий, переконавши в непроникності перегородки між шлуночками серця, першим почав критику уявлення Галена про перехід крові з правої половини серця в ліву нібито через отвори в міжшлуночковій перегородці. Учень Везалия Реальд Коломбо (1516-1559) довів, що кров із правого серця в ліве попадає не через зазначену перегородку, а через легені по легеневих судинах. Спадкоємець Везалия і вчитель Гарвея Ієронім Фабриций (1537-1619) описав у 1574 р. венозні клапани. Ці дослідження підготували відкриття кровообігу Гарвеем, що, на підставі своїх багаторічних (17 років) експериментів, відкинув учення Галена про "пневме" і замість уявлення про припливи і відливи крові намалював струнку картину круговороту її. Результати своїх досліджень Гарвей виклав у знаменитому трактаті "Анатомічні дослідження про рух серця і крові у тварин" (1628), де утверджував, що кров рухається по замкнутому колу судин, проходячи з артерій у вени через дрібні трубочки. Маленька книжка Гарвея - це ціла епоха в медицині.

Після відкриття Гарвея ще залишалося неясним, як кров переходить із артерій у вени, але Гарвей пророчив існування між ними невидимих оком анастомозів, що і було підтверджено пізніше Марчелло Мальпігії (1628-1694), коли був винайдений мікроскоп і виникла мікроскопічна анатомія. Мальпігії зробив багато відкриттів в області мікроскопічної будівлі шкіри, селезінки, нирок і ряду інших органів. Вивчивши анатомію рослин, Мальпігії розширив положення Гарвея "усяка тварина з яйця" у положення "усе живе з яйця". Мальпігії з'явився тим, хто відкрив передвіщені Гарвеєм капіляри. Однак він думав, що кров з артеріальних капілярів попадає спочатку в "проміжні простори" і лише потім у капіляри венозні. Тільки А.М.Шумлянський (1748-1795), що вивчив будівлю нирок, довів відсутність міфічних "проміжних просторів" і наявність прямого зв'язку між артеріальними і венозними капілярами. Таким чином, А.М.Шумлянський уперше довів, що кровоносна система замкнута, і цим остаточно "замкнув" коло кровообігу. Тому відкриття кровообігу мало значення не тільки для анатомії і фізіології, але і для всієї біології і медицини. Воно ознаменувало нову еру: кінець схоластичної медицини і початок наукової медицини. У XIX столітті почала зміцнюватися діалектична ідея розвитку, роблячи переворот у біології і медицині і в наступному стала новим напрямком в анатомії, що поклало початок еволюційної морфології. Так, член Російської Академії наук К.Ф.Вольф (1733-1794) довів, що в процесі ембріогенеза, органи виникають і розвиваються заново. Тому в противагу теорії преформізму, відповідно до якого всі органи існують у зменшеному виді в статевій клітині, він висунув теорію епігенеза. Французький натураліст Ж.Б.Ламарк (1774-1828) у своєму творі "Філософія зоології" (1809) одним з перших висловив ідею еволюції організму під впливом навколишнього середовища. Продовжувач ембріологічних досліджень К.Ф.Вольфа російський академік К.М.Бер (1792-1876) відкрив яйцеклітину ссавців і людини, установив головні закони індивідуального розвитку організмів (онтогенезу), що лежать в основі сучасної ембріології, і створив навчання про зародкові листки. Це дослідження створило йому славу батька ембріології. Англійський учений Чарльз Дарвін (1809-1882) у своєму доробку "Походження видів"" (1859) довів єдність тваринного світу.

Ембріологічні дослідження А.О.Ковалевського, а також К.М.Бера, Мюллера, Ч.Дарвіна і Геккеля знайшли своє вираження в так званому біогенетичному законі "онтогенез повторює філогенез". Останній був поглиблений і виправлений А.Н.Северцовим, що довів вплив факторів зовнішнього середовища на будову тіла тварин і, застосувавши еволюційне учення до анатомії, з'явився творцем еволюційної морфології.

Після Водохрещення Русі й в епоху феодалізму, разом із православ'ям поширилася і візантійська культура, медицина розвивалася в монастирях, при яких духовенство засновувало лікарні (монастирська медицина). Знання, якими користалися медики того часу - це відкриття античної науки. Анатомія і фізіологія для перших лікарів Київської Русі були викладені в трактаті невідомого автора під заголовком "Арістотелеві проблеми", а також у коментарях ігумена Бєлозерського монастиря Кирила за назвою "Галиново на Иппократа", і анатомічна термінологія - у творі Іоанна Болгарського "Шестоднев".

Києво-Могилянська академія, що світила, як справжня Alma Mater, промінням науки на цілий слов’янський світ, мала в ХVIII ст. уже вікову історію. Коли в Московщині відкрили медичні школи, з України направили туди найкращих учнів. Багато з них стали видатними.

З їх числа згадаємо лікаря, засновника мікроскопічної анатомії О.М.Шумлянського (1748-1795). Він довів, що описані Мальпігії ниркові тільця є не залозами, а сплетеннями артеріальних капілярів, оточених «деякою кільцеподібною межею». Це було описання капсули клубочка, яку на 60 років пізніше побачив англійський гістолог Боумен. Сьогодні капсулу клубочка називають капсулою Шумлянського-Боумена.

На рубежі ХVІІІ і XIX ст..., 1798 р., була заснована Санкт-Петербурзька медико-хірургічна академія. Створену в Академії кафедру анатомії і фізіології, очолив П.А.Загорський (1764-1846), що написав перший підручник анатомії російською мовою "Скорочена анатомія чи керівництво до дізнання будівлі людського тіла на користь тих, хто навчався лікарській науці" (1802) і створив першу російську анатомічну школу.

Завдяки діяльності М.І.Пирогова, медицина взагалі й анатомія зокрема, зробили гігантський стрибок у своєму розвитку. М.І.Пирогов (1810-1881) домігся величезних успіхів у розвитку хірургічної анатомії. Світову славу йому створило твір "Хірургічна анатомія артеріальних стовбурів і фасций" (1837). Він ввів в анатомію новий метод дослідження - послідовні розпили заморожених трупів ("крижана анатомія") і на підставі цього методу написав "Повний курс прикладної анатомії людського тіла" (1843-1848) і атлас "Топографічна анатомія, ілюстрована розрізами, проведеними через заморожене тіло людини в трьох напрямках" (1851-1859). Це були перші посібники з топографічної анатомії. Уся діяльність М.І.Пирогова склала епоху в розвитку медицини й анатомії
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

Схожі:

1. Структурно-функціональна організація організму людини iconТа проблеми педосфери
Педосфера (у деяких посібниках едасфера), або грунт, це структурно-функціональна біокосний компонент природи
1. Структурно-функціональна організація організму людини iconПлан. Функціональна асиметрія І спеціалізація півкуль. Темперамент...
Функціональна асиметрія І спеціалізація півкуль – характеристика розподілу психічних функцій між правою та лівою півкулями, це унікальна...
1. Структурно-функціональна організація організму людини iconТема: Фактори впливу на фізіологічний стан організму людини
Мета: Удосконалення та систематизація знань про фактори впливу на організм людини. Актуалізація проблеми способу життя людини, як...
1. Структурно-функціональна організація організму людини iconВиконав
Морфологічна та функціональна характеристика органів ендокринної системи людини 4
1. Структурно-функціональна організація організму людини iconОзнайомлення з анатомією людини та функціональними системами організму...
...
1. Структурно-функціональна організація організму людини icon«Фізіологія дихання». Предмет : фізіологія людини Курс 2 Семестр 1 Спеціальність
Система дихання є чи не найголовнішою системою людського організму. Саме завдяки їй всі органи І системи організму отримують необхідний...
1. Структурно-функціональна організація організму людини iconПервомайський медичний коледж
Саме завдяки ній всі органи І системи організму отримують необхідні поживні речовини та кисень І виділяють назовні продукти обміну,...
1. Структурно-функціональна організація організму людини iconПервомайський медичний коледж
Саме завдяки ній всі органи І системи організму отримують необхідні поживні речовини та кисень І виділяють назовні продукти обміну,...
1. Структурно-функціональна організація організму людини iconСтатут громадської організації «Центр Розвитку Людини»
«Центр Розвитку Людини» (надалі – Організація) – є неприбуткова громадська організація, яка створена та здійснює свою діяльність...
1. Структурно-функціональна організація організму людини iconТестові завдання до державного іспиту
Одиницею тексту є: а реально вичленовуваний найменший словесний масив, що складається з лінійно розташованої сукупності тематично...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка