Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Фінанси корпорацій» для студентів економічних спеціальностей усіх форм навчання
НазваНавчально-методичний комплекс з дисципліни «Фінанси корпорацій» для студентів економічних спеціальностей усіх форм навчання
Сторінка1/14
Дата конвертації23.06.2013
Розмір2.06 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Фінанси > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Полтавський національний технічний університет

імені Юрія Кондратюка
Кафедра фінансів і банківської справи


Навчально-методичний комплекс

з дисципліни

«Фінанси корпорацій»

для студентів економічних спеціальностей

усіх форм навчання

і слухачів післядипломної та дистанційної освіти


Укладач: д.е.н. Птащенко Л.О.

Полтава

2012
Рекомендовано до друку вченою радою Полтавського національного

технічного університету імені Юрія Кондратюка

(протокол № 3 від 4.12.2012 р.)
Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Фінанси корпорацій»

/Укладач.: д.е.н. Птащенко Л.О. – Полтава: ПолтНТУ, 2012. – 117 с.
Рецензент: д.е.н., проф. Дубіщев В.П., Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

За редакцією автора


© Птащенко Л.О. ,

© Полтавський національний технічний

університет імені Юрія Кондратюка, 2012

Електронний код 52.33.04.01

ЗМІСТ
ВСТУП......................................................................................................................... 4

1. ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСЦИПЛІНИ ............................................. 5

^ 2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН та ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ............... 7

3. Опорний конспект лекцій ………......................................................... 10

4. ЗАВДАННЯ ДЛЯ СЕМІНАРСЬКИХ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ……….....75

5. ІНДИВІДУАЛЬНА І САМОСТІЙНА РОБОТА……………………………...101

6. ПРОГРАМНІ ПИТАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ………………………104

7. ТИПОВІ ЗАВДАННЯ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ІСПИТ…………………….107

^ 8. СИСТЕМА ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

СТУДЕНТІВ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ......................................................112

9. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ……………………………………………...116

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА .....................................................................116


Вступ
Розвиток корпоративного капіталізму в системі економічних відносин ринкового типу в Україні набули незворотного характеру, що потребує глибокого вивчення теоретичних і практичних питань фінансової системи та місця корпоративних фінансів у цій системі.

Адже фінанси відіграють важливу роль в економічному і соціальному розвитку, вони забезпечують залучення суб’єктами діяльності економічних ресурсів, розподіл ВВП і НП, обіг економічних ресурсів, використання економічних важелів управління та контролю. Саме тому потребують глибокого вивчення питання, пов’язані з формуванням, розподілом та використанням фінансів корпоративними утвореннями, організацією фінансового управління, яке склалося в успішно функціонуючих корпораціях, формування власної моделі фінансового і корпоративного управління, здатної забезпечувати інтереси всіх учасників корпоративних відносин, зміцнювати конкурентні позиції та фінансову стійкість вітчизняних корпорацій.

Розвиток та вдосконалення методів управління корпоративними фінансами є найактуальнішим питанням для національного господарства. Якнайшвидше розуміння та практичне втілення сучасних методів фінансового управління може не тільки зменшити негативні тенденції у діяльності корпорацій, а й вдосконалити систему економічних відносин і забезпечити відчутний соціальний ефект, що підвищить конкурентоздатність національної економіки в цілому.

Управління корпоративними фінансами передбачає застосування принципів, методів і прийомів для формування, розподілу і використання фінансових ресурсів, що маються у розпорядженні акціонерних товариств та інших корпоративних утворень, з метою одержання найбільшої вигоди від їх функціонування для власників.

Домінуюче становище корпоративного сектора в Україні поставило на порядок денний питання підготовки спеціалістів, обізнаних зі світовими науковими досягненнями та практикою управління корпоративними фінансами. При цьому слід враховувати особливості діяльності вітчизняних корпорацій, специфіку українського фондового ринку, національне законодавство, що регулює фінансові відносини в корпоративному секторі економіки.

Навчально-методичний комплекс, у якому подано курс фінансів корпорацій, розкриває теоретичні й практичні питання, доповнює навчальну та методичну літературу з питань фінансів корпорацій та управління ними.

У відповідності до авторської концепції, НМК структурований за кредитно-модульною системою, тематичний курс складається з двох модулів і практичної частини. Комплекс містить усі основні елементи, які забезпечують курс дисципліни «Фінанси корпорацій», що підвищує роль самостійної та дистанційної роботи студентів і слухачів.
^ 1. ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСЦИПЛІНИ


  1. Предмет навчальної дисципліни – система фінансово-економічних, організаційних та правових відносин, що виникають в процесі мобілізації фінансів корпорацій для здійснення господарської діяльності та визначення найефективніших шляхів формування і вкладення фінансових ресурсів.

Мета вивчення дисципліни – надання базових знань суті та механізму формування корпоративних фінансів, формування теоретичної та методологічної бази, необхідної для вільного володіння практикою прийняття оптимальних корпоративних рішень і їх аналізу на рівні фінансів господарських товариств, регіону та держави в умовах ринкових відносин.

Призначення курсу полягає у виробленні вмінь і навиків управління, планування та регулювання фінансами корпоративних утворень різних типів, застосуванні якісно нових підходів до організації роботи фінансистів з урахуванням надбань світової науки і практики та трансформаційних процесів, що відбуваються в українській економіці на сучасному етапі.
^ Основними завданнями вивчення дисципліни є:

 • засвоїти теоретичні основи механізму фінансової діяльності, які охоплюють формування корпоративних фінансів та управління різними аспектами діяльності корпорацій за допомогою фінансів;

 • сформувати цілісну систему знань і навиків фінансового управління в корпораціях в межах державної регуляторної політики, з урахуванням розвитку фондового ринку та у відповідності з логікою функціонування ринкової економіки;

 • виробити вміння практичного застосування методичного інструментарію управління фінансами;

 • оволодіти математичним апаратом оцінки капіталу корпорації та складових, що формують ціну капіталу;

 • сформувати системний підхід до управління та розпорядження активами і власним капіталом корпорації;

 • оволодіти методикою оптимізації структури капіталу, формування та зміни статутного капіталу корпорації;

 • набути практичних навиків застосування механізму реалізації інституту корпоративних і переважних прав власників;

 • сформувати навики здійснення аналізу фінансового стану корпорації, ефективності управління резервами корпорації та застосування захисних функцій власного капіталу;

 • оволодіти основами інвестиційної математики та оптимізації окремих інвестиційних інструментів.

1.2. У результаті вивчення дисципліни студент повинен
ЗНАТИ:

 • мету, зміст, завдання, основні напрями та механізми фінансів корпорацій;

 • законодавчі нормативно-правові акти, які регулюють фінансово-кредитні відносини в сфері діяльності корпоративних утворень та учасників фондового ринку;

 • принципи, методологію і технологію організації формування, управління та регулювання корпоративних фінансових відносин, адекватні вимогам ринкової економіки.


ВМІТИ:

 • плідно використовувати в професійній діяльності набуті знання та навики управління корпоративними фінансами;

 • оцінювати фінансовий стан, розробляти та впроваджувати фінансову політику щодо підвищення ринкової вартості та інвестиційної привабливості корпорацій, використовуючи оптимальний управлінський інструментарій та враховуючи механізми фондового ринку;

 • ефективно управляти фінансами корпорацій;

 • практично використовувати механізми запобігання втрати платоспроможності підприємств з дотриманням корпоративних інтересів власників;

 • здійснювати контроль за ефективним, цільовим використанням фінансових ресурсів корпорацій.


1.3. Дисципліна «Фінанси корпорацій» тісно пов’язана з іншими дисциплінами економічної науки, зокрема: фінанси, гроші та кредит, фінансова діяльність суб’єктів підприємництва, бухгалтерський облік, податки і система оподаткування, інвестування, фінансовий аналіз, фінансовий менеджмент, фінансове право. 1. ^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН та ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
  1. Структура залікового кредиту дисципліни

№ з/п

^ ЗМІСТОВНІ МОДУЛІ

1

2

1

Корпоративні фінанси та управління різними аспектами діяльності корпорацій за допомогою фінансових інструментів
1. Фінанси і корпоративний сектор економіки. Загальні поняття.

2. Фінансовий ринок. Фінансові ресурси корпорацій.

3. Фондовий ринок, як основна складова фінансового ринку корпорацій.

4. Моделі корпоративного управління: загальна характеристика.

5. Фінансові інвестиції корпорацій.

6. Оцінювання окремих фінансових інструментів інвестування: облігації та акції.

2

Система реалізації інституту корпоративних і переважних прав власників. Основи управління резервами та капіталом корпорацій
7. Резерви корпорації та захисні функції власного капіталу.

8. Управління емісією акцій та дивідендна політика корпорації.

9. Акціонерний капітал корпорації. Зміна величини статутного капіталу акціонерного товариства.

10. Корпоративні права та курси акцій.

11. Фінансові аспекти реорганізації корпорації.

12. Ринок цінних паперів. Фінансові посередники в системі корпоративного сектора

13. Похідні цінні папери: опціони та варранти.^ 2.2. Зміст модулів за темами дисципліни

№ з/п

Структурні модулі та програмні питання по лекціях

1

2

1

Корпоративні фінанси та управління різними аспектами діяльності корпорацій за допомогою фінансових інструментів
1. Фінансова система. Елементи фінансової системи. Корпоративні утворення та їх роль в національній економіці. Проблеми формування корпорацій та їх фінансів. Зарубіжний досвід розвитку фінансових відносин в корпораціях.

2. Структура фінансового ринку. Роль та місце фінансів у корпорації. Принципи організації фінансових корпорацій. Напрями формування корпоративних фінансів.

3. Принципи функціонування фондового ринку. Фондовий ринок як основна складова фінансового ринку корпорацій. Акціонерних капітал, його формування і складові.

4. Визначення існуючих моделей корпоративного управління. Аналіз основних характеристик моделей корпоративного управління. Фінансові аспекти корпоративного управління.

5. Сутність і класифікація інвестицій корпорації. Оцінювання доцільності фінансових інвестицій, методи оцінювання. Формування портфеля цінних паперів та управління ним. Моделі оптимізації портфеля.

6. Базова модель оцінки фінансових активів (DCF-модель). Оцінка облігацій. Оцінка безкупонних облігацій. Оцінка вартості привілейованих акцій. Оцінка звичайних акцій. Моделі оцінки вартості акцій зі стабільним та постійно зростаючим рівнем дивідендів.

2

Система реалізації інституту корпоративних і переважних прав власників. Основи управління резервами та капіталом корпорацій
7. Функції власного капіталу. Види резервного капіталу та джерела його формування. Санація балансу.

8. Етапи формування емісійної політики корпорації. Основні типи дивідендної політики. Фактори, що характеризують інвестиційні можливості корпорації.

9. Акціонерний капітал, його формування та складові. Політика корпорацій щодо структури капіталу. Збільшення статутного капіталу. Способи збільшення СК. Зменшення СК акціонерного товариства. Аналіз доцільності здійснення додаткової емісії.

10. Статутний капітал і корпоративні права. Балансовий і ринковий курси акцій. Курс емісії корпоративних прав. Переважне право власників на придбання акцій (часток).

11. Загальні поняття та передумови реорганізації. Укрупнення корпорації. Реорганізація корпорацій, спрямована на її розукрупнення, перетворення.

12. Поняття цінних паперів, їх класифікація та категорії. Вимоги до цінних паперів. Функції цінних паперів.

13. Поняття «опціон». Опціони покупця й опціони продавця. Фактори, які впливають на ціну опціонів. Поняття і види варрантів. Вартість варрантів. Вигоди для корпорації.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Схожі:

Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Фінанси корпорацій» для студентів економічних спеціальностей усіх форм навчання iconНавчально-методичний комплекс для проведення практичних занять та...
Навчально-методичний комплекс для проведення практичних занять та самостійного рішення задач з дисципліни «Фінанси зарубіжних корпорацій»...
Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Фінанси корпорацій» для студентів економічних спеціальностей усіх форм навчання iconНавчально-методичний комплекс до вивчення дисципліни для студентів...
Українська мова (за професійним спрямуванням): Навчально-методичний комплекс до вивчення дисципліни для студентів усіх спеціальностей...
Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Фінанси корпорацій» для студентів економічних спеціальностей усіх форм навчання iconЕкономічна теорія навчально-методичний комплекс для студентів усіх...
Економічна теорія навчально-методичний комплекс для студентів усіх спеціальностей (Біленко, Клименко)
Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Фінанси корпорацій» для студентів економічних спеціальностей усіх форм навчання iconПредмет, метод І завдання дисципліни
Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни “Регіональна економіка” за кредитно-модульною системою навчання для студентів...
Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Фінанси корпорацій» для студентів економічних спеціальностей усіх форм навчання iconПредмет, метод І завдання дисципліни
Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни “Регіональна економіка” за кредитно-модульною системою навчання для студентів...
Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Фінанси корпорацій» для студентів економічних спеціальностей усіх форм навчання iconНавчально-методичний комплекс для курсантів (студентів) 1-го курсу...
Навчально-методичний комплекс з дисципліни “судові таправоохоронні органи україни”
Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Фінанси корпорацій» для студентів економічних спеціальностей усіх форм навчання iconКомплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Транспортні...
Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Транспортні засоби» для студентів денної та заочної форм навчання з напрямку...
Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Фінанси корпорацій» для студентів економічних спеціальностей усіх форм навчання iconКомплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни “Інформаційні...
Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни “Інформаційні системи І технології” для студентів денної та заочної форм навчання...
Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Фінанси корпорацій» для студентів економічних спеціальностей усіх форм навчання iconНавчально-методичний комплекс з дисципліни «Економіка праці та соціально-трудові...
Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Економіка праці та соціально-трудові відносини» (для студ напр підгот. 0501 «Економіка...
Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Фінанси корпорацій» для студентів економічних спеціальностей усіх форм навчання iconМетодичні рекомендації для самостійної роботи студентів економічних спеціальностей
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів економічних спеціальностей денної форми навчання з дисципліни «Місцеві фінанси»....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка