Методичні вказівки
Скачати 326.56 Kb.
НазваМетодичні вказівки
Сторінка1/3
Дата конвертації11.08.2013
Розмір326.56 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Фінанси > Документы
  1   2   3


КАФЕДРА ФІНАНСІВ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до проведення переддипломної практики
для студентів спеціальності 7.03050801 «Фінанси і кредит»

денної та заочної форм навчання

Рекомендовано

на засіданні кафедри фінансів

Протокол № 5 від 17.01.2013 р.
Затверджено

на засіданні методради ДонДТУ

Протокол № 5 від _____2013 р.

Алчевськ

ДонДТУ

2013

УДК 336.07
Методичні вказівки до проведення переддипломної практики (для студ. спец. 7.03050801 «Фінанси і кредит» денної та заочної форм навчання) / Укл.: І.А.Фесенко, І.Є.Алфьорова, Т.І.Атаян. – Алчевськ: ДонДТУ, 2013. –
31 с.
Викладаються мета та завдання переддипломної практики. Наведено порядок організації, керівництва та проходження переддипломної практики, вимоги щодо структури та змісту звіту з практики, вимоги до його оформлення.

Укладачі: І.А.Фесенко, доц.,

І.Є.Алфьорова, доц.,

Т.І.Атаян, ст. викл.
Відповідальний за випуск Т.М.Павленко, зав.лаб.
Відповідальний редактор І.В.Заблодська, проф.

ЗМІСТ


Вступ

4

1. Загальні положення

5

2. Організація і керівництво переддипломною практикою студентів

7

3. Програма переддипломної практики при проходженні на підприємстві

12

3.1 Структура звіту з переддипломної практики

12

3.2 Зміст основних підрозділів звіту при проходженні практики на підприємстві

13

3.2.1 Загальна характеристика підприємства

13

3.2.2 Техніко-економічний аналіз діяльності підприємства

13

3.2.3 Аналіз фінансового стану підприємства

16

4. Програма переддипломної практики при проходженні в фінансово-кредитній установі

20

4.1 Структура звіту з переддипломної практики

20

4.2 Зміст основних підрозділів звіту при проходженні практики в фінансово-кредитній установі

21

4.2.1 Загальна характеристика банку

21

4.2.2 Комплексний фінансово-економічний аналіз діяльності банку

21

5. Оформлення звіту з переддипломної практик

27

5.1 Вимоги до написання вступу

27

5.2 Формулювання висновків

27

5.3 Вимоги до оформлення відповідно до Державних стандартів

28

6. Критерії оцінювання звіту

30

Додаток

31ВСТУП
У ринковій економіці зростає роль фахівців, здатних працювати в умовах різних форм власності і швидко змінних умовах господарювання. Готовність фахівця до професійної діяльності для роботи в підприємствах різних типів, видів і форм в умовах ринкової економіки багато в чому визначається якістю його практичної підготовки. Цей вид навчальної роботи являє собою невід'ємну і найважливішу частину процесу формування фахівців вищої кваліфікації.

Кваліфікований фінансист повинен володіти сучасними методами досліджень, майстерністю об’єктивного і всебічного аналізу результатів та показників господарської діяльності. Необхідно добре знати, як управляти фінансами, глибоко розуміти такі поняття ринкової економіки, як ділова активність, ліквідність, платоспроможність, запас фінансової стійкості, ступень ризику та інші, а також методику їх аналізу.

Метою практичної підготовки є апробації, закріплення і розширення студентами теоретичних знань, отриманих у вузі, придбаних практичних навичок виконання фінансових процедур, розвиток функцій організатора фінансового процесу, пропонованих господарниками з метою прийняття правильних управлінських рішень, і їхня координація.

Для досягнення зазначеної мети студенту необхідно прийняти особисту участь у реальному процесі фінансової діяльності підприємства, освоїти функціональні обов'язки, пов'язані з профілем майбутньої роботи, пройти стажування у фінансовому відділі. Праця в постійному контакті з керівниками і працівниками фінансових служб і буде сприяти скороченню періоду адаптації фахівця з місцем майбутньої роботи.

У процесі практики студенти знайомляться з передовими формами і методами організації фінансового обліку, досягненнями науково-технічного прогресу, здобувають досвід практичної організаторської, управлінської роботи, що є обов’язково необхідним для сучасного фінансиста та керівника підприємства.

^ 1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Переддипломна практика є невід'ємною складовою навчального процесу і важливим засобом підготовки кваліфікованих фахівців для підприємств, фінансових і фіскальних органів держави. Головне завдання переддипломної практики полягає в поглибленні та закріпленні знань, здобутих студентами в процесі їх теоретичної підготовки в межах університетської освіти. Переддипломна практика є заключним етапом єдиного процесу практичної підготовки студентів. Переддипломна практика націлена на підготовку дипломної роботи, на збір і систематизацію матеріалів для написання її практичної частини і носить творчий, дослідницький характер. Під час проходження практики студент повинен ознайомитися з інформаційною базою для проведення аналізу фінансового стану підприємства за останні три - п’ять років його діяльності, підібрати та систематизувати у відповідності з програмою практики фінансову звітність та інші матеріали, на підставі яких буде написано звіт з практики, основні розділи і спеціальна частина дипломної роботи..

Програму переддипломної практики та методику її проходження складено відповідно до "Методичних рекомендацій по складанню програм практики студентів вищих навчальних закладів України" від 14.02.96 р. № 31-5/97 та “Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України” від 08.04.93 р., рекомендованих Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, «Положення по організації та проведенню практики студентів ДонДТУ», навчального плану, кваліфікаційної характеристики та освітньо-кваліфікаційної характеристики спеціаліста з фінансів і кредиту 7.030508  Фінанси і кредит.

Загальна тривалість практики для студентів визначається графіком навчального процесу ДонДТУ.

Переддипломну практику студенти проходять на підприємствах, в банках та фінансово-кредитних установах, окрім того базою проходження переддипломної практики можуть бути фінансові органи. Студенти, що навчаються за спеціальністю «Фінанси і кредит», можуть проходити практику на підприємствах та в установах різних галузей та форм власності. Бази практики мають відповідати спеціальності студента; мати види діяльності, передбачені програмою; мати кваліфіковані кадри для організації керівництва практикою студентів. З підприємством, установою чи організацією, обраними в якості баз практик університетом укладається договір.

В період проходження практики студент може бути зарахований тимчасово на штатну посаду (за умови, що робота на цій посаді буде відповідати профілю його підготовки).

При визначенні бази практики враховується можливе місце роботи студента. Студенти заочної форми навчання направляються на практику в організації і установи, що надаються учбовим закладом, або за узгодженням із завідувачем кафедрою обирають його самостійно, вказавши його в заяві. Якщо студент поєднує навчання в ДонДТУ з роботою на підприємстві (організації) фінансової, банківської, кредитної, страхової, податкової сфери, або його безпосередня робота пов'язана з фінансовою діяльністю, університет має право дозволити йому проходження практики за місцем роботи.

До проходження виробничої переддипломної практики допускаються студенти, які прослухали теоретичний курс і успішно здали всі передбачені учбовим планом форми підсумкового контролю (іспити, заліки і курсові роботи), та які мають затверджену тему дипломної роботи і керівника дипломної роботи.

Основна мета переддипломної практики – збір матеріалів для підготовки та написання дипломної роботи за вибраною темою.
^ 2 ОРГАНІЗАЦІЯ И КЕРІВНИЦТВО

ПЕРЕДДИПЛОМНОЮ ПРАКТИКОЮ СТУДЕНТІВ
Загальне керівництво практикою здійснюється завідуючим відділом практики ДонДТУ, в обов'язки якого входять підготовка і укладення договорів з організаціями для проходження практики студентів. Науково-методичне керівництво здійснює керівник переддипломної практики, викладач випускаючої кафедри.

^ Керівник практики від університету надає студенту консультаційну та методичну допомогу в організації роботи, вивченні предметної сфери, спеціальної літератури за поставленою проблемою, зборі матеріалів до дипломної роботи та підготовці звіту, контролює виконання календарного плану та перевіряє якість роботи студентів, здійснює прийом звітів з практики та оцінює виконану роботу.

База проходження практики та закріплення керівника практики здійснюється наказом по ДонДТУ на підставі представленого гарантійного листа від підприємства (установи), де студент буде проходити практику.

Проходження студентами ДонДТУ переддипломної практики на підприємствах і в організаціях здійснюється на основі укладення відповідних договорів, на основі яких підприємства (організації) надають місця студентам для проходження практики. Підприємствами (організації), з якими укладені договори, призначається керівник практики і створюються необхідні умови студентові для її проходження – надання можливості користування засновницькими документами, бухгалтерськими і статистичними звітами, фінансовими документами, що мають неконфіденційний характер, а також надання допомоги в підборі матеріалів для дипломної роботи.

^ Керівники практики від підприємств та установ контролюють хід практики і виконання студентами програми практики, спостерігають за дотриманням трудової дисципліни, проводять інструктаж студентів. Відповідно Положенню о переддипломній практиці вищих учбових закладів, керівник підприємства зобов’язаний організувати практику студентів відповідно програмі, розробленій вищим учбовим закладом та забезпечити студентів - практикантів необхідними матеріалами.

^ Порядок проходження практики, її зміст визначається програмою практики та індивідуальним календарним графіком, розробленим на підставі програми практики кожним студентом, після узгодження його з керівником практики від кафедри. Орієнтовний порядок проходження переддипломної практики представлений в таблицях 1, 2.
Таблиця 1 - Порядок проходження переддипломної практики на підприємстві

№ п/п

Етапи практики

Кількість днів

1

Ознайомлення із загальною характеристикою підприємства

2

2

Ознайомлення зі станом техніки безпеки, цивільної оборони та охорони праці на виробництві; збір матеріалу для відповідних розділів дипломної роботи

2

3

Ознайомлення з основними функціями фінансово-економічних підрозділів (відділів) підприємства

1

4

Ознайомлення з основною інформаційною базою: фінансовою, технічною, податковою, статистичною та іншою документацією

2

5

Проведення аналізу основних техніко-економічних показників виробничої діяльності підприємства

5

6

Оцінка фінансового стану підприємства на підставі аналізу його фінансової звітності

5

7

Підбір, узгодження, систематизація та обробка матеріалу для спеціальної частини дипломної роботи

3

8

Оформлення звіту з практики

1
Разом

21


Таблиця 2 - Порядок проходження переддипломної практики в фінансово-кредитній установі

№ п/п

Етапи практики

Кількість днів

1

Ознайомлення із загальною характеристикою фінансово-кредитної установи

2

2

Ознайомлення зі станом техніки безпеки, цивільної оборони та охорони праці в установі; збір матеріалу для відповідних розділів дипломної роботи

2

3

Ознайомлення з основними функціями фінансово-економічних підрозділів (відділів) установи

3

4

Ознайомлення з основною інформаційною базою: фінансовою, технічною, податковою, статистичною та іншою документацією

2

5

Проведення комплексного фінансово-економічного аналізу діяльності установи

8

6

Підбір, узгодження, систематизація та обробка матеріалу для спеціальної частини дипломної роботи

3

7

Оформлення звіту з практики

1
Разом

21


Кожен студент разом з керівником практики на підставі запропонованої програми складає індивідуальний календарний план її проходження стосовно конкретних умов , включаючи всі види виконуваних робіт, які належить студентові освоїти. В період проходження практики кожен студент веде щоденник, в якому фіксується виконаний обсяг і терміни робіт. Щоденник перевіряється і підписується керівником від бази практики. Керівництво практикою студентів зі сторони бази практики здійснюється керівником фінансово - економічної служби (структурного підрозділу) підприємства, організації В цілях якісного проходження практики студентами вона організовується, як правило, на підприємствах і в організаціях, де є власні фінансові відділи (управління) або підрозділи (групи) з фінансового управління. При необхідності, за окремими питаннями фінансового управління, практика проводиться і в ряді інших підрозділів підприємства: бухгалтерії, планово-виробничому відділі, відділі організації праці і заробітної плати, відділі матеріально-технічного постачання, відділі збуту (продажів) й ін.

Таким чином, проходження практики та виконання її програми контролюється керівниками від кафедри та від суб'єкта господарювання.

Початку практики передує організаційна робота на кафедрі: підготовка наказу по практиці, з урахуванням об'єктів практики; оформлення необхідної документації (направлення на практику, щоденники, індивідуальні завдання, програми); проведення наради-інструктажу зі студентами-практикантами.

Перед виходом на практику кафедра організовує загальні збори студентів, на яких завідувачем кафедрою визначаються завдання та цілі практики, зміст, обсяг робіт, правила проходження, організація та керівництво практикою. Студенти забезпечуються програмою практики, методичною і обліковою документацією та отримують індивідуальні завдання. Програми практики, бланки характеристик, щоденники, видаються студентам на випускаючій кафедрі.
  1   2   3

Схожі:

Методичні вказівки iconГ. А. Усик методичні вказівки
Методичні вказівки до самостійної роботи І практичних занять з дисципліни „Інженерне обладнання споруд”
Методичні вказівки iconПрограма та методичні вказівки
Методичні вказівки щодо виконання програми переддипломної практики – Суми, 2011. 23 с. – Бібл. 19
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки до виконання І захисту дипломної роботи студентами напряму 030601 «Менеджмент». – Полтава: пнту, 2013. – 41 с
Методичні вказівки icon«Львівська політехніка» Львів-2013 Методичні вказівки
Методичні вказівки до виконання економічної частини дипломної роботи студентів із спеціальності «Обслуговування інтегрованих інтелектуальних...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки
Вступ до мовознавства”. Методичні вказівки для студентів лінгвістичних спеціальностей денної та заочної форм навчання / О. Е. Пчелінцева....
Методичні вказівки iconІ методичні вказівки
Робоча програма І методичні вказівки з переддипломної практики студентів ІV курсу спеціальності “Автоматизовані електромеханічні...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки та завдання
Методичні вказівки по виконанню контрольних робіт з дисципліни "Фінанси підприємств" (для студентів заочної форми навчання): Укладені...
Методичні вказівки icon“київський політехнічний інститут” методичні вказівки
Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни “Опір матеріалів” для студентів усіх спеціальностей денної та вечірньої форм навчання....
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки щодо виконання звіту про переддипломну практику для студентів спеціальності 090242 «Обслуговування та ремонт обладнання...
Методичні вказівки iconПрограма практики та методичні вказівки
Програма практики та методичні вказівки до виконання переддипломної практики для студентів 5 курсу спеціальності 091709 – Технологія...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка