Управління платоспроможністю підприємства
НазваУправління платоспроможністю підприємства
Сторінка1/16
Дата конвертації30.08.2013
Розмір1.87 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Фінанси > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


Тема: Управління платоспроможністю підприємства


Зміст
Вступ………………………………………………………………………..……3

Розділ 1. Теоретичні засади управління платоспроможністю підприємства………………………………..7

1.1 Економічна сутність платоспроможності підприємства …………....7

1.2 Поняття, вихідні передумови та зміст основних етапів управління платоспроможністю підприємства ……………………………………..25

1.3 Методичний інструментарій оцінки рівня платоспроможності підприємства………………………………………………………………35

Розділ 2. Дослідження рівня платоспроможності ТОВ «Агромаркет»………………………………………………………………...49

2.1 Аналіз динаміки та структури основних показників діяльності ТОВ «Агромаркет»…………………………………………………………..….49

2.2 Оцінка рівня платоспроможності ТОВ «Агромаркет» на основі статичного підходу………………………………………………………..66

2.3 Оцінка рівня платоспроможності ТОВ «Агромаркет» на основі динамічного підходу…………………………………………………..….73

2.4. Порівняльний аналіз рівня платоспроможності підприємств-аналогів ………………………………………………………………..….81

Розділ 3. Вдосконалення управління платоспроможністю ТОВ «Агоромаркет» в плановому періоді:………………….……88

3.1 Визначення рівня платоспроможності ТОВ «Агромаркет» на плановий період……………………………………………………..…….88

3.2 Розробка заходів щодо підвищення рівня платоспроможності ТОВ «Агромаркет» в плановому періоді………………………………….…105

3.3. Обґрунтування пропозицій щодо збалансування грошових потоків ТОВ «Агромаркет»………………………………………………………122

Висновки і пропозиції…………………………………………….……139

Список використаних джерел…………………………………...…145

Додатки………………………………………………………………………150

Вступ
Розвиток ринкових відносин в Україні суттєво змінює економічне середовище функціонування підприємств. Головною ознакою цього середовища є конкуренція товаровиробників, які набули повної самостійності та відповідальності за результати фінансово-господарської діяльності. Це передбачає обов’язкове виконання зобов’язань підприємств перед бюджетом та іншими суб’єктами господарювання.

В таких умовах значно зростає роль оцінки платоспроможності ---------------------------

Практика господарювання українських підприємств свідчить, що внаслідок несвоєчасних розрахунків та не виконання фінансових зобов’язань перед контрагентами, у них накопичилися великі обсяги заборгованостей. ----------------коштів підприємств в результаті здійснення операційної, інвестиційної і фінансової діяльності.

Виробничо-фінансова діяльність суб'єктів господарювання вимагає постійного надходження та ефективного використання грошових коштів, ----------------ефективному функціонуванню підприємства.

У цьому полягає об'єктивна необхідність і практична значущість регулярної і всебічної оцінки платоспроможності підприємства, якій належить суттєва роль у забезпеченні його стабільного фінансового становища на ринку товарів і послуг. Тому проблема забезпечення платоспроможності підприємства в умовах ринкової економіки залишається актуальною.

Управління платоспроможністю підприємства досліджували в своїх працях зарубіжні науковці і практики: М. Абрютіна, М. Баканов, І.Балабанов, ----------------------

Серед вітчизняних авторів, праці яких присвячені теоретичним та методичним засадам платоспроможності підприємства, слід назвати М.Білик, І. Бланк, В. Бурчевський, Ф. Бутинець, М. Горбаток, О. Данілов, В. Іваненко, В. Іващенко, М. Коробов, Г. Ковальчук, Л. Лігоненко, Є. Мних, В. Опарін, О.Терещенко.

Аналіз фахової літератури і нормативних документів свідчить про наявність різних тлумачень сутності платоспроможності підприємства, протиріччя в методичних підходах до розрахунку показників, що формують її рівень, та загальної оцінки платоспроможності підприємства.

Наявність цих та інших питань щодо напрямків підвищення ---------------магістерської роботи.

Метою роботи є обґрунтування напрямів підвищення рівня платоспроможності підприємства на основі вивчення теоретичних засад та проведення дослідження сучасного стану управління платоспроможністю підприємства.

Для досягнення поставленої мети в ході дослідження вирішувалась низка завдань:

  • ---------------------

Предметом дослідження є теоретичні засади та практичні аспекти управління платоспроможністю підприємства.

Об'єктом дослідження є процес управління платоспроможністю товариства з обмеженою відповідальністю «Агромаркет», м. Київ. Основними сферами діяльності підприємства ТОВ «Агромаркет» є експорт зернових і продуктів сільськогосподарської переробки, а також імпорт сировини для харчової промисловості, продуктів харчування, оптова і роздрібна торгівля і виробництво (пакування) продуктів сільськогосподарської переробки.

У 2009 році середньооблікова чисельність працюючих становила 27 осіб, фонд оплати праці – 39,7 тис. грн., товарооборот – 10064,4 тис. грн., чистий прибуток – 73,4 тис. грн., власний капітал – 89,6 тис. грн., активи – 1868,9 тис.грн.

Для досягнення визначеної мети і розв'язання поставлених завдань у роботі використовувалися загальні методи наукового пізнання, зокрема: економічного і фінансового аналізу, синтезу, порівняння, аналогії і конкретизації. При опрацюванні аналітичної інформації використовувались табличний і графічний методи. Розрахунки у роботі проводились за допомогою електронних таблиць Excel.

Інформаційною базою дослідження слугували законодавчі та нормативно-правові акти України, форми бухгалтерської звітності -----------------офіційних сайтів Інтернет.

Дипломна магістерська робота складається зі вступу, 3 розділів, 10 підрозділів, висновків та пропозицій, списку використаних джерел, додатків. Робота викладена на 155 сторінках комп’ютерного тексту, містить 20 ілюстрації, 29 таблиць, 3 додатки; список використаних джерел налічує 59 найменувань.

Результати проведеного дослідження обговорювалися на Всеукраїнській студентській науковій конференції 2009 р. «Економіко – правові засади розвитку України в контексті глобалізації» (доповідь на тему: «Особливості управління ризиками підприємства в умовах кризи»), Студентській науковій конференції 2010 р. «Відновлення економічного зростання України: погляд молоді» (доповідь на тему: «Економічна неспроможність як показник кризового стану підприємства»). Опублікована наукова стаття на тему: «Поняття та сучасний методичний інструментарій оцінки рівня платоспроможності підприємства».

Розділ 1

Теоретичні засади управління платоспроможністю підприємства
^ 1.1. Економічна сутність платоспроможності підприємства
Ефективність діяльності вітчизняних підприємств залежить від того, наскільки швидко, своєчасно та в повному обсязі вони можуть виконати ----------застосовуючи фінансовий менеджмент, головними функціями якого є об’єктивний фінансовий аналіз, планування і прогнозування господарської діяльності.

Однією з найважливіших складових аналізу та ефективного управління є забезпечення платоспроможності, тобто з позиції довгострокової перспективи фінансовий стан підприємств характеризується структурою джерел коштів, ступенем залежності підприємства від зовнішніх інвесторів і кредиторів [20, с. 216].

На сьогодні у теорії та практиці вітчизняного фінансового менеджменту поширені апробовані методики визначення рівня платоспроможності суб’єкта господарювання. Роботи таких зарубіжних вчених як А. Ареса, Є. Брігхема, Дж. К. Ван Хорна, Р. Димара, Н. Холта та ін. ------------------------П.С.Безруких, Б.І.Валуєва, О.В. Єфимової, В.В. Ковальової, М.Н. Крейніної, А.Д. Шеремета та ін.. Завдяки роботам цих вчених сформульовано підґрунтя для подальших наукових досліджень. Проте питання щодо нових підходів до визначення платоспроможності підприємства і досі має дискусійний характер.

Проблему забезпечення платоспроможності підприємства досліджували багато вітчизняних науковців, зокрема, Н.В. Тарасенко, В.І. Іващенко, І.О.Бланк, М.А. Болюх, Л.О. Лігоненко, Є.В. Мних, В.М. Мельник та ін..

У низці робіт вітчизняних та зарубіжних науковців поняття платоспроможності нерідко ототожнюється з ліквідністю, хоча навряд чи це виправдано, оскільки кожне з них має власний економічний зміст

Так, ліквідність означає здатність активу до швидкого перетворення в грошові кошти. Платоспроможність же, в міжнародній практиці, трактується як достатність ліквідних активів для погашення в будь-який момент всіх своїх короткострокових зобов’язань перед кредиторами [1].

Існуючі відмінності в трактуваннях поняття “платоспроможність” викликані, скоріше за все, змішуванням двох поглядів на поняття ліквідності: ліквідності як однієї з характеристик фінансової стійкості підприємства і, так званої, ліквідності балансу. При зміні підходу змінюються і пріоритети: якщо -------------------інтегрує в собі як наявність засобів для покриття зобов’язань, так і форму, в якій ці засоби знаходяться. Отже, ліквідність є одним із аспектів платоспроможності, пов’язаної з перетворенням наявних засобів в таку форму, яка дозволяє виконати свої зобов’язання [50].

Платоспроможність означає наявність у підприємства грошових коштів та їхніх еквівалентів, достатніх для розрахунків по кредиторській заборгованості, що потребує негайного погашення. Тобто основними ознаками платоспроможності є:

а) наявність в достатньому обсязі коштів на поточних рахунках;

б) відсутність простроченої кредиторської заборгованості.

У цьому сенсі, В.Г. Артеменко, В.І. Іващенко, М.А. Болюх визначають платоспроможність як здатність підприємства своєчасно і повністю виконувати свої платіжні зобов’язання, що витікають з виробничих, торгівельних, кредитних та інших операцій грошового характеру [4; 17]. Цікавою є позиція і М.Н. Крейніної: платоспроможність - це наявність у підприємства засобів, достатніх для сплати боргів по всім короткостроковим зобов’язанням і одночасно безперебійного здійснення процесу виробництва та реалізації продукції [28].

Дещо під іншим кутом розуміють поняття платоспроможності інші автори. Так, у Л.А. Костирко платоспроможність - це готовність підприємства проводити свої першочергові платежі за рахунок поточних надходжень коштів. Схожою є позиція і Л. А. Лахтюнової - це можливість підприємства наявними грошовими ресурсами своєчасно погасити свої строкові зобов’язання [31]. І, нарешті, В.В.Ковальов, О.Н.Волкова під платоспроможністю розуміють наявність у підприємства грошових коштів або їх еквівалентів, достатніх для розрахунків по кредиторській заборгованості, що вимагає негайного погашення [21]. Цих авторів об’єднує однакове розуміння платоспроможності з позиції достатності грошових коштів.

Отже, підходи науковців до визначення сутності платоспроможності підприємства можна звести до таких трьох підходів:

  • -----------------------------

Розглянемо перший підхід. Й. Ворст, П. Ревентлоу визначають платоспроможність підприємства як “здатність витримувати збитки”. Особлива заслуга авторів полягає в тому що вони мають на увазі не лише погашення зобов’язань підприємством, а ще й існування деякого потенціалу чи резерву, який би дав змогу підприємству, працюючи збитково, покривати збитки. Проте, на нашу думку, основою діяльності підприємства має бути здатність задовольняти вимоги контрагента та сплачувати виробничі потреби, а не орієнтуватися на збитки та їх погашення [11, с.47].

Дж. Депалленс та Дж. Джоборд визначають, що “платоспроможним є те підприємство, в якого позитивні оборотні фонди (тобто наявні власні ---------------Зокрема, більша частина власних оборотних активів є основою платоспроможності підприємства.

Для другого підходу типовим є визначення В.В. Ковальова: “Платоспроможність означає наявність у підприємства грошових ресурсів та ------------------заборгованістю, яка потребує негайного погашення” [20, с.217]. Більш точним, на нашу думку, є формулювання М.М. Крейніної: “Платоспроможність - це наявність у підприємства коштів, достатніх для сплати боргів за всіма короткостроковими зобов’язаннями й одночасно безперебійного здійснення процесу виробництва та реалізації продукції” [28, с. 14]. 3 огляду на такі визначення постає потреба твердження про те, що підприємство повинно мати кошти, достатні для сплати короткострокових зобов’язань, а також для того, щоб продовжувати свою виробничу діяльність. ----------------------твердженням В.В.Ковальова та М.М. Крейніної, що платоспроможність стосується лише короткострокових позикових коштів. Незрозуміло, куди віднести довгострокові зобов’язання, термін сплати яких не підійшов, а коли настане, то вони відображатимуться у складі короткострокових зобов’язань. Адже термін сплати довгострокових зобов’язань може ввійти у коротко строковий період. Звісно, вони так чи інакше підлягають погашенню.

Водночас деякі автори, зокрема І.І. Мазурова, розглядаючи питання сплати довгострокових зобов’язань, відносять “до короткострокових ----------------------------------найближчий період” [32, с.24]. Можна погодитися з таким твердженням, але з практичної точки зору довгостроковий характер цих зобов’язань залишається і вони підлягають обов’язковій сплаті.

Важливий науково-практичний аспект враховують М.С. Абрютіна та А.В.Грачов: “Платоспроможність означає достатність ліквідних активів для погашення в будь-який момент усіх своїх короткострокових зобов’язань перед --------------------------ліквідності для швидкого погашення короткострокових позик, а також необхідність підтримання достатнього її рівня.

Викликає деякий сумнів точка зору тих вчених, котрі стверджують, як Е.І.Уткін, що “одним із найважливіших критеріїв фінансового стану підприємства є оцінка його платоспроможності, під якою розуміють здатність підприємства вчасно й повністю розраховуватися за своїми довгостроковими зобов’язаннями” [49, с.216]. На нашу думку, слід розглядати не лише довгострокові зобов’язання, бо наявні поточні платежі у короткостроковому періоді становлять значну частину від суми усіх платежів. I, відповідно, залежність платоспроможності від погашення короткострокових позик очевидна, тому що саме вони впливатимуть на платоспроможність підприємства. Адже за ситуації, коли банки через високий рівень ризиків кредитування не зацікавлені у наданні кредитів підприємствам, то, як наслідок, більшість підприємств мають високу заборгованість за короткостроковими зобов’язаннями.

Для наступної групи дослідників, яку ми віднесли до другого підходу, --------------------довгострокових) усіма активами” [55, с. 165]. Це визначення порівняно з іншими, на наш погляд, точніше, оскільки включає усі види зобов’язань і вказує за допомогою чого досягається мета (кінцевий результат). Однак повним його не можна визнати через те, що воно не враховує необхідність діяльності підприємства, тобто відтворювального процесу

Для третього підходу (Н.В. Тарасенко, В.І. Іващенко, І.О. Бланк, М.А. Болюх, Л.О. Лігоненко, Є.В. Мніх, В.М. Мельник – вітчизняні науковці) характерне таке визначення: “Платоспроможність підприємства – найважливіший показник, який характеризує фінансовий стан підприємства”. “Оцінка платоспроможності проводиться на основі характеристики ліквідності активів”, що “означає спроможність перетворення активу на готівку” [14, с.136]. Зауважимо, що істотний момент цього теоретичного твердження – це змішування понять ------------------------- Такий підхід не сприяє правильному розумінню сутності платоспроможності підприємства.

Зауважимо, що, розглядаючи названі підходи щодо сутності платоспроможності підприємства, деякі фахівці, з одного боку, ототожнюють платоспроможність з ліквідністю, а з другого – навпаки, наголошують на нетотожності.

Більш детально різні підходи до тлумачення економічної сутності поняття «платоспроможність» наведено у таблиці 1.1.
^ Таблиця 1.1

Розкриття поняття «платоспроможність різними авторами


Автор

Визначення

Джерело

Й. Ворст,

П. РевентлоуВ. КовальовМ. КрейнінаМ. Абрютина,

А. Грачов/Е. УткінА. ШереметН. ТарасенкоГ. Савицька
На нашу думку, кожне з розглянутих визначень містить своє раціональне зерно, з яким не можна не погодитись. Але ми, в свою чергу, вважаємо доцільним запропонувати своє визначення цього поняття, яке найбільш повно відображає сутність такого явища. Отже, платоспроможність --------------------перевагою підходу є заперечення суворої прив’язки до грошових коштів, оскільки за домовленістю сторін підприємство може розрахуватися по своїх боргах і іншим товаром, тобто бартером.

Кожне підприємство, що функціонує на ринку, має як зовнішні, так і внутрішні зобов’язання. Зовнішні зобов’язання – це зобов’язання перед державними та місцевими бюджетами, банками, постачальниками, покупцями. Внутрішні зобов’язання – це зобов’язання перед філіалами, засновниками, працівниками підприємства тощо. Так, у вітчизняній економічній літературі існує думка, що розглядаючи платоспроможність підприємства, до уваги слід приймати, в першу чергу, його зовнішні зобов’язання [4]. Поясненням такої позиції є те, що при оцінці фінансової -------------------------------капітал. Таким чином, підприємство слід вважати платоспроможним, якщо його платіжні засоби перевищують строкові зобов’язання, як зовнішні, так і внутрішні. При цьому до платіжних засобів необхідно відносити грошові кошти, поточні фінансові інвестиції та частину дебіторської заборгованості щодо якої є впевненість у надходженні.

Платоспроможність підприємства може змінюватися: через несвоєчасне погашення дебіторської заборгованості підприємство може стати неплатоспроможним, оскільки настав час платити кредиторам, а на розрахунковому рахунку немає достатньо грошових ресурсів для погашення цієї заборгованості. Тому треба, щоб ліквідних коштів вистачало для погашення необхідних платежів.

Розглянуті підходи щодо сутності поняття “платоспроможність підприємства” дають можливість зробити певні висновки.

По-перше, при визначенні платоспроможності підприємства термін зобов’язань не має істотного значення.

По-друге, платоспроможність підприємства може погіршитися внаслідок того, що у структурі активів значну частину посідає безнадійна дебіторська заборгованість, основні засоби, неприбуткові довгострокові вкладення.

По-третє, платоспроможність підприємства – це не лише показник. ---------------характерна одномоментність, і це значення залежить від об’єктивно зумовлених змін, пов’язаних із надходженням та сплатою коштів.

За результатами проведеного дослідження теоретичних основ визначення платоспроможності підприємства нами критично оцінено наявні в економічній літературі дефініції та вважаємо за можливе сформулювати авторське визначення платоспроможності підприємства, яке на противагу -------------------------------------------зобов’язаннями за допомогою грошових коштів та інших активів і спроможність здійснювати безперервну фінансово-господарську діяльність.

Вважаємо, що такий підхід до визначення “платоспроможності підприємства” дасть змогу точніше розкрити сутність цього поняття.

Як було нами зазначено вище, платоспроможність підприємства характеризується його можливістю і здатністю своєчасно й повністю виконувати свої фінансові зобов’язання перед внутрішніми та зовнішніми партнерами, а також державою [15].

Основними ознаками платоспроможності є:

а) наявність у достатньому обсязі коштів на поточному рахунку;

------------------[41].

Оцінка платоспроможності необхідна не тільки для підприємства з метою аналізу й прогнозування його подальшої фінансової діяльності, а й для його зовнішніх партнерів і потенційних інвесторів. Як правило, досліджують поточну і перспективну платоспроможність.

Поточна платоспроможність характеризує поточний стан розрахунків на підприємстві та аналізується на основі даних про його фінансові потоки: приток грошових коштів має забезпечити покриття поточних зобов’язань господарюючого суб’єкта.

Перспективна платоспроможність визначає можливість підприємства у майбутньому розраховуватися за своїми короткостроковими боргами і ------------ліквідність і платоспроможність не тотожні, хоча й дуже близькі поняття, причому ліквідність є більш місткою категорією, ніж платоспроможність.

Взаємозв’язок між платоспроможністю та ліквідністю підприємства, ліквідністю балансу і ліквідністю активів показано на рис. 1.1.
----------------------
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Схожі:

Управління платоспроможністю підприємства icon2. Сутність І ф-ї контролю. Види контролю І їх хар-ка. Процес контролю. Хар-ка етапів
Завдання фд: управління платоспроможності; управління розміром виробничих запасів, щоб попередити замороження грошей; управління...
Управління платоспроможністю підприємства icon13. ефективність управління персоналом підприєства економічна, соціальна...
Задача оцінки ефективності управління персоналом підприємства полягає у визначенні
Управління платоспроможністю підприємства iconДонецький державний університет управління
Управління персоналом та економіка праці”, 030504 "Економіка підприємства", 030509 "Облік І аудит"
Управління платоспроможністю підприємства icon2. система забезпечення фінансового менеджменту
Фінансовий менеджмент, як складова всієї системи управління, базується на загальних принципах процесу управління розвитком підприємства...
Управління платоспроможністю підприємства iconАналіз інвестиційної діяльності підприємства
Відповідно І процес управління складається з управління: формуванням системи інвестицій І системи фінансових джерел фірми; розподілом...
Управління платоспроможністю підприємства iconСтруктура кадрів торговельного підприємства
Провести аналіз руху кадрів на підприємстві, виявити існуючі проблеми І зробити відповідні висновки щодо ефективності системи управління...
Управління платоспроможністю підприємства icon10. управління процесом розвитку І рухом персоналу підприємства кар'єра: сутність, види, етапи
Тема 10. Управління процесом розвитку І рухом персоналу підприємства кар'єра: сутність, види, етапи
Управління платоспроможністю підприємства iconОсновні поняття бізнесу І підприємства
Поняття І характерні риси підприємства, основні види його діяльності. Види підприємств, їх характеристика Об'єднання підприємств....
Управління платоспроможністю підприємства iconЗміст
Теоретико методологічні основи стратегічного управління основними виробничими фондами підприємства. 4
Управління платоспроможністю підприємства icon11. управління процесом вивільнення
Гнучка політика зайнятості підприємства полягає в її підтримці І раціоналізації І передбачає
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка