1. філософія коло її проблем та роль у суспільстві
Назва1. філософія коло її проблем та роль у суспільстві
Сторінка1/11
Дата конвертації20.06.2013
Розмір3.72 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Філософія > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

1. філософія коло її проблем та роль у суспільстві

Роль і значення філософії, її основні функції

Ми фактично вже показали почасти роль і значення філософії. Ця роль визначається перш за все тим, що вона виступає як теоретична основа світогляду, а також тим, що вона вирішує проблему пізнаваності світу, нарешті, питання орієнтації людини у світі культури, у світі духовних цінностей.

Це найважливіші завдання філософії, а разом з тим і її функції світоглядна, теоретико-пізнавальна та ціннісно-орієнтаційна. У ряду цих функцій лежить і рішення філософських питань практичного відношення до світу, а відповідно функція праксеологіческая.

Це, так би мовити, кістяк, основа функціонального призначення філософії. Але самі основні функції конкретизуються. Зокрема, пізнавальна заломлюється у функції вироблення категорій, що відображають найбільш загальні зв'язки і відносини речей і складових понятійну основу всякого освоєння предметного світу, всякого мислення.

Через систему категорій і зміст філософії в цілому реалізується така її функція, як методологічна. З названими тісно пов'язана функція раціональної обробки та систематизації, теоретичного вираження результатів людського досвіду.

Далі слід назвати критичну функцію філософії, що виконує завдання подолання застарілих догм і поглядів. Ця роль філософії особливо чітко виражена в працях Бекона, Декарта, Гегеля, Маркса. Філософія виконує і прогностичну функцію, реалізовану в побудові моделей майбутнього.

Нарешті, значне місце в арсеналі функцій філософії займає інтегративна, яка полягає в узагальненні і систематизації всіх форм людського досвіду і знань - практичного, пізнавального, ціннісного. Тільки на базі такої інтеграції можна успішно вирішувати проблеми гармонізації суспільного життя.

Розглядаючи роль філософії у суспільстві, слід бачити, що сама ця роль історично змінюється, а її "вічні проблеми" з ходом часу набувають інше, ніж раніше, звучання. Скажімо, ставлення людини і природи існувало завжди, але воно мало один сенс у Домашин період, інший - в епоху машинного виробництва, а в епоху НТР - це відношення знайшло характер глобальної екологічної проблеми. Такий перший важливий момент, характерний для розуміння ролі філософської думки в діалектико-матеріалістичної філософії. Цей момент - історизм, який проявляється у підході практично до всіх проблем філософії.

Другий момент полягає в тому, що філософські проблеми розглядаються в діалектико-матеріалістичної філософії, насамперед, як проблеми суспільного буття, які вирішуються в людській практиці.

діалектико-матеріалістичного розуміння історії як найважливіше придбання філософії різко змінила підхід до філософських проблем, виявило їх вплетені в тканину суспільного життя, а також те, що пошук шляхів і засобів їх вирішення слід вести не в лоні чистого умогляду, а в реальному житті.

Коротше кажучи, філософія повинна розглядатися як соціально-історичне знання, тісно пов'язане з життям, постійно розвивається разом з нею.

Філософія - це теоретично розроблене світогляд, система найзагальніших теоретичних поглядів на світ, на місце людини в ньому, з'ясування різних форм його ставлення до світу. Дві головні риси характеризують філософський світогляд - його системність, по-перше, і, по-друге, теоретичний, логічно обгрунтований характер системи філософських поглядів.

До цього слід додати, що в центрі філософії стоїть людина, що, з одного боку , обумовлює формування картини світу та дослідження його впливу на людину, а з іншого - розгляд людини в його відношенні до світу, визначення його місця, його призначення в світі і суспільстві. Ставлення людини і світу пронизує всю філософію, починаючи з питання про те, що є наше знання? Задано чи істина речами, об'єктами або вона продукт свавілля суб'єкта? Що є цінність? "Сидить" Чи вона в речі, або ми приписуємо їй цінність?

Звідси випливає, що питання про співвідношення матерії і свідомості, тобто по суті справи про ставлення світу і людини є "стрижневий", основне питання філософії. Жодне філософське вчення не може обійти це питання, і всі інші проблеми розглядаються через призму співвідношення матерії і свідомості.

Різне вирішення цього питання, який Ф. Енгельс характеризував як великий основне питання всієї, особливо новітньої філософії, визначає вододіл між головними напрямками філософії. Сам основне питання має дві сторони. Перша - що первинно, матерія чи свідомість, друга - як ставляться наші думки про світ до самого цього світу, тобто пізнати чи світ.

Різні рішення першої сторони основного питання визначають поділ філософів на матеріалістів, що спираються на науку і практику, і ідеалістів, чиї погляди перегукуються з релігійними. У свою чергу, вирішуючи другу сторону основного питання, філософи діляться на що стоять на точці зору пізнаваності світу, та агностиків, які заперечують можливість пізнання дійсності.

Якщо ж іти далі, то у свою чергу ставлення людини до світу у три способи - пізнавальне, практичне, ціннісне. Кожне з них вирішує своє питання - що я можу знати?; Що я повинен робити?; На що я можу сподіватися?

Як ми вже відзначили вище, питання, який спочатку вирішувала філософія, це питання про те, що є світ , що ми знаємо про нього, оскільки без цього не вирішити і питання про ставлення людини до світу.

Але пізнання світу було справою не тільки філософії. Особливість філософії полягає в тому, що вона з самого початку виступала як універсальне теоретичне пізнання, як пізнання загального, загальних принципів буття. Саме це відмежовують і відмежовують філософію від конкретних наук.

Поряд з цим філософія, як уже зазначалося вище, покликана вирішувати питання, пов'язані з пізнаваності світу: не тільки пізнати чи світ, але і які кошти перевірки істинності наших знань і т. д.

Але філософствувати - значить вирішувати і проблеми цінності, практичного розуму, як сказав би Кант, перш за все проблеми моральності і серед них той самий найважливіше питання, який вперше поставив Сократ: "Що є добро?"

Суть філософствування, таким чином, не просто і не тільки у набутті знань про світ у цілому, але і в тому, щоб виховувати людину, вказувати йому вищі цілі у відповідності з ієрархією моральних цінностей, вчити умінню підпорядковувати свої вчинки цим вищим моральним цілям. Без цього саме життя людська позбавляється сенсу, а людина перестає бути людиною. Це тим вірніше, якщо врахувати, що людина є найвища цінність, що він і його щастя є вища мета. Визначення шляхів досягнення цієї мети є одна з центральних завдань філософії.

Розвиваючи далі розуміння філософії, поширивши принципи матеріалізму на розуміння історії. К. Маркс розкрив той факт, що філософія є і форма історичного знання, розкрив зв'язок філософії з практикою, встановив, що ставлення людини до природи опосередковується суспільним буттям, працею, практикою.

У підсумку філософія виступила не тільки у вигляді узагальненого погляду на природу, але і в якості узагальненого погляду на суспільство і його підсистеми.

Поле діяльності філософії визначається тим, що вона, як ми вже відзначили вище, є квінтесенція культури. Тому зміст філософської науки являло досить складну систему.

Складність і багатогранність філософського знання показав уже Гегель. Завдання цілісного осмислення з філософських позицій як природного, так і соціальної реальності через опозицію людини і світу залишається найважливішою і сьогодні, особливо у зв'язку з корінними змінами у всіх сферах нашого життя і потребами осмислення цих змін.

^ 3. Філософські проблеми і дисципліни

Подальший філософський аналіз передбачає огляд структури філософії. Вченням про буття займається онтологія. Онтологія — вчення про першооснови буття. Вона виділяє різні сфери буття — неживу і живу природу, соціальний світ, сферу ідеальних предметів тощо, зводячи у певні галузі та види все, що становить буття. Онтологія також розглядає найзагальніші характеристики різних видів буття (просторово-часові, причинні та ін.). Онтологія описує категоріальний «кістяк» світу і будь-якого явища в ньому таким чином, щоб з’ясувати онтологічний аспект вихідної «клітинки»: як можливе існування людини в цьому світі, або яким має бути світ. Під «клітинкою» розуміється поняття, що означає найзагальніше абстрактне відбиття головного протиріччя, яке лежить в основі розвитку будь-якої системи. Друга проблема, яка бере свій початок із центрального світоглядного відношення, — що таке людина? Це запитання належить до сфе-ри філософської антропології. Філософська антропологія — вчення про природу та сутність людини. Вона вивчає людину під особливим кутом зору — з позиції поєднання в ній біологічного і культурного початків. Оскільки людина живе в суспільстві, що має свою культуру й історію, філософська антропологія є засадничою (формує фундамент) для філософії історії, філософії культури, соціальної філософії. Окремі філософські дисципліни вивчають і типи світоглядних відношень — пізнавальне, оціночне, практичне. Проблема пізнавальності світу, способу пізнання та істинності знання вивчається теорією пізнання, або гносеологією. Тож, гносеологія — це теорія пізнання, одна з головних філософських дисциплін, яка досліджує закономірності процесу пізнання. Із гносеологією тісно пов’язана логіка, що вивчає закони і форми правильного мислення. Оціночне відношення людини до світу є предметом вивчення ак сіології («аксіс» — цінність) — філософська дисципліна, яка досліджує закономірності побудови сфери цінностей. Аксіологія є підґрунтям етики, естетики, філософії, релігії, що мають справу з цінностями, але в конкретнішому аспекті, аніж аксіологія. Етика вивчає моральне ціннісне відношення, естетика — естетичне, а філософія релігії — релігійне. Аксіологічною дисципліною вважають і філософію права, яка вивчає такі цінності, як справедливість, легітимність тощо. Практичне відношення людини до світу є предметом теорії практики, або праксеології, дисципліни, яка ще остаточно не сформувалася. У межах практичного відношення виділяють філософію техніки — дисципліну, що привертає дедалі більше уваги. Закономірності розвитку філософських ідей, чинники, які зумовлюють його, з’ясовує історія філософії. Вищезазначене не вичерпує всієї сукупності філософських проблем і, відповідно, дисциплін. Філософія може вивчати будь-який феномен, якщо він посідає вагоме місце в історії. Саме цим зумовлена поява філософії науки, філософії мови, філософії мистецтва, філософії спорту та ін., які зосереджуються на вивченні цих феноменів під найзагальнішим кутом зору: в чому їх суть, що породило їх, які функції вони виконують у культурі. Філософські проблеми є найзагальнішими, їх важко ранжувати за ступенем загальності. Скажімо, розгляд філософії можна починати з проблем буття. Бо справді, буття стосується всього: матеріальних речей, людини, істини, цінностей. У зв’язку з цим онтологію можна вважати вихідною, універсальною дисципліною. Але з не меншим успіхом можна взяти за основу проблеми людини. Адже людину цікавить тільки той світ, який стосується насамперед її. Зрештою, вона визначає, що таке буття і небуття. Це дає підстави починати визначення буття з людини. А відповідно, філософську антропологію розглядати як вихідну та універсальну дисципліну. Існують філософські течії, які вихідним чинником вважають аналіз пізнання (гносеологія), мову (філософія мови) тощо. Однак нині домінує тенденція, згідно з якою вихідною філософською дисципліною є онтологія. Загалом в історії філософії в різні часи на першому плані фігурували різні філософські проблеми та дисципліни. Серед них були онтологія, гносеологія, етика, що зумовлювалось не так структурою побудови філософського знання, як соціальними потребами, актуальністю певних філософських проблем.

4.^ Світогляд, його структура і функці

Людина є соціоприродною істотою, єдністю біологічного (природного) та духовного начал. Духовне та природне, як її суттєві якості, існують і виявляють себе у тісному взаємозв’язку. Людина укорінена в життя не тільки інстинктом, а й духом, поєднує в собі природу і культуру, тіло і дух. Людина живе свідомо, мотивує свої вчинки (не лише пропускає через свідомість, але й певним чином виправдовує). Завдяки свідомості вона організовує своє життя в часі (співвідносить сучасне з минулим і майбутнім), в просторі (бере до уваги співвідношення «ближче — дальше»), враховує в своїй діяльності причинні зв’язки тощо. Свідомість потрібна їй не тільки для організації та підтримання природного існування. Вона духовно укорінює людину в життя. Через релігію, мистецтво, філософію людина духовно входить у життя, живе зі смислом, вносить у життя певний сенс, формує та сповідує певну духовну настанову щодо життя. Втрата сенсу життя, духовних орієнтирів є глибокою трагедією людського буття. Опитування людей, врятованих від самогубства, свідчать, що більшість з них ішла на це, вважаючи, що життя втратило сенс, зневірившись в ідеалах, інших людях, в собі. Однак відомо, що в найнес- терпніших умовах виживали, сягали висот у мистецтві, науці, спорті духовно не зломлені люди. Тому духовний вимір людини є таким само суттєвим, як і біологічний, природний. Суспільство витворило певні форми, в яких культивується (твориться, зберігається і передається) духовність. Це — мистецтво, мораль, релігія, філософія. їх гармонійне поєднання в певній особі, в суспільстві формує світогляд. Він постає як духовна цілісність, у якій із найзагальніших позицій осмислюються світ, суспільство і людина. Світогляд — система найзагальніших знань, цінностей, переконань, практичних настанов, які регулюють ставлення людини до світу. Суттєвою рисою світогляду є насамперед певна цілісність поглядів, які стосуються важливих життєвих проблем: що таке світ, чи існує Бог, куди прямує людство, в чому полягає покликання людини тощо. Ці проблеми розглядаються з певної духовної висоти, на основі узагальнення життєвого досвіду народу, особистості. Центральна проблема світогляду — відношення людини до світу. Людина, на відміну від тварин, тільки частково включена в світ. Вона виокремлює себе з нього, протистоїть йому, вступає з ним у певне відношення, але так, наче перебуває поряд або ззовні світу. Між людиною та світом існує дистанція: вона усвідомлює світ як щось зовнішнє. Виокремлюють три основні типи виявів відношення людини до світу: пізнавальний, оцінювальний і практичний. Пізнавальне відношення людини до світу виявляється в тому, що світогляд охоплює насамперед найбільш загальне знання про світ, історію людства й окрему людину. Це знання має відповідати дійсності, бути істинним, щоб гарантувати успішну практичну діяльність. Водночас світогляд включає цінності, ідеали, які регулюють соціальні стосунки в суспільстві і на основі яких відбувається оцінювання соціальних явищ (добро — зло, прекрасне — потворне, справедливе — несправедливе, корисне — некорисне тощо). У цьому полягає оцінювальне відношення людини до світу. Практичне відношення людини до світу передбачає наявність у світогляді певних практичних настанов: чинити або не чинити так чи інакше. У філософії постійно дискутується проблема, яке з цих відношень людини до світу є вихідним. Німецькі мислителі Георг-Вільгельм-Фрідріх Гегель (1770—1831) та Едмунд Гуссерль (1859—1938) вихідним вважали пізнавальне відношення, їх співвітчизник Макс Шелер (1874— 1928) стверджував, що замилування світом (оцінювальне відношення) породжує практичне і пізнавальне відношення. Марксизм виходив з того, що практичне відношення є специфічно людським відношенням до світу і воно породжує інші типи відношення. Однак жодна з позицій не є бездоганною, незалежно від кількості аргументів вони вразливі для критики. Очевидно, що ці відношення виникли одночасно, органічно пов’язані між собою, взаємозалежні. Надання переваги будь-якій із позицій має своєю перед умовою переконання, віру в те, що важливіше, суттєвіше для людини — пізнання, практична діяльність чи вміння оцінювати. Структура світогляду органічно зумовлює його функції. Функція тлумачення, розуміння світу. Вона є однією з найважливіших, оскільки покликана розтлумачити людині світ, описати його доступною, зрозумілою мовою. Адже світогляд — це світорозуміння. Людина може безпечно жити тільки в тому середовищі, світі, який розуміє. У світі, що не узгоджується з її уявленнями, недоступному для розуміння, непіддатливому для тлумачення, жити важко, а для багатьох людей неможливо. Навіть анімізм, найпримітивніший світогляд наших далеких предків, одухотворюючи навколишню природу, був спрямований на те, щоб зробити її зрозумілою та близькою, спорідненою людині. Психологи довели, що людина нерідко може задовольнитися навіть надуманими, неточними поясненнями, але втрачає впевненість, рівновагу, дезорієнтується, стикаючись з незрозумілими явищами. Розум конфліктує з тим, що недоступне можливостям його сприйняття. З цієї причини піфагорійці тривалий час приховували відкриті ними ірраціональні величини в математиці. Однак буває, що світогляд ґрунтується на тому, що розуму не все підвладне, що існують глибинні таємниці буття, які неможливо збагнути розумом. Психологи, наприклад, стверджують про притаманне людині прагнення до дива, чогось незвичайного; що багатьом людям нецікаво жити в достеменно зрозумілому світі. Цим породжена віра в НЛО, екстрасенсорику тощо. Світогляд як світорозуміння може бути раціоналістичним — таким, що визнає всевладдя розуму (Гегель визнавав, що світ — це об’єктивний розум, який за логікою подібний до суб’єктивного розуму людини), та ірраціоналістичним — таким, що вважає основою світу недоступне, непідвладне розуму (воля у Ніцше). Оцінювальна (аксіологічна) функція. Щоб орієнтуватись у світі, недостатньо тільки здатності пояснити його. Потрібно ще й оцінити світ: відповісти на запитання, яким він є для людини — добрим чи злим, прекрасним чи потворним, вартим того, щоб у ньому жити, чи таким, що змушує покинути його? У пошуках і знаходженні відповідей на такі запитання виявляється оцінювальна або аксіологічна функція світогляду. Опозиційність світоглядних цінностей (добро — зло, праведне — грішне тощо) цілком зрозуміла, адже людина постійно перебуває в полі напруги між протилежними полюсами, і світогляд покликаний утримувати людське в людині через заперечення тваринного. З аксіологічної точки зору світогляди поділяють на оптимістичні й песимістичні, гуманні та антигуманні. Праксеологічна функція. Вона виявляється у відповідях на питання як жити людині в світі, а отже, містить певні практичні настанови щодо світу і буття людини в ньому. З цього погляду виділяють практично-активні та споглядальні світогляди. Релігійні вчення Індії, як правило, є споглядальними, а протестантизм як ідеологія європейської буржуазії Нового часу проникнутий активізмом. Виокремлені три пласти (знання, цінності, практичні настанови) і функції світогляду дають змогу краще зрозуміти будь-який тип світогляду. Так, марксизм як світогляд є раціоналістичним, оптимістичним, практичноактивним; фашизм — ірраціоналістичним, оптимістичним, активним; буддизм — ірраціоналістичним, песимістичним, пасивним. Крім вищезазначених, світогляд виконує функції об’єднання нації, релігійної общини, соціальної групи. Взаєморозуміння й узгодженість суб’єктів цих соціальних утворень можливі лише за умови, що вони поділяють певний світогляд.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

1. філософія коло її проблем та роль у суспільстві iconІ. Вступна частина Тема Філософія, коло її проблем І роль у суспільстві
Різноманітність тематики цих роздумів обумовлена загальною орієнтацією, самовизначенням людини у світі, її світоглядом
1. філософія коло її проблем та роль у суспільстві iconКурс лекцій Тема 1: Філософія, її предмет І роль в суспільстві
Пізнавальна: познайомитись з поняттям філософія, її предметом, структурою, категоричним апаратом
1. філософія коло її проблем та роль у суспільстві iconТема філософія, її предмет та роль у суспільстві
Основні функції філософії: методологічна, світоглядна, пізнавальна, аксіологічна, ідеологічна, соціально-практична
1. філософія коло її проблем та роль у суспільстві icon1. Філософія ІІ проблематика І роль у суспільстві
051701 Харчові технології та інженерія, 030508 Фінанси та кредит, 030507 Маркетинг, 030504 Економіка підприємства, 030509 Облік І...
1. філософія коло її проблем та роль у суспільстві iconКонспект лекцій з навчальної дисципліни «Філософія»
Тема філософія як світогляд, її призначення, зміст І функції в сучасному суспільстві
1. філософія коло її проблем та роль у суспільстві iconТеоретичний світогляд, вчення, яке прагне осягнути всезагальне у...
Філософія передбачає здатність підноситись до всезагального. Вона є певною настановою на всезагальне. На основі всезагального (ідей,...
1. філософія коло її проблем та роль у суспільстві iconЩо саме вирізняє цей вид комунікації від інших різновидів комунікації у суспільстві?
Розкрийте місце І роль масової комунікації у сучасному інформаційно-комунікативному суспільстві
1. філософія коло її проблем та роль у суспільстві icon1: Сутність філософії та її роль у суспільстві
Знати специфіку філософського знання, його відмінність від природничо-математичних та соціально-гуманітарних наук. Важливим завданням...
1. філософія коло її проблем та роль у суспільстві icon1. Філософія. Проблема предмету філософіії. Специфіка філософських...
Філософія. Проблема предмету філософіії. Специфіка філософських проблем. Праця М. К. Мамардашвілі «Як я розумію філософію»
1. філософія коло її проблем та роль у суспільстві iconУ вже згадуваному «Ізборнику Святослава» (1073) знаходимо серед інших...
Далі, філософія є уподібненням богові Філософія є мистецтвом мистецтв І наукою наук, оскільки філософія є початком усякого мистецтва...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка