Навчальна програма для вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації
НазваНавчальна програма для вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації
Сторінка1/5
Дата конвертації19.11.2013
Розмір0.71 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Фізика > Документы
  1   2   3   4   5


Міністерство освіти і науки України

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти

ФІЗИКА
Навчальна програма для вищих навчальних закладів

І-ІІ рівнів акредитації,

які здійснюють підготовку молодших спеціалістів

на основі базової загальної середньої освіти

Київ 2010 р.

Фізика. Навчальна програма для вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, які здійснюють підготовку молодших спеціалістів на основі базової загальної середньої освіти
Укладачі :
Головко М.В. – заступник директора Інституту педагогіки АПН України,

кандидат пед.наук;

Малішевська О.В. – голова методичного об’єднання викладачів фізики

ВНЗ I – II рівнів акредитації м. Києва, викладач вищої категорії ДВНЗ «Київський механіко-технологічний коледж»;

Моргун Г.М. – викладач вищої категорії, викладач-методист Деснянського економіко-правового технікуму при МАУП;

Слободянюк Л.В. – викладач -методист ДЗ «Київський коледж зв’язку»;

П’яних І.М. – викладач вищої категорії ДЗ «Київський коледж зв’язку».
Рецензенти:
Коршак Є.В. – професор кафедри теорії та методики навчання фізики і астрономії Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова;

Капіруліна С.Л. – завідуючий кафедрою методики природничо-математичної освіти і технологій, кан.пед.наук Київського університету імені Бориса Грінченка;

Задніпрянець І.І. – методист науково-методичного центру методики природничо-математичної освіти і технологій Київського університету імені Бориса Грінченка.
Схвалено комісією з фізики Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (Витяг з протоколу № 23 від 14 червня 2010 р.).

Надано гриф «Рекомендовано Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти як навчальну програму для студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації» (від 16.08.10 № 1.4/18-3268).

Відповідальна за випуск: Оніщенко М. І., зав. сектором відділу змісту і технологій навчання молодших спеціалістів Інституту інноваційних технологій і змісту освіти.

Пояснювальна записка

Програма курсу фізики для ВНЗ І – ІІ рівнів акредитації подана для двох рівнів – рівень стандарту і рівень академічний та розрахована:

 • на студентів, якi обрали сус­пiль­но-гуманiтарний, художньо-естетичний або спортивний напрями профiлiзацiї ( рівень стандарту).

 • на студентів, для яких фізика відіграє роль апарата для вивчення закономірностей навколишнього світу, певної галузі природознавства, техніки та технологій (профілі: інформатика, виробничі технології, проектування, конструювання, менеджмент, побутове обслуговування, агротехнології) – академічний рівень.

Програма обов’язкових результатiв навчання фiзики (рiвень стандарту) орiєнтована головним чином на свiтоглядне сприйняття фiзичної реальностi, розумiння основних закономiрностей плину фiзичних явищ i процесiв, загального уявлення про фiзичний свiт, його основнi теоретичнi засади i методи пiзнання, усвiдомлення ролi фiзичних знань у життi людини i суспiльному розвитку. Ця програма розрахована на 140 годин і передбачає 11 лабораторних робіт і 2 обов’язкові контрольні роботи.

В робочому навчальному плані навчальний заклад розподіляє загальний обсяг годин на аудиторні та самостійну роботу (10-15%). Циклова комісія при утворенні робочої навчальної програми зберігає кількість лабораторних робіт, а години теоретичного навчання розподіляє на лекції і самостійну роботу.

^ Програма академiчного рiвн навчання фiзики перед­бачає бiльш глибоке засвоєння фiзичних законiв i теорiй, оволодiн­ня навчальним матерiалом, необхiдним для широкого застосування у поясненнi хiмiчних, геофiзичних, бiологiчних, екологiчних та iнших природних явищ, цiлiсного уявлення про природничо-наукову картину свiту, розумiння значення i мiсця фiзики в структурi природничих наук. Її змiст достатнiй для продовження вивчення фiзики як навчального предмета у вищих навчальних закладах. Цей курс розрахований на 280 годин і передбачає 17 лабораторних робіт і 2 обов’язкові контрольні роботи.

Програма академічного рівня орієнтована на фізичний компонент, як складову змісту освітньої галузі „Природознавство”, який передбачає системне вивчення студентами вищої школи основ природничих наук, формування і розвиток умінь практичного використання набутих знань та поглиблення компетентності у предметних галузях, які пов’язані з вибором професії чи подальшим навчанням, а саме :

 • компетенції соціально-особистісні – розуміння та сприйняття етичних норм поведінки відносно природи (принципи біоетики), екологічна грамотність, здатність учитися, креативність, здатність до системного мислення;

 • загальнонаукові компетенції – розуміння причинно-наслідкових зв’язків, володіння математичним апаратом, базові знання сучасних інформаційних технологій, базові знання фундаментальних наук, в обсязі, необхідному для освоєння загально професійних дисциплін;

 • інструментальні компетенції – здатність до письмової та усної комунікації рідною мовою, навички роботи з комп’ютером, дослідницькі навички, тощо.

Курс фізики для академічного рівня має забезпечити опанування студентами основних фізичних гіпотез, моделей, концепцій, законів, явищ на рівні теоретичних узагальнень, достатніх для розуміння та пояснення хімічних та біологічних явищ і процесів, формування цілісного географічного образу планети Земля та окремих країн, опанування основ медичних знань, формування екологічної культури, вміння гармонійно облаштовувати стосунки з природою і соціумом, забезпечення відповідного рівня соціалізації молодої людини.

Фізичний компонент розглядається у тісному зв’язку з предметами природничого напряму і є важливою складовою процесу формування наукового стилю мислення, наукового світогляду та науково-природничої картини світу. Оскільки фізика є фундаментальною наукою, яка вивчає загальнi закономiрностi перебiгу природних явищ, тому саме даний курс фізики закладає основи свiторозумiння на рiзних рiвнях пiзнання природи i дає загальне обґрунтування природничо-наукової картини свiту. Сучасна фiзика, крiм наукового, має важливе соцiокультурне значення. Вона стала невiд’ємною складовою культури високотехноло­гiчного iнформацiйного суспiльства. Фундаментальний характер фiзичного знання як фiлософiї науки i методологiї природознав­ства, теоретичної основи сучасної технiки i виробничих технологiй визначає освiтнє, свiтоглядне та виховне значення курсу фiзики як навчального предмета. Завдяки цьому в структурi освiтньої галузi вiн вiдiграє роль базового компонента природничо-наукової освiти i належить до iнварiантної складової загальноосвiтньої пiдготовки студентів у ВНЗ І – ІІ рівнів акредитації.

Експериментальна складова навчання фізики реалізується через систему фізичного експерименту, який найефективніше реалізує діяльнісний підхід до навчання фізики.

Тому навчальний фiзичний експеримент як ор­га­нiчна складова методичної системи навчання фiзики забезпечує формування в студентів необхiдних практичних умiнь, дослiдницьких навичок та особистiсного досвiду експериментальної дiяльностi.

Однiєю з найважливiших дiлянок роботи в системi навчання фiзики є розв’язування фiзичних задач. Задачi рiзних типiв можна ефективно використовувати на всiх етапах засвоєння фiзичного знання: для розвитку iнтересу, творчих здiб­ностей i мотивацiї студентів до навчання фiзики, пiд час постановки проблеми, що потребує розв’язання, в процесi формування нових знань, вироблення практичних умiнь, з метою повторення, закрiплення, систематизацiї та узагальнення засвоєного матерiалу, контролю якостi засвоєння навчального матерiалу чи дiагностування навчальних досягнень студентів тощо. В умовах особистiсно орiєнтованого навчання важливо здiйснити вiдповiдний добiр фiзичних задач, який би враховував пiзнавальнi можливостi й нахили студентів, рiвень їхньої готовностi до такої дiяльностi, розвивав би їхнi здiбностi вiдповiдно до освiтнiх потреб.

^ Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів з фізики

Особливiстю фiзики як навчального предмета є його спрямованiсть на використання знань, умiнь i навичок у життi. Навчання фiзики у кiнцевому результатi має не тiльки дати суму знань, а й сформувати достатнiй рiвень компетенцiї. Тому складовими навчальних досягнень студентів з курсу фiзики є не лише володiння навчальним матерiалом та здатнiсть його вiдтворювати, а й умiння та навички знаходити потрiбну iнформацiю, аналiзувати її та застосовувати в стандартних i нестандартних ситуацi­ях у межах вимог навчальної програми до результатiв нав­чання.
Оцінюються:

1) рiвень володiння теоретичними знаннями, що їх можна виявити пiд час усного чи письмового опитування, тестуван­ня;

2) рiвень умiнь використовувати теоретичнi знання пiд час розв’язування задач рiзного типу (розрахункових, експериментальних, якiсних);

3) рiвень володiння практичними умiннями та навичками, що їх можна виявити пiд час виконання лабораторних робiт;

4) змiст i якiсть творчих робiт студентів (рефератiв, проектів, творчих експериментальних робiт, виготовлення приладiв, комп’ютерне моделювання фiзичних процесiв тощо).

^ Основними видами оцiнювання є: поточне, тематичне, пiд­сум­кове за семестр, пiдсумкове рiчне оцiнювання та державна підсумкова атестацiя. Поточне оцiнювання носить заохочувальний, стимулюючий та дiагностико-корегуючий характер, його необхiднiсть визначається викладачем.
^ Навчальні досягнення студентів характеризуються за такими рівнями:

І. Початковий рiвень: вiдповiдь студента при вiдтвореннi навчального матерiалу елементарна, фрагментарна, зумовлена не­чiткими уявленнями про предмети i явища; дiяльнiсть студента здiйснюється пiд керiвництвом викладача.

ІІ. Середнiй рiвень: знання неповнi, поверховi; студент вiдтворює основний навчальний матерiал, але недостатньо осмислено, має проблеми з аналiзом та формулюванням висновкiв; здатний виконувати завдання за зразком.

ІІІ. ^ Достатнiй рiвень: студент знає iстотнi ознаки понять, явищ, закономiрностей, зв’язки мiж ними, самостiйно застосовує знання у стандартних ситуацiях, умiє аналiзувати, робити висновки, виправляти допущенi помилки. Вiдповiдь студента повна, логiчна, обґрунтована; розумiння пов’язане з одиничними образами, не узагальнене.

IV. ^ Високий рiвень: студент має глибокi, мiцнi, узагальненi знання про предмети, явища, поняття, теорiї, їхні суттєвi ознаки та зв’язок останнiх з iншими поняттями; здатний використовувати знання як у стандартних, так i в нестандартних ситуацiях.

^ Критерiї оцiнювання рівня володіння студентами теоретичними знаннямиРiвнi навчальних досягнень студентів


Бали


Критерiї оцiнювання

навчальних досягнень студентів

І. Початковий


1

Студент володiє навчальним мате­рiа­лом на рiвнi­ розпiзнавання явищ при­роди, за допомогою викладача вiдповiдає на запитання, що потребують вiдповiдi “так” чи “нi”.

2

Студент описує природнi явища на ос­новi свого попереднього досвiду, за допомогою викладача вiдповiдає на запитання, що потребують однослiвної вiд­по­вiдi.

3

Студент за допомогою викладача описує явище або його частини у зв’язаному ви­глядi без пояснень вiдповiдних причин, називає фiзичнi явища, розрiзняє позначення окремих фiзичних величин.

ІІ.

Середнiй


4

Студент за допомогою викладача описує явища, без пояснень наводить приклади, що ґрунтуються на його власних спостереженнях чи матерiалi пiдручника, розповiдях викладача тощо.

5

Студент описує явища, вiдтворює знач­ну частину навчального матерiалу, знає одиницi вимiрювання окремих фi­зич­них величин, записує основнi формули, рiв­няння i закони.

6

Студент може зi сторонньою допомогою пояснювати явища, виправляти допущенi неточностi (власнi, iнших студентів), виявляє елементарнi знання основних по­ложень (законiв, понять, формул).

ІІІ. Достатнiй


7

Студент може пояснювати явища, виправляти допущенi неточностi, виявляє знання i розумiння основних положень (законiв, понять, формул, теорiй).

8

Студент умiє пояснювати явища, ана­лiзувати, узагальнювати знання, систематизувати їх, зi сторонньою допомогою (викладача, одногрупників тощо) ро­бити висновки.

9

Студент вiльно володiє вивченим матерiалом у стандартних ситуацiях, наводить приклади його практичного застосування та аргументи на пiдтвердження власних думок.

ІV.

Високий


10

Студент вiльно володiє вивченим матерiалом, умiло послуговується науковою термiнологiєю, вмiє опрацьовувати наукову iнформацiю (знаходити новi фак­ти, явища, iдеї, самостiйно використовувати їх вiдповiдно до поставленої мети тощо).


11

Студент на високому рівні опанував програмовий матеріал, самостійно, у межах чинної прогами оцінює різноманітні явища, факти, теорії, використовує здобуті знання і вміння у нестандартних ситуаціях, поглиблює набуті знання.


12

Студент вільно володіє прогамовим матеріалом, виявляє здібності, вміє самостійно поставити мету дослідження, вказує шляхи її реалізації, робить аналіз та висновки.


Визначальним показником для оцiнювання вмiння розв’язувати задачi є їх складнiсть. Складнiсть завдання залежить вiд типу завдання, його комплексностi (вимагає знань з однiєї або кiлькох рiзних тем), типового (за алгоритмом) або нестандартного розв’язку, кiлькостi послiдовних логiчних крокiв та операцiй, здiйснюваних студентом пiд час її розв’язування. Такими кроками можна вважати вмiння (здатнiсть):

 • усвiдомити фiзичну суть задачi;

 • записати її умову в скороченому виглядi;

 • зробити схему або малюнок (за потреби), побудувати гра­фiки та проаналiзувати їх;

 • виявити, яких даних не вистачає в умовi задачi, та знайти їх у таблицях чи довiдниках;

 • виразити необхiднi величини в одиницях СІ;

 • обрати чи вивести формулу для знаходження шуканої величини;

 • виконати вiдповiднi математичнi дiї й операцiї;

 • здiйснити обчислення числових значень невiдомих величин;

 • оцiнити одержаний результат та його реальнiсть, ра­цiо­на­ль­нiсть обраного способу розв’язування задачi.

Чим складнiшим є завдання, з яким справився студент, тим вищим балом оцiнюється його досягнення. При оцiнюваннi вмiнь студентiв виконувати завдання за 12-бальною шкалою доцiльно користуватися характеристиками рiвнiв навчальних досягнень студентiв, поданими нижче.
  1   2   3   4   5

Схожі:

Навчальна програма для вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації iconМоз україни як навчальний посібник для студентів вищих медичних закладів...
Для студентів-фармацевтів вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І-IV рівнів акредитації
Навчальна програма для вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації iconНавчальна програма для вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації...
Предмет математики. Зв'язок математики з економікою. Економіко-математичне моделювання. Задача планування виробництва
Навчальна програма для вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації iconІнформатика І кт програма навчальної дисципліни спеціальності 03060101...
КТ. Програма навчальної дисципліни спеціальності 03060101 “Організація виробництва”, напрям підготовки 030601 “Менеджмент” для вищих...
Навчальна програма для вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації iconПрограма із спеціальності №03050801 «фінанси І кредит» для вищих...
Укладачи: Шеховцова І. В., заступник директора з навчальної роботи, викладач економічних дисциплін Політехнічного коледжу Луганського...
Навчальна програма для вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації iconКонспект лекцій для студентів денного відділення спеціальностей
Для викладачів дисципліни «Основи охорони праці» вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації
Навчальна програма для вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації iconКабінет міністрів україни
Затвердити Порядок надання пільгового проїзду студентам вищих навчальних закладів I -iv рівнів акредитації та учням
Навчальна програма для вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни відокремлений підрозділ
Нмц аграрної освіти для вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, 2010 рік
Навчальна програма для вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації iconГеодезичних вимірів
Для студентів вищих навчальних закладів різних рівнів акредитації базового напряму «Геодезія та землеустрій», а також для фахівців,...
Навчальна програма для вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Керівникам вищих навчальних закладів I iv рівнів акредитації державної форми власності, які підпорядковані монмолодьспорту
Навчальна програма для вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації icon2012 Навчальна дисципліна "лісознавство" – 216 годин Васильева
Окр ″бакалавр″ напряму 090103 "Лісове І садово-паркове господарство" у вищих навчальних закладах ІІ-ІV рівнів акредитації
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка