Міністерство освіти І науки України Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка Кафедра фінансів та банківської справи методичні вказівки
НазваМіністерство освіти І науки України Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка Кафедра фінансів та банківської справи методичні вказівки
Сторінка5/9
Дата конвертації23.06.2013
Розмір1 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Фінанси > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Контрольні завдання

^ РОЗДІЛ 2. Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи

Однією з форм перевірки знань студентів-заочників є написання індивідуальної контрольної роботи, яка виконується в міжсесійний період.

Метою контрольної роботи є закріплення й поглиблення теоретичних знань та набуття студентами практичних навичок розв’язання питань формування фінансів корпорацій, а також фінансових аспектів управління корпоративним капіталом й інструментами фондового ринку.

^ 2.1. Зміст контрольної роботи та її виконання

Кожний варіант контрольної роботи містить два теоретичні питання, тести і задачу.

В питаннях теоретичної частини необхідно:

розкрити сутність економічного явища, процесу або ситуації, що розглядається;

здійснити критичний аналіз робіт зарубіжних і вітчизняних економістів із зазначеного питання;

висвітлити проблемні питання, які на погляд студента ще не розв’язані;

підкреслити власну думку і позицію щодо розв’язання існуючих проблем, обґрунтувати власні погляди.

Студент повинен творчо підійти до написання теоретичної частини контрольної роботи, викласти власну думку, обґрунтувати її, у разі необхідності – подати таблиці й рисунки. Викладений матеріал має бути підкріплений посиланнями на літературні джерела.

Відповіді на тестові завдання обґрунтовуються і пояснюються.

При розв’язанні задачі необхідно виконати чіткі розрахунки з написанням відповідей отриманих результатів.

^ 2.2. Вибір варіанта контрольної роботи

Варіант контрольної роботи вибирається студентом за допомогою таблиці залежно від першої літери прізвища (вертикаль таблиці) та останньої цифри номера його залікової книжки (горизонталь таблиці). Заміна варіанта контрольної роботи може здійснюватись завідувачем кафедри або викладачем, який перевіряє (рецензує) контрольну роботу.

Таблиця

Варіанти контрольної роботи

^ Перша літера прізвища

Остання цифра номера залікової книжки

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

А, Б, В

1

11

21

15

25

5

10

20

9

15

Г, Д, Е

2

12

22

16

26

6

11

30

8

16

Є, Ж, З

3

13

23

17

27

7

12

29

7

17

І, К, Л,

4

14

24

18

28

8

13

28

6

18

Ї, М, Н

5

15

25

19

29

9

14

27

21

19

О, П, Й,

6

16

26

20

30

10

15

26

1

14

С, Т, У

7

17

27

21

1

11

16

25

2

13

Р, Ф, Ц

8

18

28

22

2

12

17

24

3

12

Ч, Ш, Х

9

19

29

23

3

13

18

23

4

11

Щ, Ю, Я

10

20

30

24

4

14

19

22

5

10


^ 2.3. Підбір літератури для виконання теоретичного завдання

Навчальну і спеціальну літературу для виконання контрольної роботи студент підбирає самостійно, використовуючи бібліотечний каталог. Особливу увагу доцільно приділити законодавчим і нормативним актам, періодичним виданням. Список використаної літератури подається в порядку використання відповідних джерел в роботі або в алфавітному порядку.
^ 2.4. Оформлення контрольної роботи

Робота виконується відповідно до загальноприйнятих в університеті положень, українською мовою на білому папері чорним або синім чорнилом. Контрольну роботу можна виконувати в шкільному зошиті від руки або комп’ютерним набором на стандартних аркушах формату А4 (210х297), шрифтом 14, редактором Times New Roman, інтервалом 1,5. Робота, виконана від руки, повинна бути написана чітким почерком; на сторінках зошита мають бути поля для зауважень і приміток викладача.

На титульному аркуші необхідно вказати дисципліну, з якої робота виконана, прізвище та ініціали студента, факультет, курс, групу, шифр залікової книжки.

Робота обов’язково має містити план із зазначенням початкових сторінок розділів, пунктів, підпунктів. В кінці контрольної роботи слід навести перелік використаної літератури. До списку літератури відносять усі використані студентом при написанні роботи джерела: законодавчі й нормативні акти, монографії, книги, брошури, збірники, окремі статті тощо. Після літератури необхідно поставити дату виконання контрольної роботи й особистий підпис студента.

Обсяг контрольної роботи, виконаної комп’ютерним набором – до 15 сторінок.

Розділ 3. Методичні вказівки до виконання практичної частини контрольної роботи
^ 3.1. Розрахунок власного капіталу корпорації

Власний капітал акціонерного товариства складається з:

статутного капіталу,

додаткового капіталу,

резервного капіталу,

нерозподіленого прибутку.

^ Статутний капітал – відображає вартість матеріальних ресурсів, нематеріальних активів, фінансових вкладень і грошових коштів, які засновники і учасники передали у власність або в розпорядження підприємству. Статутний капітал відображає зобов’язання підприємства перед засновниками і учасниками (в акціонерному товаристві – перед акціонерами), на основі яких вони мають відповідні права.

^ Додатковий капітал – це сума приросту майна підприємства, яка виникла в результаті переоцінки (індексації), безоплатно одержаних необоротних активів та від емісійного доходу.

Розрізняють додатковий вкладений капітал (сума емісійного доходу, отриманого в результаті реалізації АТ власних корпоративних прав) та інший додатковий капітал ( інший вкладений засновниками капітал, крім акціонерних товариств).

^ Резервний капітал – це капітал, який формується за рахунок відрахувань з чистого прибутку і відображений в балансі за статтею «Резервний капітал». Він формується в розмірах, установлених засновницькими документами та нормативними актами. У широкому розумінні до резервного капіталу належать усі складові капіталу, призначені для покриття можливих у майбутньому непередбачених збитків і втрат.

При розгляді власного капіталу акціонерного товариства необхідно звернути увагу на такі показники, як неоплачений капітал і вилучений капітал. Неоплачений капітал відображає суму заборгованості учасників за внесками до статутного капіталу. Неоплачений капітал при розрахунках величини власного капіталу акціонерного товариства повинен враховуватися зі знаком мінус. До вилученого капіталу відноситься вартість акцій, викуплена акціонерним товариством у акціонерів та анульована. В такому разі величина статутного капіталу зменшується на суму вилученого капіталу.

Розрахунок власного капіталу акціонерного товариства з урахуванням неоплаченого і вилученого капіталу подамо на прикладі.

Нехай власний капітал корпорації характеризують наступні дані:

статутний капітал – 1500 тис. грн.;

додатковий капітал – 200 тис. грн.;

резервний капітал – 85 тис. грн.;

нерозподілений прибуток – 120 тис. грн.;

неоплачений капітал – 150 тис. грн.;

вилучений капітал – 80 тис. грн.

Тоді загальна сума власного капіталу АТ дорівнює:

1500 + 200 + 85 + 120 – 150 – 80 = 1675 тис. грн.

Розглянемо практично розрахунок зміни додаткового капіталу.

Приклад.

Підприємство отримало на безоплатній основі об’єкт основних засобів за первісною вартістю 100 тис. грн., а також напівфабрикати первісною вартістю 15 тис. грн. Річна сума амортизації зазначених основних засобів становила 5 тис. грн. За якими позиціями фінансової звітності слід відобразити зміни, що є результатом цих операцій?

Розв’язок. На суму різниці між первісною вартістю основних засобів та їх амортизацією збільшується інший додатковий капітал:

ДКі = 100000 – 5000 = 95000 грн.

На суму амортизації безоплатно отриманих необоротних активів та на всю суму безоплатно отриманих оборотних активів зростають інші доходи:

Ді = 15000 + 5000 = 20000 грн.

На суму нарахованої амортизації також збільшуються відповідні статті затрат.
^ 3.2. Курси акцій і корпоративні права

3.2.1. Базові поняття й терміни

Номінальна вартість акцій (часток) – це та вартість, яка відображається в сертифікаті акцій (чи у свідоцтві учасника) та в умовах їх випуску, і береться до уваги при визначенні кількості голосів на зборах та реалізації інших прав власників. Сукупна номінальна вартість корпоративних прав, випущених корпорацією, становить її номінальний або статутний капітал.

^ Ринковий курс – це вартість, за якою акції можуть купуватися і продаватися на біржах, позабіржових торговельно-інформаційних системах та позабіржовому ринку. У країнах з розвиненим фондовим ринком ринкових курс акцій здебільшого встановлюється на фондовій біржі. Механізм визначення та/або фіксації ринкової ціни цінного паперу називається котируванням. Котирувальна ціна – середньозважена ціна, яка розраховується протягом біржового дня (торговельної сесії) до моменту, визначеного правилами біржі.

Ринковий курс залежить від співвідношення попиту і пропозиції на цінні папери.

Слід враховувати, що акції не всіх емітентів можуть бути допущені до торгівлі на організованому фондовому ринку. Внесення акцій до списку цінних паперів, які котируються на фондовій біржі або можуть бути предметом укладення угод у торговельно-інформаційній системі, називається лістингом.

^ Емісійний дохід, або ажіо - сума перевищення доходів, отриманих від емісії власних акцій та інших корпоративних прав над номіналом таких акцій (інших корпоративних прав). Тобто, емісійний дохід – це різниця між курсом емісії і номінальним курсом корпоративних прав.

^ Корпоративні права – це права власності на частку (пай) у статутному капіталі юридичної особи, включаючи права на управління, отримання відповідної частки прибутку такої юридичної особи, а також частки активів у разі її ліквідації.

Балансовий (розрахунковий) курс корпоративних прав характеризує структуру власного капіталу корпорації і показує величину чистих активів, які припадають на одну акцію (частку, пай).

^ 3.2.2. Основні розрахункові формули для визначення курсу і вартості корпоративних прав

Показник балансового (розрахункового) курсу корпоративних прав дорівнює вираженому у відсотках відношенню між власним капіталом (ВК) і статутним капіталом (СК).

ВК

БК = ── х 100%

СК

Недоліком показника балансового курсу є те, що він характеризує не реальну вартість корпоративних прав підприємства, а бухгалтерську.

Для надання цьому показнику більшої об’єктивності розраховують скоригований балансовий курс, який, крім іншого, враховує приховані резерви (чи збитки) підприємства.

Скоригований ВК + приховані резерви

балансовий курс = ────────────── х 100% СК

Балансовий курс є одним з чинників, який визначає інвестиційну привабливість корпоративних прав підприємства. Він може стати відправною точкою для встановлення ринкового курсу та може братися за основу при визначенні курсу емісії корпоративних прав.

Основними видами корпоративних прав є акції, частки учасників у статутному капіталі ТОВ і паї.

У разі здійснення додаткової емісії власники корпоративних прав можуть зазнати певних втрат. Ці втрати виражаються у зменшенні ринкового курсу акцій (часток), яке може спостерігатися при збільшенні номінального капіталу та зменшенні рівня контролю над підприємством. Законодавством передбачено, що у разі збільшення СК акціонери й учасники користуються переважним правом на купівлю додатково випущених акцій (часток).

Кількість переважних прав на придбання акцій нової емісії є пропорційною частці окремих акціонерів у статутному капіталі на дату прийняття рішення про емісію акцій, тобто залежить від кількості наявних «старих» акцій, які належать акціонерам.

Грошова оцінка переважного права на купівлю нових акцій відповідає різниці між ринковим курсом акцій до емісії і середнім курсом, який сформувався після зростання капіталу.

^ Розрахункова ціна переважного права визначається за такою формулою:

Кб - Ке

П = ───── у разі збільшення статутного капіталу, або

С + 1

Кб - Ке

П = ───── у разі зменшення статутного капіталу,

С - 1

де П – грошова оцінка переважного права на купівлю нових акцій; Кб – ринковий (біржовий) курс акцій; Ке – курс емісій нових акцій; С – співвідношення, з яким робиться емісія.

СК1

С = ───── ,

СК2 – СК1

де СК1, СК2 – відповідно, розмір СК корпорації до і після його збільшення (зменшення).

Фактична ринкова ціна переважних прав визначається попитом і пропозицією на них, тому може відрізнятися від розрахункової.

Приклад 1. Розрахувати балансовий курс акцій корпорації, якщо власний капітал підприємства характеризують такі наведені в балансі дані, тис. грн.:

Актив

Пасив

1. Необоротні активи 600

2. Оборотні активи 300

1. Статутний капітал 550

2. Додатково вкладений капітал 30

3. Інший додатковий капітал 50

4. Нерозподілений прибуток 10

5. Вилучений капітал (40)

6. Зобов’язання 300

Баланс 900

Баланс 900

Розв’язок.

Власний капітал підприємства становить 550 + 30 + 50 + 10 – 40 = 600 тис. грн.

Балансовий курс акції дорівнює

ВК 600

БК = ── х 100% = ── х 100% = 109 %.

СК 550

Приклад 2. Стабільний середньорічний чистий прибуток підприємства становить 100 тис. грн., ставка капіталізації – 12%, статутний капітал – 550 тис. грн. Визначити курс акцій за капіталізованою вартістю.

Розв’язок. Підхід до оцінки курсу акцій за капіталізованою вартістю побудований на концепції теперішньої вартості очікуваних майбутніх доходів від володіння корпоративними правами. Капіталізована вартість корпорації – це приведена до теперішньої вартості величина майбутніх доходів на основі їх дисконтування. Визначимо капіталізовану вартість за формулою:

ЧП 100 000

КВ = ── = ──── = 833 333,3 грн., де

r 0,12

r - ставка капіталізації,

ЧП – чистий прибуток.

Курс акцій за капіталізованою вартістю дорівнює:
КВ 833333,3

КВВ = ── х 100% = ───── = 151,5%.

СК 550000
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Міністерство освіти І науки України Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка Кафедра фінансів та банківської справи методичні вказівки iconМіністерство освіти І науки київський національний торговельно-економічний...
Секція 1 “Сучасні проблеми функціонування та перспективи розвитку фінансово-кредитної системи”
Міністерство освіти І науки України Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка Кафедра фінансів та банківської справи методичні вказівки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни київський національний...
«стан І розвиток фінансової та банківської системи україни в умовах високої волатильності ринків»
Міністерство освіти І науки України Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка Кафедра фінансів та банківської справи методичні вказівки iconКафедра економіки підприємства
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „Економіка підприємства” для студентів галузі знань 0305 «Економіка...
Міністерство освіти І науки України Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка Кафедра фінансів та банківської справи методичні вказівки iconКафедра економіки підприємства
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „Економіка підприємства” для студентів галузі знань 0305 «Економіка...
Міністерство освіти І науки України Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка Кафедра фінансів та банківської справи методичні вказівки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Дніпропетровський...
Теоретична підготовка студентів за окр «бакалавр» з напряму 030508 «Фінанси І кредит» ґрунтується на формуванні сучасного типу економічного...
Міністерство освіти І науки України Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка Кафедра фінансів та банківської справи методичні вказівки iconНавчально-методичний комплекс з дисципліни «Фінанси корпорацій» для...
Рецензент: д е н., проф. Дубіщев В. П., Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
Міністерство освіти І науки України Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка Кафедра фінансів та банківської справи методичні вказівки iconУніверситет банківської справи Національного банку України (м. Київ)...
...
Міністерство освіти І науки України Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка Кафедра фінансів та банківської справи методичні вказівки iconМетодичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Менеджмент» для студентів галузі знань 0306 “Менеджмент І адміністрування”...
Міністерство освіти І науки України Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка Кафедра фінансів та банківської справи методичні вказівки iconРобоча навчальна програма
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни полтавський національний технічний університет
Міністерство освіти І науки України Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка Кафедра фінансів та банківської справи методичні вказівки iconМіністерство освіти І науки України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка