Міністерство освіти та науки України
НазваМіністерство освіти та науки України
Сторінка1/5
Дата конвертації28.06.2013
Розмір0.55 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Банк > Документы
  1   2   3   4   5
Міністерство освіти та науки України

Східноукраїнський національний університет імені В.І. Даля
Кафедра „Банківська справа”


Методичні вказівки для семінарських занятть по дисципліні „Гроші та кредит” для студентів усіх спеціальностей за напрямком „Економіка та підприємництво” і „Менеджмент”

Програму розробила: старший викладач

Ковшарь А. І.

Луганськ 2004 р.

БЛОК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ «ГРОШІ ТА КРЕДИТ»

ТЕМА 1 : СУТНІСТЬ І ФУНКЦІЇ ГРОШЕЙ

Методичні вказівки

Вивчаючи сутність грошей у ринковій економіці, студенту по­трібно передусім з'ясувати питання про походження грошей, зок­рема дві його концепції: еволюційну та раціоналістичну, роль дер­жави у формуванні феномену грошей. Необхідно зрозуміти недолі­ки бартерного обміну порівняно з грошовим. Треба простежити еволюцію форм грошей, з'ясувати причини, які зумовили перехід від простих до складніших форм. Особливу увагу необхідно звернути на процес демонетизації золота та виникнення паперових і кредитних грошей. Потрібно усвідомити, що сучасні кредитні гроші мають кі­лька форм прояву, кожна з яких має свої переваги та недоліки.

Потрібно засвоїти механізм формування вартості грошей і сутність її прояву як купівельної спроможності грошей, особли­вості прояву грошей як грошей і грошей як капіталу. Зрозуміти, що процент — це ціна грошей як капіталу.

Далі слід поглибити свої знання про функції грошей, звернув­ши увагу на те нове, що з'явилось у їх тлумаченні в останні роки. Зокрема, вивчаючи функцію грошей як міри вартості, треба мати на увазі, що поняття масштабу цін не використовується у країнах світу. Треба усвідомити, чому вартість товарів вимірюється уяв­ними грошима. Слід звернути увагу на роль грошей у цій функ­ції, особливо у ціноутворенні.

Вивчаючи функцію грошей як засобу обігу, потрібно з'ясу­вати її ознаки, а також те, які переваги в процесі обміну товарами дають гроші порівняно з бартером. Важливо також звернути ува­гу на кількість грошей, яка потрібна в обігу для виконання ними функції засобу обігу.

Слід з'ясувати походження функції грошей як засобу платежу й усвідомити основні її ознаки. Треба звернути увагу на те, що ця функція грошей впливає на кількість грошей в обігу. Необхідно розібратись, від яких факторів залежить нормальне виконання грошима функції засобу платежу, коли може настати платіжна криза та хвиля банкрутств.

Вивчаючи функцію грошей як засобу нагромадження та за­ощадження, важливо звернути увагу на те, що різні автори по-різному називають цю функцію і залежно від цього трактують її. Необхідно засвоїти ознаки цієї функції, з'ясувати, як змінився механізм використання грошей у цій функції в умовах, коли зо­лото перестало використовуватись як гроші, та в умовах глибокої інфляції. Слід вивчити форму нагромаджень і заощаджень та їх мотиви і вплив на розвиток економіки й добробуту народу.

Під час вивчення функції світових грошей необхідно звернути увагу на генезис міжнародних розрахунків, особливо на механізм їх здійснення після припинення використання золота в цих роз­рахунках, а також причини того, чому в них стало можливим за­стосовувати національні та колективні гроші.

Вивчаючи роль грошей, потрібно з'ясувати, яких змін вона за­знала в умовах переходу до ринкової економіки. Особливо слід розібратись у тому, яку роль відіграють гроші як засіб обліку праці, у функціонуванні ринку, у стимулюванні та регулюванні виробництва, нагромадженні та переливі капіталу.

План семінарського заняття

1. Походження та сутність грошей.

2. Форми грошей та їх еволюція.

3. Вартість грошей.

4. Функції грошей, сфери їх використання та відмінності.

5. Якісні властивості грошей.

6. Роль грошей у ринковій економіці.
Рекомендована література

Основна

1. Гроші та кредит: Підручник / За заг. ред. М. І. Савлука. — К. КНЕУ, 2002. — Розд. 1.

2. Стельмах В. Доля гривні й банківської системи України // Вісник Національного банку України.— 2000.— №8.

3. Іванов В.М. Гроші та кредит: Курс лекцій. – К.:МАУП, 1999- 230 с. – Бібліогр. С. 229-230. – Рос.

4. Демківський А.В. Д – 30 Гроші та кредит. – К.: Дакер., к.: Вира – Р., 2003. – 528 с.

5. Гроші та кредит. Підручник за ред. Проф. Б.С. Івасіва – Тернопіль: Карт-бланш, 2000. – 510 с.

6. Общая теория денег и кредита: учебник/под ред. Проф. Е.Ф. Жукова, М.: Банки и биржи, Юнити, 1995. – 304с.

7. Грищенко Олена. Гроші та грошово-кредитна політика. Навч. Посібник. – К.: Основи 1996. – 180с.

8. Ван Хорн Дж. К. Основы управления финансами: Пер. с англ.. Гл. редактор серии Я.В.Соколов. М.: Финансы и статистика, 1996. С.: (серия по бухг. Учету и аудиту) – 799с.

Додаткова

1. Закон України «Про Національний банк України» від 20 травня 1999 р.

2. Долан З.Дж., Кзмпбзлл К. Л., Кзмпбзлл Г. Дж. Деньги, банковское дело й денежно-кредитная политика. — М.; Л.: Профино, 1991. — Гл. 1.

3. Деньги / Сост. А. А.Чухно. — К., 1997.

4. Гальчинський А. С. Теорія грошей. — К.: Основи, 2001. — Гл. 2, 5.
Термінологічний словник

Бартер — обмін одного товару на інший без допомоги грошей.

Білонна монета — розмінна монета з дрібною вартістю, яка карбу­ється не з дорогоцінного металу.

Готівкові гроші — виготовлені з паперу або іншого малоцінного металу знаки вартості.

Гроші — специфічний товар, що має властивість обмінюватися на будь-який інший товар і є загальним еквівалентом.

Депозитні гроші — неповноцінні знаки вартості, які не мають речо­вого виразу й існують лише у вигляді певних сум на рахунках у банках.

Електронні гроші — різновид депозитних грошей, які означають, що переказування грошових сум за рахунками в банках здійснюється автоматично з допомогою ЕОМ за безпосереднім розпорядженням вла­сників поточних рахунків.

Засіб нагромадження — функція, в якій гроші обслуговують на­громадження вартості в її загальній абстрактній формі.

Засіб обігу — функція, в якій гроші є посередником в обміні товарів і забезпечують їх обіг.

Засіб платежу — функція, в якій гроші обслуговують погашення різ­номанітних боргових зобов'язань між суб'єктами економічних стосунків.

Кредитна картка — іменний грошовий документ, що видається бан­ком власникові поточного рахунка і дає йому можливість оплатити че­рез ЕОМ свої покупки і погасити борги переказом грошей за рахунком без використання готівки.

Кредитні гроші — неповноцінні знаки вартості, які виникають і функціонують у обігу на основі кредитних стосунків.

Міра вартості — функція, в якій гроші забезпечують вираження і вимірювання вартості товарів, надаючи їй форму ціни.

Монета — установленої форми зливки металу, вагу і пробу яких за­свідчує своїм штемпелем держава.

Паперові гроші — нерозмінні на метал знаки вартості, що випус­каються державою (казначейством) для покриття своїх витрат і наділя­ються нею примусовим курсом (визначаються обов'язковими до прий­мання в усі види платежів).

Світові гроші — функція, в якій гроші обслуговують рух вартості в міжнародному економічному обороті.

Функція грошей — «робота» грошей щодо обслуговування руху вартості товарів.

Повноцінні гроші — гроші, вартість яких визначається вартістю матеріалу, з якого вони виготовлені.

Неповноцінні гроші — гроші (знаки вартості), які виготовлені не з дорогоцінного металу (гроші, в яких номінальна вартість перевищує реальну).

Вексель — це письмове боргове зобов'язання, яке дає його власни­ку (векселедержателю) незаперечне право вимагати від боржника (векселедавця акцептанта) вказану в ньому суму платежу після закінчення встановленого строку.

Банкнота — є простим векселем емісійного банку.

Чек — письмовий наказ банку власника поточного рахунка про ви­плату певній особі вказаної в ньому суми грошей.

Масштаб цін — вагова кількість дорогоцінного металу, прийнятого за грошову одиницю.

Ціна — це грошовий вираз вартості.

Грошова одиниця — установлений у законодавчому порядку гро­шовий знак, який служить для вимірювання та відбиття цін усіх товарів.

Купівельна спроможність — кількість товарів та послуг, які можна придбати за грошову одиницю.

Демонетизація золота — процес витіснення золота і срібла з обігу; втрата золотом грошової функції.

Загальний еквівалент — товар, на який можна обміняти будь-який товар.

Споживна вартість — здатність грошей задовольнити будь-які люд­ські потреби внаслідок використання їх як загального засобу обміну.

Мінова вартість — певне кількісне співвідношення, в якому один товар обмінюється на інші.

ТЕМА 2: ^ ГРОШОВИЙ ОБОРОТ І ГРОШОВІ ПОТОКИ

Методичні вказівки

У процесі вивчення теми треба усвідомити, що грошовий оборот — це процес безперервного руху грошей в усіх їх формах між суб'єктами економічних відносин. Він обслуговує по­токи продуктів та доходів в економіці. Грошовий оборот складається з безлічі різноманітних грошових потоків, які між собою тісно пов'язані, постійно переходять один в інший. Це надає грошовому обороту характер замкнутого, єдиного процесу, незалежно від того, у якій формі гроші виступають та якими способами вони приводяться в рух. І
Треба усвідомити, що за економічним призначенням окремих грошових потоків сукупний грошовий оборот поділяється на три сектори: грошовий обіг, який обслуговує створення, реалізацію, обмін і споживання матеріальних цінностей та послуг; кредитний оборот, що обслуговує переміщення вартості між економічними суб'єктами на зворотних, еквівалентних та платних засадах; фіскально-бюджетний оборот, який обслуговує розподільні відноси­ни між економічними суб'єктами.

Особливу увагу треба звернути на грошову масу, що є ключовим індикатором грошового обороту, а регулювання її обсягу — вирішальний спосіб досягнення цілей грошово-кредитної політики. Правильне визначення обсягу, структури та засобів зміни грошової маси набуває важливого теоретичного і практичного значення. Слід усвідомити, що сучасна практика визначає масу грошей (М) на таких засадах:

1) вимірювання грошової маси здійснюється з двох сторін: а) зі сторони центрального банку як емісійного центру країни відповідний показник грошової маси називається грошовою базою); б) зі сторони економічних суб'єктів — власників наявних в обороті запасів грошей (відповідні показники грошової маси (М) [називаються грошовими агрегатами);

2) в обсяг М включаються всі запаси грошей, які є в розпоря­дженні економічних суб'єктів (крім банків), незалежно від їх форми, призначення, термінів зберігання;

3) грошові агрегати диференціюються залежно від відмінностей у рівнях ліквідності окремих видів грошових запасів; оскільки ці відмінності помітно різняться по окремих країнах, то в кожній з них установлюється свій набір і зміст грошових агрегатів. і Україні визначаються чотири агрегати — МО, МІ, М2, МЗ.

Важливо усвідомити, що швидкість обігу грошей характеризує частоту їх переходу від одного суб'єкта грошового обороту І.О іншого. Зміна швидкості обігу грошей має відчутні економічні наслідки — передусім впливає на формування платоспроможного иопиту і рівня цін, на кон'юнктуру грошового ринку, а отже — на рівень процента і валютного курсу.

Зміна маси грошей в обороті — основний фактор впливу грошей на реальну економіку. З огляду на це великого значення набуває створення ефективного механізму зміни маси грошей в обороті. Найбільш ефективним може бути механізм емісії грошей на кредитній основі. У цьому механізмі беруть участь як центральний, так і комерційні банки. Центральний банк емітує на монопольних засадах готівкові гроші в оборот і вилучає їх з обороту, а також бере участь в емітуванні безготівкових грошей. Комерційні банки здійснюють емісію тільки безготівкових грошей через ме­ханізм грошово-кредитного мультиплікатора.

План семінарського заняття

1. Сутність грошового обороту, його економічна основа, основні суб'єкти та ринки, які він обслуговує.

2. Модель сукупного грошового обороту; характеристика гро­нових потоків.

3. Структура грошового обороту за формою платіжних засобів та за економічним змістом.

4. Поняття та складові маси грошей, що обслуговує грошовий оборот, базові гроші та грошові агрегати.

5. Швидкість обігу грошей та фактори, що її визначають.

6. Сутність та вимоги закону кількості грошей, необхідних для обороту.

7. Механізм поповнення маси грошей в обороті. Характеристика грошового мультиплікатора.
Рекомендована література
1. Гроші та кредит: Підручник / За заг. ред. М. І. Савлука. — К КНЕУ,2002. — Розд.2.

2. Кочетков В. Н., Бондарева О. В., Басюк Н. Б. Современная система денежных расчетов: 2-е изд., перераб. й доп. — К.: УФИМБ, 1998. —, Гл. 1,2.

3. Демківський А.В. Д – 30 Гроші та кредит. – К.: Дакер., к.: Вира – Р., 2003. – 528 с.

4. Грищенко Олена. Гроші та грошово-кредитна політика. Навч. Посібник. – К.: Основи 1996. – 180с.

5. Ван Хорн Дж. К. Основы управления финансами: Пер. с англ.. Гл. редактор серии Я.В.Соколов. М.: Финансы и статистика, 1996. С.: (серия по бухг. Учету и аудиту) – 799с.

Термінологічний словник

Грошовий агрегат — показник грошової маси, в якому зібрана певна її частина, наприклад, МО — маса готівкових грошей в обігу.

Грошовий мультиплікатор — коефіцієнт, який відображає спів, відношення між первинною емісією грошей і кінцевим збільшенням грошової маси в результаті цієї емісії.

Грошовий оборот — сукупність переміщень грошових коштів між економічними суб'єктами в процесі обміну щодо погашення грошовим зобов'язань.

Грошові потоки — частини грошового обороту, що відображають певні платежі (наприклад, за товари, послуги, працю) формуванням ті використанням фінансових ресурсів держави тощо.

Маса грошей — сукупність грошових коштів у будь-якій їх формі яка є в розпорядженні економічних суб'єктів у даний момент.

Грошова база — це запаси всієї готівки, яка перебуває в оборот поза банківською системою та в касах банків, а також сума резерві комерційних банків на їх кореспондентських рахунках у центральному банку.

Швидкість обігу грошей — показник, що характеризує частоту, якою кожна одиниця наявних в обороті грошей використовується в середньому для реалізації товарів і послуг за певний період.

Грошово-кредитний мультиплікаторце процес створення нових банківських депозитів під час кредитування банками клієнтів на основі вільних резервів, що надійшли в банк ззовні.

  1   2   3   4   5

Схожі:

Міністерство освіти та науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти І науки, Київської, Севастопольської...
Міністерство освіти та науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерству освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаментам (управлінням) освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти та науки України iconОснови бухгалтерського обліку
Рекомендовано Міністерством освіти І науки України як навчальний посібник (лист Міністерство освіти І науки України від 21. 11. 2005...
Міністерство освіти та науки України iconАкадемічний курс Підручник Міністерство освіти І науки України транспортне
Затверджено Міністерством освіти І науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів
Міністерство освіти та науки України iconМіністерство освіти І науки україни
До Міністерства освіти І науки надходять звернення від випускників 2012/2013 навчального року щодо сплати коштів за документи про...
Міністерство освіти та науки України iconМіністерство освіти І науки україни департамент з питань освіти І...
Рекомендовано до захисту методичною комісією викладачів спецдисциплін та майстрів виробничого навчання комп’ютерних технологій
Міністерство освіти та науки України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни київський університет...
Ознайомлення з організацією, керівництвом дошкільною освітою району, Аналіз змісту діяльності управління освіти І науки в галузі...
Міністерство освіти та науки України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Спеціаліст” на основі базової вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень „Бакалавр”)
Міністерство освіти та науки України iconСвятошинська районна в місті києві державна адміністрація
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаменти освіти І науки, молоді та спорту (управління...
Міністерство освіти та науки України iconМетодичні рекомендації з питань організації навчально-виховного процесу...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаменти (управління) освіти І науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка