Контрольні питання до комплексного іспиту ( іеіЕД)
Скачати 55.25 Kb.
НазваКонтрольні питання до комплексного іспиту ( іеіЕД)
Дата конвертації15.12.2013
Розмір55.25 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Економіка > Документыконтрольні ПИТАННЯ ДО КОМПЛЕКСНОГО ІСПИТУ ( ІЕіЕД)

З „ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ” на 2011-2012рр.

для студентів денного і заочного відділення напряму „Економіка і підприємництво”

Політична економія

 1. Економічні категорії, закони і принципи. Рівні використання економічних законів, їх класифікація.

 2. Функції політичної економії та методи дослідження економічних процесів і явищ.

 3. Економічні потреби, їх сутність та класифікація. Закон зростання потреб. Взаємозв'язок потреб і ресурсів.

 4. Економічна система суспільства: її сутність, структурні елементи та типи.

 5. Власність як економічна категорія. Види відносин власності. Право власності.

 6. Сутність, структура і фактори суспільного виробництва. Форми його організації.

 7. Виробничі ресурси. Крива виробничих можливостей

 8. Товар та його властивості. Еволюція товарного виробництва. Теорії вартості.

 9. Гроші: їх суть та функції. Грошовий обіг та його закони.

 10. Грошова система, її структурні елементи та типи.

 11. Ринкова економіка: риси, принципи та етапи формування. Недоліки ринкової економіки.

 12. Інфраструктура ринку: основні риси та елементи. Види бірж.

 13. Ринкові відносини в аграрному секторі економіки Види земельної ренти. Ціна землі.

 14. Підприємництво в ринковій економіці. Його організаційно-правові форми.(ПЕ)

 15. Кругооборот і оборот промислового капіталу, його стадії та форми

 16. Основний і оборотний капітал підприємств. Фізичне і моральне зношення. Амортизація.(ПЕ)

 17. Пропозиція та чинники, що на неї впливають.(ПЕ)

 18. Конкуренція в ринковій системі. Цінова та нецінова конкуренція (ПЕ)

 19. Ціна як економічна категорія. Види, функції та методи встановлення ціни.(ПЕ)

 20. Глобалізація як тенденція соціально-економічного розвитку. Глобальні проблеми сучасності.

 21. Світове господарство: зміст, об'єктивні передумови виникнення та етапи розвитку.
^

Мікроекономіка. Гончарова

 1. Функція ринкового попиту та її детермінанти. Індивідуальний та ринковий попит. 16,43

 2. Ринкова рівновага: види, умови існування та умови стабільності. Вплив держави на рівновагу на ринку.248-257

 3. Еластичність попиту: сутність, види, розрахунки, застосування. 48

 4. Економічний підхід до визначення витрат виробництва. Бухгалтерський і економічний прибуток

 5. Кардиналістська концепція корисності. Закон спадної граничної корисності.22

 6. Ординалістська концепція корисності. Закон максимізації корисності. 24

 7. Бюджетне обмеження споживача та чинники, що на нього впливають. 28

 8. Криві байдужості, їх властивості та види. 33

 9. Оптимальний вибір споживача. Другий закон Госсена. 33

 10. Виробнича функція з одним змінимі ресурсом. Закон спадної віддачі. .58-62

 11. Двофакторна виробнича функція. Типи ізоквант.68-70

 12. Витрати виробництва в короткостроковому періоді. 85-90

 13. Витрати виробництва в довгостроковому періоді. Ефект віддачі від масштабу. 92

 14. Мінімізація витрат виробником. Ізокоста. Правило найменших витрат.96-99

 15. Досконала конкуренція. Максимізація прибутку конкурентною фірмою.114. 108

 16. Монополія в ринковій економіці: визначення, ознаки. Умови максимізації прибутку..135.139.

 17. Монопольна влада, її показники. Цінова дискримінація. 144

 18. Олігополія: характерні ознаки, теорії. Рівновага дуополії Курно.157. 162

 19. Монополістична конкуренція: сутність, особливості. Умови максимізації прибутку.173

 20. Загальна рівновага в економіці обміну. Коробка Еджуорта.262-266

 21. Держава як суб’єкт ринкової економіки. Зовнішні ефекти .281

 22. Економічна теорія добробуту. Функції корисності Бентама і Неша. 272-275
^

Макроекономіка - Малиш

 1. Модель економічного кругообігу: графічна та аналітична інтерпретація. 12-13


 2. Система національних рахунків: сутність, принципи побудови, основні групування.14-15

 3. Валовий внутрішній продукт: методи розрахунку. Номінальний і реальний ВВП. Дефлятор ВВП.16-24

 4. Інфляція: сутність, причини, наслідки, показники. Антиінфляційна політика.33-=35

 5. Безробіття: причини виникнення, види та наслідки. Закон Оукена. 36-40

 6. Економічний цикл: структура, сутність, класифікація. Теорії економічних циклів. 41-43

 7. Сукупний попит, його сутність. Крива сукупного попиту. Цінові та нецінові чинники сукупного попиту.48-51

 8. Сукупна пропозиція, її сутність. Класична та кейнсіанська моделі сукупної пропозиції. Нецінові чинники сукупної пропозиції.52-54

 9. Макроекономічна рівновага сукупного попиту та сукупної пропозиції.55-57

 10. Функція споживання. Функція заощадження. Чинники споживання та заощадження, які не залежать від доходу. 62-64

 11. Функція інвестицій. Чинники, що впливають на інвестиційний попит, який не пов’язаний з відсотковою ставкою.65-67

 12. Кейнсіанська модель рівноваги “витрати—випуск”. Визначення рівноважного ВВП. .72

 13. Необхідність та сутність державного регулювання економіки. Методи державного регулювання економіки. 84-

 14. Податки: сутність, види, функції. Крива А. Лаффера.85-86

 15. Фіскальна політика та державний бюджет. Державний борг. 90-91

 16. Монетарна політика. Попит на гроші та пропозиція грошей. .98-100

 17. Банківська система . Ефект депозитного мультиплікатора. .101-102

 18. Монетарна політика та її інструменти.103-104

 19. Соціальна політика. Економічна нерівність і перерозподіл доходів. Крива Лоренца. 127-129

 20. Економічне зростання: сутність, типи, показники вимірювання, наслідки. С.138-140

 21. Моделі економічного зростання. Модель Р. Солоу. 143

 22. Платіжний баланс. Рахунки, види, шляхи збалансування. 164

 23. Валютний курс. Види валютного курсу, конвертованість валюти.165-167

 24. Торговельна політика. Теорія абсолютних і порівняних переваг.160-163.^

Історія економіки та економічної думки - Нестеренко


 1. Економічні погляди філософів античності та Середньовіччя (Ксенофонт, Платон, Аристотель).8-9

 2. Меркантилізм як перше економічне вчення. Основні риси раннього і пізнього меркантилізму. 18-21

 3. Основні економічні ідеї фізіократичної школи у Франції.“Економічна таблиця” Ф. Кене 28-29

 4. Теоретичні ідеї та етапи розвитку класичної школи політичної економії. В. Петті, А.Сміт..23-25 . 30-33

 5. Розвиток ідей класичної школи. Т. Мальтус, Ж. Сея та їх сучасне значення.36-38

 6. Виникнення і розвиток маржиналізму. К..Менгер. Ф. Візер.78-81

 7. Економічні ідеї Кембриджської школи маржиналізму. А. Маршалл.82-84

 8. Американська школа маржиналізму та розвиток теорії граничної продуктивності. Д. Кларк.85

 9. Економічна дослідження К. Маркса. «Капітал». 51--58

 10. Економічні ідеї М. Туган-Барановського та їх сучасне значення. 68-69

 11. Кейнсіанська економічна теорія: застосування і значення.

 12. Неокейнсіанські теорії економічного зростання. Є.Домар, Р.Харрод, Дж.Хікс.109-111.

 13. Монетаризм М. Фрідмена як панівна концепція нової неокласики.120-121

 14. Економічна теорія пропозиції. Крива А. Лаффера.122-123

 15. Неокласична теорія раціональних очікувань. Р.Лукас, Т Сарджент.124

 16. Неоінституціоналізм: теорії прав власності та трансакційних витрат. Коуз Р. (роздруковка)

 17. Соціально-психологічний інституціоналізм Т. Веблена.92-94

 18. Концепція індустріального і постіндустріального суспільства. Дж.Гелбрейт. У.Ростоу, Д.Белл. 97-98

 19. Теорія підприємництва та інноваційного розвитку Й Шумпетера . (роздруковка )

 20. Підходи до періодизації історії суспільного розвитку

 21. Новоєвропейська цивілізація. Розширення ЄС. Євровалюта. Європарламент.

 22. Поява нових укладів в економіці країн-лідерів. Перехід розвинених країн у постіндустріальну стадію розвитку.

 23. Економіка незалежної України: проблеми і труднощі її реформування наприкінці ХХ – початку ХХІ ст.


Схожі:

Контрольні питання до комплексного іспиту ( іеіЕД) iconКонтрольні питання для підготовки до іспиту з курсу «Конституційне право України»

Контрольні питання до комплексного іспиту ( іеіЕД) iconПитання для комплексного державного іспиту з дисципліни “Криміналістики”
Криміналістична техніка в діяльності правоохоронних органів І ії місце в системі криміналистики
Контрольні питання до комплексного іспиту ( іеіЕД) iconРобоча програма для підготовки та складання державного іспиту для...
Контрольні питання для підготовки до державного іспиту з «Теорії права та держави»
Контрольні питання до комплексного іспиту ( іеіЕД) iconКонтрольні питання до іспиту з дисципліни «Соціальна робота»
Охарактеризуйте типологізацію теорій соціальної роботи як форму наукового дослідження
Контрольні питання до комплексного іспиту ( іеіЕД) iconКонтрольні питання для підготовки до іспиту з навчальної дисципліни “політологія”
Головні ідеї західної політології: американської, французької, німецької, італійської
Контрольні питання до комплексного іспиту ( іеіЕД) iconПрограма комплексного державного іспиту з економічної теорії для...
Програма комплексного державного іспиту з економічної теорії для студентів за напрямом підготовки 030504 «Економіка підприємства»,...
Контрольні питання до комплексного іспиту ( іеіЕД) iconФілософія контрольні питання для підготовки до іспиту
Філософія стародавньої Індії. Ортодоксальні (санкхья, йога, вайшешика, ньяя, міманса, веданта) й неортодоксальні (локаята-чарвака,...
Контрольні питання до комплексного іспиту ( іеіЕД) iconКонтрольні питання для підготовки до іспиту з навчальної дисципліни «Філософія» (2 курс)
Філософія стародавньої Індії. Ортодоксальні (санкхья, йога, вайшешика, ньяя, міманса, веданта) й неортодоксальні (локаята-чарвака,...
Контрольні питання до комплексного іспиту ( іеіЕД) iconІІ. Питання до кваліфікаційного іспиту
Питання до кваліфікаційного іспиту Жанр образотворчого мистецтва, у якому основним предметом зображення є природна або перетворена...
Контрольні питання до комплексного іспиту ( іеіЕД) iconКомплексний бакалаврський іспит освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»...
До змісту комплексного бакалаврського іспиту включено зміст таких дисциплін, як «Практична граматика», «Історія англійської мови»,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка