1. Предмет І метод економіки освіти
Назва1. Предмет І метод економіки освіти
Сторінка1/12
Дата конвертації19.06.2013
Розмір1.22 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Економіка > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ
ЕКОНОМІКА ОСВІТИ
Навчально-методичний посібник

Рекомендовано Вченою радою

Університету імені Григорія Сковороди

2002 р., прот. №


Підготовила:

кандидат філософських наук,

доцент Білобровко Тетяна Іванівна


Переяслав-Хмельницький - 2002

ЕКОНОМІКА ОСВІТИ
Активізація ринкових відносин у суспільстві торкається всіх сторін життєдіяльності системи освіти, вимагає нового осмислення проблем її розвитку, взаємозв'язку з економікою та шляхів піднесення ефективності. Зрозуміти усі ці проблеми і належним чином діяти допоможе курс "Економіка освіти", розрахований на студентів педагогічних вузів, слухачів інститутів удосконалення вчителів та курсів підвищення кваліфікації вчителів при педагогічних інститутах. Знання економіки освіти дасть можливість працівникам галузі більш повно використати в інтересах розбудови України:

• особливості прояву економічних законів у системі освіти;

• джерела створення та відтворення науково-освітнього потенціалу й учбово-матеріальної бази освіти;

• організацію праці та заробітної плати працівників освіти;

• нові джерела фінансування закладів освіти;

• світовий досвід функціонування закладів освіти.

Поряд із знанням економічний курс у тій чи іншій мірі містить інформацію про політичну систему, правову основу й соціальну структуру суспільства, його ділову культуру й культурно-світоглядні настанови.

Програма передбачає вивчення економіки освіти в тісному зв'язку з історичною практикою, з економічним розвитком країни. При цьому, крім звичайних семінарів з курсу економіки освіти, рекомендується організувати спецсемінари, теми яких доцільно пов'язувати з науково-дослідницькою проблематикою кафедр. Щоб викликати у студентів та слухачів прагнення до поглибленого самостійного вивчення окремих проблем, пропонується написання кожного з них реферату про розвиток менеджменту.

Програма визначає лише обов'язковий мінімум знань, необхідний для опанування студентом або слухачем. У зв'язку з тим, що кількість годин, відведена діючим навчальним планом на вивчення курсу економіки освіти для систематичного викладання недостатня, частина тем за рішенням кафедри може виноситися на самостійне опрацювання, але під методичним керівництвом викладачів.
^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН


Назва теми


Кількість годин


лекції


практичні


ТЕМА 1. Предмет і метод економіки освіти

2
ТЕМА 2. Взаємозв'язок економіки і освіти.


2
ТЕМА 3. Система організації та управління освітою.
2


ТЕМА 4. Планування розвитку освіти.


2
ТЕМА 5. Кадри для освіти.


2
ТЕМА 6. Навчально-матеріальна база освіти.


2


2


ТЕМА 7. Організація праці працівників освіти.


2
ТЕМА 8. Заробітна плата працівників освіти.


2
ТЕМА 9. Витрати на освіту і фінансування навчальних закладів.


2


2


ТЕМА 10. Ефективність освіти та методи її оцінки.


2
Усього


14


6


^ Тема 1. ПРЕДМЕТ І МЕТОД ЕКОНОМІКИ ОСВІТИ

Місце та роль освіти в сукупності галузей народного господарства і культури суспільства. Економіка освіти - наука про особливості прояву виробничих відносин та специфіку дії економічних законів у сфері освіти. Предмет економіки освіти як науки. Функції економіки освіти: забезпечення економічної оцінки та наукового планування освіти, визначення економічної ефективності підготовки кваліфікованих кадрів, розроблення принципів оплати праці та матеріального стимулювання працівників освіти.

Політична економія - методологічна основа пізнання соціально-економічних процесів у системі освіти. Застосування методів систематичного аналізу, економіко-математичного моделювання педагогічних та соціологічних досліджень у галузі економіки та планування освіти. Взаємозв'язок економіки освіти із загальними економічними науками (політичною економією, історією народного господарства, історією економічної думки), спеціальними економічними науками (планування народного господарства, економікою праці, економічною статистикою і т. д.), галузевими економіками виробничої та невиробничої сфери (економікою промисловості, економікою сільського господарства, економікою торгівлі, економікою охорони здоров'я тощо). Економіка і психолого-педагогічні науки.

Особливості прояву економічних законів у системі освіти. Взаємозв'язок суспільства з розвитком та вдосконаленням освіти. Задоволення освітніх та культурних потреб населення, забезпечення народного господарства висококваліфікованими кадрами, створення умов для свідомого використання економічних законів у системі управління народним господарством. Планомірність і пропорційність у сфері освіти. Забезпечення потреб галузей народного господарства у кваліфікованих кадрах, встановлення збалансованості між загальною, професійно-технічною та вищою освітою, підтримання найбільш доцільних пропозицій між денною, вечірньою та заочною формами навчання, забезпечення оптимального співвідношення між темпами зростання матеріально-технічної бази освіти і чисельності учнівської молоді. Дія закону вартості, попиту і пропозиції в системі освіти. Вартісна форма затрат на освіту.

Проблеми економіки освіти в сучасній економічній літературі. Дослідження проблем інтенсифікації освіти та факторів, що її обумовлюють – розміри фінансування, вдосконалення прогнозування і планування потреб у кадрах, інтеграція учбових закладів з виробництвом і науково-дослідними установами, модернізація навчально-матеріальної бази, впровадження наукової організації праці і передового досвіду. Стратегічні завдання освіти.
^ Тема 2. ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК ОСВІТИ Й ЕКОНОМІКИ

Основні зв'язки освіти з економікою країни. Залежність стану і розвитку освіти від рівня науково-технічного та економічного прогресу. Науково-технічний прогрес і матеріально-технічна база освіти, потреба в наукових та інженерних кадрах. Вплив економічного розвитку на формування структури та розміщення навчальних закладів, підготовку та використання спеціалістів. Зворотній вплив загальної, професійно-технічної та вищої освіти на розвиток народного господарства країни, відтворення сукупного працівника і сукупного суспільного продукту. Економічне виховання та форми його організації.

Місце і роль педагогічної праці в суспільстві та основні напрямки зростання її корисності в умовах науково-технічної революції й активізації ринкових відносин. Розширення системи політехнічної та професійної освіти, формування навичок підприємницької діяльності, виховання економічного і бережливого ставлення до національного багатства.

Взаємодія виробництва, освіти, науки та їх вплив на технічний і соціальний прогрес суспільства. Науково-освітній потенціал і перетворення науки в безпосередню продуктивну силу суспільства. Зростання ролі наукових та інженерно-технічних працівників, розвиток функцій розумової праці в робітників. Вимоги закону зміни праці до загальноосвітньої та професійної підготовки, підвищення кваліфікації працівників.
^ Тема 3. СИСТЕМА ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ

Загальне поняття системи освіти, її структура. Дошкільне виховання. Шкільна освіта. Позашкільне навчання і виховання. Професійна освіта. Післядипломна освіта, аспірантура, докторантура. Підготовка кадрів і підвищення кваліфікації на виробництві. Гарантії держави щодо функціонування національної системи освіти. Чисельність учнів за типами освіти. Чисельність педагогічного персоналу.

Економіка освіти, громадське самоврядування в системі освіти. Роль Президента, Кабінету Міністрів в управлінні освітою. Функції Міністерства освіти і його структурних підрозділів у державному управлінні освітою. Вища атестаційна комісія України та її функції.

Роль статистики й інших видів інформації в управлінні освітою. Організація статистичного обліку в навчальних закладах. Необхідність створення автоматизованих систем управління (АСУ).

^ Тема 4. ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ОСВІТИ

Планування розвитку освіти як складова частина планування народного господарства. Особливості використання принципів планування в системі освіти. Основні розділи плану розвитку освіти. Збалансованість планів, пропорційність внутрішнього розвитку окремих частин системи освіти. Планування розвитку мережі шкіл і чисельності учнів – стрижень планової роботи. Показники кількості класів, класів - комплектів, наповнюваності класів і школи, змінності занять.

Планування підготовки спеціалістів з вищою освітою. Проблема в спеціалістах і методи її визначення. Балансові розрахунки потреби в кадрах учителів. Додаткові потреби в спеціалістах та джерела їх покриття. Планування підготовки вчителів за спеціальностями, розвитку мережі вищих навчальних закладів і капіталовкладень на їх будівництво та розширення. Складання плану з питань праці, фінансового плану, плану матеріально-технічного постачання.

Прогнозування розвитку освіти. Державна національна програма відродження освіти: "Україна XXI століття: стратегія освіти". Демографічні прогнози. Прогнози потреби в кваліфікованих кадрах. Прогнози розвитку контингенту учнів, педагогічних кадрів, мережі навчальних закладів, затрат на освіту. Прогнози на рівні республіки, економічного регіону, району, міста, селища, села.

^ Тема 5. НАВЧАЛЬНО-МАТЕРІАЛЬНА БАЗА ОСВІТИ

Особливості матеріально-технічної бази освіти. Навчально-матеріальна база, її призначення і функції. Натурально-речова та вартісна форми навчально-матеріальної бази. Допоміжні елементи навчально-матеріальної бази в різних типах дошкільних закладів, шкіл, закладів профтехосвіти, вищих навчальних закладів. Відмінності основних фондів навчальних закладів від основних виробничих фондів підприємств (за економічним змістом, формуванням, використанням, участю в кругообігу, характером відтворення).

Джерела створення та відтворення навчально-матеріальної бази освіти. Роль національного доходу і державного бюджету в розвитку навчально-технічної бази. Поняття "Учнівське місце". Проектний та фактичний показники наповнюваності навчального закладу. Вартість учнівського місця. Титульні списки, їх призначення і зміст. Типові та індивідуальні проекти навчальних закладів і їх призначення. Врахування педагогічних, гігієнічних, економічних та інших умов при проектуванні.

Порядок оснащення навчальних закладів обладнанням. Основні показники стану і поповнення навчально-матеріальної бази. Статистична і бухгалтерська звітність. Основні шляхи вдосконалення методів фінансування навчально-матеріально-технічної бази та матеріально-технічного постачання вищих навчальних закладів.
^ Тема 6. КАДРИ ДЛЯ ОСВІТИ

Соціальна потреба суспільства в педагогічній праці вихователів, викладачів, учителів, практичних психологів, соціальних педагогів, майстрів виробничого навчання, методистів, педагогічних працівників позашкільних закладів, навчально-допоміжного персоналу, наукових та інженерно-технічних працівників. Вимоги до кваліфікованих педагогів. Значення економічної освіти вчителів і педагогічних працівників інших систем освіти для розбудови України на сучасному етапі.

Зростання потреби в наукових кадрах в умовах науково-технічної революції. Роль університетів та інститутів у підготовці викладачів вузів. Підготовка кадрів через аспірантуру і докторантуру. Система підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу педагогічних інститутів. Дослідження в галузі визначення факторів професійної придатності та їх результати.
^ Тема 7. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ

Соціально-економічний зміст педагогічної праці та її місце в сукупності праці членів суспільства. Основні напрями підвищення ефективності педагогічної праці. Впровадження елементів наукової організації праці в навчальних закладах. Форми сумісництва в навчальних закладах. Поєднання функцій керівника навчального закладу і педагога.

Бюджет часу викладачів, учнів та студентів. Класифікація добового часу. Робочий час. Навчальний план і розклад, їх значення для організації праці. Нормування навчально-виховного та науково-методичного навантаження педагогів різних навчальних закладів.

Умови праці педагогів, учнів, студентів. Психологічні особливості педагогічної праці. Нормування умов праці та заходи по їх забезпеченню. Проблема зменшення навчального навантаження і наповнюваності класів та академічних груп і їх вплив на ефективність праці педагогів усіх типів навчальних закладів. Захист професійної честі педагогів, вільний вибір форм, методів, засобів навчання. Житлово-побутові умови працівників освіти, організації їх дозвілля і відпочинку. Користування подовженою оплачуваною відпусткою; пільговим забезпеченням житла в порядку, встановленому законодавством; безплатне користування житловою площею з опаленням і освітленням у сільській місцевості, селищах міського типу відповідно до чинного законодавства; встановлення середніх ставок і посадових окладів педагогічним працівникам дошкільних закладів, загальноосвітніх шкіл та професійно-технічних училищ на рівні не нижчому від середньої заробітної плати працівників промисловості; встановлення середніх ставок і посадових окладів викладачам вузів на рівні подвійної середньої заробітної плати працівників промисловості.
^ Тема 8. ЗАРОБІТНА ПЛАТА ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ

Заробітна плата - оцінка кількості та якості педагогічної праці. Основні принципи оплати праці у сфері освіти. Фактори тарифікації педагогічної праці. Врахування рівня освіти та складності праці. Надбавки за почесні звання та вчені ступені в школах і професійно-технічних училищах. Основні документи, що регулюють порядок оплати праці в системі освіти. Визначення місячної заробітної плати вчителів з урахуванням педагогічного навантаження. Доплата за перевірку зошитів, класне керівництво, керівництво предметним кабінетом. Нормування педагогічного навантаження керівників шкіл та профтехучилищ. Оплата праці працівників районних, міських та обласних органів управління освітою.

Особливості оплати праці працівників вищих навчальних закладів. Визначення посадових окладів професорсько-викладацького складу. Залежність заробітної плати від вченого ступеня і вченого звання.

Особливості оплати праці керівних працівників вузу – ректора, проректорів, деканів і їх заступників, завідуючих кафедрами. Погодинна оплата у вузі.

Фонд заробітної плати педагогічного персоналу. Визначення кількості педагогічних ставок з урахуванням навчальних планів, кількості класів (академічних груп) та учнів (студентів). Визначення фонду оплати за перевірку зошитів. Розрахунки фонду заробітної плати адміністративно-господарського та допоміжного персоналу.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Схожі:

1. Предмет І метод економіки освіти iconТема Вступ. Предмет І метод історії економіки та економічної думки...
Розвиток історії економіки та економічної думки як науки та навчальної дисципліни. Місце історії економіки та економічної думки в...
1. Предмет І метод економіки освіти iconКоуз Р. Фирма, рынок и право / Пер с англ
Тема Предмет І метод інституціональної економіки, етапи розвитку інституціоналізму
1. Предмет І метод економіки освіти iconПредмет І метод історії економіки та економічної думки
На думку П.І. Юхименка, економічна історія це наука, яка вивчає економічне життя людей у всій його багатогранності, з найдавніших...
1. Предмет І метод економіки освіти icon1. вступ. Предмет І методи історії економіки
Дисципліна “Історія економіки та економічної думки” є складовою економічного циклу підготовки фахівців з економіки до професійно-фахової...
1. Предмет І метод економіки освіти iconТема №1 Предмет, метод І система трудового права
Предмет трудового права. Трудові відносини як центральні серед суспільних відносин, врегульованих трудовим правом
1. Предмет І метод економіки освіти icon1. Предмет І методи історії економіки та економічної думки
...
1. Предмет І метод економіки освіти iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет...
Розробники: Чернега О. Б, д е н., проф., Білозубенко В. С., к е н., доц., Абрашка О. В., к е н., ст вик
1. Предмет І метод економіки освіти icon4 Метод статистичних випробувань Метод статистичних випробувань
Метод статистичних випробувань — це числовий метод математичного моделювання випадкових величин, який передбачає безпосереднє включення...
1. Предмет І метод економіки освіти iconСпецифіка об’єкта дослідження в гігієнічній науці І практиці, яким...
Розрізняють чотири основних специфічних для гігієни методи: епідеміологічний метод вивчення здоров’я населення; метод санітарного...
1. Предмет І метод економіки освіти iconПредмет І метод мікроекономіки
Пропозиція та фактори що впливають на неї. Взаємодія попиту І пропозиції. Ринкова рівновага
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка