Вступ
НазваВступ
Сторінка2/9
Дата конвертації19.06.2013
Розмір1.18 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Економіка > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9
^

Рекомендована література


Базова

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА

 1. Господарський кодекс України. Станом на 15 березня 2004 р.-К.: ВЕЛЕС,2004.-164 с.

 2. Про стандартизацію:Закон України,17 травня 2001 року//Голос України.-2001.-20 червня, №108.

 3. Про оплату праці :Закон України. Із змінами, внесеними згідно із Законами N 1574-VI ( 1574-17 ) від 25.06.2009, ВВР, 2010, N 1, ст.8 N 2275-VI ( 2275-17 ) від 20.05.2010.

 4. Про податок на додану вартість:Закон України. Із змінами і доповненнями, внесеними Законами Українивід 20 січня 2010 року N 1814-VI (зміни, внесені Законом України від 20 січня 2010 року N 1814-VI, застосовуються з 1 березня 2010 року).

 5. Про оподаткування прибутку підприємства:Закон України від 06.07.2012 № 5180-VI.

^ ПІДРУЧНИКИ, НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

 1. Економіка торговельного підприємства : опорний конспект лекцій. Ч.1 / уклад. Н.М. Ушакова та ін. – К. : КНТЕУ, 2007. – 172с.

 2. Економіка торговельного підприємства : опорний конспект лекцій. Ч.3 / уклад.: Н.М. Ушакова, Л.О. Лігоненко, Л.В. Клоченок, С.І. Губар. – К. : КНТЕУ, 2008. – 183 с.

 3. Економіка торговельного підприємства. : опорний конспект лекцій. Ч.2 / уклад. Ушакова Н.М. та ін. – К : КНТЕУ, 2008. – 130с.

 4. Економіка торговельного підприємства. Практикум з курсу / Уклад. Сиротенко С.Я. – К : КНТЕУ, 2004. – 192с.

 5. Мазаракі А. А. Економіка торговельного підприємства : Підручник / А. А. Мазаракі, Н. М. Ушакова ; За ред. Ушакової Н.М. – К : Хрещатик, 1999. – 800с.

 6. Марцин В. С. Економіка торгівлі : Підручник / В. С. Марцин. – К

 7. Чорна Л. О. Економіка торговельного підприємства : Навч. посібник / Л. О. Чорна, С. Д. Супрун. – Вінниця : Поділля-2000, 2012. – 116с.

Допоміжна

 1. Балабанова Л. В. Цінова політика торговельного підприємства в умовах маркетингової орієнтації : Навч. посібник / Л. В. Балабанова, О. В. Сардак. – К : Професіонал, 2004. – 156с.

 2. Бевз О. П. Економіко-організаційні основи біржової торгівлі : Навч. посібник. Ч. 1 / О. П. Бевз, М. М. Скотнікова, Т. Б. Кушнір. – К : КНТЕУ, 2005. – 215с.

 3. Бевз О. П. Економіко-організаційні основи біржової торгівлі : Навч. посібник. Ч.2. Брокерська діяльність / О. П. Бевз, М. М. Скотнікова, Т. Б. Кушнір. – К : КНТЕУ, 2006. – 155с.

 4. Білявський В. Оцінювання ефективності соціальної діяльності торговельних підприємств / В. Білявський // Вісник КНТЕУ. – 2006. – №3. – С.39-45.

 5. Валевич Р. П. Экономика торгового предприятия : Учебное пособие / Р. П. Валевич, Г. А. Давыдова. – Минск : Выш. шк., 1996. – 367с.

 6. Економіка торговельного підприємства : Збірник ситуаційних вправ. Ч.1 / Уклад.О.П.Бевз, В.В.Адаменко, Л.В.Клоченко. – К : КНТЕУ, 2006. – 124с.

 7. Інфраструктура товарного ринку : Навч. посібник / О. В. Прокопенко, В. Ю. Школа, О. О. Дегтяренко, С. М. Махнуша. – К : Центр учбової літератури, 2007. – 296с.

 8. Лігоненко Л. О. Економіка торговельного підприємства: методика вирішення планово-економічних творчих задач : Навч. посібник / Л. О. Лігоненко Л. В. Клоченок. – К : КНТЕУ, 2005. – 295с.:Знання, 2006. – 402с.

 9. Москвітіна Т. Д. Комерційні зв'язки торговельного підприємства : Навч. посібник / Т. Д. Москвітіна, В. В. Черепов. – К : КНТЕУ, 2002. – 126с.

 10. Савощенко, А. С. Інфраструктура товарного ринку : Навч. посібник / А. С. Савощенко. – К : КНТЕУ, 2005. – 336с.

 11. Торговельне підприємництво: стан та перспективи розвитку : Монографія / Н. В. Садовська, Л. О. Чорна, В. А. Гарбар, О. М. Лозовський. – К : КНТЕУ, 2010. – 236с.

 12. Экономика отрасли: торговля и общественное питание : учеб. пособие / Е. К. Карпенко, В. А. Ларионова, Л. А. Ольхова и др. – М. : Альфа-М, ИНФРА-М, 2009. – 224 с. : ил. – (ПРОФИль).

 13. Шканова О. М. Інфраструктура товарного ринку : Навч. посібник / О. М. Шканова. – К : Центр навчальної літератури, 2006. – 320с.

 14. Ястремская Е. Н. Инфраструктура товарного рынка = Infrastructure of commoditi market : Учеб. пособие / Е. Н. Ястремская, Д. В. Райко. – Х : ИНЖЕК, 2006. – 216с.

Інформаційні ресурси

 1. www.mon.gov.ua – Офіційний сайт Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

 2. www.nbuv.gov.ua Офіційний сайт Національної бібліотеки України імені П.І.Вернадського


ПАКЕТ

комплексних контрольних робіт

Кафедра маркетингу та комерційної діяльності

Комплексна контрольна робота з дисципліни

^ «ЕКОНОМІКА ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА»

Варіант №1

1.Теоретичне завдання (повна та правильна відповідь оцінюється в 20 балів). Дайте відповідь на теоретичне питання «Поняття товарообороту. Види товарообороту».

2.Тестове завдання. Для кожного тестового завдання оберіть правильну відповідь із запропонованих варіантів (правильна відповідь оцінюється за 5 балами)

1.Основним валовим показником діяльності торговельного підприємства є:

а)обсяг товарообороту

б)витрати

в)власний капітал

г)основні фонди

2.Продаж товарів в роздрібній мережі включають до складу:

а)обігових коштів підприємства

б)роздрібного товарообороту роздрібної торгівлі щодо продажу товарів населенню за готівку

в)власного капіталу

г)статуту підприємства

3.До продукції власного виробництва громадського харчування належать:

а)продаж населенню поштових марок

б)вартість тари, яка повернена постачальникам

в)готові вироби та напівфабрикати, які вироблені на підприємствах громадського харчування

г)вартість скляного посуду

^ 3.Практичне завдання (повне та грамотне рішення оцінюється в 65 балів)

Згідно наданих в таблиці показників, розрахувати:

 • рівень товарообороту у порівняльних цінах ( за даними Державного Комітету Статистики ціни у звітному році в порівнянні з базисним роком на товари групи А збільшились на 2,7%; товари групи Б – на 7,5%, на товари групи В знизились на 0,87%, на товари групи Г підвищились на 0,5%, на товари групи Д – знизились на 5,2%);

 • виконання плану у звітному періоду в порівнянні з плановими показниками;

 • оборот звітного року у % до попереднього;

 • визначити, як вплинула зміна фізичного обсягу товарообороту на зміну величини товарообороту в цілому за всіма видами товарів.

Результати розрахунків відобразити в таблиці. Вихідні дані:з/п

Найменування товару

Товарооборот, тис.грн.

базисного періоду

за

планом

звітного

періоду

1

А

127,6

150,7

134,8

2

Б

202,5

205,2

205,1

3

В

49,8

50,1

50,0

4

Г

112,1

112,9

112,5

5

Д

203,9

210,7

209,2

За результатами розрахунків зробити висновки.

Київський економічний інститут менеджменту

Кафедра маркетингу та комерційної діяльності

Комплексна контрольна робота з дисципліни

^ «ЕКОНОМІКА ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА»

Варіант №2

1.Теоретичне завдання (повна та правильна відповідь оцінюється в 20 балів). Дайте відповідь на теоретичне питання «Характеристика трудових ресурсів (персоналу) торговельного підприємства.

2.Тестове завдання. Для кожного тестового завдання оберіть правильну відповідь із запропонованих варіантів (правильна відповідь оцінюється за 5 балами)

1.При оцінці ефективності стимулювання персоналу визначають та порівнюють в динаміці:

а)рівень фондовіддачі

б)рівень матеріальних витрат

в)максимально можливий фонд робочого часу

г)коефіцієнт співвідношення між темпами зростання продуктивності праці та рівнем середньої заробітної плати

2.Відношенням валового товарообороту до роздрібного товарообороту розраховують коефіцієнт:

а)оновлення основних фондів

б)ланковості

в)зносу

г)ліквідності

3.)Валовий товарооборот - це різниця між:

а)чистим доходом та собівартістю реалізованої продукції

б)роздрібним та оптовим товарооборотом

в)ціною реалізації та ціною придбання товару

г)первісною та ринкової вартістю основних фондів

^ 3.Практичне завдання (повне та грамотне рішення оцінюється в 65 балів)

За вихідними даними таблиці проаналізувати динаміку товарообороту за 6 років. Результати розрахунків відобразити в таблиці. Розрахувати середні показники динаміки. За результатами розрахунків зробити висновки.

Вихідні дані:

Рік

Роздрібний товарооборот в порівняльних цінах, тис.грн.

2006

620,7

2007

665,9

2008

711,5

2009

755,8

2010

801,9

2011

847,5


Київський економічний інститут менеджменту

Кафедра маркетингу та комерційної діяльності

Комплексна контрольна робота з дисципліни

^ «ЕКОНОМІКА ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА»

Варіант №3

1.Теоретичне завдання (повна та правильна відповідь оцінюється в 20 балів). Дайте відповідь на теоретичне питання «Поняття продуктивності праці. Узагальнюючі показники рівня продуктивності праці»

2.Тестове завдання. Для кожного тестового завдання оберіть правильну відповідь із запропонованих варіантів (правильна відповідь оцінюється за 5 балами)

1.Прибуток - це

а)частина чистого доходу, що залишається торговельному підприємству після відшкодування всіх витрат, пов'язаних з реалізацією продукції та іншими видами діяльності

б)амортизація

в)витрати на придбання товарів

г)торговельна надбавка до ціни придбання товарів

2.За точкою беззбитковості підприємство при умові зростання обсягів діяльності входить в зону:

а)прибутковості

б)витрат

в)зниження рівня рентабельності

г)ризику діяльності підприємства

3.Фонд додаткової заробітної плати є складовою:

а)фонду оплати праці

б)амортизаційних відрахувань

в)валового прибутку

г)чистого прибутку

^ 3.Практичне завдання (повне та грамотне рішення оцінюється в 65 балів)

Проаналізувати ритмічність виконання плану роздрібного товарообороту. За результатами розрахунків зробити висновки.

Вихідні дані.

Місяць

Роздрібний товарооборот, тис.грн.

За планом

Фактично

1

91,2

90,1

2

80,6

81,7

3

92,4

92,9

4

94,7

93,5

5

94,6

94,6

6

90,2

90,9

7

84,3

82,8

8

89,1

80,5

9

90,5

91,7

10

92,1

92,9

11

91,7

90,8

12

92,0

91,9Київський економічний інститут менеджменту

Кафедра маркетингу та комерційної діяльності

Комплексна контрольна робота з дисципліни

^ «ЕКОНОМІКА ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА»

Варіант №4

1.Теоретичне завдання (повна та правильна відповідь оцінюється в 20 балів). Дайте відповідь на теоретичне питання «Поняття основних фондів торговельного підприємства та їх оцінка»

2.Тестове завдання. Для кожного тестового завдання оберіть правильну відповідь із запропонованих варіантів (правильна відповідь оцінюється за 5 балами)

1.Для характеристики динаміки товарообороту розраховують:

а)показники динаміки товарообороту

б)величину чистого прибутку

в)рентабельність продукції

г)величину операційних витрат підприємства

2.Під ритмічністю роботи торговельного підприємства розуміють:

а)забезпечення виконання річного плану товарообороту

б)виконання плану товарообороту за періодами

в)підсумкову оцінку стану загального обсягу товарообороту

г)загальну тенденцію розвитку матеріально-технічної бази підприємства

3.Для кількісної оцінки рівномірності виконання плану товарообороту розраховують:

а)рентабельність капіталу

б)рівень валового прибутку

в)коефіцієнт рівномірності

г)темп зростання обсягу товарообороту

^ 3.Практичне завдання (повне та грамотне рішення оцінюється в 65 балів)

Заповнити таблицю. Проаналізувати товарну структуру роздрібного товарообороту (за місяць).

Вихідні дані:

Товари і товарні групи

Фактично у попередньому році

Звітний рік

оборот звітного року до попереднього,%

сума,

тис.грн.

питома вага,%

за планом

фактично

% вико-нання плану

сума,

тис.грн.

питома вага,%

у діючих цінах

в порів-няльних цінах

сума,

тис.грн.

питома вага,%

Ковбасні вироби

15,0
19,1
19,2
18,0Риба

4,7
9,3
8,7
7,6Масло

12,1
10,0
10,8
9,4Конд.вироби

10,3
13,6
13,4
11,7Разом продтовари
Тканини

2,6
2,8
2,9
2,8Хустки

1,8
1,3
1,2
1,0Одяг

8,3
9,9
9,4
8,2Верхній трикотаж

1,8
1,8
2,9
1,3Разом промтовари1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Вступ iconЛекція №20 Тема : Вступ. Загальний огляд
Тема: Вступ. Загальний огляд: „українське Відродження” – унікальне культурно-соціальне явище 20-х років ХХ ст.; літературний процес...
Вступ iconЛекція Вступ до вивчення дисципліни «Основи правознавства»
Лекція Вступ до вивчення дисципліни «Основи правознавства». Поняття держави І права, їх загальна характеристика
Вступ iconЗміст вступ розділ Теоретичні засади гуманізму
Вступ розділ Теоретичні засади гуманізму
Вступ iconВступ

Вступ iconЗміст
Вступ
Вступ iconПідготувала
Вступ ст. 3
Вступ iconЗатверджено
Вступ
Вступ iconЗатверджено
Вступ
Вступ iconЗміст
Вступ
Вступ iconМаркетинг послуг
Вступ
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка