Навчально-методичний комплекс
НазваНавчально-методичний комплекс
Сторінка14/27
Дата конвертації19.06.2013
Розмір3.68 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Фінанси > Документы
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   27
^

ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ


 1. Основні сутнісні сторони підприємництва. Форми підприємницької діяльності: виробнича, комерційна та фінансова.

 2. Поняття “суб’єкта підприємництва” як організованої форми продуктивної діяльності окремих громадян, підприємств, організацій, установ.

 3. Класифікація суб’єктів підприємництва за різними класифікаційними ознаками.

 4. Організаційно-правова форма функціонування суб’єктів підприємництва з правами або без прав юридичної особи.

 5. Характеристика суб’єктів підприємництва за трьома основними організаційно-правовими формами підприємницької діяльності.

 6. Поняття фінансової діяльності суб’єктів підприємництва.

 7. Методи та форми фінансування суб’єктів підприємництва.

 8. Еволюція організаційно-правових форм та їх вплив на організацію фінансової діяльності підприємств.

 9. Критерії прийняття рішення про вибір правової форми організації бізнесу.

 10. Особливості фінансування суб'єктів підприємництва залежно від організаційно-правової форми господарювання.

 11. Особливості фінансового забезпечення державних і комунальних підприємств.

 12. Фінансова діяльність господарських товариств. Мета підприємницької діяльності корпоративного бізнесу.

 13. Специфіка фінансового забезпечення підприємств колективної власності (кооперативів).

 14. Особливості фінансової діяльності приватних (малих) підприємств.

 15. Види об’єднань підприємств та фінансові аспекти їх діяльності.

 16. Фінансові установи: організація фінансової діяльності.

 17. Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва без створення юридичної особи.

 18. Капітал підприємства, його ознаки, форми, принципи формування.

 19. Фінансова структура капіталу та політика її формування.

 20. Вартість капіталу суб’єктів підприємництва та її оцінка.

 21. Вартість капіталу унітарного підприємства та акціонерного товариства.

 22. Власний капітал підприємства, його функції та складові.

 23. Статутний капітал, його економічний зміст, функції та порядок формування.

 24. Збільшення статутного капіталу підприємства: цілі та джерела. Методи збільшення статутного фонду акціонерного товариства і унітарного підприємства.

 25. Зменшення статутного капіталу підприємства: основні цілі, методи та порядок проведення.

 26. Способи зменшення статутного капіталу унітарних та корпоративних підприємств.

 27. Самофінансування підприємства, його значення, функції, переваги.

 28. Характеристика форм самофінансування підприємств (самофінансування з метою підтримання рівня виробництва і самофінансування з метою росту).

 29. Приховане та відкрите самофінансування підприємства.

 30. Недоліки відкритого самофінансування підприємства. Способи формування прихованих резервів у балансі підприємства.

 31. Внутрішні джерела фінансування операційної та інвестиційної діяльності підприємств.

 32. Порівняльна характеристика внутрішніх та зовнішніх джерел формування власного капіталу підприємства.

 33. Самофінансування як індикатор фінансової діяльності сучасного підприємства (показники рівня самофінансування підприємства).

 34. Кошти прирівняні до власних як джерело самофінансування підприємства.

 35. Амортизаційні відрахування як внутрішнє джерело формування фінансових ресурсів.

 36. Зв’язок коштів засновників і акціонерів із самофінансуванням товариств.

 37. Взаємозв’язок дивідендної політики та самофінансування підприємства.

 38. Дивідендна політика акціонерного товариства. Характерні ознаки дивідендної політики, основні її завдання, фактори, принципи формування.

 39. Методи нарахування дивідендів. Основні концепції дивідендної політики.

 40. Зв’язок між дивідендною політикою та самофінансуванням підприємства. Зв’язок між дивідендною політикою і ринковим курсом корпоративних прав.

 41. Характеристика показників ефективності дивідендної політики підприємства.

 42. Джерела та форми виплати дивідендів. Інструменти виплати дивідендів.

 43. Оподаткування дивідендів підприємств платників і не платників податку на прибуток.

 44. Оподаткування дивідендів, які отримують нерезиденти. Виплати доходів у вигляді дивідендів у випадку проведення спільної діяльності на території України без створення юридичної особи.

 45. Позиковий капітал суб’єктів підприємництва, характеристика його видів.

 46. Банківський кредит як основний різновид фінансових кредитів. Класифікація банківських кредитів, принципи здійснення банківського кредитування.

 47. Характеристика етапів банківського кредитування.

 48. Облігації підприємства як класичний інструмент залучення суб’єктами підприємництва позикового капіталу на довгостроковий період.

 49. Основні переваги та недоліки фінансування на основі емісії облігацій.

 50. Комерційні кредити, характеристика їх різновидів (товарних кредитів та одержаних авансів). Переваги та недоліки залучення товарних кредитів.

 51. Нетрадиційні види комерційного кредиту: франчайзинг, форфейтинг.

 52. Одержані аванси від клієнтів як один із елементів позичкового капіталу підприємства.

 53. Особливості вексельних кредитів.

 54. Характеристика коефіцієнтів ліквідності за допомогою котрих оцінюється фінансовий стан позичальника.

 55. Методи вітчизняної практики погашення кредитів суб’єктами підприємництва.

 56. Методика встановлення доцільності залучення кредитних ресурсів суб’єктами підприємництва.

 57. Моніторинг платоспроможності підприємства.

 58. Економічний зміст реструктуризації підприємства. Елементи і форми реструктуризації суб’єктів підприємництва.

 59. Оперативна, стратегічна, управлінська, технічна, фінансова та організаційно-правова реструктуризація підприємства.

 60. Нормативно-правове регулювання реорганізаційних процедур. Основні причини реорганізації. Необхідні документи для реорганізації. Характеристика плану реорганізації.

 61. Види фінансової реорганізації підприємств: укрупнення (злиття, приєднання, поглинання); подрібнення підприємства (поділ, виділення ); перетворення (без змін розмірів підприємства).

 62. Характеристика передавальних та розподільних балансів реорганізованих підприємств.

 63. Поняття фінансових інвестицій, їх класифікація.

 64. Доходи суб’єктів підприємництва від здійснення фінансових інвестицій. Витрати та збитки від фінансових інвестицій.

 65. Довготермінові та поточні фінансові інвестиції.

 66. Форми фінансового інвестування. Поділ фінансових інвестиції за метою здійснення (придбання).

 67. Грошова оцінка фінансових інвестицій: первісна, балансова та справедлива вартість.

 68. Оцінка фінансових інвестицій за шляхами надходження.

 69. Методи оцінки інвестицій на дату балансу. Розрахунок прибутку на акцію.

 70. Оподаткування доходів від фінансових інвестицій: прибутку отриманого методом участі в капіталі, доходів отриманих у вигляді процентів, доходів отриманих від продажу фінансових інвестицій.

 71. Вартість підприємства. Потреба в оцінюванні майна підприємства.

 72. Правове забезпечення оцінки майна підприємств в Україні. Суб’єкти оціночної діяльності. Органи державної влади, що регулюють оціночну діяльність.

 73. Проблеми адекватної оцінки вартості суб’єкта підприємництва.

 74. Методи оцінювання вартості майна. Вартість підприємства (бізнесу).

 75. Методичні підходи до експертної оцінки вартості підприємства.

 76. Оцінка вартості підприємства як цілісного майнового комплексу (ЦМК). Принципи та правила оцінки ЦМК.

 77. Оцінювання вартості складових майна підприємства.

 78. Характеристика основних завдань фінансиста в процесі здійснення підприємством зовнішньоекономічних операцій.

 79. Правове забезпечення укладання зовнішньоекономічних угод і доручень.

 80. Класифікація міжнародних господарських контрактів, їх характеристика.

 81. Компетенції фінансових служб у сфері зовнішньоекономічної діяльності підприємств. Структура міжнародного господарського контракту.

 82. Ліцензування зовнішньоекономічних операцій. Характеристика форм торгівлі між резидентами і нерезидентами.

 83. Митне регулювання. Порядок митного оформлення товарів працівниками митних органів.

 84. Основні способи розрахунків, котрі використовують у практиці зовнішньоекономічної діяльності.

 85. Форфейтинг як спосіб фінансування (кредитування) зовнішньоекономічних операцій.

 86. Порядок відкриття валютних рахунків і ведення операцій за ними.

 87. Валютна виручка учасників зовнішньоекономічної діяльності. Порядок використання.

 88. Отримання валютних кредитів в іноземних фінансових установах на договірних умовах.

 89. Особливості встановлення заставного майна при отриманні валютних кредитів.

 90. Іноземні інвестиції. Порядок здійснення іноземних інвестицій на території України. Переказ доходів, прибутків та інших сум у зв'язку з іноземними інвестиціями.

 91. Сутність, необхідність та основні завдання фінансового контролінгу.

 92. Стратегічний та оперативний фінансовий контролінг.

 93. Основні методи контролінгу: опитування; бенчмаркінг; вартісний аналіз; портфельний аналіз; АВС-аналіз; аналіз точки беззбитковості та інші.

 94. Контролінг і система раннього прогнозування банкрутства. Поточна неплатоспроможність підприємства.

 95. Вітчизняні та зарубіжні методики прогнозування й оцінки можливих негативних сценаріїв розвитку підприємства, що можуть призвести до його неплатоспроможності та втрати ліквідності.

 96. Організація фінансового планування на підприємстві. Завдання фінансового планування.

 97. Середньострокове планування  складання бізнес-плану підприємства.

 98. Бюджетування на підприємстві як одна із ключових функцій фінансового контролінгу.

 99. Бюджетування як форма фінансового планування на підприємстві. Зв'язок бюджетів із центрами отримання прибутків і фінансової звітності.

 100. Характеристика головного бюджету підприємства як сукупності операційних (функціональних) бюджетів.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   27

Схожі:

Навчально-методичний комплекс iconНавчально-методичний комплекс для курсантів (студентів) 1-го курсу...
Навчально-методичний комплекс з дисципліни “судові таправоохоронні органи україни”
Навчально-методичний комплекс iconНавчально-методичний комплекс розробила: к ф. н., доцент Харченко Ю. В
Навчально-методичний комплекс курсу. Кіровоградський державний педагогічний університет імені В. Винниченка. 2009 р с. 47
Навчально-методичний комплекс iconНавчально-методичний комплекс до вивчення дисципліни для студентів...
Українська мова (за професійним спрямуванням): Навчально-методичний комплекс до вивчення дисципліни для студентів усіх спеціальностей...
Навчально-методичний комплекс iconНавчально-методичний комплекс з дисципліни «Економіка праці та соціально-трудові...
Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Економіка праці та соціально-трудові відносини» (для студ напр підгот. 0501 «Економіка...
Навчально-методичний комплекс iconНавчально-методичний комплекс для студентів магістратури Київ
Рекомендовано до друку навчально-методичною радою Національної академії прокуратури України (протокол № від 2012 року)
Навчально-методичний комплекс iconІсторія україни навчально-методичний комплекс

Навчально-методичний комплекс iconНавчально-методичний комплекс для проведення практичних занять та...
Навчально-методичний комплекс для проведення практичних занять та самостійного рішення задач з дисципліни «Фінанси зарубіжних корпорацій»...
Навчально-методичний комплекс iconЕкономічна теорія навчально-методичний комплекс для студентів усіх...
Економічна теорія навчально-методичний комплекс для студентів усіх спеціальностей (Біленко, Клименко)
Навчально-методичний комплекс iconНавчально-методичний комплекс з курсу «логіка» для самостійної роботи...
Навчально-методичний комплекс з курсу “Логіка” для самостійної роботи студентів (для студентів егі денної форми навчання) / Укл.:...
Навчально-методичний комплекс iconНавчально-методичний комплекс
Семінар В. Антонович «Три національні типи народні» І. Крип’якевич «Український світогляд»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка