Філософія завдання для самостійної роботи І самоконтролю частина ІІ
НазваФілософія завдання для самостійної роботи І самоконтролю частина ІІ
Сторінка1/10
Дата конвертації03.03.2014
Розмір1.89 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Філософія > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Херсонський державний університет

ПОЛІЩУК І. Є., ГАЛІЧЕНКО М. В.
ФІЛОСОФІЯ
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ І САМОКОНТРОЛЮ

ЧАСТИНА ІІ.

Херсон – 2012

Розглянуто на засіданні кафедри філософії та соціально-гуманітарних наук (протокол № 1 від жовтня 2012 р.)

Схвалено науково-методичною радою Херсонського державного університету (протокол №____від_________2012 р.)

Рекомендовано до друку Вченою радою Херсонського державного університету (протокол №_____від__________2012 р.)

Укладачі:
Поліщук І. Є. – кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії та соціально-гуманітарних наук.

Галіченко М. В. – викладач кафедри філософії та соціально-гуманітарних наук.

Рецензенти:
Недзельський К. К. – кандидат філософських наук, доцент.

Задорожня Н. О. – кандидат філософських наук, доцент.

Поліщук І. Є., Галіченко М. В. Філософія завдання для самостійної роботи і самоконтролю частина ІІ. – Херсон, 2012.

^ Пояснювальна записка

Вивчення дисципліни «Філософія» (філософія, логіка, етика, естетика та релігієзнавство) спрямоване на реалізацію сучасної концепції філософської освіти студентів вищих навчальних закладів України, основою якої є ґрунтовна історико-філософська підготовка у поєднанні з орієнтацією на світоглядно-філософські проблеми сьогодення.

У запропонований методичний посібник включені завдання 3 та 4 модулів самостійної роботи, що присвячені питанням основних розділів сучасної філософії, етики, естетики та релігієзнавства, вивчення яких не передбачено планом аудиторної роботи. Виконання завдань самостійної роботи повинно допомогти студентові засвоїти основний зміст запропонованих питань, оволодіти філософським способом мислення, основними філософськими принципами та першоджерелами. Опрацювання матеріалів має сприяти формуванню самостійного критичного мислення та застосуванню набутих знань при аналізі нагальних проблем сьогодення.

У посібнику пропонується 3 різновиди завдань: 1) завдання з тем, які потребують теретичного опрацювання відповідних розділів підручників, посібників, філософських словників, матеріалів Internet-ресурсу; 2) робота з фрагментами першоджерел, яка має сприяти розвитку філософського мислення. Відповіді на контрольні питання за першоджерелами можуть бути усними або письмовими (на вибір викладача); 3) опрацювання тестових завдань, які за рівнем складності наближені до екзаменаційних модульних завдань.

Для полегшення роботи з першоджерелами та тестами у посібник включений список рекомендованої літератури.

^ ПРОГРАМА КУРСУ:
І. ПРЕДМЕТ ФІЛОСОФІЇ.СВІТОВИЙ ФІЛОСОФСЬКИЙ ПРОЦЕС


 1. Предмет філософії


Історичні типи світогляду (міфологія, релігія). Філософія як світогляд. Філософія і наука. Основні теми філософствування. Основні розділи і напрями філософії. Функції філософії.

2. Філософія Стародавнього Сходу

Давньоіндійська філософія. Упанішади. Ортодоксальні школи: веданта, міманса, санкх’я, вайшешика, йога, ньяя. Неортодоксальні школи: джайнізм, буддизм, чарвака. Давньокитайська філософія: конфуціанство, даосизм, моїзм, легізм. Внесок давньоіндійської та давньокитайської філософії у формування європейської філософської свідомості.

3. Філософія Стародавньої Греції

Рання давньогрецька філософія. Мілетська школа. Геракліт Ефеський. Піфагор та піфагорійці. Елейська школа. Емпедокл. Анаксагор. давньогрецькі атомісти: Левкіпп, Демокріт. Давньогрецька філософія класичного періоду: софісти, Сократ, сократичні школи. Платон. Арістотель.

Філософія елліністичного періоду: епікуреїзм, стоїцизм, скептицизм, неоплатонізм.

4. Філософія доби Середньовіччя та Відродження

Західна і східна апологетика. Ідея Бога. Есхатологія. Патристика. Августин. Схоластика. Номіналізм та реалізм. Фома Аквінський. Значення номіналізму для розвитку європейської науки.

^ Філософська думка доби Відродження. Гуманістичні ідеї. Натурфілософія. М. Кузанський, Дж. Бруно. Соціально-філософські погляди. Н. Макіавеллі.

5. Філософія Нового часу

Передумови формування філософії Нового часу. Проблема методу. Емпіризм та раціоналізм. Ф.Бекон, Р.Декарт, Б.Спіноза, Дж. Локк, Г. Лейбніц, Д. Юм, Дж. Берклі. Механістичний характер філософії Нового часу.

Філософська думка доби Просвітництва. Людина, суспільство, мораль (Ж. Ж. Руссо, Д.Дідро, Вольтер, Ш. Л. Монтеск’є).

6. Класична німецька філософія

І. Кант – родоначальник класичної німецької філософії (гносеологія, етика). Філософія Г.В.Ф.Гегеля (діалектика, абсолютний ідеалізм). Філософія І.Г.Фіхте (проблема людського «Я»). Філософія Ф.В.Й.Шеллінга. Антропологічний матеріалізм Л.Фейєрбаха. Значення класичної німецької філософії для розвитку європейської філософської свідомості.
7. Некласична філософія ХІХ століття.
Розвиток ірраціоналізму. А. Шопенгауер. Ф. Ніцше. А. Бергсон. Зародження філософії екзистенціалізму (С. К’єркегор).
8. Сучасна світова філософська думка.
Позитивізм, емпіріокритицизм, неопозитивізм, постпозитивізм. Екзистенціалізм (німецький, французький, російський). Релігійна філософія: неотомізм, християнський еволюціонізм (Тейяр де Шарден), персоналізм, протестантська філософія. Психоаналіз. Неофрейдизм. Філософська антропологія (М. Шелер). Феноменологія (Е. Гуссерль). Герменевтика. Структуралізм. Неокантіанство. Філософія постмодерну (Ж. Дерріда).
9. Українська філософія.
Джерела української філософської думки. Філософська думка Київської Русі. Формування неоплатонізму (ХІV – ХVІ ст.). Агіографія, ісихазм, ареопагітизм. Братські школи. Острозький культурно-освітній центр. Українські полемісти. Філософія професорів Києво-Могилянської академії. Ф. Прокопович. Г. Сковорода – основоположник української класичної філософії. Академічна філософія ХІХ ст. П. Юркевич. Філософія української діаспори (Д.Чижевський, В. Липинський). Українська філософія ХХ ст. Відродження 60-х років. П. Копнін, В. Шинкарук, М. Попович.
ІІ. ОСНОВНІ РОЗДІЛИ ТА ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ФІЛОСОФІЇ
1. Філософська онтологія.
Основні онтологічні категорії: існування, буття, світ, субстанція. Основні форми буття. Людське буття. Світ «повсякденності» - світ людського існування. Матерія як філософська категорія. Сучасні філософські та наукові підходи до матерії.

Матерія і рух. Рух і спокій. Рух і розвиток. Форми руху матерії. Принципи класифікації форм руху матерії. Простір і час як форми буття. Поняття соціального простору і часу.
2. Феноменологія.
Природничі засади свідомості. Соціальні аспекти свідомості. Функції свідомості. Структура свідомості. Самосвідомість та її функції.

Проблема ідеального. Мислення і мова. Суспільна свідомість та її форми.
3. Гносеологія. Епістемологія.
Проблема пізнання в історії філософії. Пізнання і практика. Суб’єкт і об’єкт пізнання. Чуттєвий і раціональний рівні пізнання. Емпіричний і раціональний рівні наукового пізнання. Логіка наукового пізнання. Етапи наукового пізнання (факт, проблема, наукова ідея, гіпотеза, теорія). Методи наукового пізнання. Теорія істини. Критерії істини. Істина абсолютна та відносна. Конкретність істини. Істина об’єктивна та суб’єктивна.

4. Логіка. Предмет логіки
Поняття. Судження. Умовивід. Закони логіки. Гіпотеза. Доведення спростування. Сучасна логіка. Класична логіка. Некласична логіка.
5. Філософська антропологія.
Проблема людини в історії філософії. Філософські аспекти антропосоціогенезу. Людина як космічна істота. Біологічне та соціальне в людині.

Критика біологізаторських та соціологізаторських підходів до людини.

Сенс життя. Проблема життя, смерті та безсмертя.

Філософія особистості. Свобода особистості.


 1. Соціальна філософія.

Основні підходи до розуміння суспільства в історії філософії.

Сучасні філософські концепції суспільства. Суспільство як система, що сама розвивається. Основні сфери життєдіяльності суспільства.

Матеріальне виробництво. Соціальна структура. Поняття соціальної групи.

Суспільство як система соціальних відносин. Історичні типи спільності людей.
7. Філософія культури та науки.

Поняття «культура» в історії філософії. Діяльнісний підхід до культури. Проблема культурного прогресу.

Поняття «цивілізація». Поняття традиційного і техногенного суспільства. Основні цінності традиційного та техногенного суспільства.

Культура і цивілізація сучасного світу. Перспективи цивілізаційного розвитку. Специфіка науки. Етика науки.

8. Аксіологія.
Цінності як визначальні характеристики людського буття. Основні сучасні аксіологічні теорії. Структура цінностей. Базові цінності. Ціннісні орієнтації. Проблема ідеалу. Глобальні проблеми людства. Стратегія майбутнього.
ІІІ. ЕТИКА, ЕСТЕТИКА, РЕЛІГІЄЗНАВСТВО.
1. Етика.
Предмет етики. Сутність, структура і функції моралі. Основні етапи розвитку етичної думки. Основні категорії етики: добро, зло, сенс життя, щастя, совість, сором. Шлюб і сім’я.
2. Естетика.
Предмет естетики. Основні етапи розвитку естетичної думки. Естетична свідомість та естетична діяльність. Категорії естетики. Мистецтво як специфічна форма відображення світу.
3. Релігієзнавство.
Релігієзнавство як сфера гуманітарного знання. Сутність релігії. Філософські концепції природи релігії. Структура релігії. Суспільні функції релігії. Класифікація релігій. Історична ґенеза релігії. Світові релігії. Релігії в Україні.

^ ЗАВДАННЯ ДО МОДУЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
І. Опрацювання теоретичної літератури

Завдання передбачають вивчення тем шляхом опрацювання підручників, посібників, першоджерел. Студентам пропонується скласти конспекти та тези з метою підготовки до усного опитування або контрольної роботи.
^ Модуль самостійної роботи ІІІ.
Завдання 1. (2 год.) Підготувати тему «Проблема буття в історії філософії (античність, середньовіччя, Новий час)» за таким орієнтовним планом:

• Вчення про буття Парменіда, Платона, Аристотеля.

• Онтологічний доказ буття Бога (філософія середньовіччя).

• Новий час: «об’єктивація» поняття буття і розвиток суб’єктивістських концепцій буття.

• Р. Декарт: буття крізь призму рефлексивного аналізу свідомості, людського існування.

• Г. Лейбніц: виведення поняття буття з внутрішнього досвіду людини.

• Дж. Берклі: «бути – значить бути у сприйнятті».

Література:

 1. Доброхотов А. Л. Категория бытия в классической западноевропейской философии / А. Л. Доброхотов. – М.: Изд-во МГУ, 1986. – 248 с.

 2. Лошаков Р. А. Различие и тождество в греческой и средневековой онтологии / Р. А. Лошаков. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, Изд-во Русской христианской гуманитарной академии, 2007. – 233 с.

 3. Фома Аквинский Онтология и теория познания: фрагменты сочинений / [Перевод и вступ. ст. Гайденко В. П.]. – М.: Институт философии РАН, 2001. – 207 с.

 4. Черняков А. Г. Онтология времени. Бытие и время в философии Аристотеля, Гуссерля и Хайдеггера / А. Г. Черняков. – СПб.: Высшая религиозно-философская школа, 2001. – 460 с.

Завдання 2. (2 год.) Підготувати тему «Проблема буття в філософії ХХ століття» за таким орієнтовним планом:

• Філософські концепції ХХ століття: буття як людське існування.

• В. Дільтей: дійсне буття – цілісне життя.

• М. Хайдеггер: проблема буття – проблема людського буття, межових основ людського існування. Жах перед ніщо як вираз загальнолюдського способу буття.

• М. Бердяєв: одухотворення буття (релігійний екзистенціалізм).

•Б. Рассел: зняття протиставлення об’єктивного та суб’єктивного існування в понятті «існування взагалі».

Література:

 1. Гайденко П. П. Прорыв к трансцендентному: Новая онтология ХХ века / П. П. Гайденко. – М.: Республика, 1997. – 495 с.

 2. Черняков А. Г. Онтология времени. Бытие и время в философии Аристотеля, Гуссерля и Хайдеггера / А. Г. Черняков. – СПб.: Высшая религиозно-философская школа, 2001. – 460 с.


Завдання 3. (2 год.) Підготувати тему «Сучасні наукові підходи до матерії та її будови» за таким орієнтовним планом:

• Матерія та її властивості. Фундаментальні взаємодії.

• Теплове випромінювання. Квантові уявлення.

• Досліди Резерфорда. Теорія Бора. Квантово-механічне обґрунтування

Періодичного закону Мендєлєєва. Основні поняття ядерної фізики.

• Радіоактивність.

Література:

 1. Концепции современного естествознания / Под ред. Л. А. Михайлова. – СПб.: Питер, 2008. – 336 с.

 2. Майнцер К. Сложносистемное мышление. Материя, разум, человечество. Новый синтез. / К. Майнцер. – М.: Книжный дом Либроком, 2009. – 464 с.

 3. Садохин А. П. Концепции современного естествознания: учебник для студентов вузов, обучающихся по гуманитарным специальностям и специальностям экономики и управления / А. П. Садохин. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. – 447 с.

^ Завдання 4. (4 год.) Підготувати тему «Суспільна свідомість та її структура» за таким орієнтовним планом:

• Сутність і життєвий смисл суспільної свідомості.

• Співвідношення між індивідуальною та суспільною свідомістю.

• Соціальна психологія та ідеологія.

• Політична свідомість.

• Правосвідомість.

• Моральна свідомість.

• Релігійна свідомість.

• Естетична свідомість.

• Наукова свідомість.

Література:

 1. Малахов В. А. Етика. Курс лекцій: Навч. посібник / В. А. Малахов. – К.: Либідь, 2006. – 384 с.

 2. Спиркин А. Г. Философия: Учебник / А. Г. Спиркин. – М.: Гардарики, 2002. – 736 с.

Завдання 5. (2 год.) Підготувати тему «Логіка наукового дослідження та його етапи» за таким орієнтовним планом:

• Наукові факти та їх роль в науковому дослідженні.

• Поняття наукової проблеми, її постановка та формування.

• Зміст наукової гіпотези, її висування та обґрунтування.

• Сутність теорії та її роль в науковому дослідженні.

Література:

 1. Баскаков А.Я., Туленков Н.В. Методология научного исследования / А. Я. Баскаков, Н. В. Туленков. – К.: МАУП, 2004. – 216 с.

 2. Философия науки: учеб. пособие / В. П. Кохановский, В. И. Пржиленский, Е. А. Сергодеева; Отв. ред. В. П. Кохановский. – М.; Ростов н/Д: МарТ, 2005. – 492 с.

Завдання 6. (2 год.) Підготувати тему «Свобода особистості» за таким орієнтовним планом:

• Свобода волі особистості.

• Індивідуальна свобода як фундамент суспільних цінностей (Ж.-П.Сартр).

• Діалектика свободи та необхідності в суспільному розвитку.

• Відчуження як соціальний феномен.

• Перспективи особистості.

Література:

 1. Андрущенко В. Сучасна соціальна філософія. Курс лекцій. У 2-х т. / В. Андрущенко, М. Михальченко. – Т. 2. – К.: Генеза, 1993. – 317 с.

Завдання 7. (2 год.) Підготувати тему «Політична організація суспільства. Держава як основний елемент політичної системи» за таким орієнтовним планом:

• Поняття політичної організації суспільства.

• Складові частини політичної організації суспільства.

• Функції політичної організації.

• Сутність та головні ознаки держави, її регулятивні можливості.

• Перспективи держави.

• Тоталітаризм і права людини.

• Ідея справедливої Української держави М. Драгоманова.

Література:

1. Андрущенко В. Сучасна соціальна філософія. Курс лекцій. У 2-х т. / В. Андрущенко, М. Михальченко. – Т. 2. – К.: Генеза, 1993. – 317 с.

2. Спиркин А. Г. Философия: Учебник / А. Г. Спиркин. – М.: Гардарики, 2002. – 736 с.

Завдання 8. (2 год.) Підготувати тему «Роль техніки та технології в сучасному суспільстві» за таким орієнтовним планом:

• Техніка та технологія в сучасному вимірі.

• Техніка та технологія в історичному процесі.

• Соціокультурні аспекти техніки та технології в становленні інформаційної цивілізації.

Література:

1. Добрынина В. И. Философия XX века. Учебное пособие / В. И. Добрынина. – М.: ЦИНО общества «Знание» России, 1997. – 288 с.

2. Моисеева Н. А. Философия: Краткий курс / Н. А. Моисеева, В. И. Сороковикова. – СПб.: Питер, 2008. – 352 с.

3. Спиркин А. Г. Философия: Учебник / А. Г. Спиркин. – М.: Гардарики, 2002. – 736 с.

Модуль самостійної роботи IV.
Завдання 1. (2 год.) Підготувати тему «Проблема цивілізаційного розвитку та імперативи виживання людства» за таким орієнтовним планом:

• Поняття цивілізаційних основ розвитку людства.

• Прогрес як еволюція розуму, культури, духовності. Суперечливий характер суспільного прогресу.

• Проблема пошуку цивілізаційних критеріїв прогресу.

• Глобальне моделювання майбутнього, його можливості.

Література:

1. Андрущенко В. Сучасна соціальна філософія. Курс лекцій. У 2-х т. / В. Андрущенко, М. Михальченко. – Т. 2. – К.: Генеза, 1993. – 317 с.
Завдання 2. (2 год.) Підготувати тему «Римський клуб і дослідження глобальних проблем» за таким орієнтовним планом:

• Доповіді «Римського клубу».

• Екологічна проблема.

• Демографічна проблема.

• Економічна нерівність.

• Військова небезпека.

Література:

1. Моисеева Н. А. Философия: Краткий курс / Н. А. Моисеева, В. И. Сороковикова. – СПб.: Питер, 2008. – 352 с.

2. Нижников С. А. Философия: курс лекций / С. А. Нижников. – М.: Изд-во «Экзамен», 2006. – 383 с.

3. Печчеи А. Человеческие качества / Аурелио Печчеи. – М.: Прогресс, 1985. – 312 с.

4. Семёнов В. С. Уроки ХХ века и путь в ХХІ (Социально-философский анализ и прогноз) / В. С. Семёнов. – М.: ИФ РАН, 2000. – 411 с.

Завдання 3. (4 год.) Підготувати тему «Основні етапи розвитку етичної думки» за таким орієнтовним планом:

• Етичні вчення античного суспільства.

• Етика середньовіччя.

• Етика епохи Відродження.

• Етика Нового часу. Етика І. Канта.

• Етика Новітнього часу.

Література:

1. Иванов В. Г. История этики средних веков / В. Г. Иванов. – СПб.: Изд-во «Лань», 2002. – 464 с.

2. История этических учений: Учебник. / Под ред. А. А. Гусейнова. – М.: Гардарики, 2003. – 911 с.

3. Кант И. Лекции по этике / Иммануил Кант. – М.: «Республика», 2000. – 431 с.

4. Тофтул М. Г. Етика: Підручник / М. Г. Тофтул. – К.: Академія, 2005. – 416 с.

Завдання 4. (2 год.) Підготувати тему «Поняття совісті та сорому» за таким орієнтовним планом:

• Совість як вияв моральної самосвідомості індивіда.

• Мислителі минулого про совість. Функції совісті.

• Поняття сорому.

Література:

1. Блощинська В. А. Етика. Практикум: Навч. посібник / В. А. Блощинська. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 248 с.

2. История этических учений: Учебник. / Под ред. А. А. Гусейнова. – М.: Гардарики, 2003. – 911 с.

3. Малахов В. А. Етика. Курс лекцій: Навч. посібник / В. А. Малахов. – К.: Либідь, 2006. – 384 с.

4. Тофтул М. Г. Етика: Підручник / М. Г. Тофтул. – К.: Академія, 2005. – 416 с.

5. Этика: Энциклопедический словарь. / [Под ред. Р. Г. Апресяна и А. А. Гусейнова]. – М.: Гардарики, 2001. – 671 с.

Завдання 5. (2 год.) Підготувати тему «Шлюб і сім’я» за таким орієнтовним планом:

• Сутність шлюбу та сім’ї.

• Погляди мислителів минулого на шлюб та сім’ю.

• Форми шлюбу та різновиди сім’ї. в історії людства.

• Функції сім’ї.

• Моральні проблеми сім’ї та шлюбу.

Література:

1. Антонов А. И. Социология семьи / А. И. Антонов, В. М. Медков. – М.: Изд-во МГУ; Изд-во Международного университета бизнеса и управления, 1996. – 304 с.

2. Афанасьева Т. М. Семья / Т. М. Афанасьева. – М.: Просвещение, 1985. – 224 с.

3. Блощинська В. А. Етика. Практикум: Навч. посібник / В. А. Блощинська. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 248 с.

4. Гидденс Э. Трансформация интимности. Сексуальность, любовь и эротизм в современных обществах / Энтони Гидденс. – СПб.: Питер, 2004. – 208 с.

Завдання 6. (4 год.) Підготувати тему «Естетична діяльність та її форми» за таким орієнтовним планом:

• Естетичний аспект людської праці.

• Природа в структурі естетичної діяльності.

• Мистецтво як форма естетичної діяльності.

Література:

1. Борев Ю. Б. Эстетика: Учебник / Ю. Б. Борев. – М.: Высш. шк., 2002. – 511 с.

2. Бычков В. В. Эстетика: Учебник / В. В. Бычков. – М.: Гардарики, 2004. – 556 с.

3. Каган М. С. Эстетика как философская наука. Университетский курс лекций / М. С. Каган. – СПб.: ТОО ТК «Петрополис», 1997. – 544 с.

4. Канарский А. С. Диалектика эстетического процесса / А. С. Канарский. – К.: ЗАО «Мироновская типография», 2008. – 378 с.

5. Кривцун О. А. Эстетика: Учебник / О. А. Кривцун. – М.: Аспект Пресс, 2000. – 434 с.

ІІ. Опрацювання першоджерел

В цьому розділі пропонуються завдання, що включають творчий компонент і дозволяють більш глибоко осмислити зміст важливих філософських систем. Виконання цих завдань за фрагментами першоджерел сприятиме розвитку самостійного та критичного філософського мислення. Цей вид роботи передбачає підготовку письмових або усних (за вибором викладача) відповідей на запитання за фрагментами текстів філософських творів. Відповіді студенти готують за допомогою підручників, довідників, словників, енциклопедій.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Філософія завдання для самостійної роботи І самоконтролю частина ІІ iconПрактикум за модульним принципом організації навчального процесу (Для денної форми навчання)
Практикум містить теми щодо проведення семінарських, практичних занять курсу «Цивільне право України. Загальна частина»; практичні...
Філософія завдання для самостійної роботи І самоконтролю частина ІІ iconЕлементарний курс Видання друге Харків Одіссей 2008 ббк 67. 3 К56...
«Теорія держави І права», а також розміщені методичні матеріали для самостійної підготовки та роботи на се­мінарських заняттях, для...
Філософія завдання для самостійної роботи І самоконтролю частина ІІ iconЕлементарний курс Видання друге Харків Одіссей 2008 ббк 67. 3 К56...
«Теорія держави І права», а також розміщені методичні матеріали для самостійної підготовки та роботи на се­мінарських заняттях, для...
Філософія завдання для самостійної роботи І самоконтролю частина ІІ iconМетодичні рекомендації до проведення семінарських занять та організації...
Методична розробка складена на основі робочої навчальної програми курсу «Філософія» затвердженої у 2011 році
Філософія завдання для самостійної роботи І самоконтролю частина ІІ iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Домашні індивідуальні завдання з вищої математики: методичний посібник для самостійної роботи студентів. Частина ІІ (для студентів...
Філософія завдання для самостійної роботи І самоконтролю частина ІІ iconМетодичні рекомендації для самостійної роботи студентів для підготовки...
В них вказано тематичний план, науково-методичне обґрунтування тем, цілі занять, орієнтовні основи дії для засвоєння теоретичного...
Філософія завдання для самостійної роботи І самоконтролю частина ІІ iconМетодичні рекомендації та індивідуальні завдання для практичних занять...
Методичні рекомендації та індивідуальні завдання для практичних занять І самостійної роботи студентів з дисципліни "Нарисна геометрія...
Філософія завдання для самостійної роботи І самоконтролю частина ІІ iconЗавдання для самостійної та індивідуальної роботи всіх форм навчання
...
Філософія завдання для самостійної роботи І самоконтролю частина ІІ iconМетодичні рекомендації та індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни
...
Філософія завдання для самостійної роботи І самоконтролю частина ІІ iconРобоча навчальна програма для підготовки слухачів за спеціальністю 060101 «Правознавство»
України. Зміст робочої навчальної програми складають вступна частина, система контролю знань, тематичний план, дисципліни, зміст...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка