Modul n 1 med fakultet ukr 2013 2014 Вопрос 1
НазваModul n 1 med fakultet ukr 2013 2014 Вопрос 1
Сторінка1/11
Дата конвертації03.02.2014
Розмір1.07 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Біологія > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
modul_n_1_med_fakultet_ukr_2013_2014

Вопрос 1
Викликаючи колінний рефлекс у хворого, спостерігаємо скорочення чотириголо-вого м’яза стегна, яке є:

A. Специфічною ознакою збудження

B. Неспецифічною ознакою збудження

C. Ознакою періоду відносного спокою

D. Ознакою періоду відпочинку

E. Ознакою умовного рефлексу
Вопрос 2
При виконанні ранкових фізичних вправ у людини відбувається підвищення рівня обміну речовин та енергій, яке є:

A. Специфічною ознакою збудження

B. Неспецифічною ознакою збудження

C. Ознакою періоду відносного спокою

D. Ознакою періоду відпочинку

E. Ознакою умовного рефлексу
Вопрос 3
Яким iонним процесом викликана деполяризацiя?

A. Входом Сl- у клiтину

B. Входом К+ у клiтину

^ C. Входом Nа+ у клiтин

D. Виходом К+ з клiтини

E. Виходом Nа+ з клiтини
Вопрос 4
Якi з принципiв координацiї рефлекторної дiяльностi вiдносяться до морфо-логiчних?

A. Дивергенцiя, iррадiацiя

B. Генералiзацiя, полегшення

C. Оклюзiя, конвергенцiя

^ D. Дивергенцiя, конвергенцi

E. Усi перераховані
Вопрос 5
Якi з принципiв координацiї рефлекторної дiяльностi вiдносяться до функцiо-нальних?

^ A. Ірадiацiя i генералiзацiя збудження, гальмування, взаємодiя рефлексiв, по-легшення, оклюзiя, домiнант

B. Ірадiацiя i генералiзацiя збудження, гальмування, дивергенцiя, полегшення, оклюзiя, домiнанта

C. Дивергенцiя, конвергенцiя, iрадiацiя i генералiзацiя збудження, гальмування, взаємодiя рефлексiв, домiнанта

D. Конвергенцiя, iрадiацiя i генералiзацiя збудження, гальмування, взаємодiя ре-флексiв, полегшення, оклюзiя, домiнанта

E. Домiнанта, генералiзацiя, дивергенцiя, гальмування, взаємодiя рефлексiв, iрадiацiя i генералiзацiя збудження
Вопрос 6
Яку назву має розгалуження волокон одного нейрона з утворенням синапсiв на багатьох нейронах?

A. Ірадiацiя

B. Генералiзацiя

C. Полегшення

^ D. Дивергенцi

E. Конвергенцiя
Вопрос 7
Яку назву має явище сходження волокон багатьох нейронiв з утворенням синапсiв на одному нейронi?

A. Дивергенцiя

B. Домiнанта

C. Оклюзiя

D. Полегшення

^ E. Конвергенцi
Вопрос 8
Яку назву має явище розповсюдження збудження з одного нервового центру на навколишнi?

A. Ірадiацiя

B. Полегшення

C. Домiнанта

D. Оклюзiя

E. Конвергенцiя
Вопрос 9
Як зветься нервовий процес, котрий, започатковуючись на єдиному аферентному шляху, спричиняє збудження одного центру й гальмування через вставнi нейрони iншого?

A. Ірадiацiя збудження

^ B. Реципрокне гальмуванн

C. Зворотний зв'язок

D. Конвергенцiя збудження

E. Домiнанта
Вопрос 10
Як назвати перевищення ефекта одночасної дiї двох вiдносно слабких аферентних збуджуючих входiв в ЦНС над сумою їх роздiльних ефектiв?

A. Оклюзiя

B. Домiнанта

C. Генералiзацiя

^ D. Полегшенн

E. Ірадiацiя
Вопрос 11
Що таке iнактивацiя Na+-каналiв?

A. Припинення проникливостi мембрани для Nа+

B. Збiльшення проникливостi мембрани для Nа+

C. Лавиноподiбний вхiд Nа+ у клiтину

D. Змiна полярностi клiтини

E. Вихiд Nа+ з клiтини
Вопрос 12
У збудливій клітині заблокували іонні канали, внаслідок чого клітина з часом по-вністю втратила потенціал спокою Які канали заблокували?

A. Калієві

B. Натрієві

C. Калієві та натрієві

D. Хлорні

E. Кальцієві
Вопрос 13
У збудливій клітині заблокували іонні канали. Це не змінило суттєво рівень по-тенціалу спокою, але клітина втратила здатність до генерації ПД. Які канали заблокували?

^ A. Натрієв

B. Калієві

C. Натрієві та калієві

D. Хлорні

E. Кальцієві
Вопрос 14
Якi умови потрiбнi, щоб виникло повноцiнне збудження збудливої тканини?

A. Висока лабiльнiсть i нормальна збудливiсть

B. Допорогове подразнення i знижена збудливiсть

C. Допорогове подразнення i нормальна збудливiсть

D. Порогове подразнення i знижена збудливiсть

^ E. Порогове подразнення i нормальна збудливiст
Вопрос 15
Що виникне у збудливiй тканинi при пороговому подразненнi?

A. Локальний потенцiал

B. Мембранний потенцiал спокою

^ C. Потенцiал дi

D. Метаболiчний потенцiал

E. Альтерацiйний потенцiал
Вопрос 16
У регуляцiї яких процесiв перш за все приймають участь червонi ядра?

^ A. Пози i м'язового тонусу, регуляцiї рухiв, що виконуютьс

B. Координацiї рухiв пiд час їжi, жування, ковтання; видiлення дофамiну; тонких манiпуляцiйних рухiв, регуляцiї пластичного тонусу

C. Адренергiчного впливу на спинний, довгастий мозок, мозочок, кору великих пiвкуль; впливу на дихання, артерiального тиску, сну

D. Орiєнтувальних рефлексiв у вiдповiдь на зорове подразнення, зiничного рефлексу, конвергенцiї очних яблук

E. Орiєнтувальних рефлексiв на звуковi подразнення; "сторожових" рефлексiв
Вопрос 17
У регуляцiї яких процесiв перш за все приймають участь верхнi горбики по-кришки?

A. Пози i м'язового тонусу, регуляцiї рухiв, що виконуються

B. Координацiї рухiв пiд час їжi, жування, ковтання; видiлення дофамiну; тонких манiпуляцiйних рухiв, регуляцiї пластичного тонусу

C. Адренергiчного впливу на спинний, довгастий мозок, мозочок, кору великих пiвкуль; впливу на дихання, артерiального тиску, сну

^ D. Орiєнтувальних рефлексiв у вiдповiдь на зорове подразнення, зiничного рефлексу, конвергенцiї очних яблу

E. Орiєнтувальних рефлексiв на звуковi подразнення; "сторожових" рефлексiв
Вопрос 18
У регуляцiї яких процесiв перш за все приймають участь нижнi горбики по-кришки?

A. Пози i м'язового тонусу, регуляцiї рухiв, що виконуються

B. Координацiї рухiв пiд час їжi, жування, ковтання; видiлення дофамiну; тонких манiпуляцiйних рухiв, регуляцiї пластичного тонусу

C. Адренергiчного впливу на спинний, довгастий мозок, мозочок, кору великих пiвкуль; впливу на дихання, артерiальний тиск, сон

D. Орiєнтувальних рефлексiв у вiдповiдь на зорове подразнення, зiничного рефлексу, конвергенцiї очних яблук

^ E. Орiєнтувальних рефлексiв на звуковi подразнення; "сторожових" рефлексi
Вопрос 19
Iннервацiю яких структур забезпечують розташованi в cередньому мозку ядра черепних нервiв?

A. Утворюють синаптичнi з'язки з cпинальними iнтернейронами:

B. Активують альфа- i гама-мотонейрони флексорiв i гальмують - екстензорiв

C. Безпосередньо активують альфа- i гама-мотонейрони м'язiв флексорiв i гальмують такi для м'язiв екстензорiв

^ D. Іннервують верхнiй, нижнiй i внутрiшнiй прямi, нижнiй косий м'яз ока, цiлiарний м'яз, сфiнктер зiницi (III пара), верхнiй косий м'яз (IV)

E. Безпосередньо активують альфа- i гама-мотонейрони м'язiв екстензорiв i гальмують такi для м'язiв флексорiв

F. Моносинаптично або через вставнi нейрони активують альфа- i гама-мотонейрони м'язiв екстензорiв
Вопрос 20
Який з описаних станiв вiдповiдає загальнiй характеристицi мезенцефальної тварини?

A. Тонус м'язiв нормальний, рiвновага збережена; дихання збережене за рахунок скорочень дiафрагми; температура стала

B. Стан ригiдностi, рiвновага вiдсутня; властивi статокiнетичнi рефлекси; дихання не порушене; температура стала

C. Тонус м'язiв нормальний, рiвновага вiдсутня; статичнi познотонiчнi рефлекси; дихання не порушене; температура нестала

^ D. Тонус м'язiв нормальний, рiвновага збережена; властивi статичні та ста-токiнетичнi рефлекси; дихання не порушене; температура стала в стані споко

E. Стан ригiдностi, рiвновага вiдсутня; статичнi позно-тонiчнi рефлекси; дихання рiдке, глибоке; температура нестала
Вопрос 21
Який з описаних станiв вiдповiдає загальнiй характеристицi бульбарної тварини?

A. Тонус м'язiв нормальний, рiвновага збережена; дихання збережене за рахунок скорочень дiафрагми; температура стала

B. Стан ригiдностi, рiвновага вiдсутня; властивi статокiнетичнi рефлекси; дихання не порушене; температура стала

C. Тонус м'язiв нормальний, рiвновага вiдсутня; статичнi познотонiчнi рефлекси; дихання не порушене; температура нестала

D. Тонус м'язiв нормальний, рiвновага збережена; властивi статокiнетичнi рефлекси; дихання не порушене; температура стала

^ E. Стан ригiдностi, рiвновага вiдсутня; статичнi позно-тонiчнi рефлекси; ди-хання рiдке, глибоке; температура нестал
Вопрос 22
Що називається мембранним потенціалом спокою?

A. Різниця потенціалів між негативно зарядженою зовнішньою і позитивно заря-дженою внутрішньою поверхнею клітинної мембрани у стані спокою

^ B. Різниця потенціалів між позитивно зарядженою зовнішньою і негативно зарядженою внутрішньою поверхнею клітинної мембрани у стані споко

C. Різниця потенціалів між збудженою і незбудженою ділянками клітинної мембрани

D. Різниця потенціалів між негативно зарядженою зовнішньою і позитивно заря-дженою внутрішньою поверхнею клітинної мембрани у стані при збудженні клітини

E. Різниця потенціалів між позитивно зарядженою зовнішньою і негативно зарядженою внутрішньою поверхнею клітинної мембрани при збудженні клітини
Вопрос 23
В експерименті збудливу клітину внесли в сольовий розчин, що не містить іонів натрію. Як це позначиться на розвитку процесу збудження?

^ A. Потенціал дії не виника

B. Амплітуда потенціалу дії зменшується

C. Амплітуда потенціалу дії збільшується

D. Тривалість потенціалу дії збільшується

E. Тривалість потенціалу дії зменшується
Вопрос 24
В яку фазу збудливостi може виникнути вiдповiдь на допорогове подразнення?

^ A. Суперномальностi

B. Вiдносної рефрактерностi

C. Субнормальностi

D. Абсолютної рефрактерностi

E. Взагалi не виникне
Вопрос 25
На зовнішню поверхню мембрани збудливої тканини діють негативним полюсом (катодом) джерела електричного струму, амплітуда якого дорівнює 70% порогу. Які зміни мембранного потенціалу це викличе?

^ A. Часткова деполяризаці

B. Гіперполяризація

C. Потенціал дії

D. Змін не буде

E. Реполяризація
Вопрос 26
На зовнішню поверхню мембрани збудливої тканини діють позитивним полюсом (анодом) джерела електричного струму, амплітуда якого дорівнює 70% порогу. Які зміни мембранного потенціалу це викличе?

A. Часткова деполяризація

^ B. Гіперполяризаці

C. Потенціал дії

D. Змін не буде

E. Реполяризація
Вопрос 27
Пiд яким електродом при замиканнi постiйного струму пiдвищується збудливiсть тканини?

A. Пiд анодом

^ B. Пiд катодо

C. Пiд обома електродами

D. Нi пiд одним з полюсiв

E. Усi вiдповiдi вiрнi
Вопрос 28
Що є мiрою збудливостi?

A. Хронаксiя

B. Лабiльнiсть нерва

C. Корисний час

^ D. Порiг подразненн

E. Величина скорочення м'яза
Вопрос 29
У експерименті досліджували поріг сили подразнення клітин різних тканин. Де він виявився найменшим?

^ A. У мотонейронах спинного мозк

B. У залозистих клітинах

C. У міоцитах скелетного м’яза

D. У міоцитах гладкого м’яза

E. У кардіоміоцитах
Вопрос 30
Вiдсутнiсть вiдповiдi на допорогове подразнення i максимальна вiдповiдь на по-рогове подразнення це:

A. Закон скорочення

B. Закон електротону

C. Полярний закон

^ D. Правило "все або нiчого"

E. Закон середнiх навантажень
Вопрос 31
У хворого поперечний розрив спинного мозку нижче VІ грудного сегменту. Як внаслідок цього зміниться дихання?

^ A. Не зміниться (суттєво не зміниться)

B. Припиниться

C. Стане більш рідким

D. Стане більш глибоким

E. Стане більш частим
Вопрос 32
У пацієнта 36 років після дорожньої травми виникли параліч м'язів кінцівок спра-ва, втрата больової і температурної чутливості зліва, часткове зниження тактильної чутливості з обох сторін. Для ураження якого відділу мозку вказані зміни є найбільш характерними?

^ A. Правої половини спинного мозк

B. Рухової кори зліва

C. Лівої половини спинного мозку

D. Передніх стовбів спинного мозку

E. Задніх стовбів спинного мозку
Вопрос 33
Тварині в експерименті перерізали передні корінці п’яти сегментів спинного мозку. Які зміни відбудуться в ділянці іннервації?

^ A. Втрата рухі

B. Втрата дотикової чутливості

C. Втрата температурної чутливості

D. Втрата пропріоцептивної чутливості

E. Гіперчутливість
Вопрос 34
У тварини в експерименті перерізали спинний мозок вище 5-го шийного сегменту. Як зміниться характер дихання?

^ A. Припинитьс

B. Стане поверхневим і рідким

C. Стане глибоким і частим

D. Стане поверхневим і частим

E. . Стане глибоким і рідким
Вопрос 35
У чоловіка 33-х років як наслідок спинномозкової травми, порушена больова та температурна чутливість, що обумовлено пошкодженням такого шляху:

^ A. Спино-таламічног

B. Медіального спинокортикального

C. Заднього спино-мозочкового

D. Латерального спинокортикального

E. Переднього спино-мозочкового
Вопрос 36
У тварини в експерименті перерізали задні корінці спинного мозку. Які зміні відбуватимуться в зоні іннервації?

^ A. Втрата чутливост

B. Втрата рухових функцій

C. Зниження тонусу м’язів

D. Підвищення тонусу м’язів

E. Втрата чутливості і рухових функцій
Вопрос 37
У пацієнта діагностовано синдром Паркінсона. З порушенням яких медіаторних систем головного мозку це пов’язано?

^ A. Дофамінергічни

B. Гістамінергічних

C. Серотонінергічних

D. Холінергічних

E. Опіоїдних
Вопрос 38
У чоловіка 35 років, який перехворів на грип, ускладнений враженням ЦНС, значно збільшилася добова кількість сечі. Який з відділів мозку найбільш вірогідно був уражений?

^ A. Проміжни

B. Середній

C. Кінцевий

D. Задній

E. Спинний
Вопрос 39
У пацієнта порушена координацiя рухiв, їх амплiтуда і спрямованість; рухи роз-машистi, непропорцiйнi; хода "пiвняча", "п'яна". Який відділ мозку пошкоджено?

^ A. Мозочо

B. Довгастий мозок

C. Спинний мозок

D. Гіпоталамус

E. Таламус
Вопрос 40
Яка залоза виробляє гормон, що впливає на обмiн кальцiю i фосфору?

A. Гiпофiз (задня частка)

B. Наднирковi залози (коркова речовина)

C. Пiдгрудинна залоза (тимус)
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Modul n 1 med fakultet ukr 2013 2014 Вопрос 1 iconТк “буковель”
«Табір йоги». Цільова аудиторія: 14 18 років, кількість заїздів: 2 (13. 07. 2014-19. 07. 2014; 17. 08. 2014-23. 08. 2014), кількість...
Modul n 1 med fakultet ukr 2013 2014 Вопрос 1 iconПробне зовнішнє незалежне оцінювання для осіб, які виявили бажання...
Відповідно до наказу Українського центру оцінювання якості освіти від 26 вересня 2013 року №85 «Про проведення пробного зовнішнього...
Modul n 1 med fakultet ukr 2013 2014 Вопрос 1 iconВопрос ы для подготовки к
Содержание методологии юриспруденции. Подходы и методы постижения правовой реальности
Modul n 1 med fakultet ukr 2013 2014 Вопрос 1 iconПлан Роботи студентської ради Волинського інституту економіки та...
Волинський інститут економіки та менеджменту у формі закритого акціонерного товариства
Modul n 1 med fakultet ukr 2013 2014 Вопрос 1 iconРозклад занять (І семестр) 2013- 2014 н р. з 16. 09. 2013р

Modul n 1 med fakultet ukr 2013 2014 Вопрос 1 iconРозклад занять (І семестр) 2013- 2014 н р. з 07. 10. 2013р

Modul n 1 med fakultet ukr 2013 2014 Вопрос 1 iconСтудентів 1 курсу стоматологічного факультету на 2013\2014 н р

Modul n 1 med fakultet ukr 2013 2014 Вопрос 1 iconРозподіл Студентів природничо-географічного факультету за кімнатами...

Modul n 1 med fakultet ukr 2013 2014 Вопрос 1 iconКурс (денна форма навчання) 1 семестр 2013-2014 навчальний рік ( вул. Старосільська, 2

Modul n 1 med fakultet ukr 2013 2014 Вопрос 1 iconКурс (денна форма навчання) 1 семестр 2013-2014 навчальний рік ( вул. Старосільська, 2

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка