Програма практики та методичні вказівки
Скачати 366.36 Kb.
НазваПрограма практики та методичні вказівки
Сторінка1/7
Дата конвертації20.06.2013
Розмір366.36 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Банк > Документы
  1   2   3   4   5   6   7
МIНIСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНIВЕРСИТЕТ

ПРОГРАМА ПРАКТИКИ ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання переддипломної практики


Суми – 2011

МIНIСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНIВЕРСИТЕТ

Факультет харчових технологій

Кафедра "Технології молока і м‘яса"

ПРОГРАМА ПРАКТИКИ ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання переддипломної практики для студентів 5 курсу

спеціальності 8.091709 – "Технологія зберігання,

консервування та переробки молока»

денної форми навчання

Суми – 2011

УДК 637.1 (079)

ББК 36.95

Укладачі: Касянчук В.В., д. в. н., професор

Машкін М.І., к. с-г. н., професор

Програма практики та методичні вказівки до виконання переддипломної практики для студентів 5 курсу спеціальності 8.091709 – "Технологія зберігання, консервування та переробки молока» / Суми, 2011 рік, 31 с.


Дані методичні вказівки розроблені як керівництво для викладачів та магістрів по виконанню практики.


Рецензенти:: Якуба О.Р., д.т.н., професор кафедри "Інженерних технологій харчових виробництв" Сумського національного аграрного університету

Тищенко в.і., к.с.-г.н., доцент кафедри технології молока і м‘яса Сумського національного аграрного університету

Друкується згідно з рішенням вченої ради інженерно-технологічного інституту Сумського національного аграрного університету, протокол № 6 від 21 лютого 2011 р.
© Сумський національний аграрний університет, 2011 р.

ЗМІСТ

стор

^ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 4

1. Загальні вимоги до переддипломної практики магістрів 7

2. Мета і завдання практики 7

2.1. Мета практики 7

2.2. Завдання практики 7

3. Місце практики в структурі магістерської навчальної програми 8

4. Форми проведення практики 9

5. Бази практики 9

5.1. Основні вимоги до баз практики 10

6. Вміння магістрів, що вдосконалюються та набуваються в результаті проходження практики 12

7. Структура й зміст практики 15

8. Учбово-методичне забезпечення роботи магістрів на практиці 15

9. Організаційне забезпечення проведення практики 16

10. Оцінка результатів практики 17

11. Виконання науково - дослідної частини практики 18

12. Напрями науково-дослідних розробок магістрів, що використовуються на практиці 18

13. Інформаційне забезпечення наукової частини практики магістрів 19

15. Вимоги до оформлення звіту з практики 22

ЛІТЕРАТУРА 26

ДОДАТКИ 28


^

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Магістр - це освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця, який на основі кваліфікації бакалавра (спеціаліста) здобув поглиблені спеціальні знання та уміння інноваційного характеру, мас певний досвід їх застосування та продукування нових знань для вирішення проблемних професійних завдань у певній галузі.

Підготовка магістрів проводиться за відповідними спеціальностями "Переліку напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями" (Постанова Кабінету Міністрів України від 25.05.97 р. № 507), в кількості, визначеній держзамовленням або за кошти юридичних або фізичних осіб.

Магістерська підготовка реалізує освітньо-професійні програми, які орієнтовані на підготовку фахівців для науково-дослідної і педагогічної діяльності, для роботи в галузі наукомістких технологій. Магістерську підготовку можна проводити за спеціальностями університету, акредитованими на 4 рівні за наявності ліцензії на підготовку магістрів. Магістерська підготовка може бути організована на кафедрах, які мають висококваліфіковані науково-педагогічні кадри, сучасну лабораторну і науково-технічну базу та здійснюють науково-дослідну роботу з актуальних наукових і народногосподарських проблем.

Підготовка магістрів проводиться за денною формою навчання або без відриву від виробництва.

Освітньо-професійна програма магістерської підготовки має освітню та науково-дослідну складові. Освітній компонент магістерської програми призначений для формування більш цілісного, поглибленого бачення професійної діяльності, широти та фундаментальності освіти, що отримує максимальну наближеність її до сучасного рівня наукових знань у відповідній галузі. Поряд зі спеціальними професійними знаннями до освітньої компоненти повинні входити економічна, гуманітарна, в тому числі й педагогічна, підготовки.

Науково-дослідна частина магістерських програм повинна бути пов'язана з науковою проблематикою кафедри (базового НДІ) та спрямована на формування навичок проведення наукових досліджень в конкретній галузі знань.

Навчальний план магістерської підготовки взаємопов'язаний з навчальними планами підготовки бакалаврів і спеціалістів. При цьому слід мати на увазі концептуальні вимоги до рівнів професійної підготовки бакалавра, спеціаліста і магістра, що випливають з призначення фахівця кожного освітньо-кваліфікаційного рівня. На бакалаврському рівні професійні знання націлені на вивчення предметної галузі (об'єктів професійної діяльності). На інженерному рівні вивчаються методи створення нових виробів і технологій. Магістерська підготовка полягає у більш глибокій орієнтації на фундаментальні знання, у спрямованості на розвиток навичок самостійного здійснення наукових досліджень та отримання знань.

Основними формами навчальної роботи в магістратурі є:

• оглядові, проблемні лекції, практичні та лабораторно-практичні заняття;

• індивідуальні навчальні заняття;

• науково-навчальні семінари з окремих тем, розділів навчальних дисциплін і досліджень, що проводяться;

• самостійна робота, в тому числі проведення досліджень за затвердженою темою підготовки атестаційної роботи.

Формами звітності магістрантів про виконання навчального плану є:

• складання іспитів і заліків:

• доповіді на науково-навчальних семінарах;

• підготовка і захист рефератів і звітів про виконані наукові дослідження;

• захист магістерської роботи.

Рекомендований навчальний план магістра за спеціальністю 8.091709 – “Технологія зберігання, консервування та переробки молока” приведений в таблиці1.

^ Таблиця 1.

Рекомендований навчальний план магістра
^ Назва дисципліни

Розподіл у семестрах

Кредити національні

Кредити ЕСТS

Години

Загальний обсяг

У тому числі

Екзамени

Заліки

Курсові проекти, РГЗ

Заняття з викладачем

С Р С

Лекції

Практичні (семінарські)

ЛабораторніМенеджмент інноваційних проектів

91,0

1,5

54

18

18
18Інтелектуальна власність
9
1,0

1,5

54

1836Ділова іноземна мова
9
1,0

1,5

54
18
36Конструювання нових видів молочних продуктів.

92,0

3,0

108

18

18
72Перспективні напрямки наукових досліджень галузі.
9
2,0

3,0

108

18

18
72Інноваційні технології галузі.

9
9

3,0

4,5

162

18

36
108Оптимізація технологічних процесів у галузі.

91,0

1,5

54

18

18
18Математико-статистичні методи досліджень
9
1,0

1,5

54

18

18
18Новітні технологічні лінії, охорона праці та енергозаощадження
9

9

1,0

1,5

54

18

18
18Молочні продукти спеціалізованого призначення

92,0

3,0

108

18

18
72Якість, безпека та сертифікація харчових продуктів
9
2,0

3,0

108

18

18
72  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Програма практики та методичні вказівки iconПрограма та методичні вказівки
Методичні вказівки щодо виконання програми переддипломної практики – Суми, 2011. 23 с. – Бібл. 19
Програма практики та методичні вказівки iconІ методичні вказівки
Робоча програма І методичні вказівки з переддипломної практики студентів ІV курсу спеціальності “Автоматизовані електромеханічні...
Програма практики та методичні вказівки iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки до проведення переддипломної практики (для студ спец. 03050801 «Фінанси І кредит» денної та заочної форм навчання)...
Програма практики та методичні вказівки icon2. Методичні рекомендації керівнику виробничої практики від університету,...
Методичні вказівки до проходження виробничої практики студентами денної форми навчання напряму підготовки 030601 «Менеджмент» професійного...
Програма практики та методичні вказівки iconПрограма вступного випробування та методичні вказівки
Програма вступного випробування та методичні вказівки щодо підготовки до творчого конкурсу для вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційним...
Програма практики та методичні вказівки iconПрограма та методичні вказівки з виробничої практики для студентів...
Метою виробничої практики є формування системи знань щодо діяльності підприємств, податкових установ, страхових компаній, комерційних...
Програма практики та методичні вказівки iconДержавний вищий навчальний заклад «придніпровська державна академія...
Методичні вказівки з виробничої практики для студентів ІІІ курсу напряму підготовки 030503 «Міжнародна економіка» / Укладачі: Орловська...
Програма практики та методичні вказівки iconТа методичні рекомендації щодо проходження виробничої практики
Програма та методичні рекомендації щодо проходження виробничої практики студентами ІV курсу спеціальності 030508 “Фінанси І кредит”/...
Програма практики та методичні вказівки iconРобоча програма та методичні вказівки до виконання курсової роботи...
Робоча програма та методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Облік". – Київ, нту, іебт нту, 2006 – с
Програма практики та методичні вказівки iconПрограма та методичні вказівки з навчально-виробничої (бакалаврської)...
Схвалено на засіданні навчально-методичної комісії інженерно-технологічного факультету
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка