Національний університет «львівська політехніка» інститут соціальних та гуманітарних наук кафедра філософії тестові контрольні завдання з філософії варіант №21
НазваНаціональний університет «львівська політехніка» інститут соціальних та гуманітарних наук кафедра філософії тестові контрольні завдання з філософії варіант №21
Сторінка1/6
Дата конвертації23.06.2013
Розмір0.66 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Філософія > Документы
  1   2   3   4   5   6
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНИХ ТА ГУМАНІТАРНИХ НАУК

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ
ТЕСТОВІ КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ З ФІЛОСОФІЇ

ВАРІАНТ №21

ТЕСТИ А. Обведіть колом варіант правильної відповіді:


 1. Середньовічна містика визнавала Бога, а схоластика піддавала Його існування сумніву.

Так Ні

 1. Філософські ідеї пізньої античності були скеровані на осмислення природи, космосу і пошуки його начал.

Так Ні

 1. А. Шопенгауер вважав, що людину слід вивчати засобами наукового пізнання.

Так Ні

 1. Філософія виникає на основі утвердження синкретичного мислення.

Так Ні

 1. Ф. Шеллінг доводив у своїх працях принципи і постулати емпіризму.

Так Ні

6. Першим гаслом цивілізації є «духовність, релігія, традиція»

Так Ні

7. Г. Геґель доводив, що світ перебуває у процесі змін та розвитку

Так Ні

8. Особа – це суб’єкт та об’єкт соціальних стосунків.

Так Ні

9. Поняття хиби в гносеології протилежне істині.

Так Ні

10. До елементів духовного життя суспільства зараховують знання, емоції та почуття

Так Ні

 1. Європейські гуманісти наполягали на тому, що філософія має підносити значущість земного життя людини і її вчинків

Так Ні

12. У середньовіччі філософія вважалася служницею теології

Так Ні

13. Дхарма в давноіндійській філософії – це абсолютне духовне звільнення

Так Ні

 1. Емпіризм, раціоналізм, сенсуалізм належать до провідних напрямів сучасної некласичної філософії :

Так Ні

15. Світоглядні уявлення у більшості випадків люди отримують із наукових досліджень

Так Ні

16. Ідея ноосфери була ініційована та опрацьована українським філософом В.Вернадським

Так Ні

17. Праця вважається важливим буттєвим проявом особистості

Так Ні

18. Поняття свободи в загальному плані передбачає усвідомлену необхідність

Так Ні

19. Суспільство постає тоталітарним тоді, коли людина відчуває себе свобідною і може робити все, що захоче

Так Ні

20. Найпершою ознакою культури можна вважати людську поведінку, в якій відчувається вишкіл

Так Ні

ТЕСТИ Б. Обведіть літеру, яка позначає варіант правильного завершення положення:

21. Такі течії некласичної філософії, як антропологія та екзистенціалізм відрізняються тим, що:

А) філософська антропологія зосереджується на вивченні людської особистості, а та екзистенціалізм – на її всебічному пізнанні;

Б) екзистенціалізм розглядає людину всебічно, філософська антропологія – через внутрішнє переживання;

В) філософська антропологія розглядає людину всебічно, екзистенціалізм – через внутрішнє переживання нею свого життя.
22. Суть методу верифікації у філософії неопозитивізму полягає в наступному:

А) заміна всіх змістових тверджень відповідними їм послідовностями символів або формулами;

Б) виділення провідних положень певної теорії, зведення їх до простих неподільних суджень;

В) виділення і розгляд деяких (а то й однієї) особливостей та прикмет предмета.
23. Найбільш різка відмінність між соціальним і природним полягає у тому, що:

А) розвиток природи та Всесвіту передбачає виникнення нових структурних утворень і тому соціальні процеси виникають на ґрунті вже наявних природних процесів;

Б) природа і соціальне нерозривні між собою, бо людина – це частина природи ;

В) природні процеси постають наслідком соціальних, є похідним від соціальних, оскільки людина поєднує в собі соціальне і природне;
24. Субстанційна концепція походження свідомості подає:

А) свідомість як конкретне, на рівні людини виявлення вихідної засади світу – духу, або ідеї, або світового розуму;

Б) людську свідомість як один із проявів інформаційних процесів;

В) свідомість людини як божий дар.
25. Співвідношення між двома провідними напрямками середньовічної філософії – схоластикою та містикою – можна окреслити наступним чином:

А) схоластика була спрямована на раціональне обґрунтування існування Бога, а містика виходила з того, що розум тільки шкодить у Богопізнанні;

Б) схоластика була доктринальним блоком ідей, а містика опиралася на магію у наближенні до Бога;

В) схоластика була скерована на відкриття і запровадження чогось нового, прогресивного у філософії, а містика, навпаки, поставала кон-сервативною і догаматичною
26. Індуктивний метод у філософії Нового часу означав :

А) це такий шлях наукового пошуку, коли формування образів реальності відбувається шляхом використання лише частини з множини відповідних даних;

Б) це такий шлях наукового пошуку, коли з вихідних загальних ідей розуму відбувається перехід до часткових ідей;

В) це такий шлях наукового пошуку, коли від суджень про окремі факти переходять до загальних суджень про них.
27. Концепція походження людини внаслідок фатальної помилки базується на:

А) трагічності людського буття у світі, яке виражається через її нескінченні страждання;

Б) психологічному почутті незадоволення людиною, її діями та результатами таких дій;

В) почутті тимчасового перебування на землі, яке вказує, що людина не буде вічно тут жити, а покине землю.
28. Для окремої людини історія являє собою:

А) нісенітницю, випадковий набір подій, який розпочинається у нескінченності і закінчується у ній;

Б) процес, який жорстко визначений у просторі та часі, всі складові якого пов’язані між собою причинно-логічними зв’язками;

В) не лише життєву школу, перелік історичних осіб, дії яких викликають захоплення та бажання їх наслідувати, а й неможливість такого наслідування.
29. Поняття «сублімація» в концепції З. Фройда означає наступне:

А) процес заглушення асоціальних форм сексуальних бажань, що провокує неврози, психози;

Б) непряме, опосередковане виявлення невідомого у діяльності людини; переключення лібідо в соціально значиму діяльність;

В) універсальна енергія сексуального бажання.
30. На думку Дм. Чижевського, «ожидовілі» - це були:

А) представники єврейських кіл Києва ХV ст, і не лише, котрі значну увагу приділяли арабській та гебрайській філософії;

Б) українці, які прийняли юдаїзм;

В) українці, які навчалися в ізраїльських університетах і повернулися в Україну.


Затверджено на засіданні

каф. філософії

Протокол № від

Зав. каф. Петрушенко В.Л.


^ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНИХ ТА ГУМАНІТАРНИХ НАУК

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ
ТЕСТОВІ КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ З ФІЛОСОФІЇ

^ ВАРІАНТ №22

ТЕСТИ А. Обведіть колом варіант правильної відповіді:


 1. Історичними типами світогляду є філософський, релігійний та науковий.

Так Ні

 1. Теза «Вірю, тому що абсурдно» належить Терту ліану

Так Ні

 1. Платон ввів у філософію поняття «Логос».

Так Ні

 1. Чотири види помилкових суджень, від яких треба звільнитися в процесі пізнання – це «примари» розуму Й.Фіхте

Так Ні

 1. Ф.Ніцше протиставляє силу життя культурним нормам і цінностям.

Так Ні

6. П.Куліш є творцем так званої «хутірської філософії»

Так Ні

7. Осьовий час – це час, коли відбуваються події всезагального історичного значення

Так Ні

8. Науково-технічний прогрес визначає можливості і перспективи соціального прогресу.

Так Ні

9. В ролі семіотичних систем можуть виступати будь-які фрагменти людського світу, що набувають функції знаків.

Так Ні

10. Оскільки культура стала важливим об’єктом дослідження гуманітарних наук, то з’явилося більше ніж 300 визначень цього поняття

Так Ні

11. Початком філософії, за Платоном, є страх.

Так Ні

 1. Екзистенціалісти вважали, що існування людини передує її сутності

Так Ні

 1. Конфуцій розробляє концепцію благородної людини:

Так Ні

 1. Основною тематикою шкіл пізньої античної філософії є досягнення абсолютно завершеного знання

Так Ні

 1. Містицизм як філософський напрям розвивався у поглядах Дж.Локка:

Так Ні

16. Ідею надлюдини розробляв та пропагував К. Маркс.

Так Ні

17. Індивідуальність – це особистість, яка внаслідок усвідомлення своєї неповторності розуміє, що дещо в цьому житті може зробити лише вона і прагне це реалізувати:

Так Ні

18. Позитивісти заперечують можливість пізнання світу:

Так Ні

19. За своєю соціальною функцією культура постає матеріалізацією творчих можливостей людини

Так Ні

20. П. Куліш не входив до складу Кирило-Мефодіївського братства.

Так Ні

Тести Б. Оберіть варіант правильного завершення положення та обведіть колом літеру, що його позначає

21. До основоположних ідей елліністичної течії стоїцизму слід віднести:

А) є 4 головні афекти, які ведуть до пороків: задоволення, захоплення, печаль і страх. Коли позбутися афектів, тоді настає стан апатії;

Б) мета філософії – допомогти людині досягти стану духовної насолоди, звільнитися від страху смерті;

В) мета філософії – досягнення незворушної іронії щодо світу – автаркії.
22. Поняття несвідомого у концепції З.Фройда означає:

А) історично вироблені суспільством норми, засоби, форми для здійснення процесів свідомості

Б) найпотужніший чинник людської психіки, зміст якого формувався мільярди років і в структуру якого входять два найпотужніші інстинкти: сексуальний та інстинкт смерті

В) силу, що є за межами розуму, алогічну, яка утворює навички і механізми поведінки людини, які набули характеру автоматичного виконання.
23. Сьогодні не існує єдино виправданого визначення істини, оскільки:

А) вона постає не як щось застигле, вічне, незмінне, а як процес функціонування інтелектуального складника суспільно-історичного життя

Б) будь-яка царина діяльності людини засвідчує, що наука, релігія, мистецтво не можуть претендувати на монополію істини;

В) істина виникає на основі інтерсуб’єктивної комунікації і полягає у тому, що більшість домовляється вважати істиною те той те то.
24. Людські дії в суспільстві засвідчують, що:

А) фаталізм притаманний людині і він засвідчує повну залежність людини від того, що від неї не залежить;

Б) волюнтаризм притаманний людині, тобто, що людина повністю сама визначає свої вчинки, дії та поведінку за допомогою розуму та свідомості;

В) не можна говорити про те, що людська поведінка напередвизначена суспільством або повністю незалежна від впливу суспільства.
25. Філософія історії, як напрямок філософського знання, ставить собі за мету:

А) осягнути сутнісні сили історії, її спрямованість та сенс;

Б) детально проаналізувати та класифікувати історичні події і звести їх до єдиного каталогу;

В) синтезувати історичні події в одне ціле, щоб створити загальну світову історію.
26. Оскільки людське буття є проблематичним, то:

А) ми отримуємо свої людські якості та необхідні змістовні наповнення свого життя від своїх батьків генетично;

Б) ми не отримуємо своїх людських якостей та необхідних змістових наповнень свого життя стихійно, автоматично, а здобуваємо у процесі соціалізації;

В) людиною керує все життя, починаючи з дня народження, її невблаганний фатум і якщо людина буде слідувати за ним, то буде щасливою.
27. Технократизм – це:

А) концепції, згідно з якими головним фактором суспільного розвитку є високий рівень розвитку промислового виробництва, що орієнтоване на масове виробництво товарів вжитку тривалого використання;

Б) концепції, згідно з якими технічний прогрес веде людство до загибелі чи то внаслідок екологічної катастрофи;

В) концепції, згідно з якими хід суспільної історії визначається розвитком науки, техніки та технології.
28. Концепція «суспільної угоди» Т.Гоббса передбачала:

А) Первісне людське рівноправ’я порушила приватна власність, яка розшарувала суспільство на багатих і бідних;

Б) Свою особисту свободу люди передають державі і, поступаючись свободою, вводять своє життя у впорядковане русло, що кладе край хаосу та ворожнеч;

В) Людина за своєю природою є істотою суспільною, тому у самій природі людини є внутрішня потреба, схильність до особливого суспільного об’єднання.
29. Суть методу верифікації у філософії неопозитивізму полягає в наступному:

А) заміна всіх змістових тверджень відповідними їм послідовностями символів або формулами;

Б) виділення провідних положень певної теорії, зведення їх до простих неподільних суджень;

В) виділення і розгляд деяких (а то й однієї) особливостей та прикмет предмета.
30. Якщо антропоцентричний світогляд ставить людину у центр всесвіту, то:

А) людина живе речами і існує лише для космосу фізичних тіл;

Б) людина і весь земний світ в ньому – це момент руху до Бога;

В) людина – це мисляча істота, яка осягає світ навколо себе за допомогою поєднання мислення та відчуттів.

Затверджено на засіданні

каф. філософії

Протокол № від

Зав. каф. Петрушенко В.Л.


^ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНИХ ТА ГУМАНІТАРНИХ НАУК

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ
ТЕСТОВІ КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ З ФІЛОСОФІЇ

^ ВАРІАНТ №23
ТЕСТИ А. Обведіть колом варіант правильної відповіді:


 1. За своїм змістом світогляд тотожний природознавству

Так Ні

 1. Некласична філософія характеризується механістичним світобаченням

Так Ні

 1. Л. Фейєрбах вважав, що релігію божественного об’явлення треба замінити релігією всезагальної людської любові

Так Ні

 1. Головною заслугою шкіл пізньої античної філософії слід вважати відкриття автономії людського розуму щодо обставин життя

Так Ні

 1. Т. Аквінський вважається першим середньовічним філософом

Так Ні

6. Суб'єкт пізнання в сучасній гносеології - це мислячий колектив.

Так Ні

7. П. Юркевич критикував ідеалізм та матеріалізм за їхню обмеженість

Так Ні

8. З точки зору Спінози, людська свобода має своєю передумовою необхідність.

Так Ні

9. Для свідомості властивим є мислити про те, що не можливо побачити і чого не існує.

Так Ні

10. Геґель – це представник цивілізаційно-хвильового підходу до розуміння історичного процесу

Так Ні

 1. О. Конт був засновником позитивізму

Так Ні

 1. Сократ основну увагу приділяв у своїй філософії людині та внутрішнім чинникам її дій

Так Ні

 1. Сенсуалізм в теорії пізнання виходить з принципу немає нічого в інтелекті, чого не було б у відчуттях

Так Ні

 1. Засновником філософії Нового часу вважається Леонардо да Вінчі

Так Ні

 1. Зміст світогляду визначають вірування, підсвідомі прагнення і пристрасті.

Так Ні

16. О. Потебня викладав філософські курси у Києво-Могилянській академії.

Так Ні

17. Автором книги «Міф про Сізіфа» є К. Маркс;

Так Ні

18. Індивід виявляє загальні родові риси людського роду унікальним чином.

Так Ні

19. Свідомість проявляє себе і свій зміст тільки через матеріальні чинники.

Так Ні

20. Численні визначення культури можуть бути виправданим тому, що всі вони дають новий ракурс її бачення.

Так Ні
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Національний університет «львівська політехніка» інститут соціальних та гуманітарних наук кафедра філософії тестові контрольні завдання з філософії варіант №21 iconНаціональний університет «львівська політехніка» інститут соціальних...
Українська філософія характеризується схильністю до створення абстрактно-теоретичних, далеких від життя вчень
Національний університет «львівська політехніка» інститут соціальних та гуманітарних наук кафедра філософії тестові контрольні завдання з філософії варіант №21 iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний...
Цивільне право (частина 1 І 2). Методичні вказівки до семінарських занять для студентів напряму підготовки 030402 Правознавство /...
Національний університет «львівська політехніка» інститут соціальних та гуманітарних наук кафедра філософії тестові контрольні завдання з філософії варіант №21 iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний...
Господарське право України. Програма курсу та методичні вказівки до виконання контрольних робіт для студентів заочної форми напряму...
Національний університет «львівська політехніка» інститут соціальних та гуманітарних наук кафедра філософії тестові контрольні завдання з філософії варіант №21 iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни львівська державна...
Макух О. Є., асистент кафедри соціальних І гуманітарних дисциплін лдфа, к політ наук
Національний університет «львівська політехніка» інститут соціальних та гуманітарних наук кафедра філософії тестові контрольні завдання з філософії варіант №21 iconНаціональний університет «Львівська політехніка» Навчально-науковий...
Зміст технологічної стадії господарського контролю полягає в комплексному аналізі та усуненні виявлених недоліків
Національний університет «львівська політехніка» інститут соціальних та гуманітарних наук кафедра філософії тестові контрольні завдання з філософії варіант №21 iconМіністерство освіти І науки україни херсонський державний університет
Укладачі: Поліщук І.Є. – кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії та соціально-гуманітарних наук
Національний університет «львівська політехніка» інститут соціальних та гуманітарних наук кафедра філософії тестові контрольні завдання з філософії варіант №21 iconОдеський державний аграрний університет кафедра філософії, історії...
Тестові завдання з дисципліни «Історія України» розроблені на основі навчальної програми дисципліни «Історія України» для підготовки...
Національний університет «львівська політехніка» інститут соціальних та гуманітарних наук кафедра філософії тестові контрольні завдання з філософії варіант №21 iconОснови
Слоньовський Р. В., доктор фізико-математичних наук, професор, Національний університет “Львівська політехніка”
Національний університет «львівська політехніка» інститут соціальних та гуманітарних наук кафедра філософії тестові контрольні завдання з філософії варіант №21 iconНаціональний університет «львівська політехніка» інститут права та психології
«Злочини проти прав І свобод людини І громадянина (кримінологічна характеристика)»
Національний університет «львівська політехніка» інститут соціальних та гуманітарних наук кафедра філософії тестові контрольні завдання з філософії варіант №21 iconФілософія завдання для самостійної роботи І самоконтролю частина ІІ
Розглянуто на засіданні кафедри філософії та соціально-гуманітарних наук (протокол №1 від жовтня 2012 р.)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка