Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Економіка праці та соціально-трудові відносини» для студентів напряму підготовки 0501 «Економіка І підприємництво»
Скачати 463.54 Kb.
НазваНавчально-методичний комплекс з дисципліни «Економіка праці та соціально-трудові відносини» для студентів напряму підготовки 0501 «Економіка І підприємництво»
Сторінка1/5
Дата конвертації02.07.2013
Розмір463.54 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Економіка > Документы
  1   2   3   4   5


КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС

з дисципліни «Економіка праці та соціально-трудові відносини»

( для студентів напряму підготовки 0501

«Економіка і підприємництво»

3, 4 курсу всіх форм навчання )

Рекомендовано

на засіданні кафедри ЕтаУ

Протокол 8 від 05.05.2009

Затверджено

на засіданні методради ДонДТУ

Протокол № 7 від 15.05.2009
Алчевськ

ДонДТУ

2009
УДК 331.104

Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Економіка праці та соціально-трудові відносини» (для студ. напр. підгот. 0501 «Економіка і підприємництво» 3, 4 курсу всіх форм навч.) / Укл.: О.В.Гречишкіна, Л.В. Кухно - Алчевськ : ДонДТУ, 2009. – 36 с.

Наведені робоча програма дисципліни «Економіка праці та соціально-трудові відносини», завдання до практичних та самостійних робіт і рекомендації до їх виконання.


Укладачі : О.В.Гречишкіна, доц.

Л.В.Кухно, ст.викл.

Відповідальний за випуск В.М. Бєлозерцев, проф.

Відповідальний за випуск А.І. Акмаєв, проф.

ЗМІСТ
МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ………………………… 4

ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ…………………………………….. 5

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ І ЗАВДАННЯ……………………….. 7

^ ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ ДО САМОСТІЙНОЇ

РОБОТИ СТУДЕНТАМИ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ........ 29
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА…………………………… 36


МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ
Мета: формування теоретичних і практичних знань щодо функціонування, розвитку та регулювання соціально-трудових відносин у суспільстві.

Завдання: висвітлення теоретико-методологічних та соціально-економічних аспектів сучасних проблем економіки праці й соціально-трудових відносин; формування у студентів практичних навичок і вмінь щодо управління працею та регулювання відносин у соціально-трудовій сфері.

Предмет: соціально-трудові відносини на макро- і мікрорівні та закономірності їх розвитку.

^ ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ
Тема 1. Об’єкт, предмет і завдання дисципліни

Праця як об’єкт вивчення дисципліни. Предмет і завдання дисципліни – процеси в соціально-трудовій сфері, зміни в зайнятості, функціонування ринку праці, управління людськими ресурсами, ефективність і оплата праці, роль Міжнародної організації праці в регулюванні соціально-трудових відносин.
Тема 2. Трудові ресурси і трудовий потенціал

Характеристика населення. Трудові ресурси : сутність і зміст. Трудовий потенціал : поняття структура і показники. Динаміка змін у структурі населення України і світового співтовариства.
Тема 3. Соціально - трудові відносини як система

Характеристика соціально-трудових відносин, їх форми. Формування і розвиток соціально-трудових відносин у суспільстві. Соціальний захист та його основні напрямки в сфері праці.
Тема 4. Соціальне партнерство

Поняття соціального партнерства, його суб’єкти. Сутність, показники, типи і соціальна структура трудового конфлікту.
Тема 5. Ринок праці і його регулювання

Ринок праці : сутність, зміст і структура. Сегменти ринку праці. Попит і пропозиція на ринку праці. Регулювання ринку праці.
Тема 6. Соціально - трудові відносини зайнятості

Форми і види зайнятості. Форми безробіття. Регулювання зайнятості і державна політика в цій сфері.
Тема 7. Організація і нормування праці

Поняття і основні напрямки організації праці. Трудовий процес і його раціоналізація. Основні норми праці: норма виробітку, чисельності, обслуговування та інші.
Тема 8. Продуктивність і ефективність праці

Ефективність і методи вимірювання продуктивності праці. Фактори, що впливають на продуктивність праці. Продуктивність і рівень оплати.

Тема 9. Політика доходів і оплата праці

Рівень життя і доходів населення. Заробітна плата в економічній системі. Мотивація праці. Вплив складових оплати праці на досягнуті результати.
Тема 10. Планування праці

Методика планування праці. Планування зростання продуктивності праці, чисельності і структури кадрів, заробітної плати.
Тема 11. Аналіз, звітність і аудит у сфері праці

Система трудових показників і взаємозв’язок їхніх елементів. Звітність та аудит – їх соціально-психологічний та економічний аспекти.
Тема 12. Моніторинг соціально – трудової сфери як інструмент регулювання та вдосконалення соціально - трудових відносин

Специфіка досліджень проблем трудової організації в умовах ринку. Сутність і завдання соціологічних досліджень у сфері праці. Регулювання та вдосконалення соціально-трудових відносин.
Тема 13. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально - трудових відносин

Міжнародна організація праці ( МОП ), її структура. Трудова міграція населення.

^ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ І ЗАВДАННЯ
ТЕМА «НОРМУВАННЯ ПРАЦІ»
Регламентація праці в часі здійснюється через норми праці.

Норми праці: норма часу; норма виробітку; норма чисельності; норма обслуговування.

Норма часу (Нч) – кількість робочого часу, об'єктивно потрібного для виконання конкретної роботи.

Норма часу обчислюється за форму­лою:
, один.; (1)
де ^ Т – тривалість зміни;

Нвир – норма виробітку.

Норма виробітку(Нвир) – кількість продукції, яка повин­на бути вироблена за одиницю часу.

Якщо норма виробітку збільшується на а %, то норма часу зменшується :
, %; (2)
а якщо норма виробітку зменшується на а%, то норма часу зростає:

, %; (3)

^ Норма обслуговування об) — встановлена кількість одиниць обладнання (робочих місць, квадратних метрів площі), яка обслуговується одним робітником або бригадою на про­тязі зміни.

Норма чисельності (Нч) — необхідна для виконання певної
роботи чисельність персоналу.

На підприємстві необхідну чисельність працівників визначають на основі встановлених норм праці.

Чисельність основних робітників визна­чається трьома методами:

1. За трудомісткістю виробничої програми:
, чол.; (4)
де — сумарна трудомісткість виробничої програми, н-год.;

- дійсний фонд часу роботи одного середньоспискового робітника (визначається за балансом робочого часу середньоспискового робітника);

- середній коефіцієнт виконання норм по підприємству.

2. За нормами обслуговування:
, чол.; (5)
де - загальна кількість одиниць устаткування, яка обслуговується, одиниць;

— кількість змін роботи устаткування;

- коефіцієнт списового складу, який обчислюється як відношення явочної чисельності робітників до їх списової чисельності;

— норма обслуговування на одного робітника, одиниць.

3. За нормами виробітку:
, чол.; (6)
де — планова кількість виробів, натур. один;

— годинна норма виробітку одного робітника, на­тур.один.

Планова чисельність допоміжних робітників () визна­чається аналогічно чисельності основних робітників, якщо для них встановлені певні норми виробітку чи обслуговуван­ня. Якщо ж такі норми не встановлені, то чисельність допо­міжних робітників обчислюється:
, чол.; (7)
де — кількість робочих місць допоміжних робітників.
Задача 1

Норма виробітку збільшилась на 25%. На скільки відсотків зменшиться норма часу? Норма виробітку зменшилась на 25%. На скільки відсотків збільшиться норма часу?
Задача 2

Підприємство виготовляє вироби з пластмаси шляхом лиття. Річний обсяг виробництва виробів - 900 тис. шт., а трудомісткість одного виробу 0,35 н-год. Тривалість робочої зміни 8 год. при однозмінному режимі роботи. Внутрізмінні втрати часу з вини робітників – 1,5%, а на регламентовані простої – 3%. Відсоток виконання норм виробітку – 105%. Визначити необхідну чисельність робітників-відрядників.
Задача 3

Визначити норму часу і норму виробітку за 8-годинну робо­чу зміну для токаря на операції виготовлення бронзового вкла­диша підшипника ковзання із заготовки, виготовленої за удос­коналеною технологією. Ця технологія передбачає отримання заготовки методом лиття в багаторазову металеву форму (ко­кіль) замість одноразової піщано-глинистої форми, що дає змо­гу зменшити припуски на механічну обробку і відповідно ско­ротити трудомісткість токарної обробки вкладиша на 25 % .

Базова норма виробітку становить 12 вкладишів за зміну.
Задача 4

Розрахувати кількість трубопровідних фланців, яку зможе виготовити верстатник до кінця 8-годинної зміни при ко­ефіцієнті виконання ним норм виробітку 1,25. Врахувати, що з початку зміни верстатник має виготовити кілька інших дета­лей, сумарна нормована трудомісткість яких становить 6,5 нормо-години, а після цього приступити до виготовлення фланців. Повна норма часу на виготовлення одного фланця становить 0,5 нормо-години.
Задача 5

На виробничій дільниці треба обробити за квартал 620 комплектів деталей. На обробку одного комплекту витрачається на токарних роботах 8,2 год., на фрезерувальних – 7,1 год. Коефіцієнт виконання норм виробітку планується відповідно 110 і 115 %. Фонд робочого часу одного працівника за квартал – 458 год. Визначте, скільки працівників потребує виробнича дільниця для виконання квартальної програми.
Задача 6

Планова трудомісткість одного виробу рівна 0,8 н-год., річний обсяг виробництва - 1 млн. шт. Підприємство працює у дві зміни, тривалість зміни - 8.1 год. Втрати на регламентовані простої - 5%. Середній процент виконання норм виробітку 118%. Визначити планову чисельність робітників.
Задача 7

Планова трудомісткість виробничої програми -6520 н-год., корисний фонд часу робітника — 1865 год. Середній процент виконання норм виробітку – 110%. Якою повинна бути планова чисельність робітників?
Задача 8

Розрахувати планову чисельність робітників за професіями на основі таких даних: виробнича програма підприємства складає — 60 тис. шт./рік. Трудомісткість виконання окремих видів робіт на один виріб складає:

- токарні роботи — 10 н-год.,

- свердлильні роботи — 17 н-год.,

- фрезерні роботи — 8 н-год.,

- шліфувальні роботи — 6 н-год.,

- складальні роботи — 16 н-год.

Середній процент виконання норм складає — 104%, а річний дійсний фонд робочого часу одного робітника складає — 1780 год. Чисельність допоміжних робітників — 30% від числа підрядників.

Задача 9

Розрахувати чисельність ремонтної бригади для ремонту обладнання підприємства, якщо згідно кошторису трудомісткість ремонту 20 000 чол -год, тривалість ремонтного періоду 150 днів. Додаткова відпустка робітника – 6 днів, а планові неявки на роботу – 2 дні. Коефіцієнт виконання норм 110%.
Задача 10

Розрахувати чисельність робітників для наклейки етикеток:

- змінна норма виробітку одного робітника – 800 шт;

- планова норма виробітку – 110 %;

- змінне виробниче завдання на дільниці – 4000 шт.

Задача 11

Визначити планову середньосписову чисельність основних робітників і промислово-виробничого персоналу заго­тівельного цеху, якщо нормативна трудомісткість випуску на початок планового періоду – 480 тис. н-год, зниження нормативної трудомісткості – 11 %. Корисний фонд часу одного робітника 1810 год. Виконання норм виробітку 105,6 %. Питома вага основних робітників в загальній чисельності промислово-виробничого персоналу цеху – 72%.
Задача 12

Визначити планову кількість основних робітників, якщо технологічна трудомісткість випуску на початок планового періоду – 638 н-год., планове зниження технологічної трудомісткості – 12,7 %. Плановий корисний фонд часу одного робітника 1840 год. Плановий коефіцієнт виконання норм виробітку 1,02.
Задача 13

На обробку деталі затрачалось 19 хв. Після перегляду норм часу на дану деталь була встановлена норма 16 хв. Обчислити, на скільки відсотків знизилась трудомісткість роботи і зросла продуктивність праці. Тривалість зміни 8 годин.

^ ТЕМА «ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРАЦІ»
Продуктивність праці – це показник її ефективності, результативності, що характеризується співвідношенням обсягу продукції, робіт чи послуг, з одного боку, та кількістю праці, витраченої на виробництво цього обсягу, з іншого. Залежно від прямого чи оберненого співвідношення цих величин ми маємо два показники рівня продуктивності праці: виробіток і трудомісткість

Виробіток - прямий показник рівня продуктивності праці, що визначається кількістю продукції (робіт, послуг), вироб­леною одним працівником за одиницю робочого часу і розраховується за формулою:
(8)
де В – виробіток;

V – обсяг виробництва продукції (робіт, послуг);

^ Т – затрати праці на випуск відповідного обсягу продукції (робіт, послуг).

Трудомісткіст – це обернений показник рівня продуктивності праці, що характеризується кількістю робочого часу, витраченого на виробництво одиниці продукції (робіт, послуг) і розраховується за формулою:
(9)
де ТМ – трудомісткість.

Фактори зростання продуктивності праці – це вся сукупність рушійних сил і причин, що призводять до збільшення продуктивності праці.

Резерви зростання продуктивності праці – це такі можливості її підвищення, які вже виявлені, але з різних причин поки що не використані. Резерви використовуються і знову виникають під впливом науково-технічного прогресу. Кількісно резерви можна визначити як різницю між максимально можливим і реально досягнутим рівнем продуктивності праці в конкретний момент часу.

Фактори і резерви зростання продуктивності праці за змістом поділяються на три групи:

- соціально-економічні, що визначають можливості підвищення якості використовуваної робочої сили;

- матеріально-технічні, що визначають можливості застосування ефективніших засобів виробництва;

-організаційно-економічні, що визначають можливості вдосконалення поєднання робочої сили із засобами виробництва.


Задача 14

Робітник протягом місяця виконав роботу в обсязі 250 н-год., в наступному місяці, після перегляду норм виробітку і зниження їх на 5 %, виробіток робітник і склав 256 н-год. Визначити, як підвищилась продуктивність праці робітника.

Задача 15

Робітник протягом місяця за 180 год. роботи виготовляє 360 деталей. При здійсненні заходів по покращенню організації робочих місць трудомісткість деталей знизилась на 0,1 год.

Скільки деталей він виготовить в нових умовах праці та на скільки підвищиться його продуктивність праці?
Задача 16

Визначте фактичне підвищення продуктивності праці за звітний рік за показниками виробітку і трудомісткості продукції на підприємстві.


Показники

Одиниця виміру

^ За планом

Фактично

Обсяг продукції

шт.

32 500

33 150

Трудомісткість продукції

людино-змін

6 500

6 330
  1   2   3   4   5

Схожі:

Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Економіка праці та соціально-трудові відносини» для студентів напряму підготовки 0501 «Економіка І підприємництво» iconМетодичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання
Маслова С. О. Обіход С. В. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів...
Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Економіка праці та соціально-трудові відносини» для студентів напряму підготовки 0501 «Економіка І підприємництво» iconЕкономіка праці І соціально-трудові відносини
Методичні вказівки для студентів економічних спеціальностей з дисципліни «Економіка праці І соціально-трудові відносини» підготувала...
Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Економіка праці та соціально-трудові відносини» для студентів напряму підготовки 0501 «Економіка І підприємництво» iconНавчально-методичний посібник для студентів заочної форми навчання,...
«Економіка та підприємництво» за напрямами підготовки 030508 «Фінанси І кредит», 030504 «Економіка підприємства», 030505 «Управління...
Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Економіка праці та соціально-трудові відносини» для студентів напряму підготовки 0501 «Економіка І підприємництво» iconНавчально-методичний посібник для студентів заочної форми навчання,...
«Економіка та підприємництво» за напрямами підготовки 030508 «Фінанси І кредит», 030504 «Економіка підприємства», 030505 «Управління...
Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Економіка праці та соціально-трудові відносини» для студентів напряму підготовки 0501 «Економіка І підприємництво» iconПрограма курсу з дисципліни “аналіз господарської діяльності” для...

Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Економіка праці та соціально-трудові відносини» для студентів напряму підготовки 0501 «Економіка І підприємництво» iconНавчально-методичний посібник (Частина І) для студентів заочної форми...
Фінанси: Навчально-методичний посібник (частина І) для студентів заочної форми навчання, які навчаються за галуззю знань 0305 “Економіка...
Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Економіка праці та соціально-трудові відносини» для студентів напряму підготовки 0501 «Економіка І підприємництво» iconЗатверджую
Фінанси І кредит”, 030509 „Облік І аудит”, 030504 „Економіка підприємства”, 030503 «Міжнародна економіка», 030502 «Економічна кібернетика»...
Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Економіка праці та соціально-трудові відносини» для студентів напряму підготовки 0501 «Економіка І підприємництво» iconКонспект лекцій
Економіка й організація діяльності об'єднань підприємств. Конспект лекцій. Розкриття деяких тем. Для студентів напряму 0501 – Економіка...
Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Економіка праці та соціально-трудові відносини» для студентів напряму підготовки 0501 «Економіка І підприємництво» iconМетодичні рекомендації для проведення семінарських занять та вказівки...
Методичні рекомендації для проведення семінарських занять та вказівки щодо вирішення практичних завдань студентами напряму підготовки...
Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Економіка праці та соціально-трудові відносини» для студентів напряму підготовки 0501 «Економіка І підприємництво» iconРішення №14 від 21. 06. 2012 донецьк 2012
Навчальна програма з дисципліни «Фінансовий аналіз» для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 0501 “Економіка...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка