«Львівська політехніка» Львів-2013 Методичні вказівки
Скачати 183.81 Kb.
Назва«Львівська політехніка» Львів-2013 Методичні вказівки
Дата конвертації20.06.2013
Розмір183.81 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Фінанси > Документы

Міністерство освіти і науки України


Технічний коледж Національного університету

«Львівська політехніка»


Львів-2013


Методичні вказівки до виконання економічної частини дипломної роботи студентів із спеціальності «Обслуговування інтегрованих інтелектуальних систем».

^ Виконання економічної частини дипломної роботи має на меті поглибити теоретичні знання набуті студентами у процесі вивчення економічних дисциплін ,виробити вміння застосовувати їх у практичному рішенні питань з економіки та організації виробництва.
Рекомендовано до друку рішенням циклової комісії протоколом (№___від «___»__________2013р.)
Укладачі: Цьорох А.І.,Іванська Л.В.

Відповідальний за випуск: к.е.н. доц.. Мамчин М.М.


^ ЕКОНОМІЧНА ЧАСТИНА ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ.

Метою дипломної роботи є розробка Web-сайту для системи дистанційного навчання. Дана система розроблена на персональному комп’ютері ^ IBM PC/AT і орієнтована на роботу в середовищі Windows і UNIX.

В процесі роботи з системою студенти повинні ознайомитись із запропонованими методами розробки Web-сайтів для системи дистанційного навчання. В системі передбачений контроль отриманих студентами знань.

Використання даної системи дозволяє:

 • швидше і глибше засвоювати теоретичний матеріал ;

 • підвищити ефективність проведення лабораторних і контрольних робіт;

 • підвищити інтерес студентів до навчання;

 • підвищити продуктивність роботи викладачів за рахунок автоматизації процесу контролю знань.


В економічній частині дипломної роботи здійснюються розрахунки фінансово-господарських витрат на розробку і впровадження програмних засобів , визначається собівартість,ціна проекту і фінансовий результат від реалізації проектного рішення.

Дана підсистема – програмний продукт, який проектується в розрахунку на існуюче на кафедрі обладнання, тому розрахунок витрат на придбання спеціального обладнання для проведення експериментальних робіт проводитись не буде (Об=0).
Витрати на оплату праці включають заробітну плату (ЗП) всіх категорій працівників ,безпосередньо зайнятих на всіх етапах проектування. Розмір ЗП обчислюється на основі трудоємності відповідних робіт у людино-днях та середньої ЗП відповідних категорій працівників.

У розробці систем приймають участь 3 спеціалісти – розробники:


 • Керівник проекту (К) ;

 • Консультант з економічних питань (Ке) ;

 • Розробник проекту (Р) .


Згідно з штатним розписом Технічного коледжу Націолального університету «Львівська політехніка» місячний оклад складає :

 • Керівник проекту, доцент – 1900 грн.

 • Консультант з економічних питань, доцент – 1700 грн. ;

 • Розробник проекту– 1500 грн.


Денна ЗП кожного розробника (Сі) обчислюється за формулою :
(1.1)
де - основна місячна ЗП розробника і-ої спеціальності, грн.. ;

h - коефіцієнт, що визначає розмір додаткової ЗП (h=0.2);

p – середня кількість робочих днів у місяці (22 дні).


Значення денної ЗП розробників :

Витрати на оплату праці кожного розробника проекту обчислюється за формулою :

(1.2)

де чисельність розробників проекту і - ої спеціальності, чол.;

час, витрачений на розробку проекту працівником і - ої спеціальності, днів.;

денна ЗП розробника і- ої спеціальності, грн.;
Витрати на оплату праці розробників складають :


Сумарні витрати :
З=829,12+278,19+2454,60=3561,91грн.
Розрахований фонд оплати праці включає основну і додаткову ЗП розробників проекту

Розрахунок витрат на оплату праці включає основну і додаткову ЗП розробників проекту .

^ Розрахунок витрат на оплату праці розробників проекту зводимо в таблицю 1

Таблиця 1

Розрахунок витрат на оплату праці

п/п

Спеціальність розробника

Кількість розробниківчол.

^ Час роботи,

днів.

Денна ЗП розробника,

грн.

Витрати на оплату праці,грн.Керівник проекту

1

8

103,64

829,12Консультант з питань економіки

1

3

92,73

278,19Індженер-програміст

1

30

81,82

2454,60

Всього

3561,91


Витрати на куповані вироби (папір,СD-диски )визначаються за фактичними цінами з врахуванням номенклатури та необхідної їх кількості на проект.

Транспортно-заготівельні витрати складають 10% від суми витрат на куповані витрати.

Вихідні дані та результати розрахунків приведені у таблиці 2.

^ Таблиця 2

Розрахунок витрат на куповані вироби

п/п

Найменуван-ня виробів

Марка,тип

Кіль-кість,

штук

Ціна за одиницю,

грн..

Сума витрат,грн..

Сума витрат з врахува-

нням транспортно-заготівельних витрат

,грн..

1.

CD-диск

CD-RW

1

10,45

10,45

11,50

2.

Папір

А4,210*297

500

0,13

65,00

71,50

Всього

83,00


Витрати на розробку і впровадження проектного рішення включають:


 1. виробничу собівартість проекту;

 2. адміністративні витрати;

 3. витрати на збут ;

 4. інші операційні витрати ;

 5. фінансові витрати ;


В свою чергу виробнича собівартість проекту складається з:


 1. прямих матеріальних витрат ;

 2. прямих витрат на оплату праці ;

 3. інших прямих витрат ;

 4. загальновиробничих витрат .


До прямих матеріальних витрат включається вартість сировини і основних матеріалів, що утворюють основу вироблюваної продукції ( в даній дипломній роботі – розробленого проекту ) які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об’єкта витрат.
До складу прямих витрат на оплату праці включаються заробітна плата (основна і додаткова ) , заохочувальні та компенсаційні виплати робітникам, які безпосередньо зайняті виконанням робіт з розробки проектних рішень.
До складу інших прямих витрат включаються:


 1. інші виробничі витрати, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об’єкта витрат, а саме відрахування Єдиного соціального внеску( ЄСВ) до Пенсійного фонду, розмір якого залежить від класу професійного ризику виробництва і становить від 36,76 % до 49,7 % суми нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату , інші заохочувальні та компенсаційні виплати, в тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України « Про оплату праці».

 2. амортизація необоротних активів: основних засобів, малоцінних необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів.

 3. плата за оренду .


До складу загальновиробничих витрат включаються витрати на управління виробництвом , на вдосконалення технології й організації виробництва, на обслуговування виробничого процесу, втрати від браку, оплата простоїв.
Загальновиробничі витрати поділяються на постійні і змінні. До змінних належать витрати на обслуговування та управління виробництвом , що змінюються прямо пропорційно до зміни обсягу діяльності – це витрати на допоміжні матеріали, оплату праці допоміжного персоналу .До постійних загальновиробничих витрат відносяться витрати на обслуговування і управління виробництвом , що залишаються незмінними при зміні обсягу діяльності – нарахування зносу необоротних активів, експлуатації будівель, обладнання.
До адміністративних витрат відносяться такі загальногосподарські витрати , спрямовані на обслуговування та управління підприємством : витрати на утримання і службові відрядження апарату управління підприємством, на утримання необоротних активів загальногосподарського призначення ( оераційна оренда, амортизація , опалення, ремонт, освітлення, водопостачання, охорона) витрати на зв’язок , винагорода за професійні послуги ( юридичні , аудиторські ) податки, збори та інші передбачені законодавством обов’язкові платежі, загальнокорпоратвні витрати , плата за розрахунково-касове обслуговування банків.

Витрати на збут включають витрати , пов’язані з реалізацією проектних рішень : оплата праці торговим агентам , продавцям , витрати на рекламу , дослідження ринку , на відрядження працівників, зайнятих збутом , на утримання необоротних активів пов’язаних зі збутом і наданням послуг.

До інших операційних витрат включаються витрати на дослідження та розробки, сума безнадійної дебіторської заборгованості та відрахування до резерву сумнівних боргів , нестачі і втрати від знецінення запасів, від псування цінностей, визнані штрафи, пеня, неустойка.

До фінансових витрат відносяться витрати на проценти за користування кредитами отриманими , облігаціями випущеними, фінансовою орендою та інші витрати пов’язані із залученням позикового капіталу.

Нарахований податок на прибуток згідно Податкового кодексу України включається до витрат , що зменшують фінансовий результат від здійснених господарських операцій.

Рентабельність проекту розраховується як частка від ділення валового прибутку на валові витрати на розробку і впровадження проектного рішення. Чистий прибуток-це різниця між фінансовим результатом до оподаткування(валовим прибутком) і податком на прибуток .Фінансовий результат до оподаткування (валовий прибуток) розраховується як різниця між отриманим доходом від реалізації проекту ,зменшеним на суму податку на додану вартість (ПДВ), і валовими витратами на розробку і впровадження проектного рішення.
Амотизація основних засобів може розраховуватись одним із наступних методів :

 1. Прямолінійний метод полягає в тому, що річна сума амортизації розраховується шляхом ділення вартості, яка амортизується на очікуваний термін часу експлуатації об’єкта.

 2. Метод зменшення залишкової вартості – це метод , за яким річна сума амортизації визначається, як добуток залишкової вартості об’єкта на початок звітного періоду або первісної вартості на дату початку нарахування амортизації та річної норми амортизації.

Річна норма амортизації обчислюється , як різниця між 1 та результатом кореня, ступеня, кількості років корисного використання об’єкта з результатом від ділення його ліквідаційної вартості на первісну вартість.

 1. Метод прискореного зменшення залишкової вартості - це метод , за яким річна сума амортизації визначається, як добуток залишкової вартості об’єкта на початок звітного періоду або його первісної вартості на дату початку нарахування амортизації та річної норми амортизації , яка обчислюється виходячи зі строку корисності використання об’єкта і подвоюється.

 2. Кумулятивний метод – це метод , за яким річна сума амортизації визначається, як добуток вартості, що амортизується і кумулятивного коефіцієнта . Кумулятивний коефіцієнт розраховується шляхом ділення кількості років, що залишилися до кінця очікуваного строку основних засобів на суму кількості років його використання.

 3. Виробничий метод , за яким місячна сума амортизації розраховується, як добуток фактичного місячного обсягу виготовленої продукції, виконаних робіт та наданих послуг за місяць виробничої ставки амортизації.Виробнича ставка амортизації розраховується шляхом ділення вартості, що амортизується на очікуваний обсяг продукції, робіт чи послуг, які плануються отримати з використанням даного об’єкта основних засобів.


Заробітна плата працівника при почасовій формі залежить від відпрацьованого ним часу і присвоєної категорії класифікації (рангу).
Для нарахування заробітної плати працівникам – погодинникам , яким присвоєно місячний оклад потрібно :


 1. При повному робочому місяці проставити йому оклад, згідно з наказом по підприємству відповідно до посади;

 2. При неповному робочому місяці оклад розділити на кількість обочих днів у даному місяці й отриману денну заробітну плату помножити на кількість відпрацьованих згідно з табелем робочих днів.


Вихідні дані для економічних розрахунків

Для розрахунків вихідних даних в колонці №3 застосовуються коефіцієнти.

Варіант-2 :1,1; Варіант-3: 1,2; Варіант-4: 1,3; Варіант-5 :1,4; Варіант-6 :1,5; Варіант-7 :1,6; Варіант-8 :1,7; Варіант-9 :1,8; Варіант-10 :1,9;

Варіант-11-2,0; Варіант-12-2,1; Варіант-13-2,2; Варіант-14-2,3; Варіант-15-2,4; Варіант-16-2,5; Варіант-17-2,6; Варіант-18-2,7; Варіант-19-2,8; Варіант-20-2,9; Варіант-21-3,0; Варіант-22-3,1; Варіант-23-3,2; Варіант-24-3,3; Варіант-25-3,4; Варіант-26-3,5; Варіант-27-3,6; Варіант-28-3,7; Варіант-29-3,8; Варіант-30-3,9.показника

Показник

Варіант 1 (грн.)

1.

2.

3.Отриманий дохід (виручка) від реалізації розробленого Web-сайту (в тому числі ПДВ).


Зарплата:

а) керівника проекту

б) консультанта з економічних питань

в) розробника проекту
Єдиний соціальний внесок розраховується по тарифу 36,8 %

а) по зарплаті керівника проекту

б) по зарплаті консультанта з економічних питань

в) по зарплаті розробника проекту^ Первісна вартість комп’ютера, термін корисної експлуатації якого 4 роки складає :

3600,00Ліквідаційна вартість комп’ютера складає

1000,00За допомогою комп’ютера планується розробити 50,00 проектних рішень, фактично було розроблено : 1 рік – 10,00; 2 рік- 10,00; 3 рік – 10,00; 4 рік- 20,00.


Нарахована амортизація за місяць .


Прямі матеріальні витрати на придбання запасів.

83,00Витрати на відрядження директора.

240,00Здійснено оплату за послуги реклами.

100,00Нарахована плата за оренду офісу

105,00Списано загальновиробничі витрати (простій у зв’язку з відсутністю електроенергії)до собівартості проекту

60,00^ Оплата за охорону офісу.

39,00Нарахована винагорода за консультаційно-юридичні послуги.

115,00Витрати на маркетингові дослідження ринку у сфері реалізації проектних рішень.

125,00Оплата за розрахунково касове обслуговування банку .

50,00Нараховані та сплачені штрафи за несвоєчасну сплату податку на прибуток.

163,00Сплачено відсотки за наданий короткостроковий кредит банку.

109,00Списано нестачу запасів (паперу для друку.)

56,00Оплата за послуги зв’язку (телефон в офісі)

125,00Нарахована премія розробнику сайту

100,00Єдиний соціальний внесок на преміальну виплату по тарифу 36,8 %Рентабельність проекту (для всіх варіантів однакова)


12%


ЗАВДАННЯ:
Розрахувати :


 1. Виробничу собівартість проекту ;

 2. Адміністративні витрати;

 3. Витрати на збут;

 4. Інші операційні витрати;

 5. Фінансові витрати ;

 6. Валовий прибуток ;

 7. Податок на прибуток;

 8. Чистий прибуток;

 9. Дохід від реалізації проекту.

Для розрахунку амортизації застосування методів наступне :
Варіанти -1,2,11,12,21,22 - Прямолінійний метод ;

Варіанти-3,4,13,14,23,24 - Метод зменшення залишкової вартості ;

Варіанти-5,6,15,16,25,26-Метод прискореного зменшення залишкової вартості ;

Варіанти-7,8,17,18,27,28; - Кумулятивний метод;

Варіанти-9,10,19,20,29,30 - Виробничий метод .
ЛІТЕРАТУРА:

 1. Бойчик І.М, Хопчан М.І. Економіка підприємств: навчальний посібник. - Львів: "Сполом", 2000.- 212 с.

 2. В.М. Економіка підприємств: опорний курс лекцій. - К.: Видавництво Європейського університету, 2000.–64 с.

 3. В.Зубовський. Економіка підприємства. - К.: Уфімб, 1995.- 64 с.

 4. Економіка підприємства. / За редак. С.Ф.Покропивного.В 2 т. - К.: Хвиля - Прес, 1995.- 782 с.

 5. Економіка харчової промисловості. / За редак. С.П.Кошелюка. - К. Вища школа, 1994. - 334 с.

 6. Господарський Кодекс України від 16.01.2003 № 436- IV (Редакція станом на 03.02.2013)144с.

 7. Закон України "Про оплату праці" Закон України від 24.03.1995, № 108/95-ВР.

 8. Закон України "Про власність" / Нове законодавство України. Випуск 2. - К., 1992.

 9. Й.М.Петрович, І.О.Будіщева, І.Т.Устінова та ін.Економіка виробничого підприємства: навчальний посібник. - Львів: Оксарт, 1996. - 416 с.

 10. Податковий кодекс України ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, №13-14, ст.112).

 11. Податковий кодекс України :Закон, Кодекс № 2755-VI вiд 02.12.2010р.

 12. С.Ф.Покропивний, В.М.Калош.Підприємництво, стратегія, організація, ефективність: навчальний посібник - К.: - КНЕУ., 1997.- 244 с.

 13. С.Ф.Покропивний.Економіка підприємства: підручник. - К.: - КНЕУ., 2000.- 528 с.

 14. Т.О.Примак.Економіка підприємства: навчальний посібник. - К., Вікар, 2001. - 178 с.

 15. Типове положення з планування , обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт,послуг) у промисловості._К.: Мінмашпром, 1996 р.Схожі:

«Львівська політехніка» Львів-2013 Методичні вказівки iconМетодичні рекомендації до семінарських занять
Політологія: Плани І методичні вказівки до семінарських занять для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання Національного...
«Львівська політехніка» Львів-2013 Методичні вказівки iconМетодичні вказівки
«Безпека у надзвичайних ситуаціях» в дипломному проекті (роботі) для студентів енергетичного профілю навчання / Укл.: Качан С.І.,...
«Львівська політехніка» Львів-2013 Методичні вказівки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний...
Цивільне право (частина 1 І 2). Методичні вказівки до семінарських занять для студентів напряму підготовки 030402 Правознавство /...
«Львівська політехніка» Львів-2013 Методичні вказівки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний...
Господарське право України. Програма курсу та методичні вказівки до виконання контрольних робіт для студентів заочної форми напряму...
«Львівська політехніка» Львів-2013 Методичні вказівки iconЗатверджено на засіданні кафедри адміністративного та інформаційного...
Методичні вказівки до виконання дипломних кваліфікаційних робіт для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр», спеціальність...
«Львівська політехніка» Львів-2013 Методичні вказівки iconГосподарський процес
Господарський процес. Методичні вказівки до семінарських занять для студентів напряму підготовки 030401 Правознавство / С. Л. Дембіцька,...
«Львівська політехніка» Львів-2013 Методичні вказівки iconОснови роботи
Основи роботи табличному процесорі ms-excel”: Методичні вказівки до лабораторної роботи/ Укл.: Є. В левус. – Львів: Видавництво Національного...
«Львівська політехніка» Львів-2013 Методичні вказівки iconМіністерство освіти І науки україни
Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи з курсу «Інженерний благоустрій територій» для студентів напрямку 1201 «Архітектура»...
«Львівська політехніка» Львів-2013 Методичні вказівки iconМетодичні рекомендації
Фінанси / Укл.: Алєксєєв І. В., Паранчук С. В., Колісник М. К., Рудницька О. М., Гориславець П. А., Партин Г. О., Вівчар О. Й., Кондрат...
«Львівська політехніка» Львів-2013 Методичні вказівки iconЛекція є теоретичною основою практичних (семінарських) занять, подальшого...
Методичні вказівки щодо проведення практичних (семінарських) занять та самостійної роботи студентів денної форми навчання базового...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка