Курс лекцій для студентів денної форми навчання
НазваКурс лекцій для студентів денної форми навчання
Сторінка12/12
Дата конвертації19.06.2013
Розмір1.91 Mb.
ТипКурс лекцій
skaz.com.ua > Економіка > Курс лекцій
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Імовірність банкрутства підприємства

Значення R

Імовірність банкрутства, %

Менше 0

Максимальна (90-100)

0-0,18

Висока (60-80)

0,18-0,32

Середня (35-50)

0,32-0,42

Низька (15-20)

Більше 0,42

Мінімальна (до 10)


Можна також використовувати як механізм пророкування банкрутства ціну підприємства. На схованій стадії банкрутства починається непомітне, особливо якщо не накладений спеціальний облік, зниження даного показника через несприятливі тенденції як усередині, так і поза підприємством. Зниження ціни підприємства означає зниження його прибутковості або збільшення середньої вартості зобов'язань (вимоги банків, акціонерів і інших вкладників засобів). Прогноз очікуваного зниження вимагає аналізу перспектив прибутковості і процентних ставок.

Доцільно розраховувати ціну підприємства на найближчу і довгострокову перспективу. Умови майбутнього падіння ціни підприємства звичайно формуються в сучасний момент і можуть бути деякою мірою передбачені (хоча в економіці завжди залишається місце для непрогнозованих стрибків).

Криза управління характеризує показник Аргенті (А-рахунок). Відповідно до даної методики, дослідження починається з припущень, що йде процес, що веде до банкрутства, процес цей для свого завершення вимагає декількох років і може бути розділений на три стадії:

1. Недоліки. Компанії, що скачуються до банкрутства, роками демонструють ряд недоліків, очевидних задовго до фактичного банкрутства.

2. Помилки. Унаслідок нагромадження цих недоліків компанія може зробити помилку, що веде до банкрутства (компанії, що не мають недоліків, не роблять помилок, що ведуть до банкрутства).

3. Симптоми. Зроблені компанією помилки починають виявляти усі відомі симптоми неплатоспроможності, що наближається: погіршення показників (сховане за допомогою "творчих" розрахунків), ознаки недоліку грошей. Ці симптоми виявляються в останні два чи три роки процесу, що веде до банкрутства, що часто розтягується на термін від п'яти до десяти років.

 При розрахунку А-рахунка конкретної компанії (табл. 10.5) необхідно ставити або кількість балів згідно Аргенті, або 0 – проміжні значення не допускаються. Кожному фактору кожної стадії привласнюють визначена кількість балів і розраховують агрегирований показник – А-рахунок.

Розроблені на Заході моделі прогнозування банкрутства не завжди відповідають умовам розвитку економіки України, тому необхідно розробити адекватні прогнозні моделі.

Багато великих, аудиторських фірм і інші компанії, що займаються аналітичними оглядами, прогнозуванням і консультуванням, використовують для своїх аналітичних оцінок системи критеріїв. У Великобританії розроблені рекомендації комітету з узагальнення практики аудировання, що містять перелік критичних показників для оцінки можливого банкрутства підприємства.
^ 10.3 "Якісні" криз-прогнозні методики
Існує і другий підхід діагностики банкрутства підприємства. Він заснований на порівнянні ознак уже збанкрутілих компаній з такими ж ознаками "підозрілої" компанії. За останні 50 років опублікована безліч списків збанкрутілих компаній. Деякі з них містять їхній опис по десятках показників. На жаль, більшість списків не упорядковують ці дані по ступені важливості й у жодному не виявлена турбота про послідовність. Спробою компенсувати ці недоліки є метод бальної оцінки (А-рахунок Аргенті).

На відміну від описаних "кількісних" підходів до пророкування банкрутства в якості самостійного можна виділити "якісний" підхід, заснована на вивченні окремих характеристик, властивому бізнесу, що розвивається в напрямку до банкрутства. Якщо для досліджуваного підприємства характерна наявність таких характеристик, можна дати експертний висновок про несприятливі тенденції розвитку.

Перш ніж переходити безпосередньо до опису методик, що реалізують ці підходи, необхідно чітко усвідомити, що саме ми збираємося пророкувати. Загальноприйнятим є думка, що банкрутство і криза на підприємстві – поняття сінонимічні; банкрутство, власне, і розглядається як крайній прояв кризи. У дійсності ж справа обстоїть інакше – підприємство піддається різним видам криз (економічним, фінансовим, управлінським) і банкрутство – лише один з них. В усьому світі під банкрутством прийнято розуміти фінансова криза, тобто нездатність фірми виконувати свої поточні зобов'язання. Крім цього, фірма може випробувати економічну кризу (ситуація, коли матеріальні ресурси компанії використовуються неефективно) і криза управління (неефективне використання людських ресурсів, що часто означає також низьку компетентність керівництва і, отже, неадекватність управлінських рішень вимогам навколишнього середовища). Відповідно, різні методики пророкування банкрутства, як прийнято називати їх у вітчизняній практиці, насправді, пророкують різні види криз. Саме тому оцінки, одержувані при їхній допомозі, нерідко настільки сильно розрізняються. Видимо, усі ці методики вірніше було б назвати кризапрогнозними (допрогнозними).
^ Таблиця 10.5

Метод А-рахунка для пророкування банкрутства


Недоліки

Ваш

бал

Бал

згідно

Аргенті

Директор-автократ

 

8

Голова ради директорів є також директором

 

4

Пасивність ради директорів

 

2

Внутрішні протиріччя в раді директорів (через розходження в знаннях і навичках)

 

2

Слабкий фінансовий директор

 

2

Недолік професійних менеджерів середньої і нижньої ланки (поза радою директорів)

 

1

Недоліки системи обліку:

Відсутність бюджетного контролю

 


3

Відсутність прогнозу грошових потоків

 

3

Відсутність системи управлінського обліку витрат

 

3

Млява реакція на зміни (поява нових продуктів, технологій, ринків, методів організації праці і т.д.)

 

15

Максимально можлива сума балів

 

43

“Прохідний бал”

 

10

 ^ Якщо сума більше 10, недоліки в управлінні можуть привести до серйозних помилок

 
Занадто висока частка позикового капіталу

 

15

Недолік оборотних коштів через занадто швидкий ріст бізнесу

 

15

Наявність великого проекту (провал такого проекту піддає фірму серйозної небезпеки)

 

15

Максимально можлива сума балів

 

45

“Прохідний бал”

 

15

 ^ Якщо сума балів на цій стадії чи більше дорівнює 25, компанія піддається визначеному ризику

 
Погіршення фінансових показників

 

4

Використання “творчого бухоблік”

 

4

Нефінансові ознаки неблагополуччя (погіршення якості, падіння “бойового духу” співробітників, зниження частки ринку)

 

4

Остаточні симптоми кризи (судові позови, скандали, відставки)

 

3

Максимально можлива сума балів

 

12

Максимально можливий А-рахунок

 

100

“Прохідний бал”

 

25

Більшість успішних компаній

 

5-18

Компанії, що випробують серйозні утруднення

 

35-70

^ Якщо сума балів більш 25, компанія може збанкрутувати протягом найближчих п'яти років.

 Чим більше А-рахунок, тим скоріше це може відбутися. 

 


Інша справа, що кожної з позначених видів криз може привести до колапсу, смерті підприємства. У цьому зв'язку, розуміючи механізм банкрутства як юридичне визнання такого колапсу, дані методики умовно можна назвати методиками пророкування банкрутства. Представляється, однак, що жодна з них не може претендувати на використання в якості універсальної саме через "спеціалізацію" на якому-небудь одному виді кризи. Тому здається доцільним відстеження динаміки зміни результуючих показників по декількох з них. Вибір конкретних методик, мабуть, повинний диктуватися особливостями галузі, у якій працює підприємство. Більш того, навіть самі методики можуть і повинні піддаватися коректуванню з урахуванням специфіки галузей.

Орієнтація на якийсь один критерій, навіть дуже привабливий з позиції теорії, на практиці не завжди виправдана. Тому багато великих аудиторських фірм і інші компанії, що займаються аналітичними оглядами, прогнозуванням і консультуванням, використовують для аналітичних оцінок системи критеріїв. Безумовно, у цьому є і свої мінуси: набагато легше прийняти рішення в умовах однокритеріальної, чим багатокритеріальної задачі. Разом з тим, будь-яке прогнозне рішення подібного роду, незалежно від числа критеріїв, є суб'єктивним, а розраховані значення критеріїв носять скоріше характер інформації до міркування, ніж спонукальних стимулів для прийняття негайних рішень.

Як приклад можна привести рекомендації Комітету з узагальнення практики аудировання (Великобританія), що містять перелік критичних показників для оцінки можливого банкрутства підприємства. В.В. Ковальов, ґрунтуючись на розробках західних аудиторських фірм і переломлюючи ці розробки до вітчизняної специфіки бізнесу, запропонував наступну дворівневу систему показників.

До першої групи відносяться критерії і показники, несприятливі поточні чи значення динаміка зміни, що складається, яких свідчать про можливі в доступному для огляду майбутньому значних фінансових утрудненнях, у тому числі і банкрутстві. До них відносяться:

 • повторювані істотні втрати в основній виробничій діяльності;

 • перевищення деякого критичного рівня простроченої кредиторської заборгованості;

 • надмірне використання короткострокових позикових засобів як джерела фінансування довгострокових вкладень;

 • стійко низькі значення коефіцієнтів ліквідності;

 • хронічна недостача оборотних коштів;

 • стійко збільшується до небезпечних меж частка позикових засобів у загальній сумі джерел засобів;

 • неправильна реінвестиційна політика;

 • перевищення розмірів позикових засобів над установленими лімітами;

 • хронічне невиконання зобов'язань перед інвесторами, кредиторами й акціонерами (у відношенні своєчасності повернення позичок, виплати відсотків і дивідендів);

 • висока питома вага простроченої дебіторської заборгованості;

 • наявність наднормативних і залежаних товарів і виробничих запасів;

 • погіршення відносин з установами банківської системи;

 • використання (змушене) нових джерел фінансових ресурсів на відносно невигідних умовах;

 • застосування у виробничому процесі устаткування з минулими термінами експлуатації;

 • потенційні втрати довгострокових контрактів;

 • несприятливі зміни в портфелі замовлень.

В другу групу входять критерії і показники, несприятливі значення яких не дають підстави розглядати поточне фінансовий стан як критичне. Разом з тим, вони вказують, що за певних умов чи неприйнятті дійових заходів ситуація може різко погіршитися. До них відносяться:

 • утрата ключових співробітників апарата керування;

 • змушені зупинки, а також порушення виробничо-технологічного процесу;

 • недостатня диверсифікованість діяльності підприємства, тобто надмірна залежність фінансових результатів від якогось одного конкретного проекту, типу устаткування, виду активів і ін.;

 • зайва ставка на прогнозовану успішність і прибутковість нового проекту;

 • участь підприємства в судових розглядах з непередбаченим результатом;

 • утрата ключових контрагентів;

 • недооцінка технічного і технологічного відновлення підприємства;

 • неефективні довгострокові угоди;

 • політичний ризик, зв'язаний з підприємством у цілому чи його ключових підрозділах.

Що стосується критичних значень цих критеріїв, то вони повинні бути деталізовані по галузях, а їхня розробка може бути виконана після нагромадження визначених статистичних даних.

 Однієї зі стадій банкрутства підприємства є фінансова нестійкість. На цій стадії починаються труднощі з наявними засобами, виявляються деякі ранні ознаки банкрутства, різкі зміни в структурі балансу в будь-якому напрямку. Однак особливу тривогу повинні викликати:

 • різке зменшення коштів на рахунках (до речі, збільшення коштів може свідчити про відсутність подальших капіталовкладень);

 • збільшення дебіторської заборгованості (різке зниження також говорить про утруднення зі збутом, якщо супроводжується ростом запасів готової продукції);

 • старіння дебіторських рахунків;

 • розбалансування дебіторської і кредиторської заборгованості;

 • зниження обсягів продажів (несприятливим може виявитися і різке збільшення обсягів продажів, тому що в цьому випадку банкрутство може наступити в результаті наступного розбалансування боргів, якщо піде непродумане збільшення закупівель, капітальних витрат; крім того, ріст обсягів продажів може свідчити про скидання продукції перед ліквідацією підприємства).

 При аналізі роботи підприємства ззовні тривогу повинні викликати:

 • затримки з наданням звітності (ці затримки, можливо, сигналізують про погану роботу фінансових служб);

 • конфлікти на підприємстві, звільнення кого-небудь з керівництва і т.д.


ВИСНОВОК

Курс лекцій «Економічна діагностика» розкриває наступні питання:

 • концептуальні питання економічної діагностики (тема 1);

 • діагностику конкурентного середовища підприємства (теми 2 і 3);

 • методики оцінки конкурентноздатності підприємства в цілому (тема 4);

 • діагностику конкурентноздатності продукції підприємства (тема 5);

 • аналіз виробничого потенціалу підприємства і його ринкової ціни (тема 6 і 7);

 • діагностику організаційної структури і культури підприємства і його фінансового стану (тема 8);

 • комплексну діагностику фінансового стану підприємства (тема 9);

 • проблеми пророкування банкрутства, кількісні і якісні криз-прогнозні методики (тема 10).

У курсі лекцій автори намагалися доступно викласти актуальний матеріал комплексного підходу аналізу діяльності підприємства, що буде корисним для різних категорій читачів: студентів, магістрантів, аспірантів, економістів-практиків і ін.
ЛІТЕРАТУРА


 1. Авдашева С.Б., Розанова Н.М. Теория организации отраслевых рынков: Учебник.- М.: ИЧП «Издательство Магистр». 1998.- 320 с.

 2. Азоев Г.Л., Челенков А.П. Конкурентные преимущества фирмы. - М.: ОАО «Типография «Новости», 2000. - 256 с.

 3. Байе М. Управленческая экономика и стратегия бизнеса: Учеб. пособие для вузов / Пер. с англ. под ред. А.М.Никитина. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999. - 743 с.

 4. Глазов М.М. Диагностика предприятий: новые решения / С.-Петербургский институт экономики и финансов, Выс.эк.школа.- СПб: Изд-во С.-Петерб. ун-т эк-ки и финансов, 1997.- 122 с.

 5. Григорьев В.В., Островкин И.М. Оценка предприятий: Имущественный подход: Учеб.-практ. пособие. - 2-е изд. - М.: Дело, 2000. - 224 с.

 6. Клейнер Г.Б. и др. Предприятие в нестабильной экономической среде: риски, стратегии, безопасность / Г.Б. Клейнер, В.Л. Тамбовцев, Р.М. Качалов; под общ.ред. С.А. Панова.- М.: ОАО «Изд-во «Экономика», 1997.- 288 с.

 7. Ковалёв А.П. Диагностика бакротства.- М.: АО «Финстатинформ», 1995.- 96с.

 8. Коласс Б. Управление финансовой деятельностью предприятия. Проблемы, концепции и методы: Учебн. пособие / Пер. с франц. под ред. проф. Я.В. Соколова.- М.: Финансы, ЮНИТИ, 1997.- 596 с.

 9. Основы экономической безопасности (государство, регион, предприятие, личность). / Под ред. Е.А. Олейникова.- М.: ЗАО “Бизнес-школа “Интел-Синтез”, 1997.- 288 с.

 10. Портер М. Стратегія конкуренції / Пер. з англ. А. Олійник, Р. Скільський.- К.: Основи, 1997.- 390 с.

 11. Портер М. Конкуренция: Пер. с англ.: Уч. пос. - М.: Издательский дом «Вильямс», 2000. - 495 с.

 12. Райхлин Э. Основы экономической теории. Микроэкономическая теория рынков продукции.- М.: Наука, 1995.- 347 с.

 13. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: 2-е изд., перераб. и доп.- Мн.: ИП «Экоперспектива», 1997- 498 с.

 14. Справочник директора предприятия / Под ред. М.Г. Лапусты.-М.: ИНФРА-М, 1996. - 704с.

 15. Стратегия и тактика антикризисного управления фирмой / Под общ.ред.проф., д.э.н. А.П. Градова и проф., д.э.н. Б.И. Кузина.- Санкт-Петербург: «Специальная литература».- 1996.- 510 с.

 16. Теория и практика антикризисного управления: Учебник для вузов / Г.З. Базаров, С.Г. Беляев, Л.П. Белых и др. Под ред. С.Г. Беляева и В.И. Кошкина.- М.: Закон и право.- ЮНИТИ, 1996.- 469 с.

 17. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Методика финансового анализа.- М.: ИНФРА-М, 1995.- 176 с.

 18. Шершньова З.Є., Оборська С.В. Стратегічне управління: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 1999. — 384 с.

 19. Шульга Н.П., Гаманкова О.А., Ковганич И.Н. Оценка кредитоспособности клиента.- К.: Київ.ін-т банкірів банку «Україна».- 1995.- 58 с.

 20. Экономическая стратегия фирмы / Под ред. А.П. Градова. - СПб.: Специальная Литература, 1995.

Навчальне видання


Міуська Вікторія Валеріївна

ЕКОНОМІЧНА ДІАГНРСТИКА
Курс лекцій для студентів денної форми навчання спеціальностей

7.010104(30) «Економіка підприємств, маркетинг та менеджмент»,

8.010104(30) «Економіка підприємств, маркетинг та менеджмент»


Відповідальний випусковий: завідуючий кафедри Економіки підприємств та менеджменту ННППІ УІПА, д.е.н., професор Ковальов Валерій Миколайович


Підписано до друку______Формат 60×84 1/16.

Папір офсетний. Ум. друк. арк.______.

Зам. № _____. Наклад_______прим.

© Міуська В.В.2011

© УІПА, 2011
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Схожі:

Курс лекцій для студентів денної форми навчання iconКурс лекцій для студентів денної І заочної форми навчання спеціальності...
Організація роботи страхової компанії, пов’язаної із здійсненням страхування життя та пенсій. Поря­док укладення І обслуговування...
Курс лекцій для студентів денної форми навчання iconКурс лекцій для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 020107 «Туризм»
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Курс лекцій для студентів денної форми навчання iconКонспект лекцій для студентів усіх напрямів денної та заочної форм...
Правознавство. Конспект лекцій для студентів усіх напрямів денної та заочної форм навчання, Земко Алла Михайлівна. Луцьк: лнту, 2008....
Курс лекцій для студентів денної форми навчання iconРедакційно-видавничий відділ
Економічна теорія. Конспект лекцій для студентів технічних спеціальностей денної та заочної форми навчання – Луцьк: лнту, 2011. –...
Курс лекцій для студентів денної форми навчання iconКонспект лекцій з курсу «політологія» для студентів усіх спеціальностей...
Конспект лекцій з курсу «Політологія» (Модуль 2) для студентів всіх спеціальностей денної І заочної форм навчання / Уклад.: А. О....
Курс лекцій для студентів денної форми навчання iconВідповідно до начального плану переддипломна практика студентів за...
Відповідно до начального плану переддипломна практика студентів за напрямом 051301 «Хімічна технологія» проводиться на iv(для студентів...
Курс лекцій для студентів денної форми навчання iconКонспект лекцій для студентів спеціальності 140101 «Готельно-ресторанна справа»
Доценко В. Ф. Харчова хімія: Конспект лекцій для студентів спеціальності 140101 «Готельно-ресторанна справа» денної форми навчання....
Курс лекцій для студентів денної форми навчання iconКонспект лекцій з курсу «політологія» для студентів усіх спеціальностей...
Конспект лекцій з курсу «Політологія» (Модуль 1) для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання / Укл.: Л. Г....
Курс лекцій для студентів денної форми навчання iconПрограма лабораторного практикуму з дисципліни «Загальні технології...
«Загальні технології харчової промисловості» для студентів денної форми навчання
Курс лекцій для студентів денної форми навчання iconИ” для студентів денної форми навчання Рекомендовано Методичною радою...
Д методичні вказівки для самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни “Історія України” для студентів денної форми навчання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка