Вступ
НазваВступ
Сторінка9/9
Дата конвертації19.06.2013
Розмір1.18 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Економіка > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9


За результатами розрахунків зробити висновки.

^ ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ ДОМАШНЬОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Згідно з навчальним планом студенти-заочники повинні виконати письмову домашню контрольну роботу, а саме 3 варіанти комплексної контрольної роботи. Варіанти обираються згідно порядкового номера студента за списком в журналі групи наступним чином. Студент, який має порядковий номер 1 виконує варіанти 1 2, та 3 студент під номером 2 – варіанти 4,5 та 6 тощо.

^ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДОМАШНЬОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ «Економіка торговельного підприємства»

Контрольна робота повинна бути оформлена відповідним чином. До оформлення пред'являються наступні вимоги:

  1. Наявність титульного листа (наданий нижче).

  2. На другій сторінці – зміст роботи з вказівкою сторінок.

  3. Список літератури, складений за алфавітом.

  4. Дотримання правил оформлення при написанні роботи і вимог до обсягу контрольної роботи.

Текст роботи пишеться на одній стороні окремих стандартних аркушів формату А-4. Поля: верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм, ліве – 25 мм, праве – 10 мм. Сторінки роботи повинні бути пронумеровані у верхньому правому куті, нумерація починається з другого листа, на якому знаходиться зміст роботи.

^ Приблизний обсяг контрольної роботи – до 10 стандартних сторінок.

Робота повинна бути написана розбірливим почерком чи надрукована на комп'ютері (шрифт Times New Roman, номер 14, інтервал – полуторний) без перекреслень, довільного скорочення слів. УВАГА! СТУДЕНТ ПОВИНЕН ПОДАТИ НА ПЕРЕВІРКУ ДОМАШНЮ КОНТРОЛЬНУ РОБОТУ ВИКЛАДАЧУ У ВСТАНОВЛЕНІ НАВЧАЛЬНИМ ГРАФІКОМ ТЕРМІНИ , АЛЕ НЕ ПІЗНІШЕ НІЖ ЗА 5 ДНІВ ДО ПРОВЕДЕННЯ ЕКЗАМЕНУ.

ТЕСТИ
?

Основним валовим показником діяльності торговельного підприємства є:

+обсяг товарообороту

-витрати

-власний капітал

-основні фонди

?

Продаж товарів в роздрібній мережі включають до складу:

-обігових коштів підприємства

+роздрібного товарообороту роздрібної торгівлі щодо продажу товарів населенню за готівку

-власного капіталу

-статуту підприємства

?

До продукції власного виробництва громадського харчування належать:

-продаж населенню поштових марок

-вартість тари, яка повернена постачальникам

+готові вироби та напівфабрикати, які вироблені на підприємствах громадського харчування

-вартість скляного посуду

?

Для характеристики динаміки товарообороту розраховують:

+показники динаміки товарообороту

-величину чистого прибутку

-рентабельність продукції

-величину операційних витрат підприємства

?

Під ритмічністю роботи торговельного підприємства розуміють:

-забезпечення виконання річного плану товарообороту

+виконання плану товарообороту за періодами

-підсумкову оцінку стану загального обсягу товарообороту

-загальну тенденцію розвитку матеріально-технічної бази підприємства

?

Для кількісної оцінки рівномірності виконання плану товарообороту розраховують:

-рентабельність капіталу

-рівень валового прибутку

+коефіцієнт рівномірності

-темп зростання обсягу товарообороту

?

Для кількісної оцінки ритмічності виконання плану товарообороту розраховують:

+коефіцієнт ритмічності

-зону безпеки

-точку беззбитковості

-поправочний коефіцієнт

?

Сезонність роздрібного товарообороту - це:

-реалізація товарів на душу населення

+стійка закономірність внутрішньорічної динаміки окремих груп товарів

-закономірність розвитку торгового підприємства

-величина запасів готової продукції

?

Для аналізу сезонності реалізації товарів розраховують:

+індекс сезонності;

-темп зростання

-рентабельність основних фондів підприємства

-середній темп зростання

?

Оптова торгівля товарами народного споживання - це:

+форма організації товарного обігу, що забезпечує економічні зв"язки між підприємствами виробниками і роздрібною торгівлею

-обсяг реалізації товарів населенню через мережу роздрібної торгівлі

-стан ринкового середовища

-обліковий реєстр

?

основні фонди - це:

+матеріальні засоби, що використовуються у торговельно-господарській діяльності підприємства впродовж періоду, який перевищує 365 календарних днів від дати їх вводу до експлуатації, і вартість яких поступово зменшується у зв"язку із фізичним та моральним зносом

-грошові кошти підприємства

-витрати обігу

-сировина та матеріали

?

Ступінь зносу основних фондів розраховують за допомогою розрахунку:

-фондовіддачі

-продуктивності праці персоналу

+коефіцієнта зносу

-фондомісткості

?

Структура основних фондів торговельного підприємства характеризується:

+питомою вагою їх різних груп в загальному обсязі основних фондів

-натуральними показниками

-вартісними показниками

-коефіцієнтом вибуття

?

Витрати обігу - це:

+основна частина витрат операційної діяльності торговельного підприємства, яка не включається у собівартість реалізованих товарів

-вартість закупівлі товарів у посередників

-вартість торгового устаткування

-заробітна плата спеціалістів

?

Абсолютним показником витрат обігу є:

-їх рівень

+їх сума

-рівень технологічного процесу

-собівартість реалізованої продукції

?

Формою організації товарного обігу, що забезпечує економічні зв"язки між підприємствами-виробниками і роздрібною торгівлею є:

-сезонність споживання товарів

+оптова торгівля

-роздрібна торгівля

логістика

?

Індекс сезонності розраховується:

+для аналізу сезонності реалізації товарів

-для визначення абсолютного приросту

-для розрахунку показників рентабельності

-для аналізу динаміки фонду споживання

?

Витрати по поточний ремонт основних фондів є:

-пропорційними змінними

-дигресивними змінними

-прогресивними змінними

+умовно-постійними

?

Витрати на оплату праці в частині оплати праці за тарифними ставками та посадовими окладами є:

-пропорційними змінними

-дигресивними змінними

-прогресивними змінними

+умовно-постійними

?

Витрати на перевезення товарів є:

+змінними

-постійними

-еластичними

-безперервними

?

Для пропорційних змінних витрат коефіцієнт реагування витрат:

-дорівнює нулю

-менше одиниці

-більше одиниці

+дорівнює одиниці

?

Для дигресивних змінних витрат коефіцієнт реагування витрат:

-дорівнює нулю

+менше одиниці

-більше одиниці

-дорівнює одиниці

?

Для прогресивних змінних витрат коефіцієнт реагування витрат:

-дорівнює нулю

-менше одиниці

+більше одиниці

-дорівнює одиниці

?

Для умовно-постійних витрат коефіцієнт реагування витрат:

+дорівнює нулю

-менше одиниці

-більше одиниці

-дорівнює одиниці

?

За ступенем однорідності всі витрати поділяються на:

+прості та комплексні

-корисні та безкорисні

-відстрочені і невідстрочені

-умовно-постійні та змінні

?

Залежно від ступеня реагування на зміну обсягів товарообороту витрати обігу поділяються на:

-прості та комплексні

-корисні та безкорисні

-відстрочені та невідстрочені

+умовно-постійні та змінні

?

Витрати на оренду та і утримання основних фондів є:

+комплексними

-простими

-безкорисними

-малоцінними

?

Заробітна плата працівників підприємства є витратами:

-комплексними

+простими

-безкорисними

-малоцінними

?

Витрати на підсортування і перепродажну підготовку товарів є:

+комплексними

-простими

-безкорисними

-малоцінними

?

Витрати на тару є:

-комплексними

+простими

-безкорисними

-малоцінними

?

Витрати обігу в розрахунку на одиницю товарообороту є:

+відносними показником

-абсолютним показником

-коефіцієнтом кореляції

-темпом зростання

?

Граничні витрати характеризують:

+приріст загальних витрат при збільшенні обігу по реалізації товарів на одну додаткову одиницю

-абсолютний показник динаміки витрат

-середні постійні витрати

-зміну обсягів товарообороту

?

Трудові ресурси - це:

+сукупність осіб, що працюють на торговельному підприємстві і вкладають свій труд, фізичні та розумові здібності, знання та навички в проведення господарсько-торговельної діяльності підприємства

-відносний показник ефективності діяльності підприємства

-складова витрат обігу підприємства

-складлова обсягу операцій торговельного підприємства

?

Директор торговельного підприємства та його заступники відносяться до категорії:

-персонал неосновного виду діяльності

-спеціалісти

+керівники

-робітники

?

Маркетологи торговельного підприємства відносяться до категорії:

-персонал неосновного виду діяльності

+спеціалісти

-керівники

-робітники

?

До складу постійних зараховують працівників, для яких праця на даному підприємстві є:

+основним місцем роботи

-неосновним видом роботи

-підтвердженням їх кваліфікації

-вузьким різновидом їх діяльності

?

Річна продуктивність праці одного працівника розраховується як відношення товарообороту до:

-фонду робочого часу

+середньооблікової чисельності працівників

-кількості обслужених покупців

-валового прибутку

?

Трудомісткість-це показник обернений:

+виробітку

-вартості основних фондів

-амортизації

-валовому прибутку

?

До складу зовнішніх факторів зростання продуктивності праці входять:

-технічні фактори

+загальноекономічні фактори

-соціальні фактори

-організаційні фактори

?

Удосконалення систем оплати праці та стимулювання праці є:

-зовнішнім фактором зростання праці

+внутрішнім фактором зростання праці

-технічним фактором

-стадією життєвого розвитку країни

?

Коефіцієнт плинності персоналу розраховується як відношення кількості звільнених з причин плинності до:

-товарообороту

+середньооблікової чисельності персоналу

-кількості звільнених з роботи

-чисельності персоналу відповідної кваліфікації

?

Коефіцієнт співвідношення торгово-оперативного та управлінського персоналу розраховується як відношення чисельності торгово-оперативного персоналу до:

-середньооблікової чисельності працівників

+чисельності управлінського персоанул

-кількості працівників,які є співвласниками підприємства

Загальної кількості робітників

?

Аналіз ефективності використання робочого часу проводиться з метою:

+оцінки напруженості праці та виявлення непродуктивних втрат робочого часу

-розрахунку показників прибутковості

-визначення рівня фондовіддачі

-аналізу сезонних коливань

?

Фонд оплати праці включає:

+основну, додаткову заробітну плату та інші заохочувальні й компенсаційні виплати

-терміновість проведення експертизи сертифікації товарів

-максимально можливий фонд робочого часу

-календарний фонд робочого часу

?

Календарний фонд робочого часу - це:

+сума явок та неявок на роботу

-втрати робочого часу

-складова частина фонду оплати праці

-показник прибутковості підприємства

?

Табельний фонд робочого часу-це:

-сума явок та неявок на роботу

-складова частина фонду оплати праці

+календарний фонд робочого часу мінус вихідні та святкові дні

-календарний фонд робочого часу міну чергові відпустки

?

Максимально можливий фонд робочого часу-це:

+табельний фонд робочого часу мінус чергові відпустки

-табельний фонд робочого часу мінус вихідні дні

-табельний фонд робочого часу мінус святкові дні

-календарний фонд робочого часу мінус святкові дні

?

Валовий прибуток розраховується як різниця між:

-вартістю основних фондів та витратами

+товарооборотом,податком на додану вартість та собівартістю товарів

-прибутком від операційної діяльності та прибутком від фінансової діяльності

-витратами та доходами

?

Оціночна функція прибутку характеризує:

+ефект господарської діяльності

-розподіл чистого доходу суспільства між підприємством та бюджетом

-ефективність формування фондів стимулювання

?

Розподільча функція прибутку є:

-показником кінцевого результату торговельної діяльності підприємства

-джерелом формування фондів стимулювання

+інструментом розподілу чистого доходу суспільства між підприємством та бюджетом

-джерелом формування амортизаційного фонду підприємства

?

Прибуток є:

+якісним показником

-кількісним показником

-відносним показником

-показником рентабельності

?

Беззбитковості підприємство досягає при таких обсягах, коли:

-витрати менш ніж доходи

-витрати обігу дорівнюють загальним витратами підприємства

+доходи від реалізації дорівнюють загальній сумі витрат обігу

-збитки перевищують прибутки

?

Точка беззбитковості у натуральному виразі розраховується як відношення загальних постійних витрат до величини:

+маржинального доходу на одиницю продукції

-постіних витрат на одиницю продукції

-змінних витрат на одиницю продукції

-загальних змінних витрат

?

Точка беззбитковості у грошовому виразі розраховується як добуток:

-ціни та кількості продукції

-собівартості та кількості продукції

+ціни та точки беззбитковості у натуральному виразі

-ціни та кількості бракованої продукції

?

За точкою беззбитковості підприємство при умові зростання обсягів діяльності входить в зону:

+прибутковості

-витрат

-зниження рівня рентабельності

-ризику діяльності підприємства

?

Узагальнюючим підсумковим показником, який характеризує обсяг фінансових коштів підприємства для розрахунку з бюджетом та позабюджетними фондами, формування фондів підприємства, призначений для стимулювання і розширеного відтворення виступає:

+абсолютна величини прибутку

-рівень рентабельності капіталу

-рівень рентабельності основних фондів

-абсолютна величина обсягу витрат обігу

?

Середній рівень заробітної плати одного працівника розраховується як відношення фонду заробної плати:

+середньооблікової чисельності працівників

-кількості відпрацьованих людино-днів

-кількості відпрацьованих людино-годин

-тарифної ставки

?

Фонд основної заробітної плати є складовою:

-амортизаційних відрахувань

+фонду оплати праці

-валового прибутку

-чистого прибутку

?

Фонд додаткової заробітної плати є складовою:

+фонду оплати праці

-амортизаційних відрахувань

-валового прибутку

-чистого прибутку

?

Інші заохочувальні та компенсаційні виплати відносяться до:

-амортизаційних відрахувань

-валового прибутку

-чистого прибутку

+фонду оплати праці

?

Фонд оплати праці складається із:

+фонду основної заробітної плати, фонду додаткової заробітної плати,інших заохочувальних та компенсаційних виплат

-вартості виробничих та невиробничих основних фондів

-продуктивності праці спеціалістів та торговельно-оперативного персоналу

-рентабельності продажу та витрат

?

Додаткова заробітна плата залежить від:

-чинників зовнішнього середовища підприємства торгівлі

+чинників торговельно-господарської діяльності працівників, які неможливо врахувати заздалегідь і які відбивають специфічні умови праці на підприємстві або особливості працівників

-величини матеріальної допомоги одноразового характеру

-вартості путівок на лікування та відпочинок

?

Щорічні винагороди за стаж роботи відносяться до:

фонду основної заробітної плати

-фонду додаткової заробітної плати

-складу посадових окладів

+інших заохочувальних та компенсаційних виплат

?

Матеріальна допомога, надана всім або більшості працівників на оздоровлення відноситься до:

-винагород одноразового характеру

+винагород систематичного характеру

-винагород соціального характеру

-оплати праці за невідпрацьований час

?

Винагороди за підсумками роботи за рік відносяться до:

+винагород одноразового характеру

-винагород систематичного характеру

-винагород соціального характеру

-оплати праці за невідпрацьований час

?

Основна частина заробітної плати формується під впливом:

+об"єктивних умов виробництва та праці, відмінностей у кваліфікації працівників, складності та відповідальності їхньої роботи, умов праці,її інтенсивності

-зниження величини валового прибутку

-рівня товарообороту на одного працівника

-рівня витрат на збут

?

Якість процесу обслуговування залежить від:

-величини планового товарообороту

-рівня витрат обігу

+кваліфікації та майстерності персоналу магазину

-рентабельності персоналу

?

Високий рівень торговельного обслуговування забезпечується:

+ефективним поєднанням належної організації обслуговування з якістю процесу обслуговування

-зниженням рівня інфляції

-збільшення рівня інфляції

-підвищенням тривалості робочого дня

?

Фондовіддача розраховується як відношення товарообороту до:

-середньооблікової чисельності працівників

-величини витрат обігу

-величини активів підприємства

+середньорчіної вартості основних фондів підприємства

?

Рентабельність товарообороту для підприємств роздрібної торгівлі розраховується як відношення величини валового прибутку до величини:

+роздрібного товарообороту

-операційних витрат

-валюти балансу

-собівартості товарів

?

Рентабельність товарообороту для підприємств оптової торгівлі розраховується як відношення величини валового прибутку до величини:

+оптового товарообороту

-операційних витрат

-валюти балансу

-собівартості товарів

?

Для аналізу сезонності реалізації товарів розраховується:

-рентабельність товарообороту

-рентабельність витрат

+індекс сезонності

-індекс цін

?

Залежно від організації товаропросування, оптовий товарооборот поділяють на:

+складський та транзитний

-загальний та частковий

-рентабельний та нерентабельний

-простий та складний

?

Коефіцієнт ланковості товаропросування розраховують як відношення:

-товарообороту до середньорічної вартості основних фондів

-загальних витрат до витрат обігу

+валового товарообороту до роздрібного товарообороту

-середньорічної вартості основних фондів до товарообороту

?

За характером використання основних фондів виділяють:

+основні виробничі та невиробничі фонди

-власні та орендовані фонди

-фонди,передані на баланс іншим підприємствам

-ліквідовані фонди

?

Моніторинг витрат обігу - це:

-поділ витрат на постійні та змінні

+отримання своєчасної інформації щодо тенденцій у формуванні витрат, що потенційно можуть привести до перевитрат

-класифікація витрат за статтями калькуляції

-класифікація витрат за економічними елементами

?

Джерелом утворення валового прибутку торговельного підприємства є:

+різниця між роздрібними та оптовими цінами на товар, що продається

-сума витрат обігу

-різниця між власним та позичковим капіталом

-сума нерозподіленого прибутку

?

Узагальнюючим підсумковим показником, який характеризує обсяг фінансових коштів підприємства для розрахунку з бюджетом та позабюджетними фондами, формування фондів підприємства, призначених для стимулювання і розширеного відтворення виступає:

-рівень рентабельності капіталу

+абсолютна величина прибутку

-абсолютна величина власного капіталу

-рівень рентабельності товарообороту

?

Рівень рентабельності визначається як:

+процентне відношення суми отриманого прибутку до будь-якого показника торговельно-господарської діяльності підприємства

-різниця між товарооборотом та податком на додану вартість

-різниця між чистим доходом та собівартість реалізованої продукції

-сума всіх витрат торговельного підприємства

?

Торговельна знижка - це різниця між:

+роздрібною та оптовою ціною, виражена у відсотках до роздрібної ціни

-роздрібною та оптовою ціною

-собівартістю та прибутком на одиницю продукції

-показниками рентабельності

?

Торговельна надбавка - це різниця між:

+роздрібною та оптовою ціною, виражена у відсотках до оптової ціни

-роздрібною та оптовою ціною

-собівартістю та прибутком на одиницю продукції

-показниками рентабельності

?

Рентабельність власного капіталу характеризує:

-величину капітальних вкладень

+розмір прибутку, який одержав власник на одиницю коштів, що вкладені в підприємство

-різницю між чистим доходом та собівартістю реалізованої продукції

-абсолютну величину прибутку

-абсолютну величину власного капіталу

?

Рентабельність трудових ресурсів характеризується:

+прибутком в розрахунку на одного працівника торговельного підприємства

-різницею між чистим доходом та собівартістю реалізованої продукції

-абсолютною величиною валового прибутку

-абсолютною величиною власного капіталу

?

Рівень торговельного обслуговування – це:

+результат взаємодії організації обслуговування покупців у магазині і роботи його персоналу

-отримання своєчасної інформації щодо тенденцій у формуванні витрат, що потенційно можуть привести до перевитрат

-прибутковість власного капіталу

-винагорода систематичного характеру

?

У комплексі всіх методів з оцінки якості обслуговування покупців найбільш ефективним практичним дослідженням є

-метод Дельфі

-метод Евклідової відстані

-метод різниць

+метод“таємний покупець”

?

Наслідком зниження продуктивності праці працівників торговельного підприємства є:

-збільшення власного капіталу

-зниження рівня інфляції в країні

-збільшення обертання оборотних коштів

+втрата обсягів товарообороту

?

Первісна вартість основних фондів торговельного підприємства відображає:

-суму зносу за весь період їх функціонування

+суму витрат підприємства на їх створення та введення в дію

-їх реальну ринкову вартість

-їх процес знецінення

?

Ступінь зносу основних фондів відображає коефіцієнт:

-вибуття

-оновлення

-ліквідації

+зносу

?

Ступінь оновлення основних фондів характеризує коефіцієнт:

-вибуття

+оновлення

-ліквідації

-зносу

?

Витрати обігу є:

+якісним показником діяльності торговельного підприємства

-кількісним показником діяльності підприємства

-відносним показником

-комплексним показником діяльності торговельного підприємства

?

Продуктивність праці – це

+спроможність працівника надавати певну кількість торговельних послуг за певний проміжок часу

-кінцевий результат діяльності підприємства

-відносний показник ефективності діяльності підприємства

-різниця між товарооборотом та собівартістю реалізованої продукції

?

Продавця відносяться до складу:

-спеціалістів

-керівників

-інженерно-технічних працівників

-торговельно-оперативного персоналу

?

Одним із джерел доходів торговельного підприємства є:

-амортизація

-знос основних фондів

-витрати на придбання товарів

+торговельна надбавка до ціни придбання товарів

?

Можливий дохід - це

+дохід, який може отримати підприємство при наявних торгівельних потужностях, можливому обсязі реалізації продукції при наявній кон'юнктурі ринку

-валовий дохід

-чистий дохід

-дохід від операційної діяльності

?

Необхідний дохід - це

+дохід який дозволяє підприємству фінансувати всі заплановані поточні витрати, обов'язкові платежі та отримати цільовий прибуток

-валовий дохід

-чистий дохід

-дохід від операційної діяльності

?

Прибуток - це

+частина чистого доходу, що залишається торговельному підприємству після відшкодування всіх витрат, пов"язаних з реалізацією продукції та іншими видами діяльності

-амортизація

-витрати на придбання товарів

-торговельна надбавка до ціни придбання товарів

?

Операційний прибуток - це

+валовий прибуток,скоригований на різницю інших операційних доходів та операційних витрат

-власні та орендовані фонди

-фонди,передані на баланс іншим підприємствам

-ліквідовані фонди

?

Чистий прибуток - це

+прибуток,що надходить у розпорядження підприємства після сплати податку на прибуток

-різниця між роздрібною та оптовою ціною

-сума всіх податків

-сума всіх доходів

?

При оцінці ефективності стимулювання персоналу визначають та порівнюють в динаміці:

-рівень фондовіддачі

-рівень матеріальних витрат

-максимально можливий фонд робочого часу

+коефіцієнт співвідношення між темпами зростання продуктивності праці та рівнем середньої заробітної плати

?

Відношенням валового товарообороту до роздрібного товарообороту розраховують коефіцієнт:

-оновлення основних фондів

+ланковості

-зносу

-ліквідності

?

Валовий товарооборот - це різниця між:

-чистим доходом та собівартістю реалізованої продукції

+роздрібним та оптовим товарооборотом

-ціною реалізації та ціною придбання товару

-первісною та ринкової вартістю основних фондівМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНІ

Київський економічний інститут менеджменту


Кафедра менеджменту організацій

КОНТРОЛЬНА РОБОТА З ДИСЦИПЛІНИ

«Економіка торговельного підприємства»
Варіант _____

Виконав:

студент (ка) ____ курсу

групи ____________

____________________________

( ПІБ студента(ки))
Перевірив:

____________________________

(посада та ПІБ викладача)

КИЇВ – 201__
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Вступ iconЛекція №20 Тема : Вступ. Загальний огляд
Тема: Вступ. Загальний огляд: „українське Відродження” – унікальне культурно-соціальне явище 20-х років ХХ ст.; літературний процес...
Вступ iconЛекція Вступ до вивчення дисципліни «Основи правознавства»
Лекція Вступ до вивчення дисципліни «Основи правознавства». Поняття держави І права, їх загальна характеристика
Вступ iconЗміст вступ розділ Теоретичні засади гуманізму
Вступ розділ Теоретичні засади гуманізму
Вступ iconВступ

Вступ iconЗміст
Вступ
Вступ iconПідготувала
Вступ ст. 3
Вступ iconЗатверджено
Вступ
Вступ iconЗатверджено
Вступ
Вступ iconЗміст
Вступ
Вступ iconМаркетинг послуг
Вступ
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка