Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни львівська державна фінансова академія кафедра соціальних І гуманітарних дисциплін
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни львівська державна фінансова академія кафедра соціальних І гуманітарних дисциплін
Сторінка1/6
Дата конвертації28.06.2013
Розмір0.7 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Економіка > Документы
  1   2   3   4   5   6Форма № Н-3.04

Затверджено наказом МОНМС України 29.03.2012 р.


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКА ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА АКАДЕМІЯ
Кафедра соціальних і гуманітарних дисциплін


ЗАТВЕРДЖУЮ Перший проректор

__________ Н.С.Ситник

29 серпня 2012 р.


Робоча п р о г р а м а

^ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ФІЛОСОФІЯ іі

для студентів, які навчаються за галуззями знань

0306 «Менеджмент і адміністрування»

за напрямом підготовки

6.030601 «Менеджмент»
^ 0305 «Економіка та підприємництво»

за напрямом підготовки

6.030503 «Міжнародна економіка»
освітньо-кваліфікаційного рівня

«бакалавр»

денна форма навчанняЛЬВІВ – 2012


Розробник:

Макух О. Є., асистент кафедри соціальних і гуманітарних дисциплін ЛДФА, к. політ. наук

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри соціальних і гуманітарних дисциплін (протокол № 1 від 29 серпня 2012 р.) як програму підготовки бакалаврів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент», складеної на основі програм вибіркових навчальних дисциплін і практик підготовки бакалавра галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»; обговорених і схвалених на засіданні президії НМК з менеджменту і адміністрування 22.04.2009 р. (протокол №22) із доповненнями та змінами від 18.05.2010 р. (протокол №24) та 09.11.2011 р. (протокол №26) та освітньо-професійної програми підготовки бакалавра галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент», затверджено і надано чинності наказом МОНУ від 09.07.2009 р. №624, від 29.03.2010 р. №259, Монмолодьспорту України від 05.08.2011 р. №939.

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри соціальних і гуманітарних дисциплін (протокол № 1 від 29 серпня 2012 р.) як програму підготовки бакалаврів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», за напрямами підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка», складеної на снові освітньо-професійної програми підготовки бакалавра зі змінами і доповненнями, затвердженої Вченою радою ЛДФА від 31.08.2012 р. (протокол №1 від 31.08.2012 р.)
Завідувач кафедри ________________________ к. і. н., проф. Сливка Ю. Ю.
Заступник завідувача кафедри ______________ к. і. н., доц. Костишин Е. І.
Зміст
1.Пояснювальна записка. Опис предмета навчальної дисципліни «Філософія ІІ»………………..4

2.Тематичний план навчальної дисципліни «Філософія ІІ»……………………………...................6

3. Зміст навчальної дисципліни «Філософія ІІ»……………………………………….......................7

4. Список рекомендованої літератури………………………………………………………………...8

5. Графік розподілу навчального часу за темами навчальної дисципліни і видами
навчальної роботи за ОПП……………………………………………………………..................…10

6. Календарно-тематичний план аудиторних занять…………………………………………...…..11

6.1.Календарно-тематичний план лекційних занять……………………………………………11

6.2.Календарно-тематичний план семінарських занять та залікових модулів…………….....12

6.3.Графік обов’язкових консультацій……………………………………………………….…..12

7. Плани семінарських занять………………………………………….…………………………….12

8. Самостійна робота студентів (СРС) ……………………………………………………………...28

8.1. Графік виконання самостійної роботи студентів……………………………………..….28

8.2. Завдання для самостійної роботи та методичні рекомендації до їх виконання………...28

9. Індивідуальна науково-дослідна робота студентів…………………………………………..….29

10. Перелік питань, що виносяться на підсумковий контроль…………………………………….31

11. Методи оцінювання знань студентів……………………………………………………............32

11.1. Таблиця оцінювання (визначення рейтингу) навчальної діяльності студентів……….32

11.2. Система нарахування рейтингових балів та критерії оцінювання знань студентів…33

11.3. Шкала оцінювання успішності студентів за результатами проміжного

контролю за чотирибальною системою………………………………………….............…....34

11.4. Шкала оцінювання успішності студентів за результатами підсумкового контролю.34

12. Методичне забезпечення дисципліни. Методики активізації процесу навчання………….....35

12.1.Методичне забезпечення дисципліни…………………..…………………............................35

12.2. Методики активізації процесу навчання……………………………………………...….35

13. Ресурси мережі Інтернет……………………………………………………………….………...38

14. Зміни і доповнення до робочої програми……………………………………………..….……..38

^ 1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Навчальна дисципліна «Філософія ІІ» як наука про загальне, складається з: логіки (аналіз загальних форм, законів і принципів мислення), релігієзнавства.

Філософія ІІ – це розділ філософії, теоретично сформульований світогляд, який включає
в себе:

 • аналіз основних проблем релігієзнавства, її історичного розвитку від первісних вірувань до етнонаціональних та світових релігій;

 • теоретичні основи логіки, закони та категорії, поняття, основні етапи розвитку логіки, школи та напрями, сучасні теорії логіки.


^ Предмет навчальної дисципліни

Предметом навчальної дисципліни «Філософія ІІ» є основні проблеми релігієзнавства,
її історичного розвитку від первісних вірувань до етнонаціональних та світових релігій; теоретичні основи логіки, закони та категорії, поняття, основні етапи розвитку логіки, школи та напрями, сучасні теорії логіки.
^ Мета навчальної дисципліни

Метою вивчення дисципліни «Філософії ІІ» є: формування знань про розуміння сутності релігії, її форм та функціонування сфери релігійного життя суспільства; вивчення теоретичних основ логіки, законів та категорій, понять; ознайомлення з основними етапами розвитку логіки, школами та напрямками, сучасними теоріями; засвоєння знань з головних проблем сучасної логічної науки.

^ Основні завдання

Основні завдання дисципліни «Філософія ІІ»:

 • дати майбутнім бакалаврам уявлення про релігієзнавство як науку, функції, структуру та класифікацію релігій;

 • озброїти їх знаннями щодо основних наукових шкіл логіки;

 • сформувати культуру філософського мислення та логічної аргументації.

Програма дисципліни складається з двох змістовних модулів: модуль «Релігієзнавство»
і модуль «Логіка».
^ Місце навчальної дисципліни у структурно-логічній схемі

Навчальна дисципліна «Філософія ІІ» є теоретико-методологічною основою при вивченні суспільних наук і взаємопов’язана з такими дисциплінами як: «Філософія», «Культурологія», «Філософія глобальних проблем сучасності».
^ Вимоги до знань і вмінь

Цільова спрямованість навчальної дисципліни зумовлює такі вимоги до знань та умінь студентів:

а) знати:

 • філософську, морально-політичну, психологічну оцінку суті релігії, її функції і роль
  як специфічної форми суспільної свідомості;

 • час і причини виникнення релігії;

 • типологію сучасних релігій світу;

 • знати теоретичні основи предмету «Логіка», її головні закони категорії та поняття;

 • орієнтуватися в головних концепціях основних наукових шкіл логіки.


б) уміти:

 • обґрунтовувати свою світоглядну та громадянську позиції;

 • застосовувати одержані знання при вирішенні професійних завдань та організації взаємин між людьми;

 • науково аналізувати проблеми та процеси, явища і факти суспільного життя;

 • розуміти й об'єктивно оцінювати досягнення культури, науки, цивілізації;

 • застосовувати діалог культур як засіб вирішення соціально-культурних, політичних проблем;

 • оперувати методами наукового пізнання і творчої діяльності;

 • розрізняти особливості конфесійної діяльності релігійних організацій;

 • правильно дотримуватись і виконувати вимоги законодавства про свободу совісті
  та релігійні організації;

 • на основі наукових принципів ставлення до релігії і церкви формувати власну позицію
  з цього питання;

 • підтримувати і сприяти заходам, спрямованим на відродження культури нації, співробітництво віруючих і невіруючих, в ім’я незалежності України;

 • правильно мислити, що означає чітку визначеність, послідовність, несуперечливість
  та доказовість;

 • свідомо будувати правильні міркування, відрізняти їх від неправильних, уникати логічних помилок;

 • вміло і ефективно обґрунтовувати істинність думок;

 • захищати свої погляди і переконливо спростовувати хибні думки та неправильні міркування своїх опонентів.


^ Опанування навчальною дисципліною повинно забезпечувати необхідний рівень сформованості вмінь:


^ Назва рівня сформованості вміння

Зміст критерію рівня сформованості вміння

1. Репродуктивний

Вміння відтворювати знання, передбачені даною програмою

2. Алгоритмічний

Вміння використовувати знання в практичній діяльності при розв’язуванні типових ситуацій

3. Творчий

Здійснювати евристичний пошук і використовувати знання для розв’язання нестандартних завдань та проблемних ситуацій


Робоча програма складена на 2 кредити.

Форми контролю – ПМК, залік.

^ ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ФІЛОСОФІЯ ІІ»^ Характеристика навчальної дисципліни

«Філософія ІІ»


Шифр та назва галузей знань

0305 «Економіка та підприємництво»,

0306 «Менеджмент і адміністрування»

^ Освітньо-кваліфікаційний рівень

«бакалавр»

«Філософія ІІ» – вибіркова дисципліна циклу гуманітарної підготовки

Курс: 1

Семестр: 1-2

^ Напрями підготовкиКількість кредитів


Кількість годин за ОПП

Кількість

аудиторних занять

Лекції

Семінарські


Заліки по модулях

СРС

ІНДЗ

НШ

ЕСТS6.030503 «Міжнародна економіка»,

6.030601 «Менеджмент»


1,3

2

72

36

18

16

2

24

12

Кількість тижневих годин

Кількість змістових модулів

Кількість залікових модулів

^ Вид контролю

1

8

1

ПМК

залік

Методи навчання

лекції, семінарські заняття, самостійна робота (СР), ІНДЗ (творчі завдання), робота в бібліотеці, Інтернеті
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни львівська державна фінансова академія кафедра соціальних І гуманітарних дисциплін iconНавчально-методичний комплекс (спеціальність «Правознавство», денна...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни академія муніципального управління юридичний факультет Кафедра цивільно-правових...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни львівська державна фінансова академія кафедра соціальних І гуманітарних дисциплін iconМіністерство фінансів України Львівська державна фінансова академія...
Бухгалтерський облік // Робоча програма навчальної дисципліни. – Лдфа, Львів: Видавництво втзнв, 2010. – 40 с
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни львівська державна фінансова академія кафедра соціальних І гуманітарних дисциплін iconМіське будівництво та господарство (форма навчання денна, заочна) одеса 2011
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеська державна академія будівництва І архітектури
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни львівська державна фінансова академія кафедра соціальних І гуманітарних дисциплін iconСвятошинська районна в місті києві державна адміністрація
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаменти освіти І науки, молоді та спорту (управління...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни львівська державна фінансова академія кафедра соціальних І гуманітарних дисциплін iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний...
«медико-біологічні основи фізичної культури І спорту» для випускників заочної форми навчання
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни львівська державна фінансова академія кафедра соціальних І гуманітарних дисциплін iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни львівська державна фінансова академія кафедра соціальних І гуманітарних дисциплін iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни львівська державна фінансова академія кафедра соціальних І гуманітарних дисциплін iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни львівська державна фінансова академія кафедра соціальних І гуманітарних дисциплін iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни львівська державна фінансова академія кафедра соціальних І гуманітарних дисциплін iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Актуальні проблеми технічних та соціально-гуманітарних наук у забезпеченні діяльності служби цивільного захисту”
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка