Міністерство освіти І науки україни черкаський державний технологічний університет фінансово-економічний факультет Кафедра бухгалтерського обліку, аналізу І аудиту
Скачати 73.58 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни черкаський державний технологічний університет фінансово-економічний факультет Кафедра бухгалтерського обліку, аналізу І аудиту
Дата конвертації13.09.2013
Розмір73.58 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Бухгалтерія > Документы
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Фінансово-економічний факультет

Кафедра бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту


Допущено до захисту

завідувач кафедри д.е.н., проф.

_________________ Яценко В.М.

«____»_________________2013 р.

призигльований Ярослав валерійович

випускна робота

«облік І контроль виробничих запасів»


Виконавець роботи:

_______________ Призигльований Я.В.

«____»______________2013 р. (підпис) П.І.П. студента (ки)


^ Науковий керівник:

викладач _________________ Кравченко О. В.

(науковий ступінь, вчене звання) (підпис) П.І.П. викладача

«____»______________2013 р.
Рецензент
к.е.н., доцент _________________ Яценко М. В.

(науковий ступінь, вчене звання) (підпис) П.І.П. викладача

«____»______________2013 р.

Черкаси 2013

^ ЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Фінансово-економічний факультет

Кафедра бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту

Завідувач кафедри

бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту

___________________ д.е.н., проф. Яценко В. М.

«_____»________________________ 2013 р.ЗАВДАННЯ

на випускну роботу

за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит»

освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

Студента ^ Черепаха Богдана Олексіївни__________________

(прізвище, ім’я, по-батькові студента)

1. Тема роботи _____________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Керівник роботи – к.е.н., доцент Гавриленко В.О.

Затверджена наказом по університету від «__» _________ 201__р. № ____

2. Строк подання студентом роботи __________________ 201_ р.

3. Цільова установка та вихідні дані до роботи __________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Перелік графічного матеріалу (з точним визначенням обов’язкових креслень) __________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Зміст випускної роботи (перелік питань, що їх належить розробити)

_________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Консультанти по роботі, із зазначенням розділів, що їх стосуються:


Розділ

Консультант

Підпис, дата

^ Завдання видав

Завдання отримав

4

К.т.н. доцент Ротте С.В.
7. Календарний план виконання випускної роботи

п/п

Назва етапів випускної роботи

Термін виконання етапів випускної роботи

^ За планом

Фактично

1

Вибір напрямку дослідження та затвердження теми випускної роботи2

Формування загальної концепції методичних підходів та визначення схеми дослідження і складання плану випускної роботи3

Економічна діагностика об’єкту дослідження та показників, що характеризує стан об’єкту з точки зору поставленої проблеми відповідно до програми передвипускної практики4

Формування тексту випускної роботи5

Обґрунтування наукового та практичного значення теми випускної роботи та формування вступу6

Підготовка 1-го розділу ВР: теоретичні та методологічні аспекти обліку, контролю (аудиту) та аналізу з теми ДР, виходячи із вітчизняного та зарубіжного досвіду7

Робота над підготовкою 2-го розділу ВР: на підготовлених матеріалах з бази практики дати організаційно-економічну характеристику підприємства: розкрити та критично оцінити побудову фінансового, управлінського, податкового обліку з теми ВР та визначити напрямок удосконалення обліку на підприємстві8

Робота над підготовкою 3-го розділу ВР: розкрити організацію аналізу, контролю (аудиту) виробничо-господарської діяльності, провести аналіз фінансового стану підприємства за 3 роки. Оцінити можливості підприємства щодо підвищення ефективності господарювання9

Робота над підготовкою 4-го розділу ВР:10

Робота над формуванням висновків до кожного підрозділу та до ВР в цілому11

Оформлення та рецензування ВР12

Попередній захист ВР13

Захист ВР
8. Дата видачі завдання «___» ____________________ 201_ р.
Керівник _____________

(підпис)

Завдання прийняв

до виконання ____________

(підпис)

Нормоконтроль ____________

(підпис)

^ РЕФЕРАТ

випускної роботи

на тему:

«Облік і контроль розрахунків з оплати праці»
Випускна робота містить 125 сторінок, 12 таблиць, 5 рисунків, список використаних джерел з 58 найменувань, 20 додатків
Питання оплати праці є найгострішими в період ринкових трансформацій. Актуальність досліджуваної теми зумовлена тим, що якісний підбір та створення належних умов праці персоналу, їх соціальна захищеність — важлива складова успіху діяльності будь-якого підприємства, установи чи організації. Причому, слід мати на увазі, що система бухгалтерського обліку і аналіз розрахунків з оплати праці відіграє в цьому питанні не останню роль. Створення ефективної системи і методики ведення обліку розрахунків з оплати праці є основним завданням головного бухгалтера на кожному підприємстві.

Метою випускної роботи є вивчення теоретичних та практичних аспектів обліку та контролю розрахунків з оплати праці на базі підприємства.

В якості об’єкта дослідження випускної роботи виступають процеси розрахунків з оплати праці. Для дослідження обрано ДП «Черкаси-Фарма».

Предметом дослідження є методика обліку і контролю розрахунків з оплати праці на підприємстві.

Відповідно до зазначеної мети в роботі були поставлені такі завдання:

- вивчити економічну сутність оплати праці як об’єкту обліку і контролю;

- ознайомитися з нормативною базою, яка регламентує облік оплати праці;

- визначити методику обліку і контролю оплати праці;

- вивчити побудову обліку оплати праці на ДП «Черкаси-Фарма»;

- дослідити документальне оформлення обліку оплати праці на досліджуваному підприємстві;

- проаналізувати використання оплати праці на ДП «Черкаси-Фарма»;

- надати пропозиції щодо удосконалення обліку і контролю оплати праці.

За результатами дослідження сформульовані відповідні висновки та пропозиції.

Одержані результати можуть бути використані в практичній діяльності дочірнього підприємства «Черкаси-Фарма».

Рік виконання випускної роботи 201_.

Рік захисту випускної роботи 201_.
«____» ________________201_р.

____________________________

/ підпис студента /

РЕЦЕНЗІЯ

на випускну роботу студента(ки)

_______________________________________________________


Черкаського державного технологічного університету

фінансово-економічного факультету

кафедри бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту

за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит»

освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»

Тема випускної роботи:

«________________________________________________________________________________________________________________________________________________________»
Випускна робота складається з розрахунково-поянювальної записки, яка містить ______ сторінок, графічного матеріалу - ______ листів креслень, _____ плакатів.

Відповідність роботи спеціальності та завданню ___________________________________ _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Актуальність теми роботи ______________________________________________________ _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Загальна характеристика роботи _________________________________________________ _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Практична цінність висновків і рекомендацій_______________________________________ _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Зауваження до роботи__________________________________________________________ _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Висновок про міру економічної та інженерної підготовки студента____________________ _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Загальний висновок____________________________________________________________ _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Рецензент __________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи, посада, вчений ступінь, звання)

«___» __________ 201_р. _____________________

(підпис)

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни черкаський державний технологічний університет фінансово-економічний факультет Кафедра бухгалтерського обліку, аналізу І аудиту iconМіністерство освіти І науки україни черкаський державний технологічний...
«облік, аналіз та аудит собівартості робіт, послуг та визначення фінансових результатів»
Міністерство освіти І науки україни черкаський державний технологічний університет фінансово-економічний факультет Кафедра бухгалтерського обліку, аналізу І аудиту iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський...
Відобразити господарські операції на рахунках синтетичного й аналітичного обліку
Міністерство освіти І науки україни черкаський державний технологічний університет фінансово-економічний факультет Кафедра бухгалтерського обліку, аналізу І аудиту iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни черкаський...
Біографічний довідник для студентів усіх спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»
Міністерство освіти І науки україни черкаський державний технологічний університет фінансово-економічний факультет Кафедра бухгалтерського обліку, аналізу І аудиту iconМіністерство освіти І науки київський національний торговельно-економічний...
Секція 1 “Сучасні проблеми функціонування та перспективи розвитку фінансово-кредитної системи”
Міністерство освіти І науки україни черкаський державний технологічний університет фінансово-економічний факультет Кафедра бухгалтерського обліку, аналізу І аудиту iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський...
Комплексне практичне індивідуальне завдання з дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів напряму підготовки 030. 508. "Фінанси...
Міністерство освіти І науки україни черкаський державний технологічний університет фінансово-економічний факультет Кафедра бухгалтерського обліку, аналізу І аудиту iconМіністерство освіти І науки україни київська державна академія водного...
Студенти заочної форми навчання спеціальності “ Облік І аудит ” виконують роботу з дисципліни “ Стандартизація обліку І аудиту ”
Міністерство освіти І науки україни черкаський державний технологічний університет фінансово-економічний факультет Кафедра бухгалтерського обліку, аналізу І аудиту iconМіністерство освіти І науки україни тернопільський національний економічний...
Методичні вказівки та завдання для проведення практичних занять з дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів напряму підготовки...
Міністерство освіти І науки україни черкаський державний технологічний університет фінансово-економічний факультет Кафедра бухгалтерського обліку, аналізу І аудиту iconМіністерство освіти І науки україни черкаський державний технологічний...
Метою пропонованого посібника є підвищення загальномовного рівня студентів, ознайомлення з особливостями ділової української мови,...
Міністерство освіти І науки україни черкаський державний технологічний університет фінансово-економічний факультет Кафедра бухгалтерського обліку, аналізу І аудиту iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Дніпропетровський...
Теоретична підготовка студентів за окр «бакалавр» з напряму 030508 «Фінанси І кредит» ґрунтується на формуванні сучасного типу економічного...
Міністерство освіти І науки україни черкаський державний технологічний університет фінансово-економічний факультет Кафедра бухгалтерського обліку, аналізу І аудиту iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський...
Програма державного комплексного кваліфікаційного екзамену з напряму підготовки 030508 „Фінанси І кредит” підготовлена відповідно...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка