Навчально-методичний комплекс для проведення практичних занять та самостійного рішення задач з дисципліни «Фінанси зарубіжних корпорацій»
НазваНавчально-методичний комплекс для проведення практичних занять та самостійного рішення задач з дисципліни «Фінанси зарубіжних корпорацій»
Сторінка1/8
Дата конвертації15.12.2013
Розмір0.96 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Фінанси > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8


КАФЕДРА ФІНАНСІВ

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС

для проведення практичних занять та самостійного рішення задач

з дисципліни «Фінанси зарубіжних корпорацій»

(для студентів напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»

3 курсу всіх форм навчання)


Рекомендовано

на засіданні кафедри фінансів

Протокол № 3 від 04.11.2010 р.
Затверджено

на засіданні методради ДонДТУ

Протокол № 2 від 05.11.2010 р.


Алчевськ

ДонДТУ

2010
УДК 65.261
Навчально-методичний комплекс для проведення практичних занять та самостійного рішення задач з дисципліни «Фінанси зарубіжних корпорацій» (для студ. напряму підгот. 6.030508 «Фінанси і кредит» 3 курсу всіх форм навч.)/Укл.: Г. І. Черкаська, В. М. Бутиріна. - Алчевськ: ДонДТУ, 2010.- 86 с.

У навчально-методичному комплексі наведена робоча навчальна програма курсу, методичні вказівки щодо рішення практичних завдань та умови задач з окремих тем курсу, перелік теоретичних залікових питань, що охоплюють зміст робочої навчальної програми дисципліни та список рекомендованої літератури.

Укладачі: Г. І. Черкаська, ст. викл.,

В. М. Бутиріна, доц.

Відповідальний за випуск І. П. Булєєв, проф.

Відповідальний редактор Г. І. Черкаська, ст. викл.

ЗМІСТ

Вступ……………………………………………………………………4

1. Загальні положення………………………………………………….5

2. Робоча навчальна програма курсу……………………………….....6

3. Методичні вказівки щодо рішення практичних завдань та умови задач…………………………………………………………………………14

3.1. Методичні вказівки до рішення задач з т.3 «Вартість капіталу корпорації» та умови задач……………………………………………..…14

3.2. Методичні вказівки до рішення задач з т.5 «Бюджетування капітальних вкладень» та умови задач…………………………………….….25

3.3. Методичні вказівки до рішення задач з т.6 «Оборотний капітал корпорації» та умови задач……………………………………………..…35

3.4. Методичні вказівки до рішення задач з т.8 «Рух грошових потоків корпорації та оподаткування» та умови задач……………………….53

3.5. Методичні вказівки до рішення задач з т.9 «Фінансова звітність корпорації» та умови задач………………………………………………..56

3.6. Методичні вказівки до рішення задач з т.10 «Аналіз фінансової звітності корпорації» та умови задач………………………………..……63

Перелік теоретичних залікових питань з дисципліни………………79

Список рекомендованої літератури………………………………….82

Додаток А……………………………………………………………...83

Додаток Б………………………………………………………………85

Додаток В……………………………………………………………...86

ВСТУП
Впровадження ринкових відносин в Україні обумовлює необхідність реформування і зміцнення фінансового сектору економіки з метою посилення його впливу на активізацію інвестиційних процесів, структурну перебудову та подальший економічний розвиток країни.

Формування ринкових відносин в Україні набуло незворотного характеру, що вимагає глибокого вивчення корпоративних фінансів у тих країнах, де ці відносини давно склалися.

Західні корпорації пройшли складний шлях розвитку акціонерної власності, удосконалення методів управління фінансами, формування структури капіталу та його інвестування.

Запропонований у комплексі практичний матеріал дасть змогу зрозуміти всю складність, невизначеність і ризик, що виникають у менеджерів корпорацій на кожному кроці прийняття фінансових рішень.

Даний комплекс призначений для використання студентами 3 курсу денної та заочної форм навчання.

Виконання практичних завдань та самостійне рішення задач є одним з етапів вивчення курсу дисципліни «Фінанси зарубіжних корпорацій».

Метою пропонованого навчально - методичного комплексу є розширення і поглиблення теоретичних знань та набуття практичних навичок аналітичної роботи з певних тем курсу. При самостійному рішенні задач студент повинен показати вміння користуватися літературними джерелами, узагальнювати матеріал, формувати обґрунтовані висновки і пропозиції по отриманим результатам.

^ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Результати рішення задач оформлюється на аркушах формату А4 (210 297 мм) рукописним або машинним (за допомогою комп’ютерної техніки) способом на одному боці аркуша білого паперу.

За машинного способу виконання роботу друкують через півтора інтервали 14 шрифтом, а за рукописного – з розрахунку не більше 40 рядків на сторінці за умови рівномірного її заповнення.

На першій сторінці роботи вказується варіант і всі його теоретичні питання та номери практичних завдань (при виконанні індивідуального завдання). На останній сторінці зазначається список використаної літератури.

Текст самостійної роботи слід друкувати, додержуючись таких розмірів полів: верхній, лівий і нижній – не менше 20 мм, правий – не менше 10 мм.

Відповідь на кожне теоретичне питання оформлюється з нової сторінки та повинна мати певну логіку побудови, послідовність і завершеність.

Відповідь на кожне теоретичне питання має бути в межах 6-8 сторінок машинного тексту або 10-12 сторінок рукописного тексту.

При рішенні задач слід звернути увагу на те, що при використанні формул в задачах необхідно навести пояснення значень символів, що входять до формули. Пояснення слід наводити безпосередньо під формулою у тій послідовності, в якій вони наведені у формулі. Пояснення значення кожного символу слід давати з нового рядка.

Перший рядок пояснення починають з абзацу словом «де» без двокрапки.

Формули та рівняння розташовують безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються, посередині сторінки.

Вище і нижче кожної формули або рівняння повинно бути залишено не менше одного вільного рядка.

^ 2. РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ДИСЦИПЛІНИ

«ФІНАНСИ ЗАРУБІЖНИХ КОРПОРАЦІЙ»
Тема 1. Сутність, функції та управління фінансами зарубіжних корпорацій

Предмет дисципліни – економічні відносини, оформлені юридично між корпорацією та іншими агентами виробництва з приводу формування і розподілу капіталу корпорації з метою отримання прибутку за умов невизначеності та ризику. Категорії корпоративних фінансів.

Функції корпоративних фінансів. Функція формування капіта­лу корпорації. Досягнення оптимальної структури капіталу. Ціна капіталу. Функція розподілу капіталу корпорації. Визначення на­прямків його вкладення. Основний та оборотний капітал. Інвес­тиції в наукові дослідження, інновації, новітні технології. Форму­вання капіталу і фінансова політика корпорації. Розподіл капіталу та інвестиційна політика корпорації.

Вплив державного регулювання на фінансову та інвестиційну політику корпорації. Прийняття рішень, що визначають головні напрямки політики корпорацій.

Фінансове зовнішнє середовище. Стан фінансового ринку, попит і пропонування капіталу, процентні ставки, кредитно-грошова полі­тика центрального банку, бюджетний дефіцит, державний борг, по­датки, митні тарифи і квоти. Вплив фінансового зовнішнього сере­довища на фінансову та інвестиційну політику корпорації.
Тема 2. Корпорація як суб'єкт права

Розвиток законодавства щодо корпорації. Закони про корпо­рацію в романо-германській (континентальній) і англосаксонсь­кій системах права. Вплив європейської інтеграції на розвиток акціонерного права.

Акціонерне товариство (корпорація або компанія) як юридична особа. Обмежена відповідальність акціонерів за зобов'язаннями корпорації.

Види корпорацій, порядок їх створення та реєстрації. Обов'яз­кові реквізити статуту корпорації. Об'єднання та групи підпри­ємств. Групи підприємств у офшорних зонах. Організація упра­вління офшорної компанії.

Управління корпорацією. Права та обов'язки посадових осіб. Загальні збори акціонерів. Рада директорів. Наглядова (спосте­режна) рада.

Захист прав акціонерів та кредиторів. Права акціонерів щодо збереження акціонерного капіталу. Права кредиторів у разі змен­шення акціонерного капіталу.

Господарські угоди корпорацій. Джерела господарських дого­ворів. Види договорів.

Законодавство про неплатоспроможність та банкрутство, його цілі. Проблеми трансграничної неплатоспроможності.

Рух капіталу корпорації. Вартісний цикл обороту капіталу. Його відправна стадія – конкурентна позиція. Внутрішні і зов­нішні фінансові потоки.

Управління фінансами корпорації, його головні принципи. Контрольна функція управління фінансами. Органи управління. Головна ціль фінансового управління – забезпечення зростання капіталу корпорації та добробуту акціонерів корпорації. Значення внутрішньої і зовнішньої інформації в організації управління.

Правове становище корпорації.
Тема 3. Вартість капіталу корпорації

Теорія приведеної (сьогоднішньої) вартості. Економічна при­рода коефіцієнта дисконтування. Формула коефіцієнта дисконту­вання. Дисконтна ставка – норма дохідності (альтернативні витрати капіталу). Ціна (курс) фінансового активу в часі – приведена (сьогоднішня) вартість. Майбутня вартість капіталу. Компаундинг та дисконтування.

Нетто-приведена вартість. її значення за вибору інвестиційно­го проекту.

Ціна капіталу – процент, що сплачується корпорацією. Ціна капіталу, залученого через емісію акцій. Ціна капіталу, залученого через емісію облігацій. Значення інформації про рух ціни капіталу.

Ризик і ціна капіталу. Причини розвитку теорії ризику. Теорія оптимального (раціонального) портфеля цінних паперів Г. Марковіца. Теорія ризику В. Шарпа: ризик систематичний (бета) і не­систематичний. Модель оцінювання капітальних активів (MOKA – Capital Assets Pricing Model – САРМ), її практичне значення для управління капіталом корпорації.
Тема 4. Структура капіталу корпорації

Складові частини капіталу корпорації: власний капітал корпо­рації і залучені в борг кошти: V = Ve + D. Структура капіталу як комбінація цінних паперів, що їх емітує корпорація.

Розвиток теорії структури капіталу. Теорія Міллера-Модільяні (MM): структура капіталу не залежить від вартості його частин (за умови, що корпорація не сплачує податки). Альтернативні теорії. Концепція Г. Дональдсона «субординація джерел». Теорія «аси­метричної інформації» С. Майєрса.

Політика корпорації щодо оптимізації структури капіталу: за найнижчої ціни капіталу – найвища оцінка його ринкової вартос­ті. Чинники оптимізації структури капіталу.

Фінансовий леверидж як міра фінансового ризику. Операцій­ний леверидж як міра операційного ризику. Точка беззбитковості продажу.

Теоретичні основи дивідендної політики. Дискусійний харак­тер дивідендної політики. Теорія Міллера-Модільяні (MM). Кри­тика теорії MM (Гордон, Бригхем та ін.). Теорія «податкової ди­ференціації».

Чинники дивідендної політики. Юридичні і фінансові обме­ження, інвестиційні можливості корпорації, можливості вишуку­вання джерел фінансування інвестицій і їх ціни, вплив дивіденд­ної політики на прибутковість оплаченого капіталу.

Методи проведення дивідендної політики. Політика стабіль­ного зростання дивідендів. Політика залишкового дивіденду. Реінвестування дивідендів у нові акції. Подрібнення акцій. Порядок і терміни виплати дивідендів.
Тема 5. Бюджетування капітальних вкладень

Бюджетування капітальних вкладень як процес упорядкування плану інвестицій у реальні активи і джерела їх фінансування. Конкурентна позиція – визначальний чинник напрямку довго­строкових вкладень у реальні активи.

Оцінка вартості інвестицій у реальні активи. Методи оціню­вання інвестиційних проектів. Визначення терміну окупності проекту. Його економічне значення, можливі модифікації. Індекс прибутковості як обернений показник окупності інвестицій. Його значення для прийняття рішень.

Внутрішня ставка прибутковості – визначення ціни фінансо­вих ресурсів, що залучаються.

Нетто-приведена (сьогоднішня) вартість. її економічне зна­чення. Визначення ставки дисконту з урахуванням часу і ризику.

Визначення ступеня ринкового ризику, оцінка коефіцієнта бета.

Можливість ризику проекту за повної його диверсифікації. Методики визначення потенційного ризику. їх значення для при­йняття рішень.

Аналіз чутливості. Оцінка нетто-приведеної вартості проекту на підставі песимістичних і оптимістичних припущень. Його слаб­кі та сильні сторони.

Модель Монте-Карло – оцінка нетто-приведеної вартості за різноманітними сценаріями, тобто комбінування перемінних.

Модель «дерево рішень» – прогнози руху грошових потоків і можливі дії менеджерів.
Тема 6. Оборотний капітал корпорації

Оборотний капітал. Нетто-оборотний капітал. Прийняття рі­шень щодо поточних активів і поточних пасивів.

Структура поточних активів Грошові кошти. Касовий бюджет. Політика щодо прискорення надходження коштів за реалізовану продукцію. Методи управління коштами. Компенсаційні залишки. інвестиції в ринкові цінні папери. Політика щодо формування портфеля.

Дебіторська заборгованість. Продаж у кредит. Кредитна полі­тика корпорації.

Товарно-матеріальні запаси, їх склад. Моделі економічних об­ґрунтувань обсягу замовлень. Методи контролю.

Джерела короткострокового фінансування поточних потреб у оборотному капіталі. Фінансування приросту оборотного капіта­лу через довгострокове фінансування.

Комерційний кредит постачальників. Кредиторська заборго­ваність. Два зустрічних грошових потоки: кредиторська і дебі­торська заборгованість, мінімальна нетто-заборгованість.

Короткострокові кредити комерційних банків. Види банківсь­ких позичок. Реальна процентна ставка за банківським кредитом. Випуск комерційних паперів.
Тема 7. Корпорація на фінансовому ринку

Корпорація як один з активних суб'єктів фінансового ринку. На ринку капіталів корпорація – емітент довгострокових фінан­сових інструментів і акцій для фінансування програм розвитку. Нa грошовому ринку корпорація – емітент короткострокових фінансових інструментів з метою фінансування поточних потреб у оборотному капіталі. На ринку банківських позичок корпорація одержує короткострокові позики. Корпорація як інвестор на рин­ку капіталів та грошовому ринку.

Сучасні тенденції в нових емісіях корпорацій. Рух акціонерно­го капіталу. Капіталізація – показник активності ринку акцій.

Первинне розміщення корпоративних паперів. Публічне і при­ватне розміщення, переваги і недоліки. Особливості первинного розміщення в країнах з розвинутою ринковою економікою.

Вторинний ринок цінних паперів, його значення. Біржові і позабіржові ринки, їх особливості. Причини розвитку позабіржових торгових систем. Національна асоціація дилерів з цінних паперів у США (NASD) та її автоматизовані котирування (NASDAQ).

Емісія райтів і скрипів, їх особливості. Викуп акцій, що обер­таються, причини.

Емісія цінних паперів, пов'язана зі злиттям і поглинанням. Випуск нових акцій після поглинання. Випуск «сміттєвих» облі­гацій для фінансування поглинань, крах програми і втрати дріб­них інвесторів. Контроль над злиттями і поглинаннями з боку фондових бірж і Комісії із цінних паперів. Синергічний ефект.

Емісія акцій і приватизація державних компаній. Продаж дер­жавою контрольних пакетів акцій у розстрочку. «Золота акція».
Тема 8. Рух грошових потоків корпорації та оподаткування

Корпорація як платник податків. Бюджетне значення податків із прибутку корпорації. Корпорація як збиральник особистого прибуткового податку і внесків на соціальне страхування.

Вплив податкової політики на рух грошових потоків корпорації.

Ціна капіталу, його структура і податки.

Визначення оподатковуваного прибутку. Імпутаційна система. Прискорена амортизація. Методи обліку товарно-матеріальних запасів. ФІФО (FIFO) і ЛІФО (LIFO), їх вплив на визначення по­даткової бази.

Податкові пільги і податкові кредити для стимулювання від­новлення основного капіталу, витрат на НДДКР, уведення новіт­ніх технологій для переміщення капіталу в економічно відсталі райони з високим безробіттям.

Транснаціональні корпорації і податкова політика країн, які отримують іноземний капітал, «податкові гавані». Відхиляння від податків. Міжнародні конвенції щодо запобігання подвійному оподатковуванню.

  1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Навчально-методичний комплекс для проведення практичних занять та самостійного рішення задач з дисципліни «Фінанси зарубіжних корпорацій» iconНавчально-методичний комплекс з дисципліни «Фінанси корпорацій» для...
Рецензент: д е н., проф. Дубіщев В. П., Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
Навчально-методичний комплекс для проведення практичних занять та самостійного рішення задач з дисципліни «Фінанси зарубіжних корпорацій» iconРозділ Сутність, функції та управління фінансами зарубіжних корпорацій
Дисципліна “Фінанси зарубіжних корпорацій” вивчає фінанси акціонерного товариства в країнах із розвиненою ринковою економікою. У...
Навчально-методичний комплекс для проведення практичних занять та самостійного рішення задач з дисципліни «Фінанси зарубіжних корпорацій» iconНавчально-методичний посібник для практичних занять
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни “Господарське право” (відповідно...
Навчально-методичний комплекс для проведення практичних занять та самостійного рішення задач з дисципліни «Фінанси зарубіжних корпорацій» iconНавчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни «Фінанси»
«Фінанси» подано теоретичний матеріал для самостійного вивчення тем дисципліни, ключові поняття та питання до тем, тестові завдання...
Навчально-методичний комплекс для проведення практичних занять та самостійного рішення задач з дисципліни «Фінанси зарубіжних корпорацій» iconНавчально-методичний посібник для практичних занять
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни “Екологічне право України” (відповідно...
Навчально-методичний комплекс для проведення практичних занять та самостійного рішення задач з дисципліни «Фінанси зарубіжних корпорацій» iconНавчально-методичний посібник для практичних занять
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни “Екологічне право України” (відповідно...
Навчально-методичний комплекс для проведення практичних занять та самостійного рішення задач з дисципліни «Фінанси зарубіжних корпорацій» iconНавчально-методичний комплекс з дисципліни Ділове адміністрування...
О. В. Березін, завідувач кафедри економіки підприємства Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки...
Навчально-методичний комплекс для проведення практичних занять та самостійного рішення задач з дисципліни «Фінанси зарубіжних корпорацій» iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з логіки для студентів I курсу денних факультетів / Уклад.:...
Навчально-методичний комплекс для проведення практичних занять та самостійного рішення задач з дисципліни «Фінанси зарубіжних корпорацій» iconНавчально-методичний комплекс для курсантів (студентів) 1-го курсу...
Навчально-методичний комплекс з дисципліни “судові таправоохоронні органи україни”
Навчально-методичний комплекс для проведення практичних занять та самостійного рішення задач з дисципліни «Фінанси зарубіжних корпорацій» iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи І практичних...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи І практичних занять з навчальної дисципліни „Криміналістика” / Уклад.: В. Ю....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка