Молодіжної громадської організації
Скачати 88.02 Kb.
НазваМолодіжної громадської організації
Дата конвертації03.02.2014
Розмір88.02 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Культура > Документы
СТАТУТ

МОЛОДІЖНОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

“ФЕНОМЕН”

Чернівці – 2009
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Молодіжна громадська організація “ФЕНОМЕН” (далі — МГО “ФЕНОМЕН”) є неприбутковою молодіжною громадською організацією, яка на добровільних засадах об’єднує громадян для задоволення та розвитку своїх соціальних, творчих,розважальних, національно – культурних та інших спільних інтересів своїх членів.
1.2. Повне найменування організації українською мовою – Молодіжна Громадська Організація “Феномен”. Скорочена назва – МГО “ФЕНОМЕН”.
1.3. МГО “ФЕНОМЕН” здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, чинного законодавства та цього Статуту за принципами самоврядування, виборності керівних органів, гласності, рівноправності її членів.
1.4. МГО “ФЕНОМЕН” може входити на правах колективного члена до інших вітчизняних та зарубіжних громадських організацій, вступати в міжнародні громадські об`єднання, підтримувати прямі міжнародні контакти та зв`язки.
1.5. МГО “ФЕНОМЕН” створюється на невизначений термін, має місцевий статус та поширює свою діяльність на територію міста Чернівці.
1.6. Місце знаходження керівних органів МГО “ФЕНОМЕН” – м. Чернівці
^ 2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ
2.1. Основною метою МГО “ФЕНОМЕН” є сприяння залученню молоді до громадського культурно-розважального життя м. Чернівці на основі ідей та принципів демократії і соціальної справедливості, та виховання активної громадянської позиції української молоді, зокрема в м. Чернівці, а також задоволення та захист законних соціальних, творчих та інших спільних інтересів своїх членів.
2.2. У порядку, встановленому чинним законодавством, МГО “ФЕНОМЕН” здійснює такі завдання:

. Об'єднати людей, які мають за мету відчути себе вільними від соціальних стереотипів поведінки;

. Сприяння в організації культурно масових заходах на добровільних засадах;
• захист законних прав та інтересів своїх членів, а також громадських інтересів у різноманітних сферах суспільного життя;
• усунення перешкод для вільного розвитку молоді;
• співпрацює з громадськими організаціями спільних інтересів розвитку молоді, органами місцевого самоврядування з питань, які стосуються мети його діяльності;
• не організовує та не приймає участь в акціях протесту та громадянської непокори щодо політичної діяльності влади, також не проводить санкціоновані мітинги та пікетування, які пов'язані з політичними заходами ;
• бере участь у проведенні з'їздів (конгресів), конференцій, симпозіумів, семінарів, як в Україні, так і за кордоном, щодо питань, що належать до мети його діяльності;
• бере участь у створенні друкованих, аудiо , вiдеоматерiалiв, що висвітлюють актуальні проблеми молоді;
• підтримує зв'язки з державними установами та громадськими організаціями з питань спільного проведення заходів, що відповідають статутним завданням МГО “ФЕНОМЕН”;
• вступає в міжнародні громадські (неурядові) організації, підтримує міжнародні зв'язки, укладає відповідні угоди з питань статутної діяльності, що не суперечать міжнародним зобов'язанням України;
• використовує інші форми діяльності, що відповідають цілям і завданням МГО “ФЕНОМЕН” та не суперечать чинному законодавству;
^ 3. ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ МГО “ФЕНОМЕН”
3.1. Діяльність МГО “ФЕНОМЕН” базується на таких основних принципах:
• повага до особистої думки та гідності кожного члена МГО “ФЕНОМЕН”;
• виборність керівних органів організації;
• широка самостійність організації у виборі незаборонених чинним законодавством форм та методів роботи, організації флешмобів та інших спортивно-розважальних заходів .
3.2 Сприяє та організовує флешмоби в м.Чернівці за наступними правилами:

. Флешмоб (читається від англ. Як flash mob , flash- спалах,мить; mob- натовп,перекладається як “спалах натовпу” або “миттєвий натовп”) - це наперед запланована масова акція, в якій велика група людей (мобери) раптово з'являється в людному місці та на протязі декількох хвилин із потрібними емоціями виконують дії по сценарію, зовсім абсурдного змісту, а потім одночасно швидко розходяться;

. Принцип флешмобу не несе в собі агресію та не викликає негативних емоцій у спостерігачів, окрім захопливого недорозуміння;

. Всі учасники флешмобу повинні бути в тверезому стані та при здоровому глузді;

. Мета заходу — відволікти спостерігачів від буденних проблем та внести долю позитиву в їхнє життя.

. Флешмоб повинен зблизити людей різних вікових категорій,суспільних рівнів , а також різних моральних принципів та релігійних уподобань;
3.2 МГО “ФЕНОМЕН” будується за територіальним принципом та визнає самостійність регіональних організацій у вирішенні питань свого внутрішнього життя та діяльності.
^ 4. ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЇХ ПРАВА І ОБОВ`ЯЗКИ
4.1. Членство у МГО “ФЕНОМЕН” є добровільним.
4.2. Членами МГО “ФЕНОМЕН” можуть бути громадяни України, особи без громадянства, iноземцi, різного віку, які висловили бажання бути членами МГО “ФЕНОМЕН”, визнають і виконують Статут МГО “ФЕНОМЕН”, діяльність яких сприяє цілям та завданням організації.
4.3. Питання про прийом до членів МГО “ФЕНОМЕН” вирішується первинною організацією.
4.4. Члени МГО “ФЕНОМЕН” мають рівні права та обов'язки, а саме, мають право:
• висувати кандидатури для обрання, обирати та бути обраним в будь-які органи МГО “ФЕНОМЕН”;
• обговорювати всі питання діяльності МГО “ФЕНОМЕН”, вносити пропозиції щодо поліпшення його роботи;
• брати участь у роботі громадських, творчих колективів, секцій, комісій, конференцій, що створені та проводяться в межах діяльності МГО “ФЕНОМЕН”;
• одержувати інформацію про діяльність МГО “ФЕНОМЕН” та його органів;
• в будь - яких публічних заявах згадувати своє членство в МГО “ФЕНОМЕН”;
• вільного виходу із МГО “ФЕНОМЕН”;
• бути членом інших громадських організацій.
4.6. Члени МГО “ФЕНОМЕН” зобов'язані:
• дотримуватись вимог чинного законодавства України, Статуту та інших локальних нормативних актів та розпоряджень МГО “ФЕНОМЕН”;
• брати активну участь у реалізації статутних завдань;
• розвивати співробітництво та взаємну підтримку членів МГО “ФЕНОМЕН” у задоволенні та захисті соціальних, творчих, національно - культурних та інших спільних інтересів членів МГО “ФЕНОМЕН”;
• повідомляти керівні органи МГО “ФЕНОМЕН” про відомі їм факти, які можуть впливати на діяльність МГО “ФЕНОМЕН” або про порушення Статуту;
• підтримувати та сприяти зростанню авторитету МГО “ФЕНОМЕН”, та гідному поповненню МГО “ФЕНОМЕН”;
• поважати традиції МГО “ФЕНОМЕН”;
• виконувати доручення керівництва МГО “ФЕНОМЕН”, що не суперечать Статуту та чинному законодавству.
4.7. За порушення Статуту, недисциплінованість до членів МГО “ФЕНОМЕН” можуть вживатися заходи громадського впливу (попередження, призупинення членства), аж до виключення з членів МГО “ФЕНОМЕН”.
Виключення із МГО “ФЕНОМЕН” здійснюють органи, яким надано право прийому.
4.8. Виключені із МГО “ФЕНОМЕН” можуть знову вступати до нього на загальних підставах.
4.9. Член МГО “ФЕНОМЕН” припиняє своє членство:
- за власним бажанням ;
- у зв’язку з виключенням з лав МГО “ФЕНОМЕН”.
4.10. Рішення щодо прийому або виключення приймаються простою бiльшiстю голосів та можуть бути оскаржені у Правлінні МГО “ФЕНОМЕН”.
^ 5. ОРГАНІЗАЦІЙНА ПОБУДОВА ТА ОРАНИ УПРАВЛІННЯ МГО “ФЕНОМЕН”
5.1. Вищим керівним органом МГО “ФЕНОМЕН” є Загальні збори. Загальні збори скликаються з ініціативи Голови МГО “ФЕНОМЕН”, або за вимогою не менше ніж 2/3 членів Правління МГО “ФЕНОМЕН”. Загальні Збори збираються за необхідності, але не рідше одного разу на два роки. Загальні збори вважаються чинними, якщо в їхній роботі беруть участь не менш як 50% обраних делегатів. Зборів, окрім рішень щодо припинення діяльності МГО “ФЕНОМЕН”, внесення змін до чинного Статуту та звільнення від своїх обов’язків Голови МГО “ФЕНОМЕН” ухвалюються відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх делегатів Загальних Зборів. Рішення по вище означеним окремим питанням ухвалюються двома третинами від присутньої кількості делегатів Загальних Зборів МГО “ФЕНОМЕН”.
Про скликання та порядок денний повідомляється Правлінням МГО “ФЕНОМЕН” не пізніше, ніж за місяць до початку її роботи. Норми представництва делегатів визначає Виконком МГО “ФЕНОМЕН”.
5.3. Керівними органами МГО “ФЕНОМЕН” є: Загальні збори, Правління Центру, Виконавчий комітет (Виконком), Ревізійна комісія.
5.4. Загальні збори МГО “ФЕНОМЕН”:
• затверджують Статут МГО “ФЕНОМЕН”, вносять до нього зміни та доповнення;
• визначають чергові завдання МГО “ФЕНОМЕН”;
• обирають Голову, Правління, Виконком та Контрольно-ревізійну комісію МГО “ФЕНОМЕН”, заслуховують та затверджують їх звіти;
• приймає рішення про реорганізацію та ліквідацію МГО “ФЕНОМЕН”.
У роботі Загальних зборів можуть брати участь члени Правління, Виконкому, Контрольно-ревізійну комісії, iншi члени МГО “ФЕНОМЕН”, які не обрані делегатами, представники органів державної влади та місцевого самоврядування, громадських організацій, засобів масової інформації та інших громадських формувань на запрошення Виконкому МГО “ФЕНОМЕН” з дорадчим голосом.
5.5. Правління МГО “ФЕНОМЕН” є керівним органом у період між скликаннями Загальних зборів і виконує функції виконавчого органу МГО “ФЕНОМЕН”.
До Правління МГО “ФЕНОМЕН” за посадами входять голови його місцевих осередків, Голова, три вiдповiдальні секретарі, та 1 член МГО “ФЕНОМЕН”, обрані на Загальних зборах. На засідання Правління можуть запрошуватись представники органів державної влади та місцевого самоврядування, громадських організації.
Правління МГО “ФЕНОМЕН” в установленому порядку:
• обговорює найважливіші питання роботи МГО “ФЕНОМЕН”, визначає його поточні завдання;
• вимагає скликання Загальних зборів МГО “ФЕНОМЕН”;
• інформує членів МГО “ФЕНОМЕН” про свою діяльність.
Рішення Правління вважається правоможним, якщо вони прийняті більшістю голосів більшості його складу. Засідання Правління проводяться не рідше двох разів на рік. У разі рівного розподілу голосів членів Правління при голосуванні, вирішальний голос має Голова МГО “ФЕНОМЕН”.
5.6. Виконавчим органом Правління на період між засіданнями Правління є Виконком МГО “ФЕНОМЕН”. До складу Виконкому входять Голова та 3 відповідальні секретарі.
Виконком МГО “ФЕНОМЕН”:
• затверджує пропозицію Голови на обрання відповідальних секретарів;
• керує поточною роботою відповідно до рішень Загальних зборів та Правління;
• Визначає норми представництва на Загальних зборах;
• приймає рішення про створення місцевих осередків та здійснює контроль за їх діяльністю;
• з числа членів Правління та активу створює комісії та інші формування за напрямками діяльності відповідно до статутних завдань МГО “ФЕНОМЕН”;
• приймає рішення про створення госпрозрахункових установ та організацій, заснування підприємств, творчих колективів, секцій;

• готує зміни і доповнення до Статуту та подає на затвердження Загальним зборам.
5.7. Засідання Виконкому проводяться раз на чотири місяці. Засідання є повноважними, якщо на ньому присутні більшість членів Виконкому. Рішення приймаються більшістю голосів.
5. 10. У разі відсутності Голови його функції виконує один із відповідальних секретарів відповідно до наказу Голови.
5.11. Відповідальні секретарі МГО “ФЕНОМЕН” виконують функції, які регулюються окремим Положенням за узгодженням з Головою та затверджені засіданням Правління МГО “ФЕНОМЕН”.
5.12. Контрольно-ревізійна комісія МГО “ФЕНОМЕН”:
• контролює виконання положень Статуту, рішень Зальних зборів;
• Діяльність Контрольно-ревізійної комісії регулюється Положенням про Контрольно-ревізійну комісію, затвердженим Правлінням МГО “ФЕНОМЕН”.
^ 6. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС МГО “ФЕНОМЕН”
6.1. МГО “ФЕНОМЕН” є юридичною особою з моменту державної реєстрації в Міністерстві юстиції України та реєстрації в Єдиному державному реєстрі підприємств, установ, організацій , має свої символіку та атрибутику, зразки якої затверджуються Виконкомом i реєструються у встановленому порядку.
6.2. МГО “ФЕНОМЕН” для здійснення своїх цілей та завдань користується такими правами:
• одержувати від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей та завдань;
• вносити пропозиції до органів державної влади та місцевого самоврядування;
• розповсюджувати інформацію та пропагувати свої ідеї та цілі;
• засновувати засоби масової інформації.
6.4. МГО “ФЕНОМЕН” не відповідає за зобов’язаннями держави, як і держава не відповідає за зобов’язаннями МГО “ФЕНОМЕН”.
^ 8. ВНЕСЕННЯ ЗМІН I ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ МГО “ФЕНОМЕН”
8.1. Зміни i доповнення до Статуту МГО “ФЕНОМЕН” приймаються двома третинами присутніх делегатів Загальних зборів МГО “ФЕНОМЕН”.
8.2. Про зміни i доповнення, що сталися в статутних документах, МГО “ФЕНОМЕН” повідомляє Міністерство юстиції України в 5-ти денний термін, передбачений законом.
9. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ МГО “ФЕНОМЕН”
9.1. Припинення діяльності МГО “ФЕНОМЕН” може бути проведено шляхом її реорганізації або ліквідації.
9.2. Реорганізація або ліквідація МГО “ФЕНОМЕН” здійснюється за рішенням Загальних зборів МГО “ФЕНОМЕН”, якщо за таке рішення проголосувало 2/3 присутніх делегатів.
9.3. Ліквідація МГО “ФЕНОМЕН” може здійснюватися за рішенням суду.
9.4. Ліквідація МГО “ФЕНОМЕН” проводиться ліквідаційною комісією, обраною на Загальних зборах МГО “ФЕНОМЕН”.

Схожі:

Молодіжної громадської організації iconСценарний план реалізації програми Всеукраїнської молодіжної громадської...
Для представників студентського самоврядування щодо організації молодіжних трудових загонів при внз “
Молодіжної громадської організації iconЗареєстровано” Головним управлінням юстиції у рівненській області
Установчою конференцією Рівненської обласної молодіжної громадської організації “Молодь діє”
Молодіжної громадської організації iconПреамбула
Україні, став ідейним натхненням цієї молодіжної громадської організації, яка за покликом долі стала першою припартійною реально...
Молодіжної громадської організації iconПолтавська обласна молодіжна громадська організація «Твій Світ» запрошує стати партнером проекту
«Залиш снід поза грою» проект Полтавської обласної молодіжної громадської організації «Твій Світ». Відбувається в рамках програми...
Молодіжної громадської організації iconСтатут громадської організації Всеукраїнське молодіжне обʼєднання
Реєстраційною службою Білоцерківського Установчими зборами Громадської організації
Молодіжної громадської організації iconАнкета для участі у заході Міжнародний молодіжний форум «Поглиблення...
Чи входите Ви до складу молодіжної або громадської організації? Вкажіть якої? В чому проявляється Ваша активна позиція? Коротко розкажіть...
Молодіжної громадської організації iconСтату т всеукраїнської молодіжної громадської організації
Молоді регіони” (далі мр) є всеукраїнською молодіжною громадською організацією, створеною для здійснення діяльності, спрямованої...
Молодіжної громадської організації iconСтату т громадської організації «асоціація випускників університету «крок»
Цей Статут є локальним нормативним актом, що визначає особливості організації, діяльності та припинення громадської організації “асоціація...
Молодіжної громадської організації iconРегламент івано-франківської обласної молодіжної ради
Молодіжна рада, її органів та керівних осіб, засади формування, організації діяльності у Молодіжній раді встановлюються актами Молодіжної...
Молодіжної громадської організації iconСтатут Всеукраїнської молодіжної громадської організації “Молоді регіони”
Молоді регіони (далі мр) є всеукраїнською молодіжною громадською організацією, створеною для здійснення діяльності, спрямованої на...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка