Національний університет «львівська політехніка» інститут соціальних та гуманітарних наук кафедра філософії тестові контрольні завдання з філософії варіант №1
НазваНаціональний університет «львівська політехніка» інститут соціальних та гуманітарних наук кафедра філософії тестові контрольні завдання з філософії варіант №1
Сторінка4/5
Дата конвертації12.08.2013
Розмір0.67 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Філософія > Документы
1   2   3   4   5

^ ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНИХ ТА ГУМАНІТАРНИХ НАУК

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ

ТЕСТОВІ КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ З ФІЛОСОФІЇ

ВАРІАНТ № 10

ТЕСТИ А. Обведіть колом варіант правильної відповіді.

1. Філософія як форма світогляду постає загальнолюдським явищем.

Так Ні

2. В епоху Нового часу виникають національні та регіональні філософії.

Так Ні

3. Для німецької класичної філософії було характерним прагнення до створення завершених систем філософського знання.

Так Ні

4. Д.Берклі був представником німецької класичної філософії.

Так Ні

5. Ф.Ніцше і С.К’єркегор є засновниками позитивізму як напряму некласичної філософії.

Так Ні

6. Одним із перших фундаторів так званої «теорії суспільної згоди» був С. Оріховський-Роксолан.

Так Ні

7. Парменід вважав, що буття і мислення тотожні.

Так Ні

8. Безсмертя людини постає реальністю в кількох планах: в генетичному, соціальному, культурному.

Так Ні

9. Мова є неадекватним засобом опредметнення свідомості.

Так Ні

10. Соціальний прогрес повинен вимірюватися тільки рівнем споживання матеріальних благ.

Так Ні

11. Некласична філософія вважала, що пізнання слід спрямовувати на те, що увійшло у наше сприйняття, що є доступним людині.

Так Ні

12. Відмінність у філософських позиціях Сократа та софістів полягала у тому, що Сократ не вимагав гроші за навчання, а софісти вимагали.

Так Ні

13. Сенсуалізм в теорії пізнання виходить з принципу: сенс є лише в тому, що є корисним.

Так Ні

14. “Монадологія”, як вчення про численні монади (одиниці) – початки буття, була розроблена Г.Лейбніцем.

Так Ні

15. Зміст світогляду визначають знання про світ, спродуковані природознавством.

Так Ні

16. Давньоукраїнський твір, в якому подаються світоглядні уявлення часів Київської Русі, це Історія Русів.

Так Ні

17. Поняття «архе» в давньогрецькій філософії означає початок всього існуючого.

Так Ні

18. Потреба в синтезі даних чуттів із абстрактними раціональними узагальненнями зумовлена існуванням двох джерел пізнання – матеріалу чуттів та апріорних форм розсудку.

Так Ні

19. До сучасних концепцій походження свідомості відносимо концепцію еволюції.

Так Ні

20.І.Кант вважав, що розум є основним принципом історії людства.

Так Ні

ТЕСТИ Б. Оберіть варіант правильного завершення положення та обведіть колом літеру, що його позначає.

21. Розрізняння шляхетної людини та низької людини було важливим пунктом у філософії:

А) Аристотеля;

Б) конфуціанства;

В) І.Франка.

22. Сократ сповідував тезу:

А) пізнай себе;

Б) за закон слід битися як за стіни рідного міста;

В) нічого понад міру.

23 Місце філософії у духовному житті середньовіччя визначалось положенням:

А) хто не знає математики, той не філософ;

Б) філософія торує шлях до Бога;

В) філософія є прислужниця теології.

24. У філософії доби Відродження співвідношення людини і світу розглядалось через:

А) співвідношення розуму і віри;

Б) співвідношення мікро та макрокосмосу;

В) співвідношення теорії та експерименту.

25. Українська філософія характеризується:

А) високим рівнем абстрактності та системності;

Б) релігійністю та оберненням до моралі;

В) пануванням логіки та суворої термінології.

26. Завершить тезу: «Мати якусь річ у відчуттях…»:

А) значить бути переконаним в її існуванні;

Б) значить завжди якось оцінювати її;

В) ще не значить знати її.

27. Між суспільством і природою:

А) існує незаперечна єдність;

Б) існує докорінна відмінність;

В) існує взаємодія, що засвідчує як їх єдність, так і відмінність.

28. Згідно уявленням сучасної філософії, пізнання постає:

А) продукуванням інформації;

Б) способом духовного засвоєння світу;

В) відбором ефективних технологій дії.

29. Індивід – це є:

А) окремий представник людського роду;

Б) людина, що виразно постає унікальною;

В) особа, що є об’єктом та суб’єктом соціальних стосунків.

30. У структуру свідомості переважно включають:

А) свідоме, підсвідоме, несвідоме;

Б) знання, волю, емоції та почуття;

В) відчуття, сприйняття та уявлення.
Затверджено на засіданні

каф. філософії

Протокол № від

Зав. каф. Петрушенко В.Л.

^ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНИХ ТА ГУМАНІТАРНИХ НАУК

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ

ТЕСТОВІ КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ З ФІЛОСОФІЇ

^ ВАРІАНТ № 11

ТЕСТИ А. Обведіть колом варіант правильної відповіді:

  1. «Коперніканський переворот» І. Канта у філософії був пов'язаний з його гіпотезою про еволюційне походження Всесвіту.

Так Ні

  1. Епікуреїзм, даосизм та неоплатонізм є основними напрямками елліністичної філософії.

Так Ні

  1. Історично першою формою світогляду слід вважати релігію.

Так Ні

4. Міфологія базується на дискурсивному мисленні, а філософія постає синкретичним духовним утворенням.

Так Ні

5. Поняття людина позначає вид живих істот, що займає певне місце в ієрархії живих організмів.

Так Ні

6. Лібералізм оголошує людину економічно вільною і обмежує втручання держави у життя суспільства

Так Ні

7. В кожній культурі поєднуються автентичні (етнічні, національні) та вічні (загальнозначущі, загальнолюдські) елементи.

Так Ні

8. Г. Геґель виводив усі окреслення світобудови із діяльності «Я».

Так Ні

9. До концепцій свідомості відносяться релігійна, матеріалістична та дуалістична.

Так Ні

10. Українська філософія у ХХ ст. розвивалась лише за межами радянської України.

Так Ні

11. Духовним каноном давньоіндійської філософії є П’ятикнижжя.

Так Ні

12. Важливе значення для формування і розвитку філософії Нового часу мало панування релігії в усіх сферах суспільного життя.

Так Ні

13. Перш ніж вивести тезу «Я мислю, отже існую», Р. Декарт стверджував: «знання – це сила».

Так Ні

14. Людська особистість характеризується такими якостями: це є людина як суб’єкт та об’єкт соціальних стосунків.

Так Ні

15. Б. Спіноза вважав, що в основі світобудови перебуває дві субстанції.

Так Ні

16. До найперших ознак науки слід віднести: її мову (спеціальну термінологію) та логіку (внутрішню впорядкованість).

Так Ні

17. Істина і правда співвідносяться таким чином: правда – це характеристика раціональних утворень, а істина – це єдність правди та життєвої позиції.

Так Ні

18. Засновником емпіризму у філософії Нового часу був Ф. Бекон.

Так Ні

19. Засновником даосизму в Китаї був Конфуцій.

Так Ні

20. С. К’єркегор розглядав такі три стадії існування людини: естетична – етична – релігійна.

Так Ні

ТЕСТИ Б. Оберіть варіант правильного завершення положення та обведіть колом літеру, що його позначає.

21. Співвідношення між схоластикою та містикою можна окреслити наступним чином:

А) схоластика була спрямована на раціонально-логічне обґрунтування основ християнства, а містика виходила з того, що у Богопізнанні слід опиратися на віру в Бога;

Б) схоластика намагалася раціонально обґрунтувати існування Бога, а містика опиралася на магію, заклинання та обряди;

В) схоластика – це система середньовічної філософії, а містика - варіант теології.

22. Самодостатність як спосіб виявлення самості особистості проявляється в тому, що:

А) людина усвідомлюючи свою смертність, не живе так, ніби вона приречена до страти, а може переживати щасливі моменти особливого відчуття повноти буття;

Б) для людини нормою є жити так, як вона хоче і не рахуватися із іншими;

В) коли людина діє із прагненням реалізувати себе як особистість, вона діє на основі сенсу, тобто цілісно, орієнтуючи всі свої дії та вчинки на єдиний центр.

23. Розуміння історії як хвильового процесу передбачає:

А) заперечення будь-якої загальноприйнятої схеми історії світового масштабу;

Б) визнання того, що в світовій історії присутні періоди піднесення і занепаду;

В) відкидання будь-яких схем історичного процесу і утвердження стихійного ходу історії.

24. Сутність класичного розуміння буття полягає в тому, що буття постає:

А) найважливішим поняттям, що охоплює собою усі можливі прояви дійсності;

Б) граничною абстракцією у людському пізнанні дійсності, яка не має ніякого змісту;

В) лише у його поєднанні із людиною, яка здатна сприймати горизонт усякого буття.

25. Розуміння пізнання у філософії І.Канта передбачає такі рівні і форми його здійснення:

А) за допомогою органів чуття людина отримує прості ідеї, а за допомогою рефлексії формує складні ідеї;

Б) слід розрізняти первинні уявлення, що пов’язані із чуттєвим сприйняттям, та вторинні (або уявлення уявлень);

В) людські чуття надають матеріал для пізнання, а розсудок, що має призначення мислити, впорядковує їх за допомогою апріорних форм (категорій).

26. До вихідних засадничих особливостей наукової філософії ХХ ст. слід віднести:

А) наголошування на виключному значенні проблеми людини та її соціальної адаптації;

Б) визнання провідної ролі науки та наукового пізнання у розвитку людини і людства;

В) акцентування на перетворенні інформаційних процесів у найперший засіб діяльності.

27. Відмінність між давньокитайською та давньоіндійською філософією полягала в тому, що:

А) індійська струнка, детальна, занурена в суперечливе парадоксальне мислення, а китайська  цікавилась проблемами світобудови, початків буття;

Б) китайська виходила з раціонального мислення, нормативної соціальної етики, а індійська виражалась в аскетизмі, строгому чернецтві;

В) індійська виходила з домінування матеріалістичності світоосмислення, сакралізації дійсності, а китайська спиралась на метафізичні духовні елементи релігії та світогляду

28. В реальному житті суспільства кожна людина:

А) розглядається як центр Всесвіту і все повинно служити їй;

Б) набуває соціальних якостей лише в процесі виховання та навчання;

В) відчуває відсутність будь-яких меж або перешкод для своїх дій та проявів.

29. П. Юркевич не був ні матеріалістом, ні ідеалістом, бо:

А) бачив обмеженість обидвох світоглядних напрямків;

Б) створив філософію серця, яке поєднує матеріальне і духовне в одне ціле;

В) був агностиком і заперечував можливість пізнання світу і духу.

30. Пізнання як людська здатність:

А) немає суттєвого відношення до найперших потреб людини;

Б) виявляє такі фундаментальні особливості людини, як її розумність;

В) вказує на те, що людина постає агентом світового інформаційного процесу.

Затверджено на засіданні

каф. філософії

Протокол № від

Зав. каф. Петрушенко В.Л.
^ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНИХ ТА ГУМАНІТАРНИХ НАУК

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ

ТЕСТОВІ КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ З ФІЛОСОФІЇ

^ ВАРІАНТ № 12

ТЕСТИ А. Обведіть колом варіант правильної відповіді:

1. Серед філософських ідей у творах Л. Українки фігурує ідея героїчного оптимізму.

Так Ні

2. Онтологія досліджує прояви буття, а метафізика – саме буття та причини його виникнення.

Так Ні

3. Як самість особистість може бути розкрита тільки через самовизначення та сенсопокладання.

Так Ні

4. Пізнання в сучасній філософії розглядається переважно як здібності, вміння, навички в певній області діяльності.

Так Ні

5. Наукова картина світу – це сукупність накопичених наукових знань.

Так Ні

6. Серед рівнів духовного життя суспільства важливо розрізняти ідеологію і масову свідомість

Так Ні

7. В кожній культурі поєднуються автентичні (етнічні, національні) та вічні (загальнозначущі, загальнолюдські) елементи.

Так Ні

8. Між суспільством та природою існує зв'язок за принципом наслідування

Так Ні

9. Почуття, мислення, знання і воля є частинами структури свідомості.

Так Ні

10. До основних ознак цивілізації можна віднести виникнення міст

Так Ні

11. Людська особистість характеризується такими якостями: це є особа, внутрішній світ якої концентрується навколо духовного стрижня.

Так Ні

12. До ознак культури можна віднести таку людську поведінку, в якій відчувається вишкіл.

Так Ні

13. До найперших ознак науки слід віднести її здатність долати забобони.

Так Ні

14. Історія постає реальністю лише за наявності в ній єдності перервного і неперервного, історичної пам’яті, свідомої діяльності.

Так Ні

15. Чуттєве пізнання характеризується найбільшою достовірністю, оскільки безпосередньо засвідчує існування реальності.

Так Ні

16. Сприйняття історичного процесу як лінійного – це позиція середньовічної філософії.

Так Ні

17. Позиція натуралізму у соціальній філософії передбачає зведення соціальних якостей до природних.

Так Ні

18. Українська філософія постає переважно явищем внутрішньо-культурним.

Так Ні

19. Розуміння буття у східній філософії передбачає надання переваг буттю перед небуттям.

Так Ні

20.У структурі свідомості можна виділити: несвідоме, свідоме і надсвідоме.

Так Ні

ТЕСТИ Б. Оберіть варіант правильного завершення положення та обведіть колом літеру, що його позначає.

21. Позиції еволюціонізму та креаціонізму у питанні про походження людини:

А) еволюціонізм: людина генетично запрограмована, а креаціонізм: вона створює себе сама;

Б)еволюціонізм: людину формується під впливом соціально-культурних чинників, а креаціонізм: людина незмінна;

В) еволюціонізм: людина - результат тривалого розвитку форм життя на Землі, а креаціонізм: людина – це Боже творіння.

22. Проблема середньовічної філософії (дискусія про універсалії) розв’язувалась таким чином:

А) реалісти: універсалії (загальні поняття) існують реально, а номіналісти: реально існують лише одиничні речі;

Б) реалісти: універсалії існують як загальні ідеї, а номіналісти: універсалії є лише образами, які створює людське мислення;

В) номіналісти: універсалії існують реально, а реалісти: в реальності тільки окремі речі.

23. Оскільки глобалізація – зростаюча взаємозалежність регіонів світу, то треба розвивати:

А) економічну і політичну незалежність своєї країни від інших регіонів;

Б) економічні і політичні взаємовідношення з найбільш розвиненими країнами;

В) економічні і політичні відношення з усіма країнами світу.

24. Представники субстанційного тлумачення буття стверджують:

А) буття - всезагальна основа світу, тобто усіх явищ та процесів дійсності;

Б) буття недоступне людському пізнанню, оскільки людський розум обмежений;

В) буття продукується людиною як абстрактне поняття з метою узагальнення набутих знань про окремі явища та предмети дійсності, тобто воно є лише уявленням.

25. До найважливіших здобутків німецької класичної філософії можна віднести наступні ідеї:

А) осмислення субстанції як вихідної підоснови дійсності;

Б) відкриття ролі і значення принципу агностицизму у пізнавальних можливостях;

В) основні засади діалектичної логіки; ідею взаємозв’язку усього з усім.

26. Антропологічний чинник виникнення та функціонування свідомості полягає у тому, що:

А) дозволяє побачити свідомість у специфічно людських вимірах та окресленнях;

Б) дозволяє осмислювати свідомість в її єдності із людською тілесністю;

В) для свідомості культура постає мірою її творчих самовиявлень.

27. У філософських поглядах І. Франка помітне зацікавлення соціально-політичною проблематикою, про що свідчить:

А) ) усунення авторитарних рис у суспільному житті і піднесення національної самосвідомості через прилучення до здобутків національної освіти і культури;

Б) народ, людський загал творить історію і вирішує свою долю, а в прогресі науки та техніки вбачав провідний чинник майбутніх історичних зрушень;

В) відстоював ідею захисту українського народу як етнічної спільноти від ополячення і окатоличення та орієнтувався на внутрішнє, духовне життя людини.

28. Оскільки смерть та безсмертя знаходяться у органічній єдності, то:

А) смерть постає зовнішнім у відношенні до життя явищем;

Б) смерть невіддільна від життя і являє собою перехід душі в іншу реальність;

В) через смерть людське життя набуває завершеності та сенсу.

29. Відмінності між позиціями емпіризму та раціоналізму окреслюються так:

А) емпіризм: немає нічого в інтелекті, чого би не було у відчуттях, зводить знання до чуттєвих даних, а раціоналізм базує знання на фактах, опрацьованих логікою;

Б) емпіризм: істинні знання можуть базуватись лише на фактах, а раціоналізм: пізнання залежить від діяльності розуму;

В) емпіризм вимагає знання виводити із експериментів, а раціоналізм – із інтелектуальних конструювань, із логічних доведень та гіпотез.

30. Позицію дуалізму у філософії свідомості можна описати наступним чином:

А) свідомість і тіло утворюють одне ціле за життя індивіда, але в момент смерті свідомість відділяється від тіла й існує поза ним;

Б) свідомість і тіло – це дві різні субстанції, які наділені власним існуванням;

В) не існує свідомості, всі свідомі стани є лише наслідком діяльності мозку та вищої нервової системи людини.

Затверджено на засіданні

каф. філософії

Протокол № від

Зав. каф. Петрушенко В.Л.
1   2   3   4   5

Схожі:

Національний університет «львівська політехніка» інститут соціальних та гуманітарних наук кафедра філософії тестові контрольні завдання з філософії варіант №1 iconНаціональний університет «львівська політехніка» інститут соціальних...
Середньовічна містика визнавала Бога, а схоластика піддавала Його існування сумніву
Національний університет «львівська політехніка» інститут соціальних та гуманітарних наук кафедра філософії тестові контрольні завдання з філософії варіант №1 iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний...
Цивільне право (частина 1 І 2). Методичні вказівки до семінарських занять для студентів напряму підготовки 030402 Правознавство /...
Національний університет «львівська політехніка» інститут соціальних та гуманітарних наук кафедра філософії тестові контрольні завдання з філософії варіант №1 iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний...
Господарське право України. Програма курсу та методичні вказівки до виконання контрольних робіт для студентів заочної форми напряму...
Національний університет «львівська політехніка» інститут соціальних та гуманітарних наук кафедра філософії тестові контрольні завдання з філософії варіант №1 iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни львівська державна...
Макух О. Є., асистент кафедри соціальних І гуманітарних дисциплін лдфа, к політ наук
Національний університет «львівська політехніка» інститут соціальних та гуманітарних наук кафедра філософії тестові контрольні завдання з філософії варіант №1 iconНаціональний університет «Львівська політехніка» Навчально-науковий...
Зміст технологічної стадії господарського контролю полягає в комплексному аналізі та усуненні виявлених недоліків
Національний університет «львівська політехніка» інститут соціальних та гуманітарних наук кафедра філософії тестові контрольні завдання з філософії варіант №1 iconМіністерство освіти І науки україни херсонський державний університет
Укладачі: Поліщук І.Є. – кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії та соціально-гуманітарних наук
Національний університет «львівська політехніка» інститут соціальних та гуманітарних наук кафедра філософії тестові контрольні завдання з філософії варіант №1 iconОдеський державний аграрний університет кафедра філософії, історії...
Тестові завдання з дисципліни «Історія України» розроблені на основі навчальної програми дисципліни «Історія України» для підготовки...
Національний університет «львівська політехніка» інститут соціальних та гуманітарних наук кафедра філософії тестові контрольні завдання з філософії варіант №1 iconОснови
Слоньовський Р. В., доктор фізико-математичних наук, професор, Національний університет “Львівська політехніка”
Національний університет «львівська політехніка» інститут соціальних та гуманітарних наук кафедра філософії тестові контрольні завдання з філософії варіант №1 iconНаціональний університет «львівська політехніка» інститут права та психології
«Злочини проти прав І свобод людини І громадянина (кримінологічна характеристика)»
Національний університет «львівська політехніка» інститут соціальних та гуманітарних наук кафедра філософії тестові контрольні завдання з філософії варіант №1 iconФілософія завдання для самостійної роботи І самоконтролю частина ІІ
Розглянуто на засіданні кафедри філософії та соціально-гуманітарних наук (протокол №1 від жовтня 2012 р.)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка