 Курсова робота з фінансового обліку 
Назва Курсова робота з фінансового обліку 
Сторінка1/5
Дата конвертації12.12.2013
Розмір0.58 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Фінанси > Документы
  1   2   3   4   5

 Курсова робота з фінансового обліку 


1. Мета та вимоги до написання курсової роботи

3

2. Послідовність виконання та оформлення курсової роботи

4

3. Теоретична частина

11

4. Практична частина

21

4.1. Економічна характеристика підприємства…….

21

4.2. Первинні документи

22

4.3. Журнал реєстрації господарських операцій

23

4.4. Регістри обліку

24

4.5. Форми звітності.................................................

24

5. Оформлення курсової роботи ....................................

25

Додатки

32Курсова робота – це завершальний етап вивчення курсу “Фінансовий облік”, підсумок самостійного комплексного дослідження студентом одного з об’єктів бухгалтерського обліку.

Метою написання курсової роботи є:

 • систематизація, закріплення та розширення теоретичних та практичних знань з бухгалтерського обліку на підприємствах різних форм власності та галузей діяльності;

 • розвиток навичок самостійної праці зі спеціальною літературою, законодавчими та нормативними актами;

 • розвиток вміння працювати з первинними документами, обліковими регістрами, формами звітності підприємств тощо;

 • одержання навичок практичної оцінки обліку на конкретному підприємстві;

 • виявлення рівня теоретичної та практичної підготовки студентів з фінансового обліку;

 • одержання вміння самостійно викладати матеріал у вигляді злагодженої системи теоретичних положень та методичних рекомендацій;

 • одержання навичок критичної оцінки існуючої практики бухгалтерського обліку та пошуку проблемних питань обраної теми курсової роботи.

Курсова робота повинна носити теоретико-прикладний характер та бути написаною на матеріалах самостійно обраного студентом суб’єкта (юридична організаційна форма господарювання) і об’єкта (виробництво продукції, надання послуг тощо) підприємницької діяльності виробничого характеру. При написанні курсової роботи студент може використовувати матеріали підприємницької діяльності вже діючого підприємства, а також може створити умовне підприємство з метою набуття навичок практичної роботи.

Курсова робота повинна відображати та містити:

 • теоретичні знання з обраної теми;

 • практичні матеріали конкретного підприємства з питань документального оформлення організації та техніки синтетичного і аналітичного обліку, звітності;

 • елементи наукових досліджень, пошуку самостійного підходу до рішення облікових задач;

 • висновки та пропозиції щодо удосконалення обліку на підприємстві.Вибір та затвердження теми курсової роботи.

Вибір теми є першим, а тому визначальним етапом дослідження. Тема повинна бути обрана свідомо. Основним при цьому є інтерес до теми, прагнення вирішити виявлені проблемні питання, які повинні постійно супроводжувати дослідника (рис. 1).Рис. 1. Процес формування теми дослідження

При виборі теми слід враховувати її актуальність, можливість використання статистичних та інших даних, отримання і опрацювання відповідного матеріалу.

Курсова робота носить теоретичний характер, але її написання на прикладі діючого підприємства є обов’язковим. З метою підтвердження якості отриманих знань і вміння їх застосувати у практичній діяльності, студент повинен обрати певну галузь економіки, а також організаційно-правову форму підприємства. Це сприятиме наближенню теоретичної спрямованості курсової роботи до можливого практичного застосування її результатів.

Студент обов’язково повинен погодити тему курсової роботи зі своїм науковим керівником. Узгоджені теми подаються на кафедру для розгляду та затвердження. Обрана студентом тема курсової роботи затверджується на підставі його письмової заяви (додаток А).


Застереження! Заяву необхідно підписати у наукового керівника до початку безпосереднього написання курсової роботи. При затвердженні теми керівник має право її змінити.

Тема курсової роботи обирається студентом самостійно, керуючись запропонованою кафедрою тематикою, яка наведена нижче.

В межах однієї групи теми курсових робіт не повинні повторюватись!

Теми курсових робіт

 1. Облік наявності та руху основних засобів.

 2. Облік операцій з інвестиційною нерухомістю.

 3. Облік наявності та руху інших необоротних матеріальних активів.

 4. Облік операцій з нематеріальними активами.

 5. Облік гудвілу.

 6. Нарахування та облік зносу необоротних активів.

 7. Облік фінансової оренди.

 8. Облік операційної оренди.

 9. Облік довгострокових фінансових інвестицій.

 10. Облік капітальних інвестицій.

 11. Облік довгострокової дебіторської заборгованості.

 12. Облік наявності та руху виробничих запасів.

 13. Облік операцій з біологічними активами.

 14. Облік малоцінних та швидкозношуваних предметів.

 15. Облік витрат виробництва.

 16. Облік браку у виробництві.

 17. Облік наявності та руху напівфабрикатів.

 18. Облік готової продукції.

 19. Облік наявності та руху товарів.

 20. Облік касових операцій.

 21. Облік безготівкових розрахунків.

 22. Облік векселів одержаних.

 23. Облік поточних фінансових інвестицій.

 24. Облік операцій з фінансовими інструментами.

 25. Облік розрахунків з покупцями та замовниками.

 26. Облік розрахунків з підзвітними особами.

 27. Облік розрахунків за претензіями.

 28. Облік операцій з облігаціями.

 29. Облік розрахунків за відшкодуванням завданих збитків.

 30. Порядок створення та облік резервів сумнівних боргів.

 31. Облік витрат майбутніх періодів.

 32. Порядок формування та облік статутного капіталу.

 33. Поняття та облік додаткового капіталу.

 34. Облік резервного капіталу.

 35. Облік нерозподілених прибутків (непокритих збитків).

 36. Облік операцій з формування та змін власного капіталу.

 37. Облік забезпечень майбутніх витрат і платежів.

 38. Облік цільового фінансування і цільового надходження.

 39. Облік операцій з формування і зміни пайового капіталу.

 40. Облік довгострокових позик.

 41. Облік довгострокових векселів виданих.

 42. Облік довгострокових зобов’язань за облігаціями.

 43. Облік довгострокових зобов’язань з оренди.

 44. Облік короткострокових позик.

 45. Облік поточної заборгованості за довгостроковими зобов’язаннями.

 46. Облік розрахунків з постачальниками та підрядниками.

 47. Облік розрахунків за видами податків і платежів.

 48. Облік нарахувань та утримань із заробітної плати.

 49. Облік податку з доходів фізичних осіб.

 50. Облік розрахунків за соціальним страхуванням.

 51. Облік розрахунків з оплати праці.

 52. Облік розрахунків з учасниками.

 53. Облік забезпечень наступних витрат і платежів.

 54. Облік доходів майбутніх періодів.

 55. Облік доходів від реалізації.

 56. Облік доходу від участі в капіталі.

 57. Облік фінансових доходів.

 58. Облік надзвичайних доходів.

 59. Порядок визначення та облік фінансових результатів.

 60. Облік собівартості реалізації.

 61. Облік та розподіл загальновиробничих витрат.

 62. Облік адміністративних витрат.

 63. Облік витрат на збут.

 64. Ведення обліку на позабалансових рахунках.

 65. Облік операцій з реорганізації підприємств.

 66. Порядок складання фінансової звітності.

 67. Порядок складання і подання Балансу.

 68. Порядок складання і подання Звіту про фінансові результати.

 69. Порядок складання і подання Звіту про рух грошових коштів.

 70. Порядок складання і подання Звіту про власний капітал.

 71. Порядок складання і подання Приміток до річної фінансової звітності.


Вивчення літератури та її аналіз

Після вибору теми курсової роботи необхідно підібрати літературні джерела. Відібрану літературу слід уважно опрацювати, але спочатку студент знайомиться з літературними джерелами, тобто здійснює поверховий огляд, який дає загальне уявлення. Щоб дізнатися, чи є у відповідному надрукованому матеріалі потрібна для курсової роботи інформація, необхідно, перш за все,:

 • ознайомитись з назвою і змістом книги, журналу, збірника тощо;

 • переглянути усю книгу, збірник тощо;

 • прочитати передмову, анотацію, вступ, висновки, післямову.
Порада! При ознайомленні з літературними джерелами краще підбирати матеріал одразу за всіма пунктами плану, погодженого з керівником.Джерела інформації, які застосовуються у сучасних наукових дослідженнях, досить різноманітні. Зокрема, в дослідженнях, пов’язаних з розвитком бухгалтерського обліку, удосконаленням окремих його аспектів, основними джерелами інформації є: спеціальна наукова література, періодичні джерела, опубліковані матеріали державного комітету статистики, дані фінансової звітності, нормативні та законодавчі документи тощо.

Згідно з обраною темою наукового дослідження студент самостійно підбирає літературні джерела, офіційні документи, накопичує відомчі матеріали з теми та опрацьовує їх. Важливим бібліотечним джерелом оперативної економічної інформації, яка використовується в наукових дослідженнях, є періодичні видання. До них відносять газети і журнали, які висвітлюють проблемні питання економічної науки.

При опрацюванні того чи іншого джерела рекомендується звертати увагу на рік видання. Слід користуватися новими виданнями, враховуючи прийняті останнім часом зміни до Законів України та інших нормативно-правових актів.


Застереження! Матеріали, зібрані у процесі вивчення літератури з теми, повинні бути проаналізовані та використані в курсовій роботі з відповідними посиланнями.Складання плану курсової роботи

Після попередньої обробки літературних джерел студент приступає до складання плану курсової роботи. При складанні плану необхідно консультуватися з науковим керівником з приводу змісту майбутньої роботи та її структури.

План курсової роботи включає перелік основних розділів теми та розгорнуту програму роботи за кожним розділом. Розділ – це частина теми, яка охоплює певну сукупність питань, що характеризують одну зі сторін явища, що вивчається.

План роботи повинен розкрити, в якому саме напрямі буде здійснюватись пошук вирішення поставленого завдання, підказати і навіть примусити прийняти визначене (найчастіше, ще не закінчене) рішення щодо формулювання теми та її основних частин (розділів, параграфів тощо).

У складанні плану слід виділяти два етапи: складання попереднього та кінцевого планів.

^ Попередній план – це задум роботи, він складається, зазвичай, після затвердження теми та загального ознайомлення з основними літературними джерелами. Цей план є орієнтовним і буде неодноразово уточнюватися. У ньому необхідно визначити характер і послідовність роботи.

^ Кінцевий план – це попередній план, уточнений, доповнений студентом під керівництвом наукового керівника в процесі дослідження.

При виконанні дослідження деякі розділи будуть розширюватися, а деякі, навпаки, виявляться менш важливими і, можливо, недоцільними.

Затвердження плану.

Приступаючи до виконання курсової роботи, студент повинен скласти план і погодити його з керівником. Зразок заяви про затвердження плану наведено в додатку А.

Після того, як план роботи складено, потрібно приступити до ретельного опрацювання літературних джерел. Це передбачає, крім свідомого читання, додаткові дії: виписку, конспектування, складання тез тощо, тобто читання “з олівцем в руках”.

Ґрунтовно потрібно ознайомитися з практикою організації обліку на підприємстві, за матеріалами якого готується курсова робота.

Робота має бути виконана самостійно, без копіювання тексту підручника або посібника, інструкцій та інших нормативних документів.

За встановленим графіком термінами студент повинен звітуватися про виконання роботи перед науковим керівником.

Курсова робота складається зі змісту, вступу, основної частини (теоретичної та практичної), висновків і пропозицій, додатків, списку використаних літературних джерел.
Зміст містить найменування та номери початкових сторінок окремих елементів роботи: вступу, всіх розділів, пунктів і підпунктів (якщо вони мають заголовок), висновків до розділів, загальних висновків, списку використаних літературних джерел, додатків.

Вступ. У вступі студент повинен розкрити сутність і стан обраної проблеми та її значимість у рекомендованій послідовності:

– актуальність теми. Висвітлення актуальності повинно бути небагатослівним. Достатньо в межах 1-2-х абзаців показати головне – суть проблемної ситуації щодо предмету дослідження.

Наприклад, “Дотримання певних правил розрахунків з підзвітними особами, що передбачають послідовність і точність заповнення первинних документів, отримання і видачі готівки підзвітній особі, контроль за проведенням розрахунків, відображення операцій на бухгалтерських рахунках і у звітності дозволяє значно підвищити надійність проведення операцій на цій ділянці обліку й знизити витрати. Наявність дискусійних питань з обліку розрахунків з підзвітними особами свідчить про чималий інтерес до обраної проблематики та необхідність її більш детального дослідження”;

– 
  1   2   3   4   5

Схожі:

 Курсова робота з фінансового обліку  iconКурсова робота
Документальне оформлення та методика обліку особового складу, використання робочого часу та виробітку 20
 Курсова робота з фінансового обліку  iconПлан лекційних занять: Мета І завдання фінансового обліку. Державне...
Облікова політика підприємства та порядок формування наказу про облікову політику підприємства
 Курсова робота з фінансового обліку  iconМетодичні вимоги та рекомендації для створення, реєстрації й оцінювання...
Курсова робота – це вид науково-дослідницької роботи, що має навчальну мету І служить інструментом контролю за якістю навчального...
 Курсова робота з фінансового обліку  icon1 «Ознайомлення з базовим підприємством. Зміст, значення та завдання...
Я. П., кандидат економічних наук, доцент кафедри організації обліку та звітності Китайчук Т. Г., кандидат юридичних наук, доцент...
 Курсова робота з фінансового обліку  iconКурсова робота

 Курсова робота з фінансового обліку  iconКурсова робота

 Курсова робота з фінансового обліку  iconКурсова робота

 Курсова робота з фінансового обліку  iconМетодичні рекомендації до виконання курсових робіт з фінансового обліку підготували

 Курсова робота з фінансового обліку  iconКатегорія простору в музичній культурі ХХ століття Курсова робота
Вступ
 Курсова робота з фінансового обліку  iconСистема фінансового моніторингу в україні
На даний час не існує визначення системи фінансового моніторингу з методологічної точки зору, оскільки в законодавстві визначається...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка