І. Організаційно-підготовча діяльність
Скачати 138.57 Kb.
НазваІ. Організаційно-підготовча діяльність
Дата конвертації20.06.2013
Розмір138.57 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Культура > Документы
Педагогічна практика

"Безперервна практика"
Напрям підготовки: 0101 Педагогічна освіта,

спеціальність 5.01010201 Початкова освіта ОКР «Молодший спеціаліст»


Мета практики:

 • вироблення професійних умінь та навичок, оволодіння студентами особливостей професійної діяльності вчителя початкових класів;

 • творче застосування на практиці всіх теоретичних знань, одержаних в коледжі;

 • створення умов для удосконалення педагогічних здібностей студентів.

Завдання практики:

 • закріплення та використання теоретичних знань студентів коледжу;

 • вивчення студентами сучасного процесу навчання учнів початкових класів;

 • навчання самостійно розробляти та складати поурочні та календарно-тематичні плани з предметів, що вивчаються в початкових класах;

 • самостійна підготовка та проведення всіх уроків за розкладом;

 • самостійне ведення шкільної документації (класного журналу, щоденників учнів, ознайомлення з медичними картками дітей та особовими справами учнів);

 • самостійна перевірка та оцінювання всіх письмових робіт учнів;

 • проведення індивідуальної роботи з учнями;

 • ознайомлення з системою роботи вчителя, з батьками дітей;

 • проведення батьківських зборів;

 • ознайомлення з роботою методичного об’єднання вчителів початкових класів;

 • здійснення психолого-педагогічного вивчення учнів класу, встановлення педагогічно-доцільних взаємостосунків з учнями, їх батьками, вчителями.

 • підготовка та апробування матеріалів до курсових робіт.


^ Зміст практики:

І. Організаційно-підготовча діяльність

1. Ознайомлення із завданнями практики, з умовами діяльності навчального закладу, педагогічним колективом, учнями, матеріальним забезпеченням школи.

2. Вивчення нормативних документів школи: правил внутрішнього

розпорядку школи, планів роботи метод об’єднання, календарно-тематичних планів.

3. Складання індивідуального плану роботи студента.

ІІ. Навчально-виховна робота.

 1. Самостійна підготовка і проведення освітньо-виховної роботи в класі з використанням інноваційних технологій.

 2. Виготовлення необхідного дидактичного матеріалу, наочних посібників.

 3. Ведення шкільної документації.

 4. Проведення індивідуальної роботи з дітьми та батьками класу.

 5. Спостереження і аналіз роботи вчителя.

 6. Досягати свідомого засвоєння дітьми навчального матеріалу, формувати інтерес до навчання, розвивати логічне мислення учнів, компетентність, здібностей учнів.

 7. Визначати ефективність навчально-виховної роботи і здійснювати її корекцію.

 8. Вивчати індивідуальні та вікові особливості учнів, проектувати їх розвиток.

ІІІ. Організаційно-методична діяльність

 1. Вивчення досвіду роботи вчителів початкових класів.

 2. Вивчення досвіду роботи вчителя-класовода, в якого студент проходить практику.

 3. Брати участь в роботі метод об’єднання вчителів початкових класів.

 4. Спостерігати та аналізувати уроки вчителів.

 5. Враховувати рекомендації під час роботи на практиці.

Обов’язки учасників безперервної практики
Студента-практиканта:
1. Бути присутнім у школі цілий робочий день (6 годин) протягом 6 тижнів.
2. Дотримуватися правил внутрішнього розпорядку школи, розпоряджень адміністрації школи та керівників практики. У випадку невиконання вимог, що висуваються до практиканта, він може бути знятий з практики.
3. Проявляти високу активність, інтерес і любов до дітей, до педагогічної професії, бути прикладом організованості, дисциплінованості, педагогічного такту.
4. Самостійно розробляти і проводити уроки, позакласні заходи, індивідуальні заняття з учнями.
5. Постійно співпрацювати з батьками, провести батьківські збори
6. Під час практики вести робочий щоденник, зошит спостережень і аналізів уроків та табель обліку роботи практиканта.
7. Перевіряти зошити, виготовляти наочність і дидактичний матеріал.
8. Вести класний журнал.
9. У визначений термін по закінченню безперервної педагогічної практики здати звітну документацію керівнику практики університету.

Керівник практики університету:
1. Здійснює безпосереднє керівництво практикантами, забезпечує виконання програми практики.
2. Встановлює зв’язок зі школою, проводить інструктивно-методичну роботу з учителями та адміністрацією.
3. Розподіляє студентів по класах, затверджує їхні індивідуальні плани.
4. Проводить консультації студентам по підготовці ними класних та позакласних виховних занять.
5. Здійснює контроль за проведенням студентами навчально-виховної роботи, вибірково відвідує уроки, позакласні заняття.
6. У випадку виникнення труднощів в організації і проведенні практики терміново повідомляє керівництво коледжу.
7. Приймає та оцінює звітну документацію студентів.

Керівник практики школи:
1. Ознайомлює студентів з учнями класу, їх особовими справами, успішністю, поведінкою, з основними виховними завданнями та планом своєї роботи.
2. Надає студентам консультації по проведенню навчально-виховної роботи з учнями у відповідності з програмою практики.
3. Бути присутнім на всіх уроках і заняттях практиканта, в кінці робочого дня аналізувати уроки, коротко записувати їх у щоденник-табель практиканта та виставляти оцінку за кожен урок чи заняття.
4. Після закінчення педагогічної практики складає характеристику на практиканта, оцінює роботу студента на засіданні педагогічної ради за чотирьох бальною системою.

5.Характеристика затверджується на засіданні педради.

Директор (заступник директора) школи:

 1. Забезпечує нормальні умови для проведення педагогічної практики, проводить відповідну роботу з педагогічним колективом, обслуговуючим персоналом та учнями.

 2. Знайомить студентів з постановкою навчально-виховної роботи, складом вчителів, документацією, навчально-матеріальною базою школи, роботою педагогічної ради, методичних об’єднань.

 3. Бере участь при оцінюванні роботи студента.

 4. Оцінку роботи студента затверджує на засіданні педагогічної ради.

При плануванні та розподілі роботи під час практики бажано враховувати розподіл студентів у різні класи, проведення всієї повчально-виховної та методичної роботи.

Методистам, вчителям контролювати роботу студентів, здійснювати методичну допомогу під час проведення практики студентів і складання конспектів уроків та виховних заходів.

Всього за період практики кожен студент повинен провести 85 уроків, 4 заходи і 1 батьківські збори.

Для розвитку рефлексії майбутніх педагогів практикувати відвідання уроків вчителів школи (оформити 15 спостережень та аналізів уроків).

Зразок

«Індивідуальний план роботи» на період практики з ____ по _____ р.

 • Познайомитися з класом, вчителями, адміністрацією. Спостерігати за роботою вчителя.

 • Ознайомитись з веденням класного журналу, методичним матеріалом учителя, спостерігати уроки вчителя, виховні заходи.

 • Скласти план проведення уроків згідно складеним календарним планом, планом виховної роботи та розкладом уроків.

 • Взяти участь …

 • Спостереження і аналіз уроків вчителя…

 • Підготовка документів до звіту.

 • Зразок ведення індивідуального плану роботи на безперервній педагогічній практиціп/п

Дата

Зміст роботи

Примітка про виконання

Індивідуальний план

роботи затверджує методист

^ Щоденник педагогічної практики

Педагогічний щоденник є звітним і контрольним документом студента, за яким керівники практики простежують хід безперервної педагогічної практики студента-практиканта. У щоденнику студент-практикант планує і складає конспекти уроків і позакласних занять, затверджує вчитель за два дні до їх проведення.

Педагогічний щоденник заповнюється щодня, завжди знаходиться у студента і перевіряється протягом усієї практики. Відсутність щоденника розглядається як порушення навчально-виробничої дисципліни.

Педагогічний щоденник ведеться в загальному зошиті протягом усієї практики (за формою).

^ Орієнтовна форма оформлення щоденника педагогічної практики

Титульна сторінка

Щоденник

переддипломної педагогічної практики,

проведеної в 2-А класі

студента …

Щоденник складається з 2 розділів.

Розділ 1. Довідковий матеріал

 1. Мета, завдання і зміст практики.

 2. Обов’язки студента-практиканта.

 1. __________________________________________

(повна назва школи)

Директор школи ______________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

Завуч початкових класів __________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

Вчитель початкових класів _________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

Вчитель фізкультури _____________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

Вчитель музики _________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

Вчитель іноземної ________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

Керівник практики університету ______________________

1. Індивідуальний план роботи студента

 1. Розклад уроків

 2. список класу

Розділ 2. Плани-конспекти уроків та виховних заходів

Зразок щоденних записів у щоденнику практики
1. Дата _____________________________

2. Завдання на день.

________________________________________________________________________________
3. Зміст проведеної роботи (спостереження, проведення, участь та ін.)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4. Аналіз проведеної роботи ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5. Зауваження та побажання методиста — керівника практики________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
6. Висновки ____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________


Оцінка роботи: ____________________ балів
Методист — керівник практики:___________________ П.І.П

(підпис)

Щоденник-табель обліку проведених уроків та позакласних заходів з безперервної педагогічної практики – це обов’язків документ, який веде керівник практики школи, зміст якого враховується при оцінювані безперервної практики студентів, а також враховується для нарахування годин педагогічним працівником шкіл за керівництво практикою студентів.

Щоденник-табель заповнюється щодня вчителем класу, методистом.

Зразок оформлення щоденника-табеля

^ Титульна сторінка

Щоденник-табель

аналізу уроків і позакласних

заходів з переддипломної практики

з ­­­­______ по _________ р.

студента /студентки……………………..

^ Зміст табель-облікуп/п

Дата

Предмет

Тема

Аналіз уроку, заняття

Оцінка в балах

Підпис вчителя, методиста


(титульна сторінка)

Звіт

З безперервної практики,

проведеної у СЗОШ І-ІІІ ст. №… м. Київ

з_______по_______

студентки-практикантки

^ ПІП

Звіт з переддипломної педагогічної практики

Звіт з переддипломної педагогічної практики друкується (14 шрифт, 1.5 інтервал) і затверджується печаткою і підписом директора школи.

Орієнтовна схема звіту студента з переддипломної педагогічної практики

 1. Термін проходження безперервної педагогічної практики.

 2. Школа і клас (вказати прізвище, ім’я, по батькові учителя початкових класів), де студент проходив практику. Коротка характеристика школи, її навчально-матеріальної бази. Коротка характеристика класу, за яким був закріплений, кількість учнів, актив класу, загальна характеристика успішності, дисципліни та інші.

 3. Інформація про зміст виконаної навчально-виховної роботи у школі вході безперервної педагогічної практики.

 4. Форми, методи та інноваційні технології, які були використані в системі навчально-виховної роботи з молодшими школярами (на конкретних прикладах).

 5. Виявлення ефективності навчально-виховної роботи.

 6. Аналіз проведеної навчально-виховної роботи (конкретизувати, чого навчився і яких досягнуто результатів у навчанні та вихованні молодших школярів, яких умінь і навичок набуто, які недоліки помічено в своїй підготовці тощо).

 7. Загальні висновки про практику, її значення у професійному становленні вчителя початкових класів.

 8. Пропозиції щодо змісту та організації переддипломної педагогічної практики.

 9. Зведенна таблиця результатів практики (вказати, скільки уроків проведено з кожного предмету та оцінки в балах).

Орієнтовна схема характеристики на студента-практиканта

 1. Прізвище, ім’я, по батькові. Школа, клас, вчитель, де студент проходив переддипломну практику на посаді вчителя початкових класів, дата.

 2. Знання програми початкових класів і інноваційних технологій у початковій школі.

 3. Уміння планувати навчально-виховну роботу.

 4. Уміння здійснювати зв'язок з життям, розв’язувати завдання навчання та виховання школярів, впливати на свідомість, почуття, волю дітей.

 5. Уміння організовувати учнів на роботу, керувати їх увагою і активізувати розумову діяльність, інтерес до навчального матеріалу, забезпечувати набуття учнями міцних знань, умінь і навичок.

 6. Уміння здійснювати індивідуальний підхід до учнів і попереджувати в них відставання та неуспішність під час навчальних занять.

 7. Рівень оволодіння практикантом методикою викладання кожного предмета початкової школи.

 8. Уміння проводити позакласну роботу з учнями та батьками учнів.

 9. Позитивні сторони і основні прогалини у теоретико-практичній підготовці практиканта.

 10. Ставлення студента до виконання обов’язків і його дисциплінованість.

 11. Педагогічна культура та інноваційна компетентність студента-практиканта.

 12. Загальна оцінка за практику на посаді вчителя початкових класів: «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно».

ВИТЯГ

із протоколу засідання педагогічної ради

СЗШ №_________ від ___________ 2012р.

І. Слухали:

Про проходження педагогічної практики студентами Університетського коледжу Київського університету імені Бориса Грінченка.

ІІ. Виступили ______________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Вчителі школи ______________________________________________

Директор __________________________________________________

Завуч ______________________________________________________

ІІІ. Ухвалили:

педагогічну практику студентів оцінити (за чотирьохбальною системою)

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

ІV. Затвердити характеристики студентів

Вказати ПІП студентів та їх оцінки за результатами практики.
Голова педради ________________________

Секретар педради ______________________
Розбаловка залікової оцінки «Безперервна педагогічна практика» студента групи ПОмс

ПІБ студента________________________________________________________________________Вид діяьності

Бали

Фактична кількість балів

Залікова кількість білів

1

Установча конференція

32

Відвідування практики

303

Робочий щоденник

 1. Уроки 85*12

 2. Виховні заняття 4*5

 3. Батьківські збори 1*5


1020

20

54

Спостереження та аналіз уроків (3 дні)

 1. 15 уроків 15*5


755

Витяг з протоколу засідання педради про оцінювання роботи студента, характеристика із школи

«5»6

Здати

 1. 1 урок (зразковий) 1*10

 2. 1 виховний захід 1*5

 3. 1 батьківські збори 1*5

 4. Портфоліо 1*20

 5. Звіт 1*20

 6. Виступ, презентація


10

5

5

20

20

207

Участь у звітній конференції

38

Своєчасна здача документації

9


Всього балів

1020Установча конференція (1*3) 3б, уроки (100*12) 1200б, виховні заняття (4*5) 20б, батьківські збори (1*5) 5б, спостереження (15*5) 75б, _______________________

характеристика із школи (1*«5») «5», зразковий урок (1*10) 10б, виховний захід (1*5) 5б, батьківські збори (1*5) 5б, звіт (1*20) 20б, (підпис студента)

виступ, презентація (1*20) 20б, звітна конференція (1*3) 3б, своєчасна здача документації (1*4) 4б портфоліо (1*20) 20б.

Коефіцієнт 12,5

_______________________

З журналом звірено (підпис методиста)

Схожі:

І. Організаційно-підготовча діяльність icon1. загальні положення. Назва, статус та організаційно-правова форма благодійної організації
Благодійна організація «Міжнародний благодійний фонд відродження України» (далі Фонд) є недержавною добровільною благодійною організацією,...
І. Організаційно-підготовча діяльність iconКалендарно-тематичний план проходження виробничої(технологічної)...
Організаційно-правове забезпечення суб’єкта господарювання: засновницькі документи, їх зміст, порядок оформлення та реєстрації та...
І. Організаційно-підготовча діяльність iconЗу «Про зовнішньоекономічну діяльність» Стаття 1
Господарська діяльність будь-яка діяльність, в тому числі підприємницька, пов'язана з виробництвом І обміном матеріальних та нематеріальних...
І. Організаційно-підготовча діяльність iconТема Поняття та предмет господарського права зарубіжних країн Теоретичні питання
Наведіть приклади норм законодавства зарубіжних країн (не менш 3-х), які закріплюють наступні поняття: «господарська діяльність»,...
І. Організаційно-підготовча діяльність iconМетодичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентів...
Самостійна робота студентів (срс) – це спланована, пізнавальна, організаційно І методично направлена діяльність, дидактична форма...
І. Організаційно-підготовча діяльність icon− це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська...
З цього визначення випливає, що підприємницькою є не будь-яка діяльність щодо виготовлення та реалізації продукції, виконання робіт...
І. Організаційно-підготовча діяльність iconЗакон україни "Про діяльність з нерухомістю "
Діяльність з нерухомістю регулюється цим Законом та іншими актами законодавства
І. Організаційно-підготовча діяльність iconПлан Громадські організації та їх діяльність. Позиції гур та сву...
Тема 2: Україна в І світовій війні. Діяльність громадських організацій. Відношення політичних партій до війни
І. Організаційно-підготовча діяльність iconПравове регулювання
Саме держава здій­снює через свої органи правотворчу, правозастосовчу І пра­воохоронну діяльність. Тому діяльність державних органів...
І. Організаційно-підготовча діяльність iconТоварознавство сировини, матеріалів та засобів виробництва
Товарознавство І комерційна діяльність", 03051001 "Товарознавство І комерційна діяльність", 03051003 "Експертиза товарів та послуг"...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка