Національний університет «Львівська політехніка» Навчально-науковий інститут підприємництва та перспективних технологій Кафедра обліку І аудиту
Скачати 146.17 Kb.
НазваНаціональний університет «Львівська політехніка» Навчально-науковий інститут підприємництва та перспективних технологій Кафедра обліку І аудиту
Дата конвертації01.07.2013
Розмір146.17 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Фінанси > Документы


Національний університет «Львівська політехніка»

Навчально-науковий інститут підприємництва та перспективних технологій

Кафедра обліку і аудиту


Набір тестів для поточного контролю

з дисципліни „ Контроль і ревізія "

для студентів спеціальності 5,03050901»Бухгалтерський облік»

(освітньо-кваліфікаційний рівень-молодший спеціаліст)


Затверджено на засіданні кафедри обліку і аудиту.

Протокол № 1 від 27 серпня 2012 року.
Укладач Мадрига Г.М.., ст. викладач

Зав. кафедри обліку і аудиту к.е.н Гавран В.Я.

ЛЬВІВ – 2012

1. Господарський контроль охоплює тільки матеріальне виробництво.

а) так б) ні

2. Зміст технологічної стадії господарського контролю полягає в комплексному аналізі та усуненні виявлених недоліків.

а) так б) ні

3. Контрольна діяльність включає в себе ряд послідовних стадій: підготовча, центральна та підсумкова.

а) так б) ні

4. На підготовчій стадії контролю ведеться збір та обробка інформації.

а) так б) ні

5. До підсумкової стадії контролю відносяться наступні дії: прийняття
рішення за підсумками контролю; доведення його до адресата; надання
допомоги підконтрольній структурі в наведенні порядку на об'єкті; контроль
за виконанням рішень.

а) так б) ні

6. Господарський контроль - це процес:

а) перевірки наявності і стану матеріальних цінностей та грошових коштів;

б) спостереження і перевірки виробничої та фінансової діяльності підприємств, яка здійснюється відповідними суб'єктами управління, наділених певними функціями контролю, з метою виявлення відхилень від встановлених параметрів цієї діяльності, усунення та попередження негативних явищ і тенденцій;

в) вивчення виробничо-фінансової діяльності підприємства, його підрозділів і дій апарату управління на підставі достовірності документів і документальних записів.
7. Господарський контроль охоплює:

а) матеріальне виробництво;

б) невиробничу сферу;

в) матеріальне виробництво і невиробничу сферу.
8. Зміст організаційно-підготовчої стадії полягає у:

а) комплексному аналізі та усуненні виявлених недоліків;

б) виборі об'єкта для перевірки та впливу;

в) перевірці об'єкта, що контролюється.
9. ^ Обстеження, спостереження, збір, обробка та оцінка інформації відбувається на:

а) організаційно-підготовчій стадії контролю;

б) технологічній стадії контролю;

в) результативній стадії контролю.
10. Проставити в правильному порядку стадії (контролю) контролю:

  1. прийняття рішення за результатами проведеної ревізії,

  2. організація контролю за виконаннями рішень за матеріалами ревізії,

  3. організація і підготовка до проведення комплексної ревізії,

  4. проведення ревізії ,

  5. оформлення результатів ревізії.


11. Ревізія - це:

а) перевірка наявності і стану об'єкта контролю, яка здійснюється шляхом спостереження та порівняння отриманих даних;

б) метод наступного документального контролю фінансово-господарської діяльності підприємства з метою встановлення законності, доцільності та ефективності господарських операцій;

в) перевірка обліку: бухгалтерської звітності, регістрів, первинних документів тощо.
^ 12. Під інвентаризацією розуміють:

а) перевірку наявності та стану об'єкта контролю, яка здійснюється шляхом спостереження, вимірювання, реєстрації та порівняння отриманих даних;

б) процесуальну дію, спрямовану на встановлення обставин карної справи;

в) сукупність методичних прийомів, застосування яких дозволяє визначити достовірність звітності, обліку, її повноту та відповідність діючому законодавству.
13. До методів господарського контролю належать:

а) ревізія, аудит, перевірка;

б) лабораторний аналіз, експертна оцінка;

в) фактичні та документальні.
14. Методом, господарського контролю є:

а) ревізія;

б) формальний контроль;

в) обстеження та перевірки.
15. Перевірка об'єктів шляхом огляду, обмірювання, зважування або перерахунку, проводиться під час:

а) судово-бухгалтерської експертизи;

б) інвентаризації;

в) перевірки.
16. Ревізія покликана:

а) надати консультацію підприємству щодо ведення бухгалтерського обліку;

б) виявити протизаконні дії посадових осіб;

в) захистити фінансові інтереси підприємства, що перевіряється.
17. Прийоми господарського контролю поділяються на документальні, спеціальні та фактичні.

а) так б) ні

18. До документальних прийомів контролю належать арифметична та нормативно-правова перевірки.

а) так б) ні

19. За допомогою арифметичної перевірки встановлюються випадки завищення (заниження) собівартості продукції, сировини і матеріалів, обсягів будівельно-монтажних робіт тощо.

а) так б) ні

20. Метою зустрічної перевірки є виявлення фіктивних документів та фактично не здійснених операцій, не оприбуткованих матеріалів, привласнення грошей, коштів, списаних не за призначенням тощо.

а) так б) ні

21. При застосуванні прийомів взаємного контролю порівнюються однакові документи і облікові дані, в яких знайшли відображення господарські операції, що перевіряються.

а) так б) ні

22. Формальною перевіркою можна виявити невідповідність реквізитів підприємства та печатки на податковій накладній.

а) так б) ні

23. Взаємним контролем можна виявити невідповідність записів в авансовому звіті та наданих до нього виправдовуючих документів про витрачені підзвітні суми.

а) так б) ні

24. Шляхом перерахунку результатів таксування, загальних підсумків, узгодження нарахувань і утримань (знизкок) здійснюється:

а) зустрічна перевірка;

б)арифметична перевірка;

в) нормативно-правова перевірка.
25. Виявити зловживання, за яких двосторонні операції отримують різне відображення у кожної з сторін, можна за допомогою:

а) формальної перевірки;

б) зустрічної перевірки;

в) взаємної перевірки.
26. Перевірка правильності виправлень, які здійснюються в документах - це:

а) взаємна перевірка;

б) зустрічна перевірка;

в) нормативно-правова перевірка;

г) формальна перевірка.
27. Арифметична перевірка - це:

а) перевірка наявності обов'язкових реквізитів документу;

б) встановлення правильності заповнення;

в) визначення правильності арифметичних розрахунків натуральних і вартісних вимірників.
28. Прийомами фактичного контролю є:

а) формальна і арифметична перевірка;

б) інвентаризація, контрольні заміри, експертизи;

в) зустрічна перевірка, взаємна перевірка.

29. Муніципальний контроль є аудиторським контролем, який здійснюється на умовах самофінансування.

а) так б) ні

30. Контроль власника поділяється на внутрішньо системний та внутрішньогосподарський.

а) так б) ні

31. За суб'єктами господарський контроль поділяється на державний, муніципальний, незалежний і контроль власника.

а) так б) ні

32. За змістом та напрямами здійснення державний контроль поділяється на загальний, частковий та спеціальний.

а) так б) ні

33. Рахункова палата:

а) надає консультації органам і посадовим особам з питань використання бюджету України;

б) проводить роботу, пов'язану з удосконаленням механізму ціноутворення;

в) здійснює державний контроль за дотриманням антимонопольного законодавства.
34. Муніципальний контроль здійснюється відповідно до Закону України:

а) "Про аудиторську діяльність";

б) "Про місцеві ради народних депутатів і місцеве регіональне самоврядування";

в) "Про банки і банківську діяльність".
35. Парламентський контроль є прерогативою:

а) Верховної Ради:

б) Адміністрації президента,

в) Конституційного суду.

36. До органів валютного контролю належать:

а) НБУ, Державний митний комітет України;

б) Міністерство праці та соціальної політики України, Державний комітет статистики України;

в) Антимонопольний комітет, Державна санітарно-епідеміологічна служба.
37. Таємниця щодо змісту плану контрольно-ревізійної роботи та термінів початку ревізії є: •

а) комерційною таємницею;

б) службовою таємницею;

в) державною таємницею.
38. За періодичністю здійснення контроль поділяється на:

а) попередній, оперативний, заключний;

б) попередній, наступний, заключний;

в) попередній, оперативний, кінцевий;
39. Контрольно-ревізійна служба безпосередньо підпорядковується Міністерству фінансів України.

а) так б) ні

40. Головне контрольно-ревізійне управління України очолює Прем'єр-міністр України.

а) так б) ні

41. Термін проведення ревізій та перевірок не може перевищувати 30 днів.

а) так б) ні

42. Результати ревізії та перевірки оформлюються актом за підписом головного бухгалтера та керівника підприємства, що перевіряється.

а) так б) ні

43. Контрольно-ревізійний підрозділ має право перевіряти ефективність використання матеріальних, фінансових і трудових ресурсів.

а) так б) ні

44. Працівники КРУ мають право зупиняти розрахункові операції на рахунках в банку.

а) так б) ні

45. Працівники КРУ мають право вилучати документи, які не підтверджують виявлених підробок або зловживань.

а) так б) ні

46. Органи КРУ мають право за власною ініціативою проводити ревізії та перевірки суб'єктів підприємницької діяльності, які не отримують коштів з бюджету або з валютних фондів.

а) так б) ні

47. Посадові особи ДКРС зобов'язані пред'являти документ на право проведення ревізії або перевірки керівникам підприємств, що перевіряються.

а) так б) ні

48. Ревізія суб'єкта підприємницької діяльності за зверненням правоохоронного органу може проводитись в будь-який час незалежно від кількості раніше проведених на цьому суб'єкті ревізій і перевірок.

а) так б) ні

49.З ініціативи контрольно-ревізійної служби ревізія або перевірка проводиться:

а) не частіше одного разу на рік;

б) кожного кварталу;

в) раз на півріччя.

50. Підрозділи ДКРС проводять ревізії та перевірки за дорученнями:

а) керівника підприємства;

б) головного бухгалтера;

в) прокуратури, податкової інспекції.

51. Основним завданням ДКРС є:

а) підтвердження висновком повноти, достовірності та законності господарських операцій, відображених в бухгалтерському обліку і звітності;

б) забезпечення захисту прав та законних інтересів платників податків і громадян, зупинення операцій за рахунками, застосування фінансових санкцій до адміністративних систем;

в) здійснення державного контролю за витрачанням коштів і матеріальних цінностей, їх збереженням, станом і достовірністю бухгалтерського обліку та звітності.

52. Яку структуру має Державна контрольно-ревізійна служба:

а) Головне КРУ України, КРУ в Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі, контрольно-ревізійні підрозділи в районах, містах і районах у містах;

б) КРУ в областях, містах Києві і Севастополі, контрольно-ревізійні підрозділи в районах, містах і районах у містах;

в) Головне КРУ України, КРУ в Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі.
53. У своїй діяльності ДКРС керується:

а) Кримінальним кодексом;

б) Законом України "Про Державну податкову службу";

в) Конституцією України, Законом України "Про Державну контрольно-ревізійну службу в Україні", іншими законодавчими актами, актами Президента України.
54. Ревізія та перевірка повинна проводитись на підставі:

а) документа, підписаного начальником ДКРС, начальником управління, їх заступником або керівником підрозділу служби в районі, місті або районі у місті;

б) документа, підписаного керівником підприємства, що ревізується;

в) розпорядження керівника Державної податкової служби.
55. Ревізія проводиться за наявності:

а) посвідчення ревізора;

б) документа у посадової особи ДКРС на право проведення ревізії і
посвідчення ревізора;

в) документально зареєстрованого факту порушення закону, інструкції тощо.
56. Перед здійсненням господарської операції та оцінює її з точки зору доцільності, законності та ефективності застосовується:

а) наступний контроль;

б) попередній контроль;

в) поточний контроль.
57. Обрати правильне твердження:

а) наступний контроль здійснюється перед проведенням операцій;

б) попередній контроль дозволяє виявити недоліки поточного і наступного контролю;

в) поточний контроль за господарською діяльністю застосовується в процесі здійснення господарських операцій.
58. Метою попереднього контролю є:

а) попередження і запобігання появі порушень та недоліків в діяльності підприємств;

б) встановлення відхилень та порушень в ході здійснення операцій;

в) оцінка доцільності та ефективності виконаної роботи.
59. За суб'єктами господарський контроль поділяють на:

а) попередній, поточний, наступний;

б) державний, незалежний, контроль власника;

в) суцільний, вибірковий, комбінований.
60. Органи Державної контрольно-ревізійної служби проводять ревізії та перевірки за своєю ініціативою не частіше одного разу на рік.

а) так б) ні
61. На підставі поточних планів керівник ревізійної служби складає індивідуальні місячні або квартальні плани ревізій для кожного контролера.

а) так 6) ні

62. Тривалість ревізії повинна бути не більше 30 днів.

а) так б) ні

63. Організація контрольно-ревізійної роботи - це:

а) комплекс заходів, направлених на здійснення наступного господарського контролю безпосередньо в підвідомчих або підприємствах;

б) комплекс взаємопов'язаних етапів здійснення наступного господарського контролю на конкретному об'єкті та за його межами;

в) обидві відповіді правильні.
64. Перший етап підготовки до проведення ревізії включає:

а) накопичення матеріалів по конкретному об'єкту з моменту, коли ревізору стали відомі об'єкти ревізії;

б) отримання наказу на проведення ревізії на конкретному об'єкті;

в) ретельну підготовку до ревізії, раціональне та розумне використання ревізором відведеного на підготовку часу.
65.Перспективні плани, як правило, складаються:

а) на 1 квартал;

б) на 1 рік;

в) на 5 років.
66.Квартальний план складається:

а) за 2 місяці до початку нового кварталу;

б) за 1 місяць до початку нового кварталу;

в) за 10-12 днів до початку нового кварталу.
67. Обстеження підприємства, яке ревізується, і його підрозділів проводяться:

а) ревізором;

б) ревізором і керівниками підрозділів;

в) ревізором і керівником підприємства;

г) ревізором, керівником та головним бухгалтером підприємства, начальниками цехів.
68. Результати перевірки окремих операцій оформлюються частковим актом ревізії.

а) так б) ні
69. Актом називається документ, в якому ревізор фіксує порядок і результати ревізійних дій.

а) так б) ні
70. Всі види актів складаються в ході ревізійної діяльності, або безпосередньо після її закінчення.

а) так б) ні
71.Отримання пояснення у випадку, якщо матеріально відповідальна особа відмовляється від підписання акту ревізії, є обов'язковим.

а) так б) ні
72.Під поясненням розуміють надання в усній формі роз'яснень відповідальними особами на вимогу ревізора для виправлення або підтвердження фактів, що перевіряються.

а) так б) ні
73.Орган, який призначив ревізію, повинен в 20-денний строк вжити заходів щодо усунення виявлених ревізією порушень і притягнути до відповідальності винних осіб.

а) так б) ні
74.При написанні акту ревізор повинен керуватися наступною термінологією:

а) "крадіжка", "зловживання", "злочин";

б) "розкрадання", "збиток", "привласнення";

в) "недостача", "лишок", "перевитрати", "матеріальна шкода".

75. ^ Акт ревізії підписують:

а) керівник ревізійної групи, керівник та головний бухгалтер підприємства;

б) матеріально відповідальна особа, керівник підприємства;

в) керівник ревізійної групи, ревізори.

76. У який термін з дня підписання акту із зауваженнями головний бухгалтер чи директор повинні надати органам КРУ письмові пояснення з приводу зауважень:

а) 2-дєнний;

б) 5-дєнний;

в) 10-денний;

г) 7-дєнний.

^ 77. Матеріали ревізії надаються:

а) головному ревізору;

б) керівнику КРУ;

в) ДПІ;

г) слідчим органам.

78. Фінансово-господарський контроль виконує такі три функції: профілактичну, інформаційну, мобілізуючу.

А) так б) ні

79. Фінансово-господарський контроль виконує такі функції:

а) профілактичну, інформаційну, мобілізуючу.

Б) профілактичну, інформаційну, мобільну.

В) профілактичну, забезпечуючу, мобілізуючу.
80. Доповнити речення

....................................полягає у виявленні явищ, які породжують безгосподарність у господарсько – фінансовій діяльності підприємства та сприяють їх ліквідації.

81. Доповнити речення

....................................... полягає в тому, що одержана під час контролю інформація є підставою для прийняття відповідних рішень і проведення коригуючих дій, завдяки яким забезпечується нормальне функціонування об’єкта, що перевіряється.

82. Доповнити речення

У процесі контролю виявляються не тільки недоліки , а й позитивні сторони діяльності, які як передовий досвід можуть стати надбанням інших суб’єктів господарювання, завдяки чому реалізується ..........................функція контролю.
83. Доповнити речення

За відношенням до плану роботи ревізії фінансово - господарської діяльності класифікуються за такими ознаками.............. ...........................

  1. планові, непланові

84. Доповнити речення

За повнотою проведення перевірки фінансово - господарської діяльності класифікуються за такими ознаками.............. ........................... ........................ .............. .............

85. Доповнити речення

За широтою охоплення питання перевірки фінансово - господарської діяльності класифікуються за такими ознаками.............. ........................... ........................

86. Доповнити речення

Залежно від повторювальності контрольних дій розрізняють перевірки фінансово - господарської діяльності класифікуються за такими ознаками.............. ........................... ........................

87. Згідно з методикою провндення комплексної ревізії, ревізійний процес складається з 4 етапів

А) так б) ні

88. На другому етапі керівник ревізійної групи знайомиться з матеріалами попередньої ревізії, вивчає дані контролю інших контрольних органів

А) так б) ні

89. Другий етап ревізії – безпосереднє її проведення.

А) так б) ні

90. Третій етап – це оформлення ревізії.

А) так б) ні

91. Четрерти йетап – це прийняття рішення за результатами проведеної ревізії.

А) так б) ні

92. На пятому етапі ревізії проводиться організація контрольню за виконанням рішень за результатами комплексної ревізії.

А) так б) ніСхожі:

Національний університет «Львівська політехніка» Навчально-науковий інститут підприємництва та перспективних технологій Кафедра обліку І аудиту iconНаціональний університет “Львівська політехніка” Навчально-науковий...
Методичні вказівки до виконання індивідуальних завдань для студентів 03050901 “Бухгалтерський облік” з дисципліни “Гроші та кредит”...
Національний університет «Львівська політехніка» Навчально-науковий інститут підприємництва та перспективних технологій Кафедра обліку І аудиту iconНаціональний університет “Львівська політехніка” Навчально-науковий...
Методичні вказівки до виконання індивідуальних завдань для студентів 03050901 “Бухгалтерський облік” з дисципліни “Гроші та кредит”...
Національний університет «Львівська політехніка» Навчально-науковий інститут підприємництва та перспективних технологій Кафедра обліку І аудиту iconЗміст
Методичні матеріали обговорені та схвалені на засіданні методичної комісії з економіки І підприємництва Навчально-наукового інституту...
Національний університет «Львівська політехніка» Навчально-науковий інститут підприємництва та перспективних технологій Кафедра обліку І аудиту iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний...
Цивільне право (частина 1 І 2). Методичні вказівки до семінарських занять для студентів напряму підготовки 030402 Правознавство /...
Національний університет «Львівська політехніка» Навчально-науковий інститут підприємництва та перспективних технологій Кафедра обліку І аудиту iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний...
Господарське право України. Програма курсу та методичні вказівки до виконання контрольних робіт для студентів заочної форми напряму...
Національний університет «Львівська політехніка» Навчально-науковий інститут підприємництва та перспективних технологій Кафедра обліку І аудиту iconЧеркаський національний університет імені богдана хмельницького навчально-науковий...
Навчально-науковий інститут природничих наук пропонує учням 9-11 класів, які захоплюються біологією, хімією, екологією, взяти участь...
Національний університет «Львівська політехніка» Навчально-науковий інститут підприємництва та перспективних технологій Кафедра обліку І аудиту iconНаціональний університет «львівська політехніка» інститут соціальних...
Середньовічна містика визнавала Бога, а схоластика піддавала Його існування сумніву
Національний університет «Львівська політехніка» Навчально-науковий інститут підприємництва та перспективних технологій Кафедра обліку І аудиту iconНаціональний університет «львівська політехніка» інститут соціальних...
Українська філософія характеризується схильністю до створення абстрактно-теоретичних, далеких від життя вчень
Національний університет «Львівська політехніка» Навчально-науковий інститут підприємництва та перспективних технологій Кафедра обліку І аудиту iconНаціональний університет «львівська політехніка» інститут права та психології
«Злочини проти прав І свобод людини І громадянина (кримінологічна характеристика)»
Національний університет «Львівська політехніка» Навчально-науковий інститут підприємництва та перспективних технологій Кафедра обліку І аудиту iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський...
Відобразити господарські операції на рахунках синтетичного й аналітичного обліку
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка