Навчально-методичний комплекс
НазваНавчально-методичний комплекс
Сторінка27/27
Дата конвертації19.06.2013
Розмір3.68 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Фінанси > Документы
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27
^

ПИТАННЯ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ДЕРЖАВНИЙ ІСПИТ


 1. Поняття і основні ознаки суб’єктів підприємництва, їх класифікація.

 2. Зміст і значення фінансової діяльності для функціонування суб’єктів підприємництва.

 3. Форми фінансування суб’єктів підприємництва та критерії прийняття фінансових рішень.

 4. Особливості фінансового забезпечення державних і комунальних підприємств.

 5. Фінансова діяльність господарських товариств.

 6. Специфіка фінансового забезпечення підприємств колективної власності (кооперативів).

 7. Особливості фінансової діяльності малих підприємств.

 8. Види об’єднань підприємств та фінансові аспекти їх діяльності.

 9. Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва без створення юридичної особи.

 10. Поняття капіталу суб’єктів підприємництва. Статутний капітал суб’єктів підприємництва, його функції.

 11. Балансові моделі капіталу суб’єктів підприємництва. Вартість капіталу підприємства.

 12. Управління розміром капіталу суб’єктів підприємництва. Зменшення та збільшення статутного капіталу підприємства.

 13. Значення самофінансування суб’єктів підприємництва, характеристика його видів.

 14. Формування власних фінансових ресурсів суб’єктів підприємництва.

 15. Чистий прибуток унітарних і корпоративних, підприємств. Прибуток підприємства від звичайної і надзвичайної діяльності.

 16. Амортизаційні відрахування як внутрішнє джерело формування фінансових ресурсів.

 17. Дивідендна політика акціонерного товариства. Обмеження при організації дивідендної політики.

 18. Оподаткування дивідендів суб’єктів підприємництва.

 19. Економічна доцільність залучення кредитів.

 20. Моніторинг платоспроможності суб’єктів підприємництва.

 21. Економічний зміст реструктуризації суб’єктів підприємництва. Види реструктуризації за формальними ознаками.

 22. Реорганізація підприємства шляхом його розукрупнення.

 23. Перетворення як спосіб реорганізації підприємства.

 24. Поняття фінансових інвестицій, класифікація та грошова оцінка.

 25. Оподаткування доходів від фінансових інвестицій.

 26. Інституційне забезпечення оцінювання вартості майна суб’єктів підприємництва.

 27. Вартість підприємства як цілісного майнового комплексу. Визначення розміру статутного фонду підприємства.

 28. Оцінювання основних засобів підприємства.

 29. Особливості оцінки нематеріальних активів (об’єктів права інтелектуальної власності) підприємств.

 30. Правове забезпечення укладання зовнішньоекономічних угод і доручень та структура міжнародного господарського контракту.

 31. Митне оформлення та оподаткування зовнішньоторговельних операцій.

 32. Оподаткування доходів від операцій із розрахунками в іноземній валюті.

 33. Сутність, необхідність, види та основні завдання і методи фінансового контролінгу.

 34. Вітчизняні та зарубіжні методики прогнозування й оцінки можливих негативних сценаріїв розвитку підприємства, що можуть призвести до його неплатоспроможності та втрати ліквідності.

 35. Бюджетування на підприємстві як одна із ключових функцій фінансового контролінгу.
^

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Бандурка О. М., Корбов М.Я., Орлов П.І., Петрова К.Я. Фінансова діяльність підприємства: Підручник. - Житомир: Либідь, 2003.-96с.

 2. Воловець Я. В. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч. посібник.-К.: Алерта, 2005.-199с.

 3. Зятковський І. В. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання. Навчальний посібник. Тернопіль. – 2003. – 356 с.

 4. Зятковський І. В. Фінанси суб’єктів господарювання в умовах інституціональних перетворень: Монографія. Економічна думка – Тернопіль. – 2006. – 388c.

 5. Зятковський І. В., Зятковська Л.І., М.В.Романів Фінансова діяльність суб’єктів господарювання / Навчальний посібник. Чернівці: ЗУЕПУ-КП, видавництво “Золоті литаври”.-2007.-274с.

 6. Клиновий Д. В. Основи фінансової діяльності: Навч.пос. для дистанц. навч. / Клиновий Д.В., Петровська І.О. – К.: Університет “Україна”, 2005.-344с.

 7. Кравчук О. М., Лещук В.Г. Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва: Навч. Посіб. К.: центр учбової літератури, 2010.-504с.

 8. Терещенко О. О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч. Посібник. – К.: КНЕУ. – 2003. – 554с.

 9. Філіна Г. І. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання. 2-ге вид., перероб. та допов. Навч. пос. - К: Центр учбової літератури, 2009. - 320с.

 10. Фінансова діяльність підприємств: [навч. посіб.] / [Аранчій І. В., Чумак В. Д., Смолянська О. Ю. Черненко Л. В.] - К.: ВД “Професіонал”, 2004.-240с.

 11. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання: Навч.-метод.посіб. для самост.вивч. дисц. / За заг. ред. Терещенка О.О. - Київ: КНЕУ, 2006.-312с.

^ ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

 1. Алексеєнко М. Д. Капітал банку: питання теорії і практики: Монографія.-Київ: КНЕУ, 2002. - 275с.

 2. Бадзин О. С., Кривошапка Ю. Ю. Процеси транскордонного злиття та поглинання у фінансовому секторі України // Актуальні проблеми економіки. - 2008.- № 9. - С. 155-160.

 3. Баліцька В. В. Вплив зміни структури капіталу підприємств на розвиток фондового ринку та стан капіталізації економіки // Актуальні проблеми економіки. - 2008.- № 3.-С. 141-150.

 4. Баюра Д. О. Конвергенція систем корпоративного управління в умовах глобалізації // Фінанси України .-№2. - 2008. - С. 26-36.

 5. Беднарчук Г. Інвестиційна діяльність з використанням іноземної валюти // Нова бухгалтерія. - 2006. - №12 .- С. 28-35.

 6. Білик М. Д. Капітал банку: сутність, формування та регулювання // Формування ринкових відносин в Україні. - 2006. - №4.- С. 102-107.

 7. Білик М. Д. Фінансові результати підприємств державного сектору економіки в умовах планування // Фінанси України. - 2006. - №9. -С.128-142.

 8. Білоус І. В. Корпоративні облігаційні запозичення: нові можливості залучення коштів для підприємств // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. - Сер. Економіка.-2007.-Вип.9.-ч.4.-С.106-112.

 9. Білоченко А. М. Фінансовий капітал в Україні: особливості формування та перспективи розвитку // Фінанси України .- 2008. - №3. - С.94.

 10. Білоченко А. М. Удосконалення формування та реалізації дивідендної політики підприємств з державною часткою в Україні // Фінанси України .- 2008. - №5. -С.96.

 11. Бочаров В. В. Методы финансирования инвестиционной деятельности предприятия.-М.: Финансы и статистика.-1998. - 214с.

 12. Буряк П.Ю. Інтегровані корпоративні структури в підприємництві України // Фінанси України. - 2003. - №9. - С. 50-61.

 13. Василенко А. Інвестиційна діяльність страхових компаній // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету.-2004. - №4. - С. 11-18.

 14. Ванькович В. Д., Демчишак Н. Б. Аналіз фінансових джерел формування інвестиційних ресурсів в Україні // Фінанси України.- 2007. - №7. - С. 72.

 15. Вовна Н. І. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: теоретична інтерпретація // Економіка: проблеми теорії і практики: Збірник наукових праць.-Випуск 262: В 12т.-Т.IХ.-Дніпропетровськ: ДНУ, 2010. - 308. - С. 2365-2372.

 16. Вишивана Б. М. Оцінка експортно-імпортної діяльності в Україні // Фінанси України .- 2008. - №1 - С. 55.

 17. Вістяка Т. Фінансовий контролінг в системі управління підприємством // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій.-2005.-№1.-С.68-70.

 18. Вовченко О. Інвестиції: економічна сутність та форми // Актуальні проблеми економіки. - 2004. - №6. - С. 18-24.

 19. Гайда Н. Капіталізація українських банків як показник інвестиційного клімату в країні // Банківська справа. - 2005. - №5. -С. 61-66.

 20. Гінаєв А. Капітал акціонерного товариства: принципи формування, оптимізація структури // Удосконалення використання залучених фінансових ресурсів. - 2002. - С. 41-47.

 21. Герасимова С. В. Роль фінансових посередників в організації інвестиційної діяльності акціонерних товариств // Фінанси України .- 2007. - №4. - С. 103.

 22. Глущенко В. В., Параніч Ю. В. Організаційні форми об’єднань суб’єктів господарювання // Фінанси України. - 2004. - №6. - С.3

 23. Гривківська О. В., Пропопець О. В. Особливості управління фінансовою діяльністю підприємств машинобудування // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - № 8. - С. 91-97.

 24. Заворотній Р. І. Злиття й поглинання як метод залучення капіталу в будівництво // Актуальні проблеми економіки. - 2008.- № 3. - С. 9-15.

 25. Загорняк А. Інвестиційна діяльність у харчовій промисловості в Україні // Економіка України. - 2003. - №2. - С. 47-51.

 26. Захарін С. В. Регулювання власних джерел фінансування інвестиційної діяльності підприємств // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - № 5. - С. 161-169.

 27. Кабанов В. Г. Активізація фінансових інвестицій як складова стратегії стабілізації та зростання економіки // Фінанси України. - 2010р. - № 5. – 39 - 47.

 28. Карпінський Б. О., Залуцька Н. С. Фінансово-господарська діяльність підприємств вугільної галузі України: реалії та перспективи // Фінанси України. - 2008. - №8. - С. 63.

 29. Коваль С. Капітал банку: суть та значення // Наукові записки: серія: Економіка. - 2002. - №12. - С. 154-157.

 30. Копилюк О. І. Інвестиційна діяльність банків України на рівні регіонів // Формування ринкових відносин в Україні. - 2007. - №3.-С. 79-83.

 31. Кот Л. Л. Інвестиційна діяльність в Україні: шлях активізації кредитних установ // Актуальні проблеми економіки. - 2003. - №2. -С. 36-39.

 32. Короліщук Л. П. Фінансова стійкість акціонерного товариства як умова його економічного розвитку // Економіка АПК. - 2006. - №9.-С. 81-87.

 33. Короткевич О. В., Фролова М. Б., Марцин В. С. Планування як основна складова процесу фінансової діяльності // Фінанси України. - 2008. - №4. - С.23.

 34. Король В. А. Проблеми управління фінансами відкритих акціонерних товариств // Фінанси України .- 2007.-№2.-С. 113-117.

 35. Климчик С. В. Підходи до оцінки економічної вартості підприємств України // Фінанси України. - 2007. - №3. - С.105.

 36. Криклий А. С. Інвестиційна діяльність і капіталізація банків: питання теорії і практики // Інвестиції: практика та досвід. - 2006. - січень (№1). - С. 20-25.

 37. Круш П. В., Подвігіна В. І., Клименко О. В. Капітал та основні засоби підприємства: Навчальний посібник. - Київ: ЦНЛ, 2005. - 168с.

 38. Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Фінансування діяльності корпорацій на засадах внутрішніх відсоткових облігаційних позик // Фінанси України .- 2008. - № 2. - С. 59-68.

 39. Кудря Я. В., Жуковська Т.О. Сучасний стан і шляхи розвитку акціонерних компаній в машинобудуванні України // Актуальні проблеми економіки. - 2008.- № 6. - С. 143-158.

 40. Кушнерук А. С. Форми і методи розвитку корпоративних підприємств у західних країнах // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - № 2. - С. 100-108.

 41. Лук’яшко П.О. Трансформація схем залучення додаткових ресурсів суб’єктами господарювання на фінансовому ринку України // Актуальні проблеми економіки. - 2008.- № 6.-С.226-234.

 42. Мельник О.В., Якимчук Т.П. Емісійна діяльність підприємств гірничодобувної промисловості з випуску корпоративних облігацій // Фінанси України. - 2008. - №1. - С.118.

 43. Марцин В. С., Проблеми і шляхи підвищення капіталізації банківських установ в управлінні капіталом банку // Фінанси України. - 2007. - №2. - С.77.

 44. Нагайчук Н. Г. Управління капіталом страхової компанії // Фінанси України. - 2008. - №11. - С. 106.

 45. Налукова Н. І. Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва: сутнісно-аналітичний аспект // Галицький економічний вісник. - 2011. - №1.

 46. Налукова Н. І. Дискусійні питання дослідження сутності фінансової діяльності суб’єктів підприємництва // Актуальні проблеми сучасної економічної науки. Збірник наукових тез / Відп. ред. І.М.Таранов. - Тернопіль, 2011. - 328с., С. 143-146.

 47. Нетесаний Ю. В. Інвестиційна діяльність банку в складі промислово-фінансової групи // Видання Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка. Економіка. - 2007. - №1(91). - С.52-54.

 48. Нетесаний Ю. В. Промислово-фінансові групи як ефективна форма організації бізнесу // Актуальні проблеми економіки. - 2008.- № 3.-С.89-94.

 49. Полозенко Д. В., Коваленко С. О. Операції з капіталом: стан і перспективи розвитку // Фінанси України. - 2008. - №10. - С.31.

 50. Поддєрьогін А. М. Податок на додану вартість та його вплив на діяльність суб’єктів підприємництва // Фінанси України. - 2010 р. - № 5. С. 48–57.

 51. Пойда-Носик Н. Н., Петришинець Л. В. Управління вартістю і структурою капіталу підприємства як елемент фінансової безпеки // Фінанси України. - 2010 р. - № 6. - С. 117–124.

 52. Рудченко О. Ю. Формування власного капіталу як складова розвитку малого підприємництва // Фінанси України .- 2008. - №6. - С.54.

 53. Савлук С. М. Стимулювання нарощування власного капіталу банків // Фінанси України .- 2009. - № 2. - С.111-118.

 54. Скриньковський Р. М. Методика оцінювання інвестиційної привабливості підприємств машинобудування // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - № 7. - С. 228-241.

 55. Стефаненко М. М. Застосування методологічного інструментарію контролінгу в фінансовому управлінні вітчизняних підприємств // Фінанси України. - 2007. - №5. - С. 144.

 56. Стефаненко М. М. Система збалансованих фінансових показників як основа прийняття контролінгових рішень // Фінанси України. - 2007. - №3. - С.113.

 57. Терещенко О. О., Волошанюк Н.В. Фінансові домінанти реструктуризації підприємств // Фінанси України. - 2009. - №4. -С. 82-91.

 58. Терещенко О. О., Волошанюк Н. В. Трансфертне ціноутворення як інструмент контролінгу // Фінанси України. - 2007. - №5. - С. 127.

 59. Терещенко О. О., Стецько М. В. Управління вартістю підприємства в системі фінансового менеджменту // Фінанси України. - 2007. - №3.-С.91.

 60. Турило А.М. Методологічні підходи до оцінки фінансової діяльності підприємства // Фінанси України. - 2007. - №3. - С. 100.

 61. Турило А. М. Оцінка вартості підприємства в системі фінансово-економічної стратегії його розвитку // Фінанси України. - 2009р. - №5. - С. 95–100.

 62. Фурман В. М. Ризики в інвестиційній та фінансовій діяльності страховика // Фінанси України .- 2008. - №2. - С. 107.

 63. Шульга Н. П., Слободяник О. А. Методичні засади оцінки вартості банку на основі дохідного підходу // Фінанси України. - 2007. - №6. -С.105.

 64. Шмідт М. П., Кудря Я. В. Впровадження і використання бюджетування в управлінні корпораціями машинобудування України // Фінанси України. – 2008. - №4. - С.76.

^ ЗАКОНОДАВЧО-НОРМАТИВНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Господарський кодекс України від 16.01.2003р. №18, станом на 02.05.2011р. [Електронний ресурс] Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=436-15

 2. Податковий кодекс України Закон України від 02.12.2010р. № 2755 – VI, станом на 02.05.2011р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=35&nreg=2755-17.

 3. Закон України “Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)” від 15.03.2001р. №2299-ІІІ, станом на 02.05.2011р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: //http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2299-14.

 4. Закон України “Про інвестиційну діяльність” від 18.09.1991р. № 47, станом на 02.05.2011р [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1560-12.

 5. Закон України “Про акціонерні товариства” вiд 17.09.2008  № 514-VI станом на 02.05.2011р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=514-17

ЗМІСТ1 Ураховуючи чистий прибуток звітного фінансового року.

2 Викуплені прості акції підприємства відображено за номінальною вартістю.
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27

Схожі:

Навчально-методичний комплекс iconНавчально-методичний комплекс для курсантів (студентів) 1-го курсу...
Навчально-методичний комплекс з дисципліни “судові таправоохоронні органи україни”
Навчально-методичний комплекс iconНавчально-методичний комплекс розробила: к ф. н., доцент Харченко Ю. В
Навчально-методичний комплекс курсу. Кіровоградський державний педагогічний університет імені В. Винниченка. 2009 р с. 47
Навчально-методичний комплекс iconНавчально-методичний комплекс до вивчення дисципліни для студентів...
Українська мова (за професійним спрямуванням): Навчально-методичний комплекс до вивчення дисципліни для студентів усіх спеціальностей...
Навчально-методичний комплекс iconНавчально-методичний комплекс з дисципліни «Економіка праці та соціально-трудові...
Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Економіка праці та соціально-трудові відносини» (для студ напр підгот. 0501 «Економіка...
Навчально-методичний комплекс iconНавчально-методичний комплекс для студентів магістратури Київ
Рекомендовано до друку навчально-методичною радою Національної академії прокуратури України (протокол № від 2012 року)
Навчально-методичний комплекс iconІсторія україни навчально-методичний комплекс

Навчально-методичний комплекс iconНавчально-методичний комплекс для проведення практичних занять та...
Навчально-методичний комплекс для проведення практичних занять та самостійного рішення задач з дисципліни «Фінанси зарубіжних корпорацій»...
Навчально-методичний комплекс iconЕкономічна теорія навчально-методичний комплекс для студентів усіх...
Економічна теорія навчально-методичний комплекс для студентів усіх спеціальностей (Біленко, Клименко)
Навчально-методичний комплекс iconНавчально-методичний комплекс з курсу «логіка» для самостійної роботи...
Навчально-методичний комплекс з курсу “Логіка” для самостійної роботи студентів (для студентів егі денної форми навчання) / Укл.:...
Навчально-методичний комплекс iconНавчально-методичний комплекс
Семінар В. Антонович «Три національні типи народні» І. Крип’якевич «Український світогляд»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка