Методичні вказівки
Скачати 326.56 Kb.
НазваМетодичні вказівки
Сторінка2/3
Дата конвертації11.08.2013
Розмір326.56 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Фінанси > Документы
1   2   3

^ Студенти при проходженні переддипломної практики мають з’явитися на місце проходження практики в термін, встановлений університетом; підпорядковуватися правилам внутрішнього розпорядку тієї організації, де вони проходять практику; самостійно виконувати завдання на робочих місцях відповідно до календарного плану та програми практики; вести щоденник переддипломної практики за встановленою формою; виконувати вказівки керівників практики від кафедри та від підприємства; здавати керівникам практики для перевірки відповідні розділи звіту відповідно до календарного плану та програми практики.

У кінці практики студент здає щоденник і оформлений звіт керівнику практики від кафедри для остаточної перевірки.

Керівник практики від суб'єкта господарювання перевіряє та підписує звіт з практики, дає у щоденнику характеристику на студента і детальний відгук про його роботу на практиці.

Підписи керівника від суб'єкта господарювання на титульному аркуші звіту і в щоденнику завіряються печаткою відділу кадрів цього суб'єкта господарювання.

У випадку запізнення на практику, порушення трудової дисципліни або одержання на захисті незадовільної оцінки практика студенту не зараховується і він повинен пройти її вдруге в термін, встановлений кафедрою і ректором.

Студенти, що не виконали програму переддипломної практики з поважної причини, спрямовуються на практику повторно. За рішенням ДонДТУ вони можуть бути направлені на підприємство (організацію) первинного проходження практики або інше підприємство (організацію).

Студенти, що не виконали програму практики без поважної причини або отримали негативну (незадовільну) оцінку, можуть бути відраховані з університету, як ті, що мають академічну заборгованість, в порядку, передбаченому Статутом ДонДТУ.

По закінченні практики студент здає щоденник і підписаний та оформлений у відповідності з вимогами до оформлення студентських робіт звіт з практики керівнику від кафедри й захищає його у встановлений термін. Отримана оцінка з переддипломної практики є допуском до написання дипломної роботи.

^ 3 ПРОГРАМА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ
ПРИ ПРОХОДЖЕННІ НА ПІДПРИЄМСТВІ

3.1 Структура звіту з переддипломної практики
Рекомендована структура звіту з переддипломної практики, якщо об’єктом дослідження виступає підприємство, представлена у вигляді таблиці 3.1.
Таблиця 3.1 – Структура звіту з переддипломної практики при проходженні на підприємстві

Вступ

1 Загальна характеристика підприємства

2 Техніко-економічний аналіз діяльності підприємства

2.1 Аналіз виробництва і реалізації продукції (робіт, послуг)

2.2 Аналіз використання трудових ресурсів

2.3 Аналіз використання основних фондів

2.4 Аналіз витрат і собівартості продукції (робіт, послуг)

2.5 Аналіз фінансових результатів діяльності

3 Аналіз фінансового стану підприємства

3.1 Аналіз майна і джерел його фінансування

3.2 Аналіз ліквідності і платоспроможності

3.3 Аналіз фінансової стійкості

3.4 Аналіз ділової активності

3.5 Аналіз ефективності діяльності

Висновки

Перелік використаних джерел

Додатки

^ 3.2 Зміст основних підрозділів звіту при проходженні практики на підприємстві

3.2.1 Загальна характеристика підприємства
Під час проходження практики студент повинен ознайомитися з діяльністю підприємства і розкрити у першому розділі звіту з переддипломної практики наступні питання:

– характеристика статусу підприємства (форма власності, організаційно-правова форма, мета створення підприємства, сфера та види діяльності);

– перелік основних нормативно-правових актів, якими регулюється діяльність підприємства;

– організаційна структура виробництва та управління, функціональних служб підприємства та їхній взаємозв’язок;

– загальна характеристика ресурсної бази підприємства (персонал, матеріально-технічна база, нематеріальні ресурси, капітал, інвестиції);

– характеристика виробничої діяльності підприємства (асортимент виробництва продукції, види робіт і послуг, виробнича потужність, виробнича і соціальна інфраструктура, якість і конкурентоспроможність продукції, ринкове середовище – основні постачальники сировини і матеріалів, покупці і споживачі продукції, зовнішньоекономічна діяльність);

– система планування діяльності підприємства;

– оцінка основних проблем функціонування підприємства та перспектив його розвитку.
^ 3.2.2 Техніко-економічний аналіз діяльності підприємства
Для об’єктивної оцінки результатів роботи підприємства і виявлення можливостей подальшого підвищення ефективності господарювання необхідно провести техніко-економічний аналіз, метою якого є оцінка господарської діяльності, виявлення причинних взаємозв’язків і взаємодії різних техніко-економічних чинників, резервів виробництва, опрацювання заходів для раціоналізації використання ресурсів.

Для виконання аналітичного дослідження використовують фінансово-статистичну звітність (ф. 1 – 5), техніко-економічні показники, статистичну звітність про виробництво продукції (ф. 1-П), про трудові ресурси, про чисельність окремих категорій працівників, про наявність та рух основних фондів, амортизацію (ф. 11-ОФ), про собівартість продукції, а також дані планово-нормативної, облікової та оперативної інформації.

Необхідно проаналізувати динаміку змін основних показників виробничої діяльності за три останні роки, зробити загальні висновки і сформулювати пропозиції щодо поліпшення економічного стану підприємства.

Для отримання об’єктивної оцінки діяльності підприємства треба зробити більш детальний аналіз деяких сторін діяльності підприємства.

^ Аналіз виробництва і реалізації продукції (робіт, послуг) передбачає:

 • оцінку обсягів виробництва та реалізації продукції в цілому по підприємству і за номенклатурою, дослідження динаміки їх змін;

 • аналіз виконання плану виробництва і реалізації продукції;

 • визначення основних факторів, що вплинули на зміну обсягів виробництва та реалізації продукції;

 • визначення внутрішньогосподарських резервів зростання обсягів випуску продукції та реалізації, пропозиції щодо їх використання.

Аналіз використання трудових ресурсів передбачає:

 • аналіз стану і забезпеченості підприємства трудовими ресурсами, їх складу та руху;

 • визначення ефективності використання персоналу підприємства;

 • аналіз фонду заробітної плати, розрахунок середньомісячної заробітної плати в цілому та за окремими категоріями працівників;

 • аналіз продуктивності праці робітників та оцінку факторів, що впливають на неї;

 • визначення резервів підвищення продуктивності праці та пропозиції з їх реалізації.

Аналіз використання основних фондів передбачає:

 • аналіз складу, структури і динаміки основних засобів;

 • оцінку показників технічного стану, інтенсивності оновлення та ефективності використання основних фондів;

 • аналіз факторів, що впливають на ефективність використання основних виробничих фондів, пропозиції щодо її підвищення.

Аналіз витрат і собівартості продукції (робіт, послуг) передбачає: Під час аналізу зазвичай використовують такі показники:

 • аналіз валових витрат підприємства: їх структури і динаміки;

 • аналіз виробничої і повної собівартості продукції (робіт, послуг), проведення аналізу динаміки собівартості продукції на підприємстві в цілому, а також за основними елементами; вивчення причин змін собівартості продукції;

 • аналіз витратомісткості продукції (аналіз витрат на 1 грн. товарної продукції);

 • аналіз собівартості окремих видів продукції;

 • пошук резервів зниження собівартості продукції та валових витрат, пропозиції щодо їх використання.

Аналіз фінансових результатів діяльності передбачає:

 • аналіз формування фінансових результатів діяльності (прибутку або збитку) протягом останніх трьох років;

 • аналіз динаміки фінансових результатів за три роки;

 • визначення впливу основних факторів на формування прибутку (або збитку);

 • виявлення резервів збільшення суми прибутку (або зменшення суми збитку); розроблення заходів щодо використання виявлених резервів.


Крім того, за індивідуальним завданням керівника відповідно до обраної теми дипломної роботи техніко-економічний аналіз діяльності підприємства може бути доповнений такими напрямками дослідження:

 • аналіз забезпеченості й ефективності використання матеріальних ресурсів в цілому та за окремими елементами;

 • аналіз якості виготовленої продукції та ритмічності роботи підприємства;

 • аналіз використання фонду робочого часу, ефективності використання фонду заробітної плати, факторний аналіз трудомісткості продукції;

 • розподіл витрат на умовно-постійні та змінні, аналіз прямих та непрямих витрат, аналіз витрат за центрами відповідальності, розрахунок операційного левериджу;

 • дослідження впливу асортиментної політики підприємства на формування фінансового результату, аналіз рівня середньо реалізаційних цін;

 • дослідження особливостей оподаткування доходів підприємства та їх впливу на фінансові результати.


^ 3.2.3 Аналіз фінансового стану підприємства
Фінансовий стан підприємства визначається сукупністю параметрів, які виражають наявність, доцільність розміщення та ефективність використання фінансових ресурсів, реальні та потенційні фінансові можливості. Метою аналізу фінансового стану є оцінка фінансової конкурентоспроможності підприємства, тобто його кредитоспроможності, платоспроможності, забезпеченості необхідними фінансовими ресурсами, їх розміщення і використання для своєчасного проведення розрахунків та здійснення ефективної господарської діяльності у майбутньому.

Для виконання аналітичного дослідження використовують фінансову та бухгалтерську звітність: баланс (ф. 1), звіт про фінансові результати (ф. 2), звіт про рух грошових коштів (ф. 3), звіт про власний капітал (ф. 4), примітки до річної фінансової звітності (ф. 5) та інші.

Під час проведення фінансового аналізу необхідно: оцінити фінансовий стан підприємства; виявити вплив факторів на фінансові показники і платоспроможність; розробити заходи щодо оптимізації структури фінансових ресурсів підприємства та їх ефективного використання; визначити резерви і розробити спеціальні заходи щодо їх реалізації.

Ці завдання розв’язують на основі дослідження динаміки абсолютних і відносних фінансових показників за останні три роки.

Фінансовий аналіз передбачає розрахунок абсолютних і відносних показників (коефіцієнтів). Методика аналізу фінансових коефіцієнтів полягає у порівнянні фактичних коефіцієнтів поточного року з коефіцієнтами за попередні роки, з нормативними значеннями, з галузевими показниками.

^ Аналіз майна і джерел його фінансування передбачає:

 • складання аналітичного балансу за останні три роки шляхом агрегування деяких однорідних за складом елементів балансових статей;

 • структурний аналіз балансу (розрахунок питомої ваги елементів майна і джерел фінансування в валюті балансу, аналіз її зміни);

 • аналіз динаміки статей балансу (розрахунок показників абсолютного і відносного приросту кожного елементу активів і капіталу);

 • визначення динаміки і структури оборотних і необоротних активів, а також показників мобільності оборотних коштів;

 • визначення динаміки і структури позикового капіталу, поточних зобов’язань;

 • визначення впливу факторів на зміни статей балансу та пропозиції з оптимізації структури балансу.

Аналіз ліквідності і платоспроможності передбачає:

 • визначення та аналіз абсолютних і відносних показників загальної та поточної платоспроможності, а при необхідності – критичної чи надкритичної неплатоспроможності;

 • оцінку відповідності параметрам задовільного стану платоспроможності;

 • проведення аналізу ліквідності підприємства та ліквідності балансу, групування активів за ступенем ліквідності і зобов’язань за терміном погашення;

 • проведення аналізу ліквідності на підставі фінансових коефіцієнтів;

 • визначення впливу факторів на ліквідність і платоспроможність підприємства та пропозиції з поліпшення ліквідності.

Аналіз фінансової стійкості передбачає:

 • визначення типу поточної фінансової стійкості підприємства на підставі співвідношення запасів і витрат з джерелами їх формування;

 • аналіз співвідношення власного і позикового капіталу на підставі фінансових коефіцієнтів, що відображають склад і структуру джерел фінансування підприємства;

 • аналіз фінансової рівноваги між активами і пасивами;

 • оцінка фінансової стійкості, що ґрунтується на співвідношенні фінансових і нефінансових активів;

 • дослідження впливу факторів на фінансову стійкість підприємства;

 • пропозиції з підвищення фінансової стійкості підприємства.

Аналіз ділової активності передбачає:

 • характеристику кількісних та якісних критеріїв ділової активності;

 • визначення і оцінку тенденцій зміни показників ділової активності;

 • аналіз ділової активності за кількісними абсолютними оцінками, що відображаються ступінь виконання плану за основними показниками та забезпечення темпів їх росту;

 • аналіз ділової активності на підставі ефективності використання оборотних активів;

 • розрахунок тривалості виробничого, операційного і фінансового циклів;

 • дослідження впливу основних чинників, які впливають на показники ділової активності, і розрахунок величини їх конкретного впливу;

 • виявлення резервів і формування пропозицій із залучення їх в оборот.

Аналіз ефективності діяльності передбачає:

 • аналіз витратних, ресурсних та дохідних показників ефективності діяльності;

 • дослідження показників чистої, валової та операційної рентабельності та їх зміни у часі;

 • виявлення резервів підвищення ефективності діяльності підприємства.


Крім того, за індивідуальним завданням керівника відповідно до обраної теми дипломної роботи аналіз фінансового стану підприємства може бути доповнений такими напрямками дослідження:

 • аналіз динаміки, збалансування, інтенсивності і ефективності грошових потоків, пошук шляхів їх оптимізації;

 • оцінка показників рентабельності за чистим грошовим потоком, виявлення причин їх відхилення від показників рентабельності за прибутком;

 • аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості;

 • пошук шляхів підвищення рентабельності власного капіталу, у тому числі шляхом розрахунку ефекту фінансового важеля;

 • розрахунок запасу фінансової стійкості підприємства;

 • оцінка фінансової стійкості за функціональним підходом, що базується на функціональній рівновазі між джерелами капіталу та їх використанням в основних циклах господарської діяльності (операційний, інвестиційний, грошовий цикли);

 • розрахунок і аналіз системи показників для оцінки ринкової активності підприємства;

 • оцінка кредитоспроможності підприємства;

 • урахування фактору інфляції при оцінці фінансово-господарської діяльності.

1   2   3

Схожі:

Методичні вказівки iconГ. А. Усик методичні вказівки
Методичні вказівки до самостійної роботи І практичних занять з дисципліни „Інженерне обладнання споруд”
Методичні вказівки iconПрограма та методичні вказівки
Методичні вказівки щодо виконання програми переддипломної практики – Суми, 2011. 23 с. – Бібл. 19
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки до виконання І захисту дипломної роботи студентами напряму 030601 «Менеджмент». – Полтава: пнту, 2013. – 41 с
Методичні вказівки icon«Львівська політехніка» Львів-2013 Методичні вказівки
Методичні вказівки до виконання економічної частини дипломної роботи студентів із спеціальності «Обслуговування інтегрованих інтелектуальних...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки
Вступ до мовознавства”. Методичні вказівки для студентів лінгвістичних спеціальностей денної та заочної форм навчання / О. Е. Пчелінцева....
Методичні вказівки iconІ методичні вказівки
Робоча програма І методичні вказівки з переддипломної практики студентів ІV курсу спеціальності “Автоматизовані електромеханічні...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки та завдання
Методичні вказівки по виконанню контрольних робіт з дисципліни "Фінанси підприємств" (для студентів заочної форми навчання): Укладені...
Методичні вказівки icon“київський політехнічний інститут” методичні вказівки
Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни “Опір матеріалів” для студентів усіх спеціальностей денної та вечірньої форм навчання....
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки щодо виконання звіту про переддипломну практику для студентів спеціальності 090242 «Обслуговування та ремонт обладнання...
Методичні вказівки iconПрограма практики та методичні вказівки
Програма практики та методичні вказівки до виконання переддипломної практики для студентів 5 курсу спеціальності 091709 – Технологія...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка