Комплексна навчальна програма з курсу “Історія української культури” для студентів Львівського національного університету імені Івана Франка
Скачати 377.36 Kb.
НазваКомплексна навчальна програма з курсу “Історія української культури” для студентів Львівського національного університету імені Івана Франка
Сторінка1/3
Дата конвертації19.06.2013
Розмір377.36 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Культура > Документы
  1   2   3

Міністерство науки і освіти України


Львівський національний університет імені Івана Франка


Комплексна навчальна програма

з курсу “Історія української культури” для студентів

Львівського національного університету імені Івана Франка


(36 год.)

Львів – 2010
Рекомендовано до друку

Вченою радою

філософського факультету

протокол № 120/7 від 19 лютого 2010 року

Уклали: д-р філос. наук, проф. В.П. Мельник; канд. філос. наук, проф. А.В. Яртись; канд. філос. наук, доц. В.І. Стеценко; канд. філос.

наук, доц. Л.М. Пітусь
Комплексна начальна програма з курсу “Історія української культури”


Р е ц е н з е н т и: канд. філос. наук, доц. О.Б. Сінькевич; канд. іст. наук,

доц. А.Ю. Васьків

Відповідальний за випуск: д-р філос. наук, проф. В.П.Мельник


Формат 60х84/16. Умовно друк. арк. 1,7. Тираж 100 пр. Замовл. …..

Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка

79000 Львів, вул. Дорошенка, 41.

В С Т У П
Нормативний курс “Історія української культури”, запроваджений Міністерством науки і освіти України до навчальних планів вузів у 2010 р. як обов’язковий предмет зі складання іспиту наприкінці семестру, схвально оцінений педагогічною громадськістю вищих навчальних закладів. Разом з іншими філософсько-гуманітарними дисциплінами цей курс сприятиме формуванню наукового світогляду студентів, виробленню у них активної життєвої позиції, утвердженню високих моральних принципів та ідеалів.

Історія української культури викладається на першому курсі впродовж першого або другого семестру обсягом 72 год, з яких на лекції відведено – 18 год., семінарські заняття – 18 год., самостійну роботу студентів для вивчення першоджерел – 36 год.

^ Мета і завдання навчальної дисципліни – ознайомити студентів із закономірностями виникнення та джерелами формування української культури, особливостями її розвитку на різних етапах історії України, з’ясувати сутнісні ознаки духовної культури нашого народу, її гуманістичну спрямованість, відкритість перед культурами інших народів, глибокий демократизм, творчий характер. Навчити студентів вільно оперувати сучасними концептами історичної культурології та широким фактологічним матеріалом.

^ Предмет навчальної дисципліни.

Закономірності виникнення та розвиток української культури на різних етапах вітчизняної історії.
Студенти повинні знати:

 • цивілізаційні витоки і детермінанти української культури;

 • сутність українських національно-культурних проектів;

 • світоглядні особливості української культури та їхній зв’язок із національним характером;

 • основні етапи формування художніх стилів в українській культурі.


Студенти повинні вміти:

 • аналізувати різноманітні явища української культури;

 • оцінювати значення культурних досягнень українського народу та внесок у них видатних діячів культури України;

 • охарактеризувати художні стилі в українській літературі, архітектурі, театрі, образотворчому мистецтві та музичній культурі;

 • узагальнювати висновки про особливості історичних етапів та головних

тенденцій розвитку української культури.

Наприкінці навчальної програми подані модульні завдання № 1 та № 2, тематика контрольної роботи, що рекомендовані студентам за вибором викладача, одночасно сформульовані теми колоквіуму, які за наявності годин визначають викладачі лекційних курсів з історії української культури.
Структура курсу:
Лекції.

1. Феномен української культури. Джерельна база та методологічні засади її вивчення (2 год)

2. Витоки української культури (2 год)

3. Культура Київської Русі та Галицько-Волинського князівства (2 год)

4. Культура періоду становлення української народності (XIV–XV ст.) (2 год)

5. Український Ренесанс на ниві духовної культури (XVI – перша половина XVII ст.) (2 год)

6. Культура України епохи Бароко та доби Просвітництва (друга половина XVII-XVIII ст.) (2 год)

7. Національно-культурне відродження в Україні кінця XVIII – початку XX ст. Український романтизм (2 год)

8. Духовна культура України ХХ ст. (2 год)

9. Культура України в умовах нової соціально-політичної реальності (90-і роки ХХ – початок ХХІ ст.) (2 год)

18 год
Семінарські заняття:


 1. Феномен української культури. Джерельна база та методологічні засади

вивчення історії культури України (2 год)

2. Історичні передумови виникнення та джерела формування української культури (2 год)

3. Культура Київської Русі та Галицько-Волинського князівства (2 год)

4. Культура українського народу XVI – першої половини XVII ст. Український Ренесанс, його особливості (2 год)

5. Культура України епохи Бароко та доби Просвітництва (друга половина XVII–XVIII ст.) (2 год)

6. Національно-культурне відродження в Україні . Українська культура кінця ХУІІІ – початку ХХ ст. (4 год)

7. Духовна культура України ХХ ст. (2 год)

8. Сучасна українська культура, перспективи її розвитку (2 год)

18 год
Разом 36 год

^

Тема 1.Феномен української культури. Джерельна база та методологічні


засади її вивчення


 1. Джерельна база та методологічні засади вивчення історії української культури

 2. Культура – суспільний і духовний феномен. Взаємодія світової та національної культури

 3. Українська культура як соціокультурний феномен, її особливості, характерні риси й ознаки

 4. Предмет історії української культури, основні етапи на шляху її розвитку


Культура – духовний і суспільний феномен, її сутність та філософський зміст. Взаємодія світової й національної культури, їх особливості та відмінності. Поняття “українська національна культура” як певний тип культури, що відображає систему наукових, філософських, релігійних, естетичних і морально-етичних поглядів, переконань, витворених українським народом упродовж історії. Українська культура в контексті європейської та світової культури.

Предмет історії української культура, головні етапи на шляху її розвитку. Джерельна база й методологічні засади вивчення історії української культури.

Феномен української культури як самобутнє духовне утворення. Історичні та духовні складники української культурної самобутності. Мова і менталітет народу, релігійні вірування, звичаї й обряди, побут – вагомі елементи української духовної культури.

Тема 2. Витоки української культури


 1. Історичні передумови виникнення та джерела формування української культури

 2. Етногенез українського народу як нової історичної спільноти. Міграційна й автохтонна теорії походження предків українців

 3. Матеріальна та духовна культура східнослов’янських племен дохристиянської Русі


Українська культура – соціокультурний феномен. Духовні риси й ознаки української культури: гуманістична спрямованість, відкритість перед культурами інших народів, глибокий демократизм, творчий характер.

Джерела формування української культури як своєрідний синтез –автохтонних (корінних, місцевих культур) і зовнішніх культурних взаємовпливів. Трипільська культура IV–III тис. до н.е. та кімерійсько-скіфсько-сарматський культурний симбіоз як автохтонні джерела української культури. Контакти з культурами народів Середземномор’я, Близького Сходу й Індії. Вплив античної культури.

Найважливіші ознаки археологічних культур на території України І тис. н.е.: зарубинецької, зубрівської, вельборської, черняхівської, київської, райковецької та інших, що хронологічно передували культурі доби Київської Русі.

Етногенез українського народу. Основні етнічні складові етногенезу українців: слов’яни, скіфо-сармати, тюркські кочові народи південних степів – сармати й еліни, а також причорноморських територій.

Формування українського етносу як нової історичної спільноти. М.Грушевський про появу українського народу як такого (Твори в 10 т. Т.1, –С.18). Перша письмова згадка про Україну (1187 р.).

Матеріальна та духовна культура дохристиянської Русі. Політеїстичні релігійні вірування давніх слов’ян.


  1   2   3

Схожі:

Комплексна навчальна програма з курсу “Історія української культури” для студентів Львівського національного університету імені Івана Франка iconІсторія Львівського національного університету імені Івана Франка
«гімнасіон» (так вони називали цю школу) у вищий навчальний заклад. У львівській братській школі працювали І здобули освіту визначні...
Комплексна навчальна програма з курсу “Історія української культури” для студентів Львівського національного університету імені Івана Франка iconЛьвівський національний університет імені івана франка
Львівського національного університету імені Івана Франка запрошуються науковці, аспіранти, здобувачі, студенти та випускники внз,...
Комплексна навчальна програма з курсу “Історія української культури” для студентів Львівського національного університету імені Івана Франка iconПрограма навчальної дисципліни
Варіативної частини освітньо-професійної програми сво львівського національного університету імені Івана Франка галузі знань 0203...
Комплексна навчальна програма з курсу “Історія української культури” для студентів Львівського національного університету імені Івана Франка iconСуперсиметрія електрона в магнітному полі
Роботу виконано на кафедрі теоретичної фізики Львівського національного університету імені Івана Франка Міністерства освіти І науки...
Комплексна навчальна програма з курсу “Історія української культури” для студентів Львівського національного університету імені Івана Франка iconМіністерство освіти І науки України Педагогічний коледж Львівського...
Методика формування уявлень учнів про функціональну залежність: лінійна залежність
Комплексна навчальна програма з курсу “Історія української культури” для студентів Львівського національного університету імені Івана Франка iconЗагальна теорія держави та права навчально-методичний посібник (за...
Рекомендовано Вченою радою юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка (протокол №8 від 17. 05....
Комплексна навчальна програма з курсу “Історія української культури” для студентів Львівського національного університету імені Івана Франка iconЕкзаменаційні вимоги з «Історії української культури»
«Історія української культури» як наукова та навчальна дисципліна: мета, предмет, завдання та структура курсу. Джерела та історіографія...
Комплексна навчальна програма з курсу “Історія української культури” для студентів Львівського національного університету імені Івана Франка iconНавчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни «Історія України»...
Навчальна дисципліна «Історія України» має міжпредметні зв‘язки з навчальними дисциплінами: «Культурологія», «Історія української...
Комплексна навчальна програма з курсу “Історія української культури” для студентів Львівського національного університету імені Івана Франка iconВ. О. Васійчук, В.Є. Гончарук, С.І. Качан, С. М. Мохняк Основи цивільного захисту ббк 68
Яремко З. М., доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри безпеки життєдіяльності Львівського національного університету ім....
Комплексна навчальна програма з курсу “Історія української культури” для студентів Львівського національного університету імені Івана Франка iconМіністерство освіти І науки україни харківський національний університет...
Курс «Історія української культури» розрахований на студентів усіх спеціальностей вищих навчальних закладів України
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка