Національний університет «львівська політехніка» інститут соціальних та гуманітарних наук кафедра філософії тестові контрольні завдання з філософії варіант №1
НазваНаціональний університет «львівська політехніка» інститут соціальних та гуманітарних наук кафедра філософії тестові контрольні завдання з філософії варіант №1
Сторінка3/5
Дата конвертації12.08.2013
Розмір0.67 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Філософія > Документы
1   2   3   4   5

^ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНИХ ТА ГУМАНІТАРНИХ НАУК

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ

ТЕСТОВІ КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ З ФІЛОСОФІЇ

^ ВАРІАНТ № 7

ТЕСТИ А. Обведіть колом варіант правильної відповіді.

1. Антична філософія розпочинається с діяльності давньогрецьких софістів.

Так Ні

2. Згідно О.Конту наука має досліджувати лише позитивне – спостережуване, просте і корисне.

Так Ні

3. Д.Бруно був представником філософії європейського Просвітництва.

Так Ні

4. Персоналізм вважає особистість тим, що робить людину людиною.

Так Ні

5. В Стародавній Індії філософія вперше набула статусу автономної інтелектуальної діяльності.

Так Ні

6. У ХІХ ст. філософські ідеї в Україні знаходили вираз не лише в межах академічної філософії.

Так Ні

7. Класичне і некласичне розуміння буття в основних положеннях співпадають.

Так Ні

8. Дискурс – це логічно і методично послідовне мислення.

Так Ні

9. Прогрес є найбільш очевиднішою спрямованістю історії.

Так Ні

10. Версія занесення людини на Землю інопланетянами ближче за сутністю еволюціонізму.

Так Ні

11. ”Коперніканський переворот” І.Канта – це гіпотеза про походження сонячної системи.

Так Ні

12. Середньовічна філософія розвивалась переважно у формах раціоналізму та емпіризму.

Так Ні

13. У вченні Б.Спінози субстанція розглядалась як нескінченна множина рухливих монад.

Так Ні

14. Видатними представниками німецької класичної філософії були: І.Кант, І.Фіхте, Л.Фейєрбах.

Так Ні

15. Філософську концепцію Ф.Ніцше називають “філософією життя” тому, що вона наставляла людину на те, як організувати власне життя.

Так Ні

16. І. Франко вважав, що комунізм сприяє боротьбі народів за рівні права.

Так Ні

17.Об’єкт пізнання є невід’ємним від суб’єкта: вони постають сторонами єдиного процесу пізнання.

Так Ні

18. Поняття «річ протяжна» і «річ мисляча» були введені в обіг для окреслення буття Б.Спінозою.

Так Ні

19. Опредметнення свідомості в речах матеріальної культури має неадекватний для свідомості чуттєво-предметний характер.

Так Ні

20.Історичний процес має кінцеву мету – це позиція античної філософії.

Так Ні

ТЕСТИ Б. Оберіть варіант правильного завершення положення та обведіть колом літеру, що його позначає.

21. За Платоном, найпершими засадами усякого буття є:

А) субстанція, акциденція і модус;

Б) ідеї як вічні і досконалі взірці речей;

В) атоми як далі неподільні частинки речовини.

22. У своєму ставленні до античної філософії середньовічна філософія може бути позначена як:

А) її рішуче заперечення та відкидання;

Б) її схвальне прийняття та використання;

В) її використання для потреб теології.

23. Натурфілософія доби Відродження характеризується тим, що вона:

А) впритул наблизилась до начал експериментального природознавства;

Б) вперше висунула ідею начала («архе») всього існуючого;

В) висунула ідею запровадження нової науки – філософії природи.

24. Скептицизм у європейській філософії епохи Нового часу базував свої твердження на:

А) недовірі до абстрактних понять та логічних виводів;

Б) на тезі про ненадійність людських відчуттів;

В) на тезі про неадекватність мовних виразів природі речей.

25. Серед перелічених нижче до рис некласичної філософії слід віднести:

А) ірраціоналізм, скептицизм, сцієнтизм;

Б) ірраціоналізм, релігійність, академізм;

В) ірраціоналізм, суб’єктивізм, релятивізм.

26. Ідеї філософії серця представлені у працях таких представників української філософії:

А) І.Вишенського, Ст.Оріховського, П.Лодія;

Б) Г.Сковороди, П.Юркевича;

В) Д.Чижевського, Г.Флоровського.

27. Логічний позитивізм запропонував для перевірки наукових знань процедуру:

А) верифікації;

Б) сігніфікації;

В) референції.

28. До основних видів пізнання відносять:

А) життєво-досвідне, містичне та корисне;

Б) життєво-досвідне, художнє та математичне;

В) життєво-досвідне, наукове та художнє.

29. Сукупність людей, що мають спільне проживання, утворює суспільство, якщо вони:

А) створюють сталу структуру взаємин, забезпечують відтворення населення, продукування та збереження духовних цінностей;

Б) базують свої відношення на основі ефективних засобів комунікації та грошових одиниць;

В) вони сповідують єдину релігію та спілкуються єдиною мовою.

30. До основних різновидів свободи у більшості випадків відносять:

А) негативну, варіативну та комунікативну свободу;

Б) негативну, варіативну та творчо-позитивну свободу;

В) негативну, варіативну та легітимну свободу.


Затверджено на засіданні

каф. філософії

Протокол № від

Зав. каф. Петрушенко В.Л.

^ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНИХ ТА ГУМАНІТАРНИХ НАУК

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ

ТЕСТОВІ КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ З ФІЛОСОФІЇ

^ ВАРІАНТ № 8

ТЕСТИ А. Обведіть колом варіант правильної відповіді.

1. Сократ був послідовником софістів.

Так Ні

2. Дао є вихідним поняттям конфуціанства і позначає в ньому шляхетну людину.

Так Ні

3. Християнська апологетика була заключним, вищим етапом розвитку патристики.

Так Ні

4. Філософська антропологія виникла в епоху Відродження.

Так Ні

5. Платон розділив дійсність на світ ідей та світ речей, протиставивши їх один одному.

Так Ні

6. Д.Донцов схилявся до визнання вирішальної ролі людської особистості в історичному процесі.

Так Ні

7. М. Гайдеґґер є творцем «фундаментальної онтології», основи якої розроблені у праці «Буття і час».

Так Ні

8. Інтуїція – безпосереднє миттєве схоплення істини без логічного аналізу та доказів.

Так Ні

9. Самосвідомість – це здатність свідомості фіксувати саму себе.

Так Ні

10. Циклічне розуміння ходу історії передбачає її виразний рух по висхідній лінії.

Так Ні

11. Гасло „Факти є живлення науки” відповідає позиції емпіризму.

Так Ні

12. Пізня антична філософія найбільше прагнула захистити окремого індивіда та звільнити його від страхів життя.

Так Ні

13. Згідно І.Канта людина пізнає сутність та причини речей

Так Ні

14. За переконанням філософів–екзистенціалістів людина постає суб’єктом та об’єктом соціальних стосунків.

Так Ні

15. Проголошення «симфонії розуму та віри» у філософії ХХ ст. характеризує позицію неотомізму.

Так Ні

16. П.Юркевич, один із українських філософів ХІХ ст., який спираючись на ідеї Гегеля, проголошував своє бачення сутності філософії.

Так Ні

17. Ідея у філософії Платона – це вічна, ідеальна та незмінна сутність чуттєвих речей та явищ.

Так Ні

18. Об’єкт та предмет пізнання співвідносяться таким чином: об’єкт є частиною предмету.

Так Ні

19. Філософська концепція свідомості, яка має підтвердження з боку археології, це теорія божого створення людини.

Так Ні

20.Історичний процес передбачає наявність у ньому двох векторів свого здійснення: змін та неперервного тривання.

Так Ні

ТЕСТИ Б. Оберіть варіант правильного завершення положення та обведіть колом літеру, що його позначає.

21. Найбільш поширеним визначенням філософії постає розуміння її як:

А) науки усіх наук;

Б) теоретичної форми світогляду;

В) знання справ божественних та людських.

22. Причиною розкладу міфології як синкретичної форми світогляду є:

А) поступове накопичення знань та життєвого досвіду давніми людьми;

Б) утвердження дискурсивного типу мислення;

В) потреба давніх держав у новій ідеології.

23. Основним відкриттям філософських шкіл пізньої античності вважається:

А) відкриття геліоцентричної будови сонячної системи;

Б) запровадження теорії ідей;

В) відкриття автономії людського розуму щодо обставин життя.

24. Середньовічна християнська схоластика базувала свої твердження на:

А) приписах вселенських соборів;

Б) рішеннях Папи Римського;

В) логіці.

25. Теза «Все наше пізнання залежить виключно від діяльності розуму» відповідає позиції:

А) ірраціоналізму;

Б) дуалізму;

В) раціоналізму.

26. Принцип активності, обґрунтований у німецькій класичній філософії, передбачав:

А) визнання активного впливу зовнішнього середовища на чуття людини;

Б) визнання доцільності політичної та громадської активності людини;

В) визнання того, що пізнання постає результатом розумової активності людини.

27. Згідно «Закону Божого: Книга буття українського народу», укладеного М.Костомаровим, слов’янський світ має об’єднати:

А) православна церква;

Б) Україна;

В) Росія.

28. Поняття буття у некласичній філософії:

А) позначається через поняття субстанції;

Б) подається як горизонт людського сприйняття дійсності;

В) осмислюється через поняття Абсолюту.

29. Серед концепцій походження людини найбільше сперечання відбувається навколо:

А) ідей креаціонізму та еволюціонізму;

Б) версії інопланетного походження та божественного створення людини;

В) теорії Дарвіна та трудової концепції марксизму.

30. До найперших ознак цивілізації відносять:

А) суспільство з ефективною державною владою;

Б) наявність у суспільстві мегаполісів, індустріального виробництва та ефективної держави;

В) появу міст, писемності, оброблення металів та держави.

Затверджено на засіданні

каф. філософії

Протокол № від

Зав. каф. Петрушенко В.Л.

^ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНИХ ТА ГУМАНІТАРНИХ НАУК

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ

ТЕСТОВІ КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ З ФІЛОСОФІЇ

^ ВАРІАНТ № 9

ТЕСТИ А. Обведіть колом варіант правильної відповіді.

1. Філософію найчастіше визначають як теоретичну форму світогляду.

Так Ні

2. Найпершим об’єктом античної натурфілософії поставала природа, а першою проблемою – проблема начала буття.

Так Ні

3. Креаціонізм як суттєва риса християнської філософії означає віру в наперед визначення долі.

Так Ні

4. В епоху Відродження у поглядах на світобудову були поширеними пантеїзм та панпсихізм.

Так Ні

5. Геракліт вважав, що першоосновою усього сущого є вогонь, що перебуває у русі.

Так Ні

6. З прийняттям християнства в Київській Русі був повністю викоренений язичницький світогляд.

Так Ні

7. Філософія виводить всі свої теми, проблеми та міркування на певну межу буття-небуття.

Так Ні

8. Сенсуалізм - філософське вчення, яке признає єдиним джерелом пізнання розум.

Так Ні

9. Історичний процес розвивається суперечливо, бо в ньому спостерігаються як періоди піднесення, так і періоди занепаду.

Так Ні

10. Лише свідомість здатна вибудовувати ідеальні, еталонні виміри дійсності.

Так Ні

11. ”Категоричний імператив” – це вимога логіки будувати людське мислення згідно її законам.

Так Ні

12. Тезу Сократа „Я знаю, що я нічого не знаю” слід завершити словами: але інші люди не знають навіть і того.

Так Ні

13. Сперечання номіналізму та реалізму розгорнулось між прихильниками Аристотеля та Платона.

Так Ні

14. Філософська позиція, яка вважає, що Бог створив світ та надав йому імпульсу дії, називається деїзм.

Так Ні

15. Плюралізм як філософський погляд на начала світу передбачає визнання існування двох незалежних субстанцій.

Так Ні

16. Із згаданих нижче діячів до складу Кирило-Мефодіївського братства не входив М. Драгоманов.

Так Ні

17. «Антропний принцип» – це аргумент, згідно якого людина бачить Всесвіт тому, що сама будова Всесвіту передбачає виникнення людини – спостерігача.

Так Ні

18. Чуттєве пізнання як рівень пізнання характеризується найбільшою достовірністю, оскільки прямо засвідчує існування реальності.

Так Ні

19. В своєму реальному функціонуванні наука постає як єдність інтуїції та доведень.

Так Ні

20.Сприйняття руху історії як прогресу з’явилося в Новий Час.

Так Ні

ТЕСТИ Б. Оберіть варіант правильного завершення положення та обведіть колом літеру, що його позначає.

21. До провідних філософських шкіл Стародавнього Китаю належать:

А) скептицизм, стоїцизм, даосизм;

Б) вайшешіка, джайнізм, конфуціанство;

В) конфуціанство, даосизм.

22. Для давньогрецьких софістів була дуже характерною позиція:

А) скептицизму, тобто визнання сумнівними усіляких знань;

Б) релятивізму, тобто визнання будь-яких знань відносними;

В) трансценденталізму, тобто визнання позадосвідної природи знань.

23. Метод індукції як метод надійного наукового пізнання в Новий час передбачав рух:

А) від вроджених ідей до вивідних ідей;

Б) від незаперечних ідей до фактів;

В) від фактів до ідей.

24. За Гегелем, вихідною основою усіх явищ і процесів дійсності поставав:

А) рух Абсолютної ідеї через певні стадії розвитку;

Б) процес створення світу через божественне слово;

В) процес взаємного поєднання матерії і форми.

25. Теза «Існування передує сутності» у філософії ХХ ст. була характерною для:

А) неотомізму;

Б) екзистенціалізму;

В) структуралізму.

26. У «Повісті времяних літ» князя Володимира схиляє до прийняття християнства:

А) естетичний аргумент;

Б) етичний аргумент;

В) політичний аргумент.

27. Для визначення буття у середньовічній філософії використовувались переважно категорії:

А) субстанція, атрибут, модус;

Б) Абсолют, причетність, ієрархія;

В) матерія, рух, простір і час.

28. До найперших та виразних ознак реального існування свідомості слід віднести:

А) людську розумність, дотепність, допитливість;

Б) небіологічний тип людської поведінки та мову;

В) людське пізнання та винахідливість.

29. Позицію гуманізму характеризує теза:

А) все в ім’я людини та на благо людини;

Б) людина завжди – тільки мета, і ніколи – засіб;

В) все, що не заборонене, є дозволеним.

30. Людська особистість характеризується наступними суттєвими рисами:

А) вона є суб’єктом та об’єктом соціальних стосунків;

Б) вона має внутрішній світ та концентрується навколо самості;

В) вона є соціально активною та політично обізнаною.

Затверджено на засіданні

каф. філософії

Протокол № від

Зав. каф. Петрушенко В.Л.


^ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»
1   2   3   4   5

Схожі:

Національний університет «львівська політехніка» інститут соціальних та гуманітарних наук кафедра філософії тестові контрольні завдання з філософії варіант №1 iconНаціональний університет «львівська політехніка» інститут соціальних...
Середньовічна містика визнавала Бога, а схоластика піддавала Його існування сумніву
Національний університет «львівська політехніка» інститут соціальних та гуманітарних наук кафедра філософії тестові контрольні завдання з філософії варіант №1 iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний...
Цивільне право (частина 1 І 2). Методичні вказівки до семінарських занять для студентів напряму підготовки 030402 Правознавство /...
Національний університет «львівська політехніка» інститут соціальних та гуманітарних наук кафедра філософії тестові контрольні завдання з філософії варіант №1 iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний...
Господарське право України. Програма курсу та методичні вказівки до виконання контрольних робіт для студентів заочної форми напряму...
Національний університет «львівська політехніка» інститут соціальних та гуманітарних наук кафедра філософії тестові контрольні завдання з філософії варіант №1 iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни львівська державна...
Макух О. Є., асистент кафедри соціальних І гуманітарних дисциплін лдфа, к політ наук
Національний університет «львівська політехніка» інститут соціальних та гуманітарних наук кафедра філософії тестові контрольні завдання з філософії варіант №1 iconНаціональний університет «Львівська політехніка» Навчально-науковий...
Зміст технологічної стадії господарського контролю полягає в комплексному аналізі та усуненні виявлених недоліків
Національний університет «львівська політехніка» інститут соціальних та гуманітарних наук кафедра філософії тестові контрольні завдання з філософії варіант №1 iconМіністерство освіти І науки україни херсонський державний університет
Укладачі: Поліщук І.Є. – кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії та соціально-гуманітарних наук
Національний університет «львівська політехніка» інститут соціальних та гуманітарних наук кафедра філософії тестові контрольні завдання з філософії варіант №1 iconОдеський державний аграрний університет кафедра філософії, історії...
Тестові завдання з дисципліни «Історія України» розроблені на основі навчальної програми дисципліни «Історія України» для підготовки...
Національний університет «львівська політехніка» інститут соціальних та гуманітарних наук кафедра філософії тестові контрольні завдання з філософії варіант №1 iconОснови
Слоньовський Р. В., доктор фізико-математичних наук, професор, Національний університет “Львівська політехніка”
Національний університет «львівська політехніка» інститут соціальних та гуманітарних наук кафедра філософії тестові контрольні завдання з філософії варіант №1 iconНаціональний університет «львівська політехніка» інститут права та психології
«Злочини проти прав І свобод людини І громадянина (кримінологічна характеристика)»
Національний університет «львівська політехніка» інститут соціальних та гуманітарних наук кафедра філософії тестові контрольні завдання з філософії варіант №1 iconФілософія завдання для самостійної роботи І самоконтролю частина ІІ
Розглянуто на засіданні кафедри філософії та соціально-гуманітарних наук (протокол №1 від жовтня 2012 р.)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка