Міністерство освіти І науки України Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка Кафедра фінансів та банківської справи методичні вказівки
НазваМіністерство освіти І науки України Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка Кафедра фінансів та банківської справи методичні вказівки
Сторінка1/9
Дата конвертації23.06.2013
Розмір1 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Фінанси > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9Міністерство освіти і науки України

Полтавський національний технічний університет

імені Юрія Кондратюка
Кафедра фінансів та банківської справи

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
до самостійного вивчення курсу і виконання контрольних завдань

із дисципліни «Фінанси корпорацій»

для студентів спеціальності 7.050104 «Фінанси»

заочної форми навчання та слухачів центру післядипломної освіти

Полтава 2007

Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу і виконання контрольних завдань із дисципліни «Фінанси корпорацій» для студентів спеціальності 7.050104 «Фінанси» заочної форми навчання та слухачів центру післядипломної освіти – Полтава: ПолтНТУ, 2007. – 22 с.

Укладач: Л.О. Птащенко, к.е.н.
Відповідальний за випуск: завідувач кафедри фінансів та банківської справи В.О. Онищенко, д.е.н., професор.

Затверджено радою університету

Протокол № ___ від _______. 2007 р.

Редактор Н.В. Жигилій

Коректор Ю.В. Назаренко

Зміст

Вступ ……………...…………………………………………………………………. 4

РОЗДІЛ 1. Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни ……….... 4

1.1. Тематичний план курсу ………………………………………………..... 5

1.2. Зміст курсу за темами дисципліни .…………………………………….. 5

РОЗДІЛ 2. Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи ………. 11

2.1. Зміст контрольної роботи та її виконання ..…………………………... 11

2.2. Вибір варіанта контрольної роботи ………………………………….... 12

2.3. Підбір літератури для виконання теоретичного завдання …………… 12

2.4. Оформлення контрольної роботи ……………………………………... 12

РОЗДІЛ 3. Методичні вказівки до виконання практичної частини контрольної роботи ……………………………………………………………………………….. 13

3.1. Розрахунок власного капіталу корпорації…………………………....... 13

3.2. Курси акцій і корпоративні права …………………………………….... 14

3.2.1. Базові поняття й терміни ………………………………………… 14

3.2.2. Основні розрахункові формули для визначення курсу і вартості корпоративних прав ………………………………………………………………. 15

3.3. Оцінювання фінансових інструментів інвестування …………………. 16

3.3.1. Математичний інструментарій оцінювання облігацій ………… 17

3.3.2. Математичний інструментарій оцінювання простих і привілейованих акцій ………………………………………………………………. 20

3.4. Складання графіку повернення довгострокових кредитів …………… 22

РОЗДІЛ 4. Варіанти завдань до контрольної роботи …………………………….. 24

Рекомендований список основної і додаткової літератури ……………………… 39

Вступ
Наслідком трансформаційних процесів в Україні стало формування досить потужного корпоративного сектора. Разом з тим, управління фінансами корпорацій є найменш дослідженою галуззю вітчизняної економічної науки. В умовах переходу до ринкової економіки така ситуація певною мірою закономірна. Діяльність корпорацій та корпоративне управління – поняття порівняно нове для вітчизняної наукової думки. Сучасні фінансові механізми, які охоплюють управління діяльністю корпорацій, є важливим джерелом для дослідження і оволодіння специфічними рисами системи корпоративних фінансів.

Одним з найважливіших резервів поліпшення параметрів діяльності вітчизняних корпорацій є підготовка фахівців високого рівня кваліфікації у відповідності з якісно новими підходами до фінансових аспектів управління, планування і регулювання.

Дисципліна «Фінанси корпорацій» тісно пов’язана з іншими дисциплінами економічної науки, зокрема: фінанси, гроші та кредит, фінансова діяльність суб’єктів господарювання, бухгалтерський облік, податки і система оподаткування, інвестування, фінансовий аналіз, фінансовий менеджмент, господарське законодавство.

Метою даної методичної розробки є розширення та поглиблення знань студентів з теорії і практики корпоративних фінансів за допомогою рекомендацій і завдань для самостійної роботи. Це сприятиме оволодінню суттю й механізмом формування корпоративних фінансів, теоретичною і методологічною базою, яка необхідна для вільного володіння практикою прийняття оптимальних корпоративних рішень та їх аналізу на рівні фінансів господарських товариств, регіону і держави в умовах ринкових відносин. Вказівки допоможуть кращому засвоєнню студентами теоретичного матеріалу і більш поглибленому опрацюванню законодавчо-нормативних актів, навчальних посібників.

Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу і виконання контрольних завдань із дисципліни «Фінанси корпорацій» для студентів спеціальності 7.050104 «Фінанси» заочної форми навчання та слухачів центру післядипломної освіти підготовлені згідно з навчальною і робочою програмами дисципліни «Фінанси корпорацій».

^ РОЗДІЛ 1. Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни

Рекомендації і завдання, передбачені цією методичною розробкою, допоможуть студентам поглибити засвоєння лекційного матеріалу, а також питань, які розглядаються на практичних заняттях. Опрацювання завдань для самостійної роботи сприятиме поліпшенню творчого мислення студентів, набуттю практичних навичок при засвоєнні дисципліни «Фінанси корпорацій». Закріпити вивчений матеріал допоможуть питання для самоконтролю. Пропоновані методичні вказівки мають сприяти більш якісному й ефективному використанню студентами часу, відведеного для самостійного навчання.    1. Тематичний план курсу

Модуль 1: «Корпоративні фінанси та управління різними аспектами діяльності корпорацій за допомогою фінансових інструментів»

Тема 1. Фінанси і корпоративний сектор економіки. Загальні поняття.

Тема 2. Моделі корпоративного управління: загальна характеристика.

Тема 3. Фінансовий ринок. Фінансові ресурси корпорацій.

Тема 4. Фінансовий менеджмент корпорації, його функції та методи.

Тема 5. Фондовий ринок, як основна складова фінансового ринку корпорацій

Тема 6. Управління структурою капіталу корпорації.

Тема 7. Резерви корпорації та захисні функції власного капіталу.

Тема 8. Управління емісією акцій та дивідендна політика корпорації.

Модуль 2. «Система реалізації інституту корпоративних і переважних прав власників. Основи управління резервами корпорацій і капіталом

в системі антикризового фінансового управління»

Тема 1. Зміна величини статутного капіталу акціонерного товариства.

Тема 2. Корпоративні права та курси акцій.

Тема 3. Ринок цінних паперів. Фінансові посередники в системі корпоративного сектора.

Тема 4. Оцінка окремих фінансових інститутів інвестування: облігації та акції.

Тема 5. Похідні цінні папери: опціони і варанти.

Тема 6. Фінансові інвестиції корпорацій.

Тема 7. Фінансові аспекти реорганізації корпорації.


Номер

модульного завдання

Номер теми

Форма контролю

Модульне завдання 1

Теми 1-7

Тестовий контроль знань

Модульне завдання 2

Теми 8-15

Тестовий контроль знань

Підсумковий контроль
Іспит


1.2. Зміст курсу за темами дисципліни

Модуль 1

Тема 1. Фінанси і корпоративний сектор економіки. Загальні поняття

1. Фінансова система. Елементи фінансової системи.

2. Корпоративні утворення та їх роль в національній економіці.

3. Проблеми формування корпорацій і корпоративних фінансів.

4. Зарубіжний досвід розвитку фінансових відносин в корпораціях.

Питання для самоконтролю

1. Що таке фінанси і фінансові ресурси?

2. Що собою представляють предмет фінансів і фінансові активи?

3. Визначити поняття «корпорація» і типи корпоративних утворень.

4. Які види господарських товариств передбачені Законом України «Про господарські товариства» та їх ознаки?

5. Перелічити переваги, які обумовили провідну роль корпорації в економіці.

6. Які позитивні моменти Ви вбачаєте в механізмі формування акціонерної власності в США?

7. Обґрунтуйте проблеми корпоративних фінансів і недоліки корпоративної форми організації підприємництва.
Тема 2. Моделі корпоративного управління: загальна характеристика

1. Визначення існуючих моделей корпоративного управління.

2. Аналіз основних характеристик моделей корпоративного управління.

3. Фінансові аспекти корпоративного управління.

Питання для самоконтролю

1. Які основні елементи формують корпоративні моделі?

2. Які основні моделі корпоративного управління Ви знаєте?

3. Дайте характеристику кожної моделі корпоративного управління.

4. В чому переваги і недоліки англо-американської корпоративної моделі?

5. Які, на Ваш погляд, сутнісні характеристики структури корпоративного управління західноєвропейської моделі позитивно впливають на фінансовий стан корпорацій?

6. Яку корпоративну структуру передбачає японська модель управління?
Тема 3. Фінансовий ринок. Фінансові ресурси корпорацій

1. Структура фінансового ринку.

2. Роль та місце фінансів у корпорації.

3. Принципи організації фінансових корпорацій.

4. Напрями формування корпоративних фінансів.

5. Джерела формування і напрями використання фінансових ресурсів корпорацій.

6. Аналіз руху фінансових ресурсів.

Питання для самоконтролю

1. Які сегменти відносяться до фінансового ринку? Схарактеризуйте їх складові.

2. В чому полягає сутність фінансів корпорації?

3. Перелічіть принципи організації фінансових корпорацій. В чому вони полягають?

4. Які основні напрями формування фінансів корпорації?

5. Які складові частини діяльності корпорації охоплює фінансовий менеджмент з урахуванням напрямів формування корпоративних фінансів?

6. Визначте джерела формування ресурсів корпорації.

7. В яких випадках виникають питання формування і використання фінансових ресурсів?

8. Назвіть напрями використання фінансових ресурсів корпорації.

9. Які основні показники використовуються в аналітичній роботі руху фінансових ресурсів?

10. Якими методами здійснюється аналіз руху грошових коштів?

11. Які показники використовуються при здійсненні аналізу руху грошових коштів корпорації та математичні моделі їх розрахунку?
Тема 4. Фінансовий менеджмент корпорації, його функції та методи

1. Поняття фінансового менеджменту корпорації та його функції.

2. Методи фінансового менеджменту.

3. Фінансовий аналіз стратегічного розвитку корпорації.

4. Фінансове планування.

Питання для самоконтролю

1. Що являє собою фінансовий менеджмент корпорації?

2. Перелічіть основні функції фінансового менеджменту та дайте їм характеристику.

3. Опишіть процес потоків руху фінансових коштів корпорації.

4. Схарактеризуйте головні напрями фінансового аналізу.

5. На чому засновані методи управління активами і пасивами корпорації?

6. Які основні стадії формування стратегічного плану розвитку корпорації?

7. Дайте характеристику вартісного циклу і основних взаємозв’язків у вартісному циклі.

6. Які основні характеристики фінансового плану?

7. Перелічіть вимоги до фінансового плану.

8. Які зовнішні чинники справляють вплив на процес підготовки і реалізації фінансового плану корпорації?
Тема 5. Фондовий ринок, як основна складова фінансового ринку корпорацій

1. Принципи функціонування фондового ринку.

2. Фондовий ринок як основна складова фінансового ринку корпорацій.

3. Акціонерних капітал, його формування і складові.

Питання для самоконтролю

1. Які основні принципи функціонування фондового ринку і в чому вони полягають?

2. Дайте характеристику основним тенденціям розвитку українського фондового ринку.

3. Перелічіть шляхи концентрації акціонерного капіталу.

4. Які основні складові власного капіталу акціонерного товариства?

5. Опишіть характеристики складових власного капіталу корпорації.

6. Які принципи формування статутного капіталу?

7. Які основні вимоги до формування статутного капіталу?

8. Що собою представляє «неоплачений» і «вилучений» капітал?
Тема 6. Управління структурою капіталу корпорації

1. Ціна капіталу та складових, що її формують.

2. Маржинальна (гранична) вартість капіталу.

3. Політика корпорації щодо структури капіталу.

Питання для самоконтролю

1. Які фактори визначають вартість капіталу корпорації?

2. З чого формується ціна джерел фінансування?

3. Визначте модель середньозваженої вартості капіталу.

4. Що Ви розумієте під маржинальною вартістю капіталу?

5. В чому полягає політика щодо структури капіталу?

6. Що характеризує фінансовий леверидж?

7. На які фактори слід звертати увагу при формуванні капіталу?
Тема 7. Резерви корпорації та захисні функції власного капіталу

1. Функції власного капіталу.

2. Види резервного капіталу та джерела його формування.

3. Санація балансу.

Питання для самоконтролю

1. Дайте характеристику основним функціям власного капіталу корпорації.

2. Як поділяються резерви за джерелами формування?

3. Перелічіть способи формування прихованих резервів корпорації.

4. Опишіть порядок реалізації захисної функції власного капіталу.

5. Якими нормативними документами регламентується розмір резервного капіталу?

6. Перелічіть напрями використання резервного капіталу корпорації.

7. Що собою представляє додатковий капітал?

8. Які принципи формування і відображення у фінансовій звітності резерву сумнівних боргів?

Модуль 2

Тема 8. Управління емісією акцій та дивідендна політика корпорації

1. Етапи формування емісійної політики корпорації.

2. Основні типи дивідендної політики.

3. Фактори, що характеризують інвестиційні можливості корпорації.

Питання для самоконтролю

1. Перелічіть основні етапи управління емісією акцій.

2. Що включає аналіз кон’юнктури фондового ринку?

3. Які основні цілі переслідує корпорація при здійсненні додаткової емісії?

4. Яким чином визначається номінал, види і кількість емісійних акцій?

5. По яких параметрах здійснюється оцінка вартості залучуваного акціонерного капіталу?

6. В чому полягає головна мета розробки дивідендної політики?

7. Дайте визначення дивідендної політики та схарактеризуйте принципові підходи до формування дивідендної політики.

8. Які фактори визначають дивідендну політику?

9. Визначте послідовність дій корпорації при розподілі прибутку у відповідності з обраним типом дивідендної політики.

10. За якою моделлю здійснюється визначення рівня дивідендних виплат?

11. Які основні форми виплати дивідендів?

12. Які показники використовуються для оцінки ефективності дивідендної політики?
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Міністерство освіти І науки України Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка Кафедра фінансів та банківської справи методичні вказівки iconМіністерство освіти І науки київський національний торговельно-економічний...
Секція 1 “Сучасні проблеми функціонування та перспективи розвитку фінансово-кредитної системи”
Міністерство освіти І науки України Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка Кафедра фінансів та банківської справи методичні вказівки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни київський національний...
«стан І розвиток фінансової та банківської системи україни в умовах високої волатильності ринків»
Міністерство освіти І науки України Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка Кафедра фінансів та банківської справи методичні вказівки iconКафедра економіки підприємства
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „Економіка підприємства” для студентів галузі знань 0305 «Економіка...
Міністерство освіти І науки України Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка Кафедра фінансів та банківської справи методичні вказівки iconКафедра економіки підприємства
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „Економіка підприємства” для студентів галузі знань 0305 «Економіка...
Міністерство освіти І науки України Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка Кафедра фінансів та банківської справи методичні вказівки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Дніпропетровський...
Теоретична підготовка студентів за окр «бакалавр» з напряму 030508 «Фінанси І кредит» ґрунтується на формуванні сучасного типу економічного...
Міністерство освіти І науки України Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка Кафедра фінансів та банківської справи методичні вказівки iconНавчально-методичний комплекс з дисципліни «Фінанси корпорацій» для...
Рецензент: д е н., проф. Дубіщев В. П., Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
Міністерство освіти І науки України Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка Кафедра фінансів та банківської справи методичні вказівки iconУніверситет банківської справи Національного банку України (м. Київ)...
...
Міністерство освіти І науки України Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка Кафедра фінансів та банківської справи методичні вказівки iconМетодичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Менеджмент» для студентів галузі знань 0306 “Менеджмент І адміністрування”...
Міністерство освіти І науки України Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка Кафедра фінансів та банківської справи методичні вказівки iconРобоча навчальна програма
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни полтавський національний технічний університет
Міністерство освіти І науки України Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка Кафедра фінансів та банківської справи методичні вказівки iconМіністерство освіти І науки України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка