Питання до екзамену по курсу “Фінанси“
Скачати 81.53 Kb.
НазваПитання до екзамену по курсу “Фінанси“
Дата конвертації30.08.2013
Розмір81.53 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Економіка > Документы
Питання до екзамену по курсу “Фінанси“

 1. Як утворюються фінансові ресурси невиробничої сфери ?.

 2. Фінансова система України як сукупність ланок фінансових відносин, її структура.

 3. Зовнішні фактори, що впливають на фінансову політику країни

 4. Внутрішні фактори, що впливають на фінансову політику країни.

 5. Якими інструментами фінансова політика впливає на розвиток економіки ?.

 6. Структура та законодавча основа бюджетної системи України

 7. Що означає принцип обґрунтованості побудови бюджету?

 8. Механізм впливу бюджетних витрат на розвиток економіки. Принцип акселерації та мультиплікаторний ефект.

 9. Склад витрат Державного та місцевих бюджетів

 10. Що є власними доходами бюджетів різних рівнів ?

 11. Регульовані доходи Державного та місцевих бюджетів.

 12. Види міжбюджетних трансфертів. Сутність трансфертів вирівнювання.

 13. Принципи формування доходів бюджетів різних рівнів: власні доходи та трансферти вирівнювання.

 14. Принципи формування податкової системи.

 15. Прямі та непрямі податки, їх види.

 16. Державні та місцеві податки і збори, їх види

 17. Етапи бюджетного процесу в Україні, його законодавча основа

 18. Кошторис бюджетної організації та його розрахункова база.

 19. Казначейство та його функції.

 20. Сутність категорії державного кредиту.

 21. Бюджетний дефіцит і чинники, що його обумовлюють.

 22. Емісійний та неемісійний шляхи покриття бюджетного дефіциту

 23. Сучасний підхід до існування дефіциту бюджету країни

 24. Держава як позичальник на внутрішньому та зовнішньому фінансових ринках, види боргових зобов’язань.

 25. Виникнення державного боргу та затвердження його розміру.

 26. Види державного боргу за складом зобов’язань

 27. Поняття обслуговування державного боргу і його навантаження на бюджет країни.

 28. Управління державним боргом у вигляді прямих боргових зобов’язань та боргових цінних паперів.

 29. Види та призначення державних позабюджетних фондів в Україні.

 30. Джерела формування фінансів державних позабюджетних фондів.

 31. Поняття фонду споживання країни, його структура та фактори, що впливають на фонд споживання країни

 32. Структура доходів населення (домогосподарств) за джерелами фінансування.

 33. Структура витрат населення на споживання та накопичення

 34. Визначення поняття соціального захисту населення

 35. Економічна сутність державних гарантій населенню

 36. Напрямки надання соціально-економічних гарантій населенню

 37. Джерела фінансування державних соціальних гарантій населенню.

 38. Цілі та джерела інвестиційної діяльності населення.

 39. Види інвестицій населення

 40. На чому ґрунтується вибір населення між інвестуванням в банківські депозити або в цінні папери ?

 41. Економічна сутність і функції страхування. Поняття колективної відповідальності у страхуванні.

 42. Поняття самострахування, централізованого страхування, колективного страхування.

 43. Обов'язкова і добровільна форми страхування. Галузі, підгалузі і види страхування.

 44. Грошові відносини на страховому ринку. Суб'єкти страхового ринку.

 45. Економічна сутність співстрахування, перестрахування і їх значення для розвитку страхового ринку.

 46. Джерела формування фінансів страхової компанії. Статутний та гарантійний фонд страховика. Поняття технічних резервів страховика

 47. Принципи визначення ціни страхової послуги, тарифна ставка, брутто-ставка, нетто-ставка, навантаження.

 48. Розподіл суб’єктів господарювання на прибуткові (комерційні) та неприбуткові (некомерційні) підприємства (організації)

 49. Типи неприбуткових підприємств за джерелами їх фінансів

 50. Особливості формування фінансів громадських організацій ( спеціальних, цільових і благодійних фондів, добровільних організацій)

 51. Принципи формування фінансів прибуткових (комерційних) підприємств,

 52. Зовнішні фінансові потоки комерційного підприємства

 53. Внутрішні фінансові потоки комерційного підприємства

 54. Склад власних коштів підприємства як статутний та додатковий капітал.

 55. Призначення статутного капіталу підприємства, його функції.

 56. Особливості формування статутного фонду державних підприємств

 57. Формування статутного капіталу акціонерних товариств та ТОВ

 58. Зовнішні фінансові ресурси капіталу підприємства.

 59. Внутрішні джерела фінансових ресурсів підприємства

 60. Принципи (умови) залучення підприємством банківського кредиту

 61. Поняття структури фінансового капіталу підприємства.

 62. Структура позикового капіталу підприємства за термінами і видами позик.

 63. Ціна власного та позикового капіталу підприємства.

 64. Призначення довгострокових та короткострокових позик в діяльності підприємства

 65. Які фактори впливають на розмір договірної відсоткової ставки банківського кредиту для окремого позичальника?.

 66. Показники оцінки кредитоспроможності позичальника в банківському кредитуванні (якісні та кількісні показники).

 67. Сутність комерційного товарного кредиту, що надається підприємством.

 68. Отримання підприємством товарного кредиту, його оформлення.

 69. Поняття факторингу.

 70. Сутність фінансового лізингу та оперативного лізингу (оренди) в створенні основних засобів підприємства

 71. Фінансові ресурси, тимчасово залучені у капітал підприємства у вигляді постійної кредиторської заборгованості

 72. Структура необоротних активів підприємства за видами активів.

 73. Джерела фінансування необоротних активів.

 74. Склад фінансових активів підприємства.

 75. Призначення амортизаційних відрахувань на підприємстві. Що показує норма амортизації обладнання ?

 76. Структура оборотних активів підприємства за видами активів.

 77. Джерела фінансування оборотних активів.

 78. Призначення та склад оборотних виробничих фондів та фондів обігу

 79. Довгострокові фінансові інвестиції за складом.

 80. Короткострокові фінансові інвестиції за складом.

 81. Визначення собівартості виробництва продукції.

 82. Поділ собівартості на прямі та загальновиробничі (постійні) витрати

 83. Види діяльності підприємства.

 84. Поняття вхідних та вихідних грошових потоків підприємства.

 85. Поняття чистого грошового потоку підприємства.

 86. Поняття реалізованої продукції підприємства.

 87. Утворення валового прибутку підприємства.

 88. Поняття чистого прибутку підприємства і його розподіл в умовах ринкової економіки

 89. Поняття нерозподіленого прибутку підприємства та його використання.

 90. Створення резервного капіталу підприємства.

 91. Сутність та види показників рентабельності.

 92. Поточне фінансове фінансового планування на підприємстві, його цілі та документи.

 93. Оперативне фінансове планування на підприємстві, його цілі та документи.

 94. Призначення довгострокового фінансового плану

 95. Призначення бізнес-плану, його види.

 96. Фінансові розділи бізнес-плану підприємства

 97. Сутність бюджетування та його призначення.

 98. Чинники банкрутства підприємства.

 99. Зміст фінансової санації підприємства.

 100. За якими показниками оцінюється розвиненість фінансового ринку країни ?

 101. Узгодження яких інтересів здійснюється на фінансовому ринку?

 102. Які основні економічні відносини існують на фінансовому ринку ?

 103. Функція фінансового ринку: галузевий та територіальний перерозподіл фінансових ресурсів

 104. Функція фінансового ринку: утворення великих судних капіталів

 105. Функція фінансового ринку: визначення ціни капіталу на основі збалансованості попиту та пропозиції грошей

 106. Як фінансовий ринок сприяє ефективному розподілу коштів між інвестиційними проектами ?

 107. Ріст фінансових ресурсів держави шляхом створення фіктивного капіталу на фінансовому ринку

 108. Поняття та цілі діяльності емітента та інвестора на фінансовому ринку

 109. Чим визначається ефективність фінансового ринку країни ?

 110. В яких формах існує ціна капіталу на фінансовому ринку ?

 111. Поняття грошового та інвестиційного капіталу, їх призначення

 112. Поняття сегменту фінансового ринку

 113. Функції кредитного ринку

 114. Сегментація фінансового ринку за основними групами фінансових активів (основні сегменти фінансового ринку).

 115. Структура фінансового ринку за часовою ознакою -грошовий ринок

 116. Структура фінансового ринку за часовою ознакою - ринок капіталу

 117. Інструменти позики на ринку цінних паперів, види облігацій

 118. Інструменти власності на ринку цінних паперів, види акцій

 119. Похідні (вторинні) цінні папери

 120. Інструменти кредитного та валютного ринку

 121. Інструменти ринку нерухомості та страхового ринку.

 122. Сутність вексельних розрахунків

 123. Поняття ф’ючерсного та форвардного контрактів фондового та валютного ринків

 124. Поняття опціонного контракту та варранту.

 125. Класифікація фінансових інструментів за гарантованістю доходу на активи та за ступенем ризику втрати доходу

 126. Первинне розміщення цінних паперів (андерррайтинг)

 127. Первинний та вторинний ринки цінних паперів. Організований та неорганізований ринок цінних паперів

 128. Функції фондової біржі

 129. Прямі учасники кредитного ринку та ринку цінних паперів

 130. Фінансові посередники та їх функції по наданню фінансових послуг

 131. Небанківські фінансові інститути в структурі грошово-кредитної системи, їх види та функції.

 132. Структура банківської системи України. Функції Національного банку України у банківській системі.

 133. Регулювання Національним банком України поточного курсу гривні.

 134. Формування ресурсів комерційних банків (пасивні операції банку).

 135. Види активних операцій комерційних банків по розміщенню коштів.

 136. Інвестиційна діяльність пенсійних фондів та страхових компаній на фінансовому ринку.

 137. Державне регулювання ринку цінних паперів.

 138. Державне регулювання ринку фінансових послуг

 139. Сутність фінансового контролю і його класифікація за видами контролю.

 140. Форми і методи проведення фінансового контролю.

 141. Зміст, функції і органи державного фінансового контролю на різних рівнях управління фінансами.

 142. Види і задачі недержавного фінансового контролю.

 143. Зміст міжнародних фінансових відносин та види міжнародних фінансових потоків за каналами міжнародних розрахунків.

 144. Чинники, що впливають на об'єм і напрями міжнародних грошових потоків.

 145. Інфраструктура міжнародних фінансів та їх грошові потоки.

 146. Визначення валюти як особливої національної грошової одиниці

 147. Система світових валютних ринків (національні, світові, регіональні) і їх інфраструктура.

 148. Формування валютного курсу: основа курсів валют, поточний курс, види котирувань валют.

 149. Фіксований, гнучкий та змішаний режими валютного курсу.

 150. Валютна система України. Поняття валютних обмежень

Схожі:

Питання до екзамену по курсу “Фінанси“ iconПитання до екзамену з курсу нзл для 5 курсу
Сучасна «масова література»: проблема дефініції. Мотив долі в романі Девіда Мітчелл «Хмарний атлас»
Питання до екзамену по курсу “Фінанси“ iconПитання до екзамену з курсу "Педагогічні технології в початковій школі" для студентів IV курсу
Наукові підходи до розгляду проблеми технології в системі загальнопедагогічних знань
Питання до екзамену по курсу “Фінанси“ iconЕкзаменаційні питання до екзамену з «Історії мистецтв» для студентів І курсу

Питання до екзамену по курсу “Фінанси“ iconПитання до екзамену з курсу
Позичковий відсоток: його суть та чинники, що впливають на величину позичкового відсотка
Питання до екзамену по курсу “Фінанси“ icon1: Місцеві фінанси, їх сутність, склад І роль у розвитку економічної І соціальної інфраструктури
Зв`язок навчальної дисципліни “Місцеві фінанси” з іншими теоретичними та прикладними дисциплінами. Завдання курсу “Місцеві фінанси”...
Питання до екзамену по курсу “Фінанси“ iconПитання для поточного екзамену з курсу "Соціальна педагогіка"
Характеристика методів соціального діагностування та втручання в критичних випадках
Питання до екзамену по курсу “Фінанси“ iconПитання до екзамену з курсу «Історія педагогіки»
Виховання дітей в архаїчній Греції ІХ-VІІІ століття до нашої ери (Гомер «Іліада», «Одіссея»)
Питання до екзамену по курсу “Фінанси“ iconМета І завдання державного комплексного кваліфікаційного екзамену із фаху
«Економіка І підприємництво», напряму підготовки 030508 «Фінанси І кредит» фахового спрямування «Фінанси в системі митних органів»...
Питання до екзамену по курсу “Фінанси“ icon1. Предмет фінансової науки. Суть І функції фінансів 7 Тема Фінансова політика держави 15
Навчальний посібник підготовлено з метою сприяння більш досконалому вивченню теоретичного матеріалу та набуття відповідних навичок...
Питання до екзамену по курсу “Фінанси“ iconТа методичні рекомендації щодо проходження виробничої практики студентами...
У курсу спеціальності “Фінанси І кредит”(шифр 030508 – бакалавр) / Укладачі: Буряк П. Ю., Ярема Б. П., Піхоцька О. М., Бугіль С....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка