Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Скачати 350.58 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Сторінка1/3
Дата конвертації19.06.2013
Розмір350.58 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Банк > Документы
  1   2   3


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ КОЛЕДЖ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА ДИЗАЙНУ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

з організації та проведення

технологічної практики

для студентів спеціальності 5.03050801 «Фінанси і кредит»

напряму підготовки 0501 «Економіка і підприємництво»

Київ – 2013


Методичні вказівки з організації та проведення технологічної практики для студентів спеціальності 5.03050801 «Фінанси і кредит» напряму підготовки 0501 «Економіка і підприємництво» /Розробники.:Я.В. Гринчій, О.Г. Озерова. – К.:ККБАД, 2013. - 25 с.

Розглянуто та схвалено на засіданні циклової комісії «Економічних дисциплін і бухгалтерського обліку».

Протокол № ____ від «____» ____________________20____р.

Голова циклової комісії ___________________ О.Г. Озерова

Затверджено заступником директора з навчальної роботи

___________________ Т.Г. Коса

«___»______________ 20____р.


ЗМІСТ
Загальні положення технологічної практики…………………………………...……4

Організація та керівництво технологічною практикою………………………….…4

Вимоги до складання й оформлення звіту…………………………………………...6

Тематичний план технологічної практики (база практики – підприємства галузей народного господарства)……………………………………………………………...8

Програма технологічної практики (база практики – підприємства галузей народного господарства)…………………………………………………..……….…9

Тематичний план технологічної практики (база практики – банківські установи)…………………………………………………………………………..….12

Програма технологічної практики (база практики – банківські установи)……....13

Тематичний план технологічної практики (база практики – бюджетні організації (установи) …………………………………………………………………………….18

Програма технологічної практики (база практики – бюджетні організації (установи) …………………………………………………………………………….19

Програма курсу «Чинники успішного працевлаштування за фахом» (для студентів спеціальності 5.03050801 «Фінанси і кредит»)………………. …….….22

Порядок захисту звіту з практики……………………………………………….…..23

Додатки………………………………………………………………………………..24

^ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ

Технологічна практика є обов’язковим завершальним етапом навчання і проводиться після засвоєння студентами теоретичного курсу навчання і проходження практик відповідно до освітньо-професійної програми і навчального плану підготовки молодших спеціалістів спеціальності 5.03050801 «Фінанси і кредит».

Студенти, які мають академічну заборгованість, до проходження технологічної практики не допускаються.

Основними завданнями проходження технологічної практики:

 • закріплення, систематизація, поглиблення знань, одержання спеціальних умінь та навичок зі спеціальності;

 • оволодіння сучасними формами та методами фінансової роботи;

 • перевірка можливостей самостійної роботи в умовах конкретного підприємства, установи, організації на відповідних посадах;

 • формування та закріплення практичних умінь та навичок під час виконання конкретних видів робіт;

Базою для проходження практики є підприємства будівельної галузі будь-яких форм власності, організації та установи, що фінансуються за рахунок коштів державного та місцевого бюджету, банківські установи будь-яких форм власності та їх структурні підрозділи, підрозділи Державної казначейської служби України, Державної фінансової інспекції, Міністерства податків та зборів, страхові компанії та інші фінансові посередники тощо.
^ ОРГАНІЗАЦІЯ ТА КЕРІВНИЦТВО ТЕХНОЛОГІЧНОЮ ПРАКТИКОЮ

Організацію технологічної практики студентів спеціальності «Фінанси і кредит» здійснює Київський коледж будівництва, архітектури та дизайну.

Навчально-методичне керівництво практикою забезпечують викладачі циклової комісії «Економічних дисциплін і бухгалтерського обліку» згідно затвердженого педагогічного навантаження та програми практики.

Перед направленням на практику студенти повинні бути ознайомлені з програмою практики, планом виконання, формою і порядком ведення щоденників, чинним Положенням про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України, затвердженим наказом Міністерства освіти України від 03.04.1993р. №93.

Керівник практики від навчального закладу зобов’язаний:

 • надати необхідні документи та провести інструктаж щодо порядку проходження практики (програму, щоденник про проходження технологічної практики);

 • перевірити правильність складання календарного плану проходження практики та сприяти розробці індивідуальних планів проходження практики;

 • сприяти в проходженні практики згідно з програмою;

 • проводити консультації з питань проходження практики, оформлення звітів;

 • перевіряти звіт про технологічну практику;

 • надати відгук про результати роботи студента під час технологічної практики, та здійснити оцінку роботи студента.

Направлення на практику студентів відбувається на підставі наказу директора навчального закладу. Після прибуття на базу практики студент зобов’язаний пред’явити до відділу кадрів направлення на практику та у триденний термін оформити і повернути до навчального закладу погодження від бази практики.

На студентів-практикантів на період практики поширюються правила внутрішнього трудового розпорядку та охорони праці, що діють на підприємстві.

Студенти-практиканти зобов’язані:

 • непорушно дотримуватись правил внутрішнього розпорядку, діючого на підприємстві, установі організації;

 • своєчасно виконувати затверджений календарно-тематичний план проходження технологічної практики;

 • щоденно вести записи у щоденнику, які підписує керівник практики від підприємства по закінченню робочого дня;

 • регулярно вести записи до текстової частини звіту, погоджувати їх з керівником практики від навчального закладу;

 • своєчасно та якісно готувати передбачені програмою матеріали до документальної частини звіту.

Для безпосереднього керівництва проходження технологічної практики студента на базі практики наказом (розпорядженням) керівника призначаються висококваліфіковані спеціалісти з вищою економічною освітою (головний бухгалтер, фінансовий директор, управляючий тощо). Керівник дає письмовий висновок про виконання та засвоєння студентами програми, здатність практиканта до самостійної роботи. Керівники практики від бази практики, відповідно до програми, надають безпосередньо (або сприяють в одержанні в інших структурних підрозділах) необхідну інформацію, довідковий матеріал студентам, організовують і контролюють проходження ними практики, щоденно оцінюють їх роботу.

Керівник практики від бази практики зобов’язаний:

 • створити умови для роботи студентів-практикантів;

 • організувати проходження практики відповідно до програми;

 • ознайомити студентів з організацією роботи бази практики;

 • провести обов’язковий інструктаж з охорони праці та техніки безпеки;

 • своєчасно інформувати навчальний заклад про порушення дисципліни студентами-практикантами;

 • контролювати ведення щоденника та оформлення звіту;

 • підготувати об’єктивну характеристику на студентів-практикантів за період перебування на практиці, оцінити проходження практики.

Під час проходження технологічної практики студент вивчає діяльність бази практики, а у вільний час оформлювати щоденник, формує записи до теоретичної частини звіту, оформлює та систематизує необхідну інформацію.

У Щоденнику практики відображається кожний робочий день з описом роботи, яка ним була виконана за цей час, з відгуком керівника від навчального закладу та характеристикою керівника від бази практики згідно затвердженої форми.
^ ВИМОГИ ДО СКЛАДАННЯ Й ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ

За результатами проходження технологічної практики студент складає Звіт про виконання програми технологічної практики, який повинен містити інформацію щодо розділів плану практики. Загальний обсяг звіту становить 25-35 сторінок (без врахування списку використаної літератури). Звіт оформлюється на аркушах формату А4 і подається керівнику практики у зброшурованому вигляді. Звіт оформлюється за допомогою засобів автоматизації (шрифт 14, Times New Roman) або власноруч. Розмір берегів: верхній – 1,5см., ліворуч – 2-2,5 см., нижній – 1,5 см., праворуч – 1-1,5 см. Нумерація сторінок здійснюється у верхньому правому куті, починаючи зі Змісту. Звіт складається на підстав обробки даних літературних джерел, містить аналітичні таблиці, схеми, рисунки, аналітичні розрахунки та висновкитощо.

Звіт про виконання програми технологічної практики повинен мати таку структуру:

 • титульна сторінка (Додаток 1);

 • вступ, в якому розкривається мета, завдання практики, об’єкт дослідження;

 • основна частина, яка містить аналіз матеріалів, зібраних на підставі програми практики на базі практики;

 • висновки і пропозиції, в яких розкриваються узагальнені підсумки проведення практики та пропозиції щодо удосконалення фінансової роботи та зміцнення фінансового стану бази практики;

 • додатки, які повинні включати копії розпорядчих, виконавчих, установчих, бухгалтерських документів, регістрів обліку, звітності.

Додатки мають наскрізну нумерацію, позначаються цифрами у правому верхньому куті (наприклад, Додаток 1). Посилання на додатки відбувається по тексту в міру розкриття інформації.

Приклад оформлення змісту звіту про виконання програми технологічної практики наведено в Додатку 2.

Якщо базою практики виступатимуть установи та організації окрім підприємств галузей народного господарства, бюджетної сфери або банківських установ, тематичний план та програма практики розробляється керівником практики від навчального закладу індивідуально для студента-практиканта, розглядається і схвалюється на засіданні циклової комісії «Економічних дисциплін і бухгалтерського обліку».

Окрім цього, студент виконує Індивідуальне завдання, яке отримує перед виходом на практику у керівника практики від навчального закладу. Метою виконання індивідуальних завдань під час технології практики є вироблення студентами умінь та навичок самостійного розв’язання навчальних, дослідних та організаційних завдань. Індивідуальне завдання полягає у зборі та систематизації облікової, управлінської та іншої фінансово-господарської інформації для виконання курсової роботи з дисципліни «Фінанси» згідно закріпленої за студентом теми.

Під час виконання програми технологічної практики студенти спеціальності 5.03050801 «Фінанси і кредит» повинні виконати практичне завдання з курсу «Чинники успішного працевлаштування за фахом», яке є складовою частиною звіту з технологічної практики та підлягає оцінці в частині загальної оцінки виконання програми технологічної практики, яка підлягає внесенню до відомості захисту звітів в технологічної практики, журналу успішності групи та залікової книжки студента.

В ході виконання практичного завдання студенти зобов’язані скласти:

 • Резюме;

 • Супровідний лист;

 • Гарантійний лист (від імені керівництва бази практики).

Виконане практичне завдання слід оформити на аркушах формату А4, оформити із використанням текстового редактора MS Word, обсягом 1-2 аркуші (для резюме), 1 аркуш (для супровідного та гарантійного листа), шрифт Times New Roman, розмір шрифту 12-14, поля: верхнє і нижнє – 20мм.,праворуч – 15мм., ліворуч – 25мм.

Оформлену документацію слід зброшурувати у теку та подати на розгляд керівника практики від навчального закладу не пізніше, ніж за 2 робочі дні після завершення терміну практики разом зі Звітом з технологічної практики.

Також слід підготувати презентацію себе, як фахівця з використанням редактора MS Power Point часом 2-3 хвилини. Презентація повинна містити наступну структуру:

 • П'ять позитивних рис вашого характеру ви могли б назвати.

 • П’ять найцікавіших речей, які ви зробили в житті або які з вами трапилися.

 • Що вам подобається, що ви любите у вашій роботі (майбутній спеціальності)?

 • Якими кар'єрними успіхами ви найбільше приділяєте уваги?

 • Які перешкоди ви подолали, щоб досягти вашого сьогоднішнього становища (включаючи роботу над собою і набуття професійних навичок)?

 • Які додаткові курси або тренінги ви відвідували і що це вам дало?

Презентація повинна бути записана на будь-який носій інформації формату CD-R,CD-RW,DVD та доданий до теки з виконання практичного завдання.

^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ

(база практики – підприємства галузей народного господарства)

Робочі місця – фінансовий відділ, бухгалтерія, планово-економічний відділ.

Метою практики є закріплення одержаних теоретичних знань і набуття практичних навичок фінансової роботи на підприємствах різних форм власності, уміння критично оцінювати роботу підприємства та знаходити резерви підвищення ефективності виробництва, поліпшення фінансового стану підприємства.


№ з./п.

Зміст практики

Орієнтовна кількість годин

1

2

3

1.

Економічна характеристика та організація фінансової роботи на підприємстві

12

2.

Організація грошових розрахунків

12

3.

Грошові надходження підприємств. Формування і розподіл прибутку

18

4.

Оборотні активи та джерела їх формування

12

5.

Фінансове забезпечення формування та відтворення основних засобів

12

6.

Оподаткування підприємства

18

7.

Кредитування підприємства

12

8.

Оцінка фінансового стану підприємства

18

9.

Фінансове планування на підприємстві

12

10.

Інформаційні системи і технології на підприємстві

12

11.

Охорона праці на підприємстві

12
Разом

150УВАГА!!! Вказаний графік не враховує особливості конкретного підприємства, установи, організації, а перелік додатків є невичерпним. Тому на підставі наведеного календарного графіка керівник спільно зі студентом розробляє індивідуальний календарний графік практики, а перелік та кількість додатків може бути змінена.

^ ПРОГРАМА ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ

(база практики – підприємства галузей народного господарства)

Розділ 1. Економічна характеристика та організація фінансової

роботи на підприємстві.

Ознайомлення з історією створення підприємства (установи, організації), видами діяльності. Організація фінансово-економічної роботи на підприємстві, зміст фінансових обов’язків та їх розподіл на підприємстві. Склад та функції фінансового апарату підприємства. Склад і джерела фінансових ресурсів підприємства, за даними фінансової звітності за три останні роки.

^ Рекомендований перелік додатків до розділу:

- статут (положення);

- реєстраційні документи (витяг з ЄДР, свідоцтво платника податку, тощо);

- баланс;

- звіт про фінансові результати;

- звіт про рух грошових коштів;

- звіт про власний капітал;

- примітки до річного фінансового звіту.
^ Розділ 2. Організація грошових розрахунків.

Порядок відкриття банком рахунків підприємства, види рахунків, документи, які необхідні для відкриття рахунку. Розрахунково-касове обслуговування банком підприємства. Форми розрахунково-платіжних документів, що використовуються підприємством. Фінансові взаємовідносини підприємства з банками, податковими органами, бюджетними та позабюджетними фондами, страховими компаніями. Організацією грошово-готівкових розрахунків на підприємстві. Розрахунок ліміту залишку грошових коштів у касі підприємства.

^ Рекомендований перелік додатків до розділу:

- звіт про рух грошових коштів;

- договір про розрахунково-касове обслуговування банку;

- виписка з особового рахунку клієнта банку;

- платіжне доручення, платіжна вимога-доручення, розрахунковий чек, заява на акредитив, вексель;

- розрахунок ліміту залишку грошових коштів у касі підприємства;

- платіжний календар.
^ Розділ 3. Грошові надходження підприємств.

Формування і розподіл прибутку.

Види грошових надходжень підприємств. Виручки від основної діяльності в загальній сумі грошових надходжень підприємств. Склад прибутку, як результату фінансово-господарської діяльності підприємства. Механізм розподілу прибутку підприємства. основны напрями використання прибутку на накопичення та на споживання. Використання нерозподіленого прибутку підприємства. Рентабельність підприємства та розрахунок її показників.

Рекомендований перелік додатків до розділу:

 • баланс;

 • звіт про фінансові результати;

 • звіт про власний капітал;

 • статут (положення).


Розділ 4. Оборотні активи та джерела їх формування.

Склад, структура та джерела формування оборотних коштів підприємства. Оцінка джерел власних і позикових оборотних коштів. Порядок нормування оборотних коштів на підприємстві. Показники ефективності використання оборотних коштів підприємства. Заходи щодо прискорення оборотності оборотних коштів на підприємстві та організації їх структури.

Рекомендований перелік додатків до розділу:

 • баланс;

 • звіт про фінансові результати.


Розділ 5. Фінансове забезпечення формування та

відтворення основних засобів.

Склад та структура основних засобів підприємства. Показники стану та ефективності використання основних засобів. Методи розрахунку амортизаційних відрахувань. Джерела фінансування формування основних засобів: за рахунок власних фінансових ресурсів, за рахунок залучення коштів від інших суб’єктів господарювання, за рахунок банківських кредитів, за рахунок державного фінансування.

Рекомендований перелік додатків до розділу:

 • баланс;

 • звіт про фінансові результати;

 • примітки до річного фінансового звіту.


Розділ 6. Оподаткування підприємства.

Структура платежів до бюджету за звітний період. Податок на прибуток. Сплата податку на доходи фізичних осіб. Сплата непрямих податків. Місцеві податки та збори, що сплачуються підприємством.

^ Рекомендований перелік додатків до розділу:

- декларація з податку на прибуток;

- податковий розрахунок сум нарахованих доходів та утриманого з нього податку на доходи фізичних осіб;

- декларація з ПДВ;

- звітність з єдиного соціального внеску.
^ Розділ 7. Кредитування підприємства.

Характеристика банківських кредитів, які використовуються на підприємстві. Перелік документів, які подаються підприємством-позичальником. Цілі, строки, умови здійснення кредитних операцій, форми забезпечення і гарантії погашення кредитів, виданих банками підприємству. Оцінка кредитоспроможності підприємства-позичальника.

^ Рекомендований перелік додатків до розділу:

- баланс;

- звіт про фінансові результати;

- кредитний договір;

- розрахунок кредитних платежів.
^ Розділ 8. Оцінка фінансового стану підприємства.

Аналіз структури активів та пасивів підприємства. Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства. Аналіз фінансової стійкості підприємства. Аналіз рентабельності підприємства. Аналіз ділової активності підприємства. Загальна оцінка фінансового стану підприємства за останні три роки.

^ Рекомендований перелік додатків до розділу:

- баланс;

- звіт про фінансові результати;

- звіт про рух грошових коштів;

- звіт про власний капітал;

- примітки до річного фінансового звіту.

^ Розділ 9. Фінансове планування на підприємстві.

Звіт і план руху грошових коштів на підприємстві від різних видів діяльності (основної, звичайної, фінансової). Баланс доходів і видатків підприємства. Зведений фінансовий план підприємства. Оцінка організації фінансового планування та прогнозування на підприємстві.

^ Рекомендований перелік додатків до розділу:

- баланс;

- звіт про фінансові результати;

- звіт про рух грошових коштів;

- фінансовий план (календар);

- бюджети.
^ Розділ 10. Інформаційні системи і технології на підприємстві.

Інформаційні технології і процеси оброблення інформації. Internet. Інтелектуальні системи аналізу і звітності на підприємствах. Web-сервіси. Автоматизована система фінансових розрахунків підприємства (установи, організації) (Excel, «1С:Підприємство», Access, тощо).
^ Розділ 11. Охорона праці на підприємстві.

При виконанні даного розділу слід вивчити Методичні рекомендації та завдання до виконання пункту «Охорона праці» звіту з технологічної практики та курсової роботи.

  1   2   3

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти І науки, Київської, Севастопольської...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconСвятошинська районна в місті києві державна адміністрація
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаменти освіти І науки, молоді та спорту (управління...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерству освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаментам (управлінням) освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Спеціаліст” на основі базової вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень „Бакалавр”)
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни київський національний...

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
України Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
України Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
України Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни icon«Международная экономика»
Міністерство освіти І науки,молоді та спорту україни донецький державний університет управління
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка