Міністерство освіти та науки України
Скачати 485.36 Kb.
НазваМіністерство освіти та науки України
Сторінка1/4
Дата конвертації21.06.2013
Розмір485.36 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Банк > Документы
  1   2   3   4
Міністерство освіти та науки України

Східноукраїнський національний університет імені В.І. Даля


Кафедра „Банківська справа”

Методичні вказівки до самостійної роботи по дисципліні „Гроші та кредит” для студентів усіх спеціальностей за напрямком „Економіка та підприємництво” і „Менеджмент”

Програму розробила: старший викладач

Ковшарь А. І.


Луганськ 2004 р.

ТЕМА 1: СУТНІСТЬ І ФУНКЦІЇ ГРОШЕЙ

Запитання для самоконтролю

1. Перелічіть властивості грошей.

2. Які існують особливості грошей як загального еквівалента?

3. Поясніть механізм виникнення грошей унаслідок розвитку товар­ного обміну.

4. Як суперечності товару й уречевленої в ньому праці вирішуються з допомогою грошей у товарному господарстві?

5. У чому полягає специфіка споживної і мінової вартості грошей?

6. Назвіть відмінності грошей як грошей від грошей як капіталу.

7. Які функції виконують світові гроші?

8. Назвіть причини демонетизації золота.

9. Чим функція грошей як засобу платежу відрізняється від функції грошей як засобу обігу?

10. Чим паперові гроші відрізняються від кредитних?

11. Чим повноцінні гроші відрізняються від неповноцінних?

12. Чим характеризується сутність грошей та які її особливості?

13. Визначить сферу використання грошей у функції засобу обігу та її значення.

14. Розкрийте роль грошей у розвитку та підвищенні ефективності виробництва.

15. Які існують особливості грошей у зовнішньоекономічному обороті?

16. У чому полягає закон Коперніка-Грешема?

17. Що таке електронні гроші, чим вони відрізняються від готівко­вих і від депозитних грошей?

Теми рефератів

1. Необхідність та сутність грошей.

2. Форми грошей та їх еволюція.

3. Вартість грошей.

4. Функція грошей як міри вартості.

5. Функція грошей як засобу обігу. Особливості обігу елект­ронних грошей.

6. Функція грошей як засобу нагромадження.

7. Функція грошей як світових грошей.

8. Характеристика якісних властивостей грошей.

9. Роль грошей у перехідний період до ринкової економіки в Україні.

10. Сталість грошей як основна їх якісна властивість.

11. Причини та наслідки демонетизації золота.

12. Масштаб цін в умовах золотого стандарту та демонетизації золота.

13. Функція грошей як засобу платежу та її прояви в сучасній українській економіці.

14. Функція грошей як засобу обігу та її дія в умовах адміністративно-командної та ринкової економіки.

15. Роль грошей у ринковій економіці.

16. Підвищення ролі грошей в економіці України в перехідний період.

Тести для перевірки знань

1. З наведених нижче визначень найбільш повно виражає сутність грошей таке: гроші — це

а) мірило вартості;

б) найбільш ліквідний актив;

в) знаряддя обміну;

г) загальний еквівалент;

д) речова форма суспільних відносин; е) все те, що використовується як гроші.

2. Неповноцінні гроші — це:

а) гроші, які знецінюються;

б) гроші, які виготовлені не з дорогоцінного металу;

в) грошові знаки, які не розмінюються на дорогоцінний метал;

г) гроші, які емітуються для фінансування витрат державного бю­джету.

3. Кредитні гроші — це:

а) гроші, випущені державою для покриття своїх потреб, що фінан­суються з бюджету;

б) будь-які неповноцінні гроші;

в) гроші, що емітуються банками для кредитування реальної еконо­міки;

г) гроші, що емітує центральний банк для фінансування бюджетного дефіциту.

4. Чи можна поставити знак «=» між поняттями «неповноцін­ні гроші» та «кредитні гроші»? Поясніть свою відповідь.

5. Укажіть, до яких сучасних форм кредитних грошей ступінь довіри найвища та найнижча і поясніть чому:

а) готівкових;

б) депозитних;

в) електронних;

г) торгових.

6. З наведених нижче причин вирішальну роль у демонетиза­ції золота відіграли:

а) недостатня маса золотих запасів у природі:

б) інтенсивне використання золота у промисловому виробництві (електронна техніка, виробництво прикрас, медтехніка тощо);

в) прагнення урядів сконцентрувати все золото в стратегічних дер­жавних запасах;

г) велика дорожнеча обігу золотих грошей;

д) непіддатливість золотого обігу до регулюючого впливу з боку держави;

е) бажання урядів перебрати на себе емісію нерозмінних грошей за­ради покриття своїх фінансових потреб.
7. Готівкові грошові знаки, які випускаються емісійними бан­ками, мають назву:

а) казначейські білети;

б) банківські білети;

в) векселі;

г) чеки.

8. До кредитних грошей належать:

а) кредитна картка;

б) банкнота;

в) чек;

г) електронні гроші;

д) вексель;

е) казначейські зобов'язання.

9. Використання електронних грошей пов'язане з функцією грошей:

а) міри вартості;

б) засобу накопичення;

в) засобу обігу;

г) світових грошей.

10. У якій функції гроші обслуговують процес ціноутворення і чому?

а) засіб обігу;

б) засіб нагромадження;

в) засіб платежу;

г) міра вартості;

д) світові гроші.

11. У якій функції гроші найбільше потерпають від інфляції?

а) міра вартості;

б) засіб обігу;

в) засіб накопичення;

г) засіб платежу.

12. На купівельну спроможність грошей впливають такі про­цеси:

а) підвищення;

б) зростання маси грошей в обороті;

в) зростання випуску товарів і послуг в оборот.

13. Як впливають на вартість золота такі чинники:

а) зовнішній вигляд золота (злиток, гранули, пісок);

б) місце видобутку у світі;

в) кількість золота у світі;

г) відкриття нових родовищ золота;

д) зміна продуктивності праці в золотовидобуванні.

14. Функцією грошей є:

а) розподіл вартості;

б) створення фінансових фондів;

в) засіб обігу;

г) надання ділової інформації;

д) гальмування інфляції.

15. Причинами поширення бартеру в економіці можуть бути:

а) високий рівень інфляції;

б) відсутність необхідного золотого запасу в країні;

в) зниження цін на товари та послуги;

г) зростання рентабельності виробництва та реалізації товарів.

16. З наведених визначень грошей правильним є: гроші це

а) кристалізація мінової вартості;

б) загальний товар-еквівалент;

в) продукт домовленості людей;

г) засіб обміну;

д) засіб платежу;

е) все перелічене.

ТЕМА 2: ^ ГРОШОВИЙ ОБОРОТ І ГРОШОВІ ПОТОКИ
Запитання для самоконтролю

1. Визначте сутність та основні риси грошового обороту. Які дис­кусії є в літературі з цього приводу?

2. Назвіть основні потоки грошей, по яких вони рухаються в проце­сі обороту. Що таке потоки втрат і потоки ін 'єкцій? Чи збігаються обсяги цих двох груп потоків?

3. Які два потоки в грошовому обороті рівнозначні і повинні балан­суватись?

4. Назвіть вхідні і вихідні потоки у групи суб'єктів «сімейні госпо­дарства» і поясніть, як вони балансуються.

5. Поясніть, чому у відкритій економіці наявність чистого імпор­ту спричиняє необхідність припливу капіталу, а чистого експорту — відпливу капіталу з країни?

6. На які три сектори можна розділити грошовий оборот за еко­номічним змістом його потоків?

^ 7. Який з названих запасів грошей найповніше характеризує обсяг маси грошей в обороті:

готівка, що перебуває поза банками;

уся готівка, емітована центральним банком;

гроші, що перебувають на поточних рахунках у банках;

гроші, що перебувають у розпорядженні суб'єктів грошового обороту.

8. Чому існують два підходи до вимірювання маси грошей — через грошову базу і через грошові агрегати?

9. Чому в різних країнах застосовується свій набір грошових агре­гатів і різне наповнення кожного з них?

10. Чи можна вважати нормальними співвідношення грошових агрегатів МО і МЗ в Україні? Якщо ні, то чому і чим таке співвідношення спричинене?

^ 11. Який з українських грошових агрегатів виражає:

запас найліквідніших грошей;

запас грошей з усім спектром ліквідності, що фактично склався; і — найвужчі гроші;

найширші гроші.

^ 12. Чи входить до агрегату МО запас готівки в касах комерційних

банків? Обгрунтуйте свою відповідь.

13. Чи входить до агрегату МЗ запас грошей, який зберігають комерційні банки на своїх коррахунках у центральному банку? Обгрун­туйте свою відповідь. 14. Чи є зміна швидкості обігу грошей самостійним фактором впливу на ринкову кон 'юнктуру чи це лише механічний наслідок зміни маси грошей, коли при збільшенні маси швидкість зменшується, а при зменшенні— збільшується?

^ 15. Коли можливо абстрагуватися від зміни швидкості обігу грошей при визначенні завдань грошово-кредитної політики, а коли неможливо?

16. Коли зростання швидкості грошей можна розцінювати як позітивне явище, а коли — як негативне?

17. Поясніть, чому при наданні банками позичок виникає грошові, кредитна мультиплікація?

Теми рефератів

1. Грошовий оборот та грошові потоки в Україні.

2. Основні ринки, що взаємозв'язуються грошовим оборотом

3. Закон кількості грошей, необхідних для обороту.

4. Кількісна характеристика грошової маси. Рівень монетизації ВВП.

5. Стійкість грошей та методи її досягнення.

6. Швидкість обігу грошей та її вимірювання

7. Потоки грошового обороту, їх взаємозв'язок.

8. Балансування грошових потоків у грошовому обороті.

9. Грошовий оборот та його структура.

10. Характеристика сучасних засобів платежу, які обслуговують грошовий оборот.

11. Маса грошей, що обслуговує грошовий оборот.

12. Грошова маса і грошові агрегати. Грошова база.

13. Механізм поповнення грошей в обороті.

14. Ефект грошового мультиплікатора.

Тести для перевірки знань

1. Строкові вклади входять до складу грошових агрегатів:

а)МО;

б) МІ;

в) М2;

г) не входять до складу грошових агрегатів взагалі.

2. Норма обов'язкового резервування для банків уводиться : метою:

а) обмеження грошової маси в обороті;

б) підвищення ліквідності банків;

в) посилення фінансової сталості банків;

г) підвищення конкурентоспроможності банків.

3. Банк відкрив депозит на суму 10 000 грн. Норма обов'язкового резервування — 25 %. Цей депозит дає можливість банк) збільшити суму позичок на:

а) невизначену величину;

б) 7500 грн.;

в) 10 000 грн.;

г) ЗО 000 грн.

4. Загальна маса грошей збільшується кожний раз, коли комер­ційні банки:

а) збільшують свої вклади в центральному банку;

б) збільшують обсяги позичок, наданих населенню;

в) збільшують свої зобов'язання за вкладами населення.

5. Якщо норма обов'язкового резервування для банків дорів­нює 100 %, то величина грошового мультиплікатора дорівнює: а)0; 6)1;

в) 10;

г) 100.

6. До складу грошової бази відносять:

а) обов'язкові банківські резерви;

б) готівка в касах підприємств;

в) депозити в центральному банку;

г) готівкові гроші, що перебувають на рахунках у населення;

д) готівка в касах комерційних банків.

7. З названих процесів мають причинно-наслідкові зв'язки такі:

а) зростання державних видатків і обсягу грошової маси;

б) скорочення прибуткового податку й обсягу грошової маси;

в) зростання трансфертних платежів і скорочення обсягу грошової маси;

г) зростання податків на корпорації і обсягу грошової маси.

8. Якщо трансакційні гроші (гроші для угод) здійснюють у передньому п'ять обертів за рік, то кількість грошей, необхідних для обслуговування обміну:

а) у 5 разів більша номінального ВНП;

б) становить 20 % номінального ВНП;

в) дорівнює відношенню: 5 / ВНПНОМ;

г) неможливо визначити.

9. Грошовий оборот складається із секторів:

а) грошового обігу та фінансів;

б) грошового обігу, фінансового та кредитного секторів;

в) грошового обігу та кредитного сектору.

10. Якщо фактична маса грошей в обороті (Кф) перевищує не­обхідну для обороту (Кн), то матимуть місце такі явища:

а) нестача купівельної спроможності;

б) грошовий попит відповідає товарній пропозиції;

в) надлишок купівельної спроможності.

11. Рівень монетизації економіки визначається:

а) як співвідношення грошової маси до валового внутрішнього про­дукту;

б) як співвідношення валового внутрішнього продукту до грошової маси;

в) як співвідношення грошової маси до валового національного про­дукту.

12. Визначити засоби платежу, які обслуговують нині грошо­вий оборот в Україні:

а) банкноти;

б) акредитиви;

в) розмінні монети;

г) депозитні гроші;

д) казначейські білети.

13. Залучені ресурси комерційного банку становлять 1000 тис. грн., норма обов'язкового резерву — 15 %. Якими будуть у цьому разі кредитні ресурси комерційного банку (тис. грн.)? Виберіть правильну відповідь:

а) 1000;

б) 850;

в) 150.

14. Якщо величина готівки становить 210 млн. грн., поточних вкладів — 400 млн. грн., ощадних вкладів — 290 млн. грн., строко­вих вкладів — 350 млн. грн., то грошовий агрегат М2 дорівнює:

а) 610 млн. грн.;

б) 900 млн. грн.;

в) 1250 млн. грн.;

г) 400 млн. грн.

15. Агрегат МІ охоплює:

а) металеві й паперові готівкові гроші та чекові вклади;

б) металеві й паперові готівкові гроші та строкові вклади;

в) металеві й паперові готівкові гроші та всі банківські депозити;

г) всі гроші та «майже гроші».

16. До потоків «втрат» належать такі грошові потоки:

а) оплата імпорту;

б) заощадження;

в) податки;

г) правильні відповіді а) і в).

17. До потоків «ін'єкцій» належать такі грошові потоки:

а) оплата експорту;

б) державні позики;

в) інвестиції;

г) державні закупівлі.
^ ТЕМА 3: ГРОШОВИЙ РИНОК

Запитання для самоконтролю

1. Поясніть, яке місце посідає грошовий ринок у структурі грошо­вого обороту та в чому полягає роль грошового ринку в економіці.

2. Чим відрізняються операції купівлі-продажу на грошовому і то­варному ринках? Що є спільного між грошовим та товарним ринками?

3. Поясніть, у чому полягає різниця між грошовим ринком, ринком грошей та ринком капіталів.

4. Які принципові відмінності існують між: прямим та опосередко­ваним фінансуванням на грошовому ринку? Назвіть основні функції фінансових посередників та дайте їм характеристику.

5. Чи може грошовий ринок створити ефективний механізм трансформації заощаджень в інвестиції? Обгрунтуйте власну думку і дайте характеристику монетаристської та кейнсіанської версій. Яке значення для банківської діяльності в цілому мають висновки М. Фрід-мена та Дж. Кейнса щодо існування ефективної моделі вирівнювання заощаджень та інвестицій?

  1   2   3   4

Схожі:

Міністерство освіти та науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти І науки, Київської, Севастопольської...
Міністерство освіти та науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерству освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаментам (управлінням) освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти та науки України iconОснови бухгалтерського обліку
Рекомендовано Міністерством освіти І науки України як навчальний посібник (лист Міністерство освіти І науки України від 21. 11. 2005...
Міністерство освіти та науки України iconАкадемічний курс Підручник Міністерство освіти І науки України транспортне
Затверджено Міністерством освіти І науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів
Міністерство освіти та науки України iconМіністерство освіти І науки україни
До Міністерства освіти І науки надходять звернення від випускників 2012/2013 навчального року щодо сплати коштів за документи про...
Міністерство освіти та науки України iconМіністерство освіти І науки україни департамент з питань освіти І...
Рекомендовано до захисту методичною комісією викладачів спецдисциплін та майстрів виробничого навчання комп’ютерних технологій
Міністерство освіти та науки України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни київський університет...
Ознайомлення з організацією, керівництвом дошкільною освітою району, Аналіз змісту діяльності управління освіти І науки в галузі...
Міністерство освіти та науки України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Спеціаліст” на основі базової вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень „Бакалавр”)
Міністерство освіти та науки України iconСвятошинська районна в місті києві державна адміністрація
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаменти освіти І науки, молоді та спорту (управління...
Міністерство освіти та науки України iconМетодичні рекомендації з питань організації навчально-виховного процесу...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаменти (управління) освіти І науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка